مزایای استفاده از ضریب هم بستگی


بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران + اقتصاد

دانلود بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران + اقتصاد

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران شناسه محصول :58720 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 150 تعداد بازدید : 364 حجم فایل: 0.258789063 مگابایت

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران چکیده افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق مزایای استفاده از ضریب هم بستگی انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده مزایای استفاده از ضریب هم بستگی اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند . فهرست مطالب تشكر و قدردانی …………………………………………………………………………………… أ تقدیم به ……………………………………………………………………………………………… ب چكیده ……………………………………………………………………………………………….. د فصل اول : كلیات تحقیق ………………………………………………………………… 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 2 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………. 4 اهