تجارت الکترونیک بر بستر تلفن همراه


۰

مفاد قانون تجارت الکترونیک پیرامون حقوق مصرف کنندگان

مفاد قانون تجارت الکترونیک پیرامون حقوق مصرف کنندگان-قانون تجارت الکترونیک مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره، مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و در بر گیرنده قواعدی در رابطه با مبادلات آسان و ایمنی اطلاعات در فضای اینترنت می باشد. ما در این مبحث قسمتهایی از این قانون به همراه مجازات های مقرر را که مرتبط با حقوق مصرف کننده و تجارت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با موضوعات حمایت انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی و حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث اول : حمایت انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی :

فصل اول :

مواد قانونی ۳۳ تا ۴۹ مربوط به حمایت از مصرف کننده:

ماده ۳۳- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می باشد.

الف – مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات .

ب – هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی .

ج – آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند .

د – کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود ( از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس )

ه – مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.

و – شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش .

جریمه متخلفین از ماده ۳۳

ماده ۶۹- تامین کننده متخلف این قانون به مجازات از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۳۴- تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تائید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف – آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی

ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش

ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون

‌د – شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات

جریمه متخلفین از ماده ۳۴

ماده ۶۹- تامین کننده متخلف این قانون به مجازات از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۳۵- اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در‌ واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در‌ مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان‌ و کودکان ارائه شود.

تعریف واسط با دوام: وسایلی که بتوان داده پیام را برروی آن ذخیره کرد مانند فلاپی دیسک، دیسک سخت، دیسک فشرده و یا پست الکترونیکی شخصی .
جریمه متخلفین از ماده ۳۵

ماده ۶۹- تامین کننده متخلف این قانون به مجازات از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۳۶- درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از‌ ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

جریمه متخلفین از ماده ۳۶

ماده ۶۹- تامین کننده متخلف این قانون به مجازات از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۳۷- در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌ تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌ کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

جریمه متخلفین از ماده ۳۷

تامین کننده متخلف این قانون به مجازات پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۳۸- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود.

‌الف – درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت‌ فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌ خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج – به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است‌ بدون مطالبه هیچ‌ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد‌ نماید.

‌د – حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات‌ حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌ نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این‌ قانون خواهد آمد.

‌ماده ۳۹ – درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا‌ عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً‌ به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن‌ نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. درصورتی که‌ معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم‌ استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

جریمه متخلفین از ماده ۳۹

ماده ۷۰- تامین کننده متخلف این قانون به مجازات از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۴۰ – تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده‌ وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را‌ اعلام کرده باشد.

ماده ۴۱ – در صورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله‌ یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع‌ به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا‌ تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.

ماده ۴۲ – حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد . (استثناء قانون تجارت الکترونیکی در حمایت از مصرف کنندگان )

‌الف – خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹)‌ این قانون خواهد آمد.

ب – معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌ غیرمنقول به جز اجاره.

ج – خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.

‌د – معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (‌همگانی) انجام می‌شود.

‌هـ – معاملات راجع به حراجی‌ها.

‌ ماده ۴۳ – تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.

ماده ۴۴ – در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.

‌ ماده ۴۵ – اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر‌قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.

‌ ماده ۴۶ – استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال‌شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.

ماده ۴۷ – در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از‌وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.(استثناءقانون تجارت الکترونیکی در حمایت از مصرف کنندگان )

‌ ماده ۴۸ – سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند ‌به ‌عنوان شاکی اقامه دعوی تجارت الکترونیک بر بستر تلفن همراه نمایند. ترتیب آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به ‌پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

ماده ۴۹ – حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی ‌به‌ موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط تصویب شده و یا‌ خواهد شد.

فصل دوم :

مواد قانونی ۵۰ تا ۵۷ مربوط به قواعد تبلیغ:

‌ماده ۵۰- تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌ فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

جریمه متخلفین از ماده ۵۰

ماده ۷۰- تامین کننده متخلف این قانون به مجازات از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱-تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید ‌سلامتی افراد را به خطر اندازند.

جریمه متخلفین از ماده ۵۱

تامین کننده متخلف این قانون به مجازات یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲- تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق،‌صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

جریمه متخلفین از ماده ۵۲

ماده ۷۰- تامین کننده متخلف این قانون به مجازات از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳- درتبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به‌ نفع ‌اوست روشن و صریح باشد.

جریمه متخلفین از ماده ۵۳

ماده ۷۰- تامین کننده متخلف این قانون به مجازات از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴- تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی ‌جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء‌استفاده کنند.

جریمه متخلفین از ماده ۵۴

ماده ۷۰- تامین کننده متخلف این قانون به مجازات از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال محکوم خواهد شد.

‌ ماده ۵۵-تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا ‌آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

جریمه متخلفین از ماده ۵۵

تامین کننده متخلف این قانون به مجازات بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰)ریال محکوم خواهد شد.

‌ ماده ۵۶-تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند.‌ضوابط آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیک خواهد آمد.

ماده ۵۷- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب‌آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیک خواهد آمد.

مبحث دوم حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل سوم جزء مبحث دوم ماده قانونی ۶۶مربوط به حمایت از علائم تجاری :

ماده ۶۶ – به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع‌ در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه(Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا ‌مشتبه‌ شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این‌ قانون خواهد رسید.

جریمه متخلفین از ماده ۶۶

ماده ۷۶-متخلفان از این ماده به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال محکوم خواهند شد.

تجارت الکترونیک یا ecommerce چیست؟

تجارت الکترونیک یا ecommerce چیست؟

تجارت الکترونیک یا ecommerce به معنای تجارت کالا و خدمات در اینترنت است. فکر کنید اینجا یک مرکز شهر شلوغ و یا مغازه آجری شماست که در بستر اینترنت به صفر و یک تبدیل شده است. فضای تجارت الکترونیک در سال‌های اخیر آنقدر رشد داشته که پیش‌بینی شده امسال حدود ۲.۱۴ میلیارد نفر از سراسر جهان کالاها و خدمات مورد نیازشان را به صورت آنلاین خریداری کنند. این در حالی است که تعداد اعضای اصلی‌ای که از فروشگاه‌های آمازون خرید می‌کنند اکنون به بیش از ۱۵۰ میلیون نفر رسیده است.

تجارت الکترونیک یک راه در میان صدها راهی است که افراد برای خرید کالاها و خدمات مختلف دارند. برخی کسب و کارها تنها کاری در این حوزه می‌کنند این است که محصولاتشان را به صورت آنلاین می‌فروشند. اما برای بسیاری از کسب و کارهایی که نگاه و رویکردی جدی به این عرصه دارند، تجارت الکترونیک یک کانال توزیع است. یعنی فروش آنلاین بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر محسوب می‌شود که شامل فروشگاه‌های فیزیکی و سایر جریان‌های درآمدی نیز می‌شود. در هر صورت، تجارت الکترونیک به استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای کوچک و شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد تا محصولات خود را در مقیاس بزرگ بفروشند و به مشتریانی در سراسر جهان دست یابند.

وب‌سایت تجارت الکترونیک چیست؟

وب‌سایت تجارت الکترونیک ویترین فروشگاه آنلاین شماست. این فروشگاه آنلاین که شما محصولاتتان را در آن نمایش می‌دهید، انجام معاملات میان خریداران و فروشنده را تسهیل می‌کند.

می‌توان گفت که وبسایت شما دقیقا همان کاری را می‌کند که فروشگاه فیزیکی‌تان می‌کند، اما در مقیاسی وسیع‌تر و با مشتریانی از سراسر دنیا. کسب و کارها ممکن است در فروشگاهی مانند آمازون و دیجی‌کالا یک تجربه فروشگاهی به نام تجارت الکترونیک داشته باشند و یا سایت تجاری خود را با یک دامنه اختصاصی بسازند. مهم این است که تجربه خرید و فروش آنلاین در آن جریان داشته باشد.

می‌توان گفت که وبسایت شما دقیقا همان کاری را می‌کند که فروشگاه فیزیکی‌تان می‌کند، اما در مقیاسی وسیع‌تر و با مشتریانی از سراسر دنیا.

انواع مختلف کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک

بیزینس به مصرف‌کننده (B2C)

B2C محبوب‌ترین مدل تجارت الکترونیک است. در این مدل خرید و فروش بین یک بیزینس و مصرف‌کننده عادی انجام می‌شود. تقریبا تمام خریدهایی که ما از سایت‌های خرده‌فروش می‌کنیم جزو این دسته هستند. مثلا شما اگر یک فروشگاه اینترنتی را باز کنید و از آن یک شال بخرید، مدل کسب و کار آن آنلاین شاپ B2C است.

بیزینس به بیزینس (B2B)

تجارت الکترونیک یا B2B به این معناست که یک کسب و کار کالا یا خدماتی را به کسب و کار دیگر بفروشد. مانند یک تولید کننده و عمده فروش که فعالیت اقتصادی‌شان بهم وابسته است. در این نوع از کسب و کار، شما دیگر با مصرف‌کننده عادی طرف نیستید و محصول خود را به یک کسب و کار دیگر می‌فروشید. به همین خاطر هم است که در مدل B2B معمولاً محصولاتی چون مواد خام، نرم‌افزار و چیزهایی که مورد نیاز کسب و کارهای دیگر است به فروش می‌رسد.

مستقیم به مصرف کننده (D2C)

تجارت الکترونیک D2C جدیدترین مدل تجارت الکترونیک است. به همین خاطر هم روندها در آن به طور مداوم در حال تغییر است. D2C به این معنی است که یک نام تجاری بدون مراجعه به خرده‌فروش، توزیع‌کننده و یا عمده‌فروش، مستقیماً کالایش را به مشتری نهایی خود می‌فروشد. مدل اشتراکی که در آن خریدار با پرداخت مبلغی خاص، یک محصول را در بازه زمانی مشخصی دریافت می‌کند، یکی از انواع محبوب D2C است. در کنار آن، فروش مستقیم از طریق پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، پینترست، فیس‌بوک و … هم در این مدل از تجارت الکترونیک بسیار محبوب است.

مصرف کننده به مصرف کننده (C2C)

این نوع از کسب و کار را در سایت‌هایی همچون دیوار و شیپور می‌توان دید. در مدل C2C‌ مبادله اقتصادی بین دو مصرف ‌کننده شکل می‌گیرد.

مصرف‌کننده به بیزینس (C2B)

این مدل کسب و کار همانطور که از نامش پیداست، به معنای فروش خدمات یا یک محصول خاص از مصرف کننده به یک بیزینس است. برای مثال عکاسان، مشاوران کسب و کار، نویسندگان و به طور کلی فریلنسرها در این مدل گنجانده می‌شوند.

این مدل کسب و کار همانطور که از نامش پیداست، به معنای فروش خدمات یا یک محصول خاص از مصرف کننده به یک بیزینس است. برای مثال عکاسان، مشاوران کسب و کار، نویسندگان و به طور کلی فریلنسرها در این مدل گنجانده می‌شوند.

تجارت الکترونیک کجا و چگونه انجام می‌شود؟

شیوه و فرایند خرید آنلاین هر روز در حال تغییر است. یک دوره همه از لپتاپ و کامپیوتر برای خرید آنلاین استفاده می‌کردند و یک دوره از گوشی موبایل و تبلت. امروزه خرید آنلاین تا حد زیادی به شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام و فیسبوک گره خورده. مخاطبان یک برند در صفحات آن در سوشال مدیا می‌چرخند و بر اساس عکس‌ها و بازخورد دیگر کاربران درباره خریدن یا نخریدن یک محصول تصمیم‌ می‌گیرند.

اینجا ما سه شیوه اصلی تجارت الکترونیک را که امروزه بسیار پرکاربرد است مرور می‌کنیم.

تجارت M یا M-commerce

تراکنش‌های آنلاینی که در دستگاه‌های تلفن همراه انجام می‌شوند، به عنوان تجارت تلفن همراه یا «M-commerce» شناخته می‌شوند. با توجه به همه‌گیر شدن استفاده از تلفن همراه و آسانی و کاربرد پذیری آن در فرایندهایی چون خرید کردن، جای تعجب نیست که در سال ۲۰۲۱ تجارت موبایلی از تجارت غیر موبایلی پیشه گرفت.

به همین دلیل است که طریقه نمایش صفحه فروشگاه آنلاین شما در صفحه موبایل بسیار مهم است و باید نسبت به بهینه بودن آن در موبایل اطمینان داشته باشید.

تجارت الکترونیک سازمانی (Enterprise ecommerce)

تجارت الکترونیک سازمانی به خرید و فروش محصولات به شرکت‌ها یا سازمان‌های بزرگ اطلاق می‌شود. اگر یک کسب و کار بزرگ انواع مختلفی از محصولات را بفروشد یا دارای چندین خط تولید باشد و به فروش آنلاین محصولاتش بپردازد، کسب و کارش زیرمجموعه تجارت الکترونیک سازمانی محسوب می‌شود.

تجارت الکترونیک رسانه‌های اجتماعی (Social media ecommerce)

رسانه‌های اجتماعی می‌توانند به شما در بازاریابی و تبلیغ فروشگاه‌های تجارت الکترونیک برای مخاطبان گسترده کمک کنند. همانطور که رسانه‌های اجتماعی به شما این فرصت را می‌دهند تا با دوستان و خانواده خود ارتباط برقرار کنید، پتانسیل جذب مشتریان جدید برای کسب و کارتان را نیز دارند. به طور کلی،‌ شبکه‌های اجتماعی مجازی در سه حوزه مختلف می‌توانند به شما کمک کنند؛ جذب مشتری جدید، ایجاد آگاهی از برند و بالا بردن فروش آنلاین.

تجارت الکترونیک، به خصوص در حوزه خرده فروشی به سرعت در حال رشد است. در 12 ماه منتهی به سال 2020، مشاغل کوچک و متوسط ​​در ایالات متحده بیش از 3.4 میلیارد از محصولشان را از طریق سایت آمازون فرو

مزایا و معایب تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک، به خصوص در حوزه خرده فروشی به سرعت در حال رشد است. در ۱۲ ماه منتهی به سال ۲۰۲۰، مشاغل کوچک و متوسط ​​در ایالات متحده بیش از ۳.۴ میلیارد از محصولشان را از طریق سایت آمازون فروختند. جالب است بدانید که این آمار نسبت به سال گذشته‌اش ۲.۷ میلیارد افزایش داشته است.

به طور کلی، فروش حاصل از کسب و کارهای تجارت الکترونیک در سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته‌اش افزایش یافته است. با وجود اینکه بخشی از این رشد به دلیل همه‌گیری کرونا و افزایش ناگهانی خرید آنلاین در تمام دنیا بوده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند روند رشد آن ادامه‌دار خواهد بود.

مزایای تجارت الکترونیک

 • به سرعت در حال رشد است.
 • امکان بازاریابی جهانی دارد.
 • فرایند خرید را به شدت آسان می‌کند.
 • به طور کلی هزینه‌های عملیاتی کمتری نسبت به یک کسب و کار سنتی دارد.
 • امکان دسترسی مستقیم به بازار هدف دارد.

معایب تجارت الکترونیک

با وجود مزایای بسیار، تجارت الکترونیک معایبی هم دارد که باید به آن توجه کنید. برخی از مشاغل ممکن است بسته به حوزه کاری‌شان با ورود به تجارت الکترونیک با چالش‌های زیر مواجه شوند:

 • نبود تعامل چهره به چهره با مخاطب
 • مشکلات فنی
 • امنیت داده‌ها
 • حمل و نقل و انبارداری

جمع‌بندی

همانطور که دیدیم تجارت الکترونیک به فروش و ارائه کالا و خدمات در فضای اینترنت اطلاق می‌شود. این نوع از کسب و کار که انواع مختلفی دارد، در سال‌های اخیر رشد بسیار قابل توجهی در ایران و بقیه نقاط دنیا داشته است. برای قدم گذاشتن به این حوزه شما هم می‌توانید با ساخت فروشگاه آنلاین خود شروع کنید.

تجارت الکترونیک یا ecommerce چیست؟

Online Purchasing Payment E-commerce Banking

تجارت الکترونیک یا ecommerce به معنای تجارت کالا و خدمات در اینترنت است. فکر کنید اینجا یک مرکز شهر شلوغ و یا مغازه آجری شماست که در بستر اینترنت به صفر و یک تبدیل شده است. فضای تجارت الکترونیک در سال‌های اخیر آنقدر رشد داشته که پیش‌بینی شده امسال حدود ۲.۱۴ میلیارد نفر از سراسر جهان کالاها و خدمات مورد نیازشان را به صورت آنلاین خریداری کنند. این در حالی است که تعداد اعضای اصلی‌ای که از فروشگاه‌های آمازون خرید می‌کنند اکنون به بیش از ۱۵۰ میلیون نفر رسیده است.

تجارت الکترونیک یک راه در میان صدها راهی است که افراد برای خرید کالاها و خدمات مختلف دارند. برخی کسب و کارها تنها کاری در این حوزه می‌کنند این است که محصولاتشان را به صورت آنلاین می‌فروشند. اما برای بسیاری از کسب و کارهایی که نگاه و رویکردی جدی به این عرصه دارند، تجارت الکترونیک یک کانال توزیع است. یعنی فروش آنلاین بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر محسوب می‌شود که شامل فروشگاه‌های فیزیکی و سایر جریان‌های درآمدی نیز می‌شود. در هر صورت، تجارت الکترونیک به استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای کوچک و شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد تا محصولات خود را در مقیاس بزرگ بفروشند و به مشتریانی در سراسر جهان دست یابند.

وب‌سایت تجارت الکترونیک چیست؟

وب‌سایت تجارت الکترونیک ویترین فروشگاه آنلاین شماست. این فروشگاه آنلاین که شما محصولاتتان را در آن نمایش می‌دهید، انجام معاملات میان خریداران و فروشنده را تسهیل می‌کند.

می‌توان گفت که وبسایت شما دقیقا همان کاری را می‌کند که فروشگاه فیزیکی‌تان می‌کند، اما در مقیاسی وسیع‌تر و با مشتریانی از سراسر دنیا. کسب و کارها ممکن است در فروشگاهی مانند آمازون یک تجربه فروشگاهی به نام تجارت الکترونیک داشته باشند و یا سایت تجاری خود را با یک دامنه اختصاصی بسازند. مهم این است که تجربه خرید و فروش آنلاین در آن جریان داشته باشد.

انواع مختلف کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک

بیزینس به مصرف‌کننده (B2C)

B2C محبوب‌ترین مدل تجارت الکترونیک است. در این مدل خرید و فروش بین یک بیزینس و مصرف‌کننده عادی انجام می‌شود. تقریبا تمام خریدهایی که ما از سایت‌های خرده‌فروش می‌کنیم جزو این دسته هستند. مثلا شما اگر یک فروشگاه اینترنتی را باز کنید و از آن یک شال بخرید، مدل کسب و کار آن آنلاین شاپ B2C است.

بیزینس به بیزینس (B2B)

تجارت الکترونیک یا B2B به این معناست که یک کسب و کار کالا یا خدماتی را به کسب و کار دیگر بفروشد. مانند یک تولید کننده و عمده فروش که فعالیت اقتصادی‌شان بهم وابسته است. در این نوع از کسب و کار، شما دیگر با مصرف‌کننده عادی طرف نیستید و محصول خود را به یک کسب و کار دیگر می‌فروشید. به همین خاطر هم است که در مدل B2B معمولاً محصولاتی چون مواد خام، نرم‌افزار و چیزهایی که مورد نیاز کسب و کارهای دیگر است به فروش می‌رسد.

مستقیم به مصرف کننده (D2C)

تجارت الکترونیک D2C جدیدترین مدل تجارت الکترونیک است. به همین خاطر هم روندها در آن به طور مداوم در حال تغییر است. D2C به این معنی است که یک نام تجاری بدون مراجعه به خرده‌فروش، توزیع‌کننده و یا عمده‌فروش، مستقیماً کالایش را به مشتری نهایی خود می‌فروشد. مدل اشتراکی که در آن خریدار با پرداخت مبلغی خاص، یک محصول را در بازه زمانی مشخصی دریافت می‌کند، یکی از انواع محبوب D2C است. در کنار آن، فروش مستقیم از طریق پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، پینترست، فیس‌بوک و … هم در این مدل از تجارت الکترونیک بسیار محبوب است.

مصرف کننده به مصرف کننده (C2C)

این نوع از کسب و کار را در سایت‌هایی همچون دیوار و شیپور می‌توان دید. در مدل C2C‌ مبادله اقتصادی بین دو مصرف‌کننده شکل می‌گیرد.

مصرف‌کننده به بیزینس (C2B)

این مدل کسب و کار همانطور که از نامش پیداست، به معنای فروش خدمات یا یک محصول خاص از مصرف کننده به یک بیزینس است. برای مثال عکاسان، مشاوران کسب و کار، نویسندگان و به طور کلی فریلنسرها در این مدل گنجانده می‌شوند.

تجارت الکترونیک کجا و چگونه انجام می‌شود؟

شیوه و فرایند خرید آنلاین هر روز در حال تغییر است. یک دوره همه از لپتاپ و کامپیوتر برای خرید آنلاین استفاده می‌کردند و یک دوره از گوشی موبایل و تبلت. امروزه خرید آنلاین تا حد زیادی به شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام و فیسبوک گره خورده. مخاطبان یک برند در صفحات آن در سوشال مدیا می‌چرخند و بر اساس عکس‌ها و بازخورد دیگر کاربران درباره خریدن یا نخریدن یک محصول تصمیم‌ می‌گیرند.

اینجا ما سه شیوه اصلی تجارت الکترونیک را که امروزه بسیار پرکاربرد است مرور می‌کنیم.

تجارت M یا M-commerce

تراکنش‌های آنلاینی که در دستگاه‌های تلفن همراه انجام می‌شوند، به عنوان تجارت تلفن همراه یا «M-commerce» شناخته می‌شوند. با توجه به همه‌گیر شدن استفاده از تلفن همراه و آسانی و کاربرد پذیری آن در فرایندهایی چون خرید کردن، جای تعجب نیست که در سال ۲۰۲۱ تجارت موبایلی از تجارت غیر موبایلی پیشه گرفت.

به همین دلیل است که طریقه نمایش صفحه فروشگاه آنلاین شما در صفحه موبایل بسیار مهم است و باید نسبت به بهینه بودن آن در موبایل اطمینان داشته باشید.

تجارت الکترونیک سازمانی (Enterprise ecommerce)

تجارت الکترونیک سازمانی به خرید و فروش محصولات به شرکت‌ها یا سازمان‌های بزرگ اطلاق می‌شود. اگر یک کسب و کار بزرگ انواع مختلفی از محصولات را بفروشد یا دارای چندین خط تولید باشد و به فروش آنلاین محصولاتش بپردازد، کسب و کارش زیرمجموعه تجارت الکترونیک سازمانی محسوب می‌شود.

تجارت الکترونیک رسانه‌های اجتماعی (Social media ecommerce)

رسانه‌های اجتماعی می‌توانند به شما در بازاریابی و تبلیغ فروشگاه‌های تجارت الکترونیک برای مخاطبان گسترده کمک کنند. همانطور که رسانه‌های اجتماعی به شما این فرصت را می‌دهند تا با دوستان و خانواده خود ارتباط برقرار کنید، پتانسیل جذب مشتریان جدید برای کسب و کارتان را نیز دارند. به طور کلی،‌ شبکه‌های اجتماعی مجازی در سه حوزه مختلف می‌توانند به شما کمک کنند؛ جذب مشتری جدید، ایجاد آگاهی از برند و بالا بردن فروش آنلاین.

آمازون تله

سبد خرید | فروشگاه آمازون تله

سبد خرید | آمازون تله

۰

آمازون تله

 • صفحه اصلی
 • رزین های آب پایه
 • رزین های پایه حلال
 • پیگمنت ها
 • افزودنی ها
 • هاردنرها
 • مواد اولیه رزین
 • فیلرها(پرکننده ها)
 • سایر مواد شیمیایی

انواع مدل های تجارت الکترونیک

انواع مدل های تجارت الکترونیک

 • ۱۳۹۷ ۱۷ دی

انواع مدل های تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک بسته به نوع ارایه دهنده خدمت و بستر آن انواع متفاوتی دارد که در زیر به مواردی از انواع مدل های تجارت الکترونیک اشاره کرده ایم:

تجارت الکترونیک B2B Business to Business

تجارت الکترونیک B2C Business to Consumer

تجارت الکترونیک C2C Consumer to Consumer

تجارت الکترونیک C2B Consumer to Business

تجارت الکترونیک G2G Government to Government

تحارت الکترونیک P2P Peer to Peer

تجارت الکترونیک B2A Business to Administration

تجارت الکترونیک C2A Consumer to Administration

تجارت الکترونیک B2I Business to Individual

در ادامه به شرح هر یک از مدل ها می پردازیم:

تجارت الکترونیک B2B

ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم و می بینیم که اوضاع و احوال کسب و کار به شدت در حال تغییر است. علی‌رغم این همه پیشرفت‌ هنوز برای بسیاری از مردم شگفت‌انگیز است که چرا بخش عمده‌ای از تجارت الکترونیکی به صورت B2B یا بنگاه به بنگاه انجام می‌گیرد.

در مدل B2B یک شرکت یا بنگاه تجاری برای ثبت سفارش به تولیدکنندگان, دریافت پیش‌فاکتور, فاکتور خرید, پرداخت مبلغ خرید و هزینه‌های مربوطه از طریق شبکه اقدام می‌نماید.

هر چند که تجارت الکترونیکی سالهاست با استفاده از مبادله الکترونیکی داده‌ها (EDI) انجام می‌شود ولی در واقع از پنج سال پیش به شکل امروزی (اینترنتی) درآمده است.

شرکت سیسکو یکی از اولین شرکتهایی بود که در سال ۱۹۹۶ سایت الکترونیکی خود را راه‌اندازی نمود. پس از آن شرکتهای دیگر به سرعت از این روش تقلید کردند و مسائل مالی و انتقال الکترونیکی وجوه را حل کردند

تجارت الکترونیک B2C

تجارت الکترونیکی بنگاه ـ مشتری شامل تجارت خرده‌فروشی می‌شود. این نوع تجارت بین فروشنده و مشتریان ایجاد می‌شود.

یعنی مشتریان با استفاده از شبکه می‌توانند به فروشگاه دسترسی پیدا کرده کالای مورد نیاز خود را انتخاب نموده، سفارش خرید دهند و وجه آن را پرداخت نماید. این نوع تجارت با گسترش اینترنت به سرعت افزایش می‌یابد.

امروزه در کشورهای پیشرفته انواع کالاها از اقلام مصرفی مثل مواد غذایی تا اقلام بادوام مثل اتومبیل از طریق اینترنت قابل خرید و فروش می‌باشد.تجارت الکترونیکی B2C دارای مزایای فراوانی هم از نظر خریداران و هم از نظر فروشندگان می‌باشد.

فروشگاههای الکترونیکی از دیدگاه خریداران دارای ویژگیها و مزایای زیر می‌باشد:

۱ـ کاتالوگ و مشخصات کالا به سهولت قابل دسترسی می‌باشد.

۲ـ کالا و خدمات, توسط بقیه خریداران قابل ارزیابی می‌باشد و مشتری می‌تواند از نظرات بقیه افراد استفاده نماید.

۳ـ خرید از فروشگاه به طور ۲۴ ساعته امکان‌پذیر است.

۴ـ بعضی از محصولات مثل نرم‌افزارها یا کتابها و نشریات الکترونیکی و فیلم را همزمان با خرید دریافت نماید.

۵ـ خرید از این فروشگاهها ارزان‌تر است.

۶ـ فشارهای روانی هنگام خرید وجود ندارد.

۷ـ مقایسه انواع کالاها در انواع فروشگاهها به راحتی امکان‌پذیر است.

۸ـ خریدار به راحتی می‌تواند مناسب‌ترین قیمت را انتخاب نماید.

۹ـ خریدار پس از انتخاب کالا و پرداخت مبلغ و هزینه‌های آن سریعاً کالا را در منزل دریافت نماید.

۱۰ـ بعد از دریافت, اگر کالا دارای مشکل باشد می‌تواند آن را مرجوع نماید.

تجارت الکترونیک مشتری ـ مشتریC2C

تجارت الکترونیکی مشتری ـ مشتری (C2C) هم اخیراً به وجود آمده است.حجم مبادلات این نوع تجارت الکترونیکی در مقایسه با دو نوع فوق‌الذکر بسیار پایین‌تر است. این نوع تجارت الکترونیکی بیشتر برای برگزاری مناقصات و مزایده‌ها و حراج‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این نوع تجارت مشتریان کالای خود را همراه با مشخصات و قیمت آن آگهی می کنند و سایر مشتریان می توانند محصولات را مشاهده نموده و خریداری نمایند. اپلیکیشن دیوار از چنین مدل تجاری برخوردار است.

در تجارت الکترونیکی C2C مشتریان کالای خود را همراه با مشخصات و قیمت آن آگهی می کنند و سایر مشتریان می توانند محصولات را مشاهده و خریداری نمایند.

انواع مدل های تجارت الکترونیک

تجارت مصرف کننده با فروشنده (C2B)

در حالیکه بازار مصرف کننده Online روز به روز در حال گسترش است، بسیاری از خریداران دریافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده و ممکن است آنان را غوطه ور سازد.

چرا که وقتی مصرف کنندگان، سایت هایی را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود می یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن قیمت محصول اغلب کار دشوار است.

بنابراین جهت راحت تر نمودن امر خرید، نیاز به روشهای جدید خرید و فروش اینترنتی Online است که در آژانس های فروش به سوددهی منتهی شود بایستی از یک استراتژی فروش استفاده نمایند مانند Priceline که خود را با این استراتژی تطبیق داده است.

تجارت الکترونیک دولت ـ دولت (G2G)

تجارت الکترونیکی دولت ـ دولت (G2G) شامل مبادلات تجاری بین دولت‌ها می‌باشد. برای انعقاد قراردادهایی در زمینه‌های مختلف بین کشورها از این مدل استفاده می‌گردد.

به عنوان مثال اگر دو کشور بخواهند در زمینه صادرات و واردات با یکدیگر قرارداد منعقد نمایند از مدل G2G استفاده نمایند. با توجه به پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده, همه چیز در حال دگرگون شدن است و انقلاب اطلاعاتی همه جا را فرا گرفته است.

امروزه تجارت الکترونیکی, آموزش‌های از راه دور و مبتنی بر اینترنت, بانکداری الکترونیکی, فروشگاههای مجازی و… به سرعت در حال شکل‌گیری و گسترش می‌باشد.

در این میان اصطلاح جدید دولت الکترونیکی مطرح شده است. ویژگی بنیادین دولت الکترونیکی ارائه خدمات عمومی با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر می‌باشد. دولت الکترونیکی سعی می‌کند ارتباطات بین دولت و مردم و مردم با هم را تسهیل نماید.

دولت الکترونیکی شیوه‌ای جدید از انجام وظایف دولت‌ها با استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات می‌باشد این شیوه برای افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی, اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرآیندها و نهادهای مردم سالار را فراهم می‌سازد.

مشتریان دولت الکترونیکی به سه دسته تقسیم می‌شوند: الف) مردم, ب) بنگاههای تجاری و ج) مؤسسات و سازمانهای دولتی؛ اینها با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مبادلات لازم را به صورت الکترونیکی انجام خواهد داد.

امروزه کشورهای پیشرفته حرکت خود به سمت دولت الکترونیکی را شروع کرده و توانسته‌اند بسیاری از امور خود و تبادل خدمات را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

تجارت نقطه به نقطه P2P

مدل تجارت الکترونیکی P2P برای تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج با فروشنده است که مشهورترین آنها سرویسی است به نام Paypal. تجارت P2P در چهار چوبی کار می کند که افراد بتوانند مستقیماً باهم پول رد و بدل کنند و در حالیکه سهم اصلی داد و ستد پولی را نقل و انتقالات رو در رو بعهده دارد، فناوری تلفن های همراه تعداد افراد بیشتری را در داد و ستد غیر حضوری سهیم می کند.

قبل از Paypal بسیاری از تاجران Online در قد و قواره های متفاوت پرداخت مشتریها را از طریق حساب کارت های اعتباری تجارت دریافت می کردند.

با استفاده از سخت افزار Mondex که زیر مجموعه Mastercard می باشد، کاربران قادرند نقل و انتقالاات الکترونیکی پولی خود را انجام دهند و پول خود را از یک کارت اعتباری به کارت اعتباری دیگر منتقل نمایند.

نحوه استفاده از تلفن همراه بدین صورت است که به جای فناوری GSM که استاندارد معمول ارتباطی تلفن همراه در بسیاری از کشورها به ویژه در اروپاست، فناوری دیگری تحت پروتکل بکارگیری نرم افزار کاربردی از طریق تجهیزات بی سیم (Wireless Application Protocol)که به اختصار WAP نامیده می شود، جایگزین می گردد.

در این شیوه جدید، هر تلفن همراه از طریق مرکز تلفن با یک کامپیوتر سرویسگر مرتبط می شود و می تواند نرم افزار مورد نیاز کاربر خود را بر روی کامپیوتر مذکور فعال نماید.

بدین ترتیب استفاده کننده می تواند اطلاعات خود را از طریق کامپیوتر سرویسگر که خود از طریق اینترنت و یا شبکه های ارزش افزوده (VAN) به مراکز تجاری و خدماتی متصل است ارسال و یا دریافت نماید.

تجارت فروشنده با اداره B2A

این نوع تجارت الکترونیکی شامل تمامی مبادلات تجاری ــ مالی بین شرکت ها و سازمان های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض مالیات ها از جمله مواردی است که می توان در این گروه گنجاند.

تجارت B2A در حال حاضر دوران کودکی خود را طی می کند ولی در آینده ای نزدیک زمانی که دولت ها به ارتقاء ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد نمود.

تجارت مصرف کننده با اداره C2A

مدل تجارت الکترونیکی C2A هنوز پدیدار نشده است. ولی به دنبال رشد انواع B2C و B2A، دولت ها احتمالاً مبادلات الکترونیکی را به حیطه هایی همچون جمع آوری کمک های مردمی، پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه امور تجاری دیگری که بین دولت ها و مردم انجام می شود، گسترش خواهند داد.

با تجربه و آزمایش تمام مدل تجارت الکترونیک بر بستر تلفن همراه های تجاری Online که تا کنون بیان شد، مشخص است که با وجودی که تجارت الکترونیک که پدیده تقریباً جدید و نوپاست اما بسیار فعال است. دانشمندان صنعتی معتقدند که یافتن منابع درآمد Online مطمئن، با سعی و خطا آزمایش می شود.

مدل های B2C و B2B بیشترین توجه را امروزه به خود جلب کرده اند ولی مدل های دیگر هنوز در حال تعدیل استراتژیهایشان هستند و روشهایشان را گسترش می دهند. به هر حال عاقلانه است که ما راجع به ۵ سال ابتدای کار تجارت الکترونیک مانند ۵ ابتدای زندگی یک کودک بیندیشیم.

تجارت جدید B2I

در نظر گرفتن یک شخص تنها به‌عنوان یک مشتری صحیح نیست. زمانی که صاحب کسب‌وکار مشتری را تنها به چشم خریدار کالا می‌بینید یعنی اهمیتی برای شخصیت او قائل نیست و لیست خرید او بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد.

این موضوع در مورد تجارت ‌B2B نیز صادق است. بسیاری از کسب‌وکارها در معاملات خود عواملی که باعث تمایز انسان‌ها می‌شود یعنی قضاوت و اعتماد را نادیده می‌گیرند. اگر چنین چیزی درست بود همه‌ی معاملات تجاری باید تنها بر اساس قیمت انجام می‌گرفت.

به عبارتی تفاوت میان تجارت B2B و ‌B2C دیگر مانند گذشته برای کسب‌وکارها مفید نیست و باید به نوع جدیدی از تجارت یعنی B2I فکر کرد. I از ابتدای کلمه‌ی individual به معنای شخص یا فرد گرفته شده است.

محصولات و خدمات جدید برندها با سرعت زیادی به سمت شخصی‌سازی شدن برای هر مشتری تغییر می‌کنند و تجارت B2B و ‌B2C به زودی کنار گذاشته می‌شوند.

بررسی باید و نبایدهای راه اندازی تجارت مبتنی بر شبکه ی تلفن همراه در کشور

بررسی باید و نبایدهای راه اندازی تجارت مبتنی بر شبکه ی تلفن همراه در کشور

تجارت مبتنی بر شبکه ها ی تلفن همراه در مسیر توسعه ی تجارت الکترونیکی قرار گرفته است و زیرساخت عمده ی آن بسترهای شبکه ی تلفن همراه است و می توان گفت که آشنایی عوام جامعه با تلفن همراه, زمینه ی توسعه و گسترش این نوع تجارت را به خوبی فراهم می آورد و به هزینه ی فرهنگسازی کم تری نیاز دارد, حال این سوال مطرح است که آیا زمان آن فرا رسیده است که نسبت به آغاز تجارت مبتنی بر شبکه های سیار در کشور اقدام تجارت الکترونیک بر بستر تلفن همراه شود و آیا این مساله با شرایط فعلی زیرساخت های مخابراتی کشور امکان پذیر است

تجارت مبتنی بر شبکه‌ها‌ی تلفن همراه در مسیر توسعه‌ی تجارت الکترونیکی قرار گرفته است و زیرساخت عمده‌ی آن بسترهای شبکه‌ی تلفن همراه است و می‌توان گفت که آشنایی عوام جامعه با تلفن همراه، زمینه‌ی توسعه و گسترش این نوع تجارت را به خوبی فراهم می‌آورد و به هزینه‌ی فرهنگسازی کم‌تری نیاز دارد، حال این سوال مطرح است که آیا زمان آن فرا رسیده است که نسبت به آغاز تجارت مبتنی بر شبکه‌های سیار در کشور اقدام شود و آیا این مساله با شرایط فعلی زیرساخت‌های مخابراتی کشور امکان‌پذیر است؟

، در کشور ایران با نگاه به گسترش استفاده از تلفن همراه انگیزه‌ی رونق چنین تجارتی فراهم است اما باید در نظر داشت که نیاز به ایجاد تجارت مبتنی بر شبکه‌های موبایل علاوه بر فرهنگ استفاده، فراهم آمدن زیرساخت‌های فنی مناسب و ایمن ضرورت دارد؛ چرا که بحث امنیت در تجارت مبتنی بر شبکه‌های بی‌سیم مساله‌یی است که به زیرساخت کافی نیاز دارد.

● امنیت تجارت مبتنی بر موبایل در سطح پایینی قرار دارد

به عقیده‌ی یک کارشناس ارتباطات با توجه به پایین بودن سطح امنیت تجارت مبتنی بر موبایل در کشور باید برای ارایه‌ی هر سرویس تجاری از طریق تلفن همراه، بحث امنیت آن به خوبی رعایت شود به طوری که قابلیت اجرایی پیدا کند.

حمیدرضا مختاریان اظهار کرد: وضعیت موبایل در دنیا شبیه ایران است و به طور متوسط ضریب نفوذ تلفن همراه در کشورهای توسعه یافته ۹۱ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۴۱ درصد است. M-commerce گرفتن خدمات و انجام عملیات و تبادلات مالی است که می‌توان آن را از طریق تلفن همراه انجام داد.

مختاریان درباره توانایی تجارت مبتنی بر موبایل تصریح کرد: با توجه به ضریب نفوذ مناسب تلفن همراه در کشور توانایی‌های آن از جمله خرید و فروش بلیت از طریق تلفن همراه که به حمایت مالی بانک‌ها احتیاج دارد؛ استفاده نهاد‌ها و سازمان‌ها از این بستر،‌ خرید و فروش صدای زنگ، بازی و تصاویر پیش زمینه، خرید و فروش سهام، ارسال اخبار و گرفتن اطلاعات از طریق موبایل انجام شدنی است.

● فضای امنیتی مخابرات کشور قادر به پیاده‌سازی تجارت بر بستر موبایل نیست

ایجاد کسب و کار برروی شبکه‌های موبایل مستلزم امنیت فضای تبادل اطلاعات است و فضای موجود مخابرات سیار ما قادر به ایجاد تجارت الکترونیک بر بستر موبایل نیست.

او با اشاره به اهمیت امنیت فضای تبادل اطلاعات در شبکه‌های موبایل برای راه اندازی M-commerce (تجارت بر بستر شبکه‌های موبایل)، اظهار کرد: آنچه در زیرساخت‌های موبایل برای ایجاد کسب وکار بر این بستر فراهم نیست، بحث اهمیت اطلاعات است.

وی افزود: فضای امنیتی مخابرات سیار به گونه‌ای نیست که بانکی حاضر به تبادل مبالغ بالا روی بستر موبایل باشد چراکه اطمینان این مبادلات وجود ندارد، جهت این تعامل در جهان سیستم‌های امنیتی گسترده‌ای استفاده می شود که کاربردهایش در ایران پیاده‌سازی نشده است و از نظر بستر انتقال اطلاعات با مشکل مواجهیم.

به گفته‌ی او همراه اول با توجه به گستردگی فراوان، توسعه‌ شبکه و تجارت الکترونیک بر بستر تلفن همراه بالا بردن کیفیت خدمات voice را در اولویت کاری خود قرار داده است و بر روی این مدل سرمایه‌گذاری کرده است؛ اولویت نداشتن استفاده از MMS یا GPRS که قابل استفاده در شبکه‌های GSM است و همچنین در دست بودن سیستم باعث می‌شود رشد M-commerce تحت تاثیر قرار گیرد.

● موفقیت تجارت بر بستر شبکه‌های سیار دور از ذهن است

نیازمندی‌های لازم جهت ایجاد Mobile-commerce یا تجارت مبتنی بر شبکه‌های موبایل را فراتر از تجارت الکترونیک یا رایانه‌یی دانست و اظهار کرد: نیازمندی‌های اجرای کسب و کار مبتنی بر شبکه‌های موبایل در سطح بالاتری از تجارت الکترونیکی قرار دارند که شامل زیرساخت‌های فنی، دانش- حقوقی و کاربردی می‌شود.

وی معتقد است: موفقیت تجارت بر بستر شبکه‌های سیار به جای تجارت الکترونیک دور از ذهن به نظر می‌آید زیرا ارتباطات سیار زیرساخت خاص خود را می‌طلبد و کشور ما هنوز در کیفیت صدا با مشکل رو برو است و ضعف کیفیت خدمات در حرکت سیار کاملا احساس می‌شود.

فتحیان ضعیف بودن کیفیت ارایه‌ی خدمات موبایل را عاملی در کاهش قابلیت اعتماد لازم برای تجارت دانست و تصریح کرد: ‌بستر کنونی موبایل اعتماد لازم برای کسب و کار را فراهم نمی‌آورد زیرا اولین موضوع در تجارت بحث اعتماد است و اگر استفاده از کاربردی که فراهم می‌آید برای کاربر عام آسان نباشد، این کاربر جذب بازار نخواهد شد و چندان نتوانستیم این تجارت را به معنای واقعی محقق سازیم.

● زیرساخت فعلی مخابرات جوابگوی تجارت مبتنی بر شبکه‌های بی‌سیم نیست

به گفته‌ی یک کارشناس تجارت الکترونیکی، نسل دوم تلفن همراه در کشور قادر به توسعه‌ی تجارت بر بستر شبکه‌های موبایل نیست و به طور قطع باید زیرساخت‌ها به سمت نسل‌های آینده پیش بروند.

بابک امیری با اشاره به این که در کشور تکنولوژی موبایل توسعه یافته است اظهار کرد: شیوه‌ی کسب و کار با M-commerce متفاوت است؛ راحتی دسترسی و کار با تلفن همراه از جمله مزایای تجارت مبتنی بر این شبکه است زیرا با تلفن همراه می‌توان به راحتی به اینترنت وصل شد و خرید اینترنتی کرد؛ به عنوان نمونه راه‌اندازی سیستم پرداخت قبض تلفن همراه با سیستم پیام کوتاه از آن جمله است.

امیری افزود: کاربردهای مبتنی بر تکنولوژی M-commerce باید تعریف و توسعه یابد؛ جا افتادن تلفن همراه در جامعه‌ی ما فرصت مناسبی است تا صنعت تجارت مبتنی بر شبکه‌ی موبایل با جدیت بیشتری پیگیری شود.

او زیرساخت‌های مخابراتی فعلی را حایز اهمیت دانست و تصریح کرد: با شبکه‌ی همراه اول نمی‌شود به اینترنت وصل شد؛ کاربردهای M-commerce در همراه اول تنها تبلیغات و در بهترین حالت پرداخت از طریق پیام کوتاه است بنابراین با این نسل تلفن همراه در کشور عملا M-commerce نخواهیم داشت و تعریف برایش محدود خواهد بود.

● زیرساخت کشور برای تجارت مبتنی بر شبکه‌های موبایل مناسب نیست

هم معتقد است: نوبت آن رسیده است که اپراتورهای تلفن همراه به سمت ارایه‌ی سرویس‌های خدماتی مختلف و رونق تجارت مبتنی بر شبکه‌های موبایل (M-commerce) باشند.

او با اشاره به این که Mobile-commerce بر بستر شبکه‌های بی‌سیم و یا وایرلس بنا شده است، اظهار کرد: هر سیستمی که بتواند بر بستر وایرلس خدمات ارایه کند، می‌تواند در حیطه‌ی تجارت مبتنی بر موبایل قرار بگیرد؛ تجارت مبتنی بر موبایل گونه‌ای از تجارت الکترونیکی است که تحت شبکه‌های وایرلس صورت می‌گیرد و نمی‌شود آن را مستقل فرض کرد.

او ویژگی تجارت مبتنی بر شبکه‌های موبایل که آن را ممتاز ‌کرده و توجه آن را نسبت به تجارت الکترونیک بالا می‌برد، زیرساخت آن دانست و افزود: زیرساخت‌های این نوع تجارت کاملا در داخل ایران و در محدوده‌ی خود تعریف شده‌اند؛ در تجارت الکترونیکی ممکن است که سرورهای اصلی در کشورهای دیگر نظیر آمریکا واقع باشد و با وقوع مسایلی چون تحریم کشور ما را تحت تاثیر قرار دهد اما زیرساخت‌های مخابراتی در ایران قرار دارد و می‌تواند کاملا در اختیار طراحان قرار گیرد و متخصصان در مطالعات خود از زیرساخت‌ها بهره بگیرند؛ همچنین باعث می‌شود بتوانیم به شکل مناسب‌تری به تجارت مبتنی بر شبکه‌های موبایل بپردازیم.

● رشد تجارت الکترونیکی مبتنی بر موبایل به هزینه‌ی فرهنگ‌سازی کم‌تری نیاز دارد

یک کارشناس تجارت الکترونیکی هم معتقد است اتصال به اینترنت نیازمند وجود پیش‌نیازهایی است که هزینه‌ی لازم آن در تجارت مبتنی بر شبکه‌های موبایل (M-commerce) کاسته خواهد شد.

رضا اسعدی اظهار کرد: از دیگر هزینه‌های دولت برای گسترش تجارت الکترونیکی در حوزه‌ی فرهنگ‌سازی استفاده از شبکه‌ای است که باید سرمایه‌گذاری شود اما تجارت الکترونیکی مبتنی بر موبایل هزینه‌ی فرهنگ‌سازی کمتری را به دنبال خواهد داشت.

او ادامه داد: زیرساخت M-commerce‌ شبکه‌های مخابراتی از جمله سیستم‌های خاص GPS است که در کشور به سیستم‌های نظامی محدود بوده و هنوز در عرصه‌ی تجارت وارد نشده است. جهت استفاده‌ی تجارت مبتنی بر شبکه‌های موبایل باید توسعه‌ی خطوط موبایل را همچنان افزایش داد و از آنجا که توسعه‌ی خطوط موبایل تا حدی به روز است، این تکنولوژی قابلیت گسترش خوبی را خواهد داشت اما به گفته‌ی این کارشناس باید زیرساخت‌های حقوقی در راستای گسترش تجارت بر بستر موبایل فراهم شود که بخش Spaming از جمله بسترهای حقوقی است چراکه نباید استفاده از این تکنولوژی باعث سلب آرامش کاربران شود و باعث شود که کاربران از استفاده‌ی این تکنولوژی سرخورده شوند؛ تمام سرویس‌هایی که برروی وب در حوزه‌ی تجارت الکترونیکی وجود دارند، قابل ارایه بر شبکه‌ی موبایل هستاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.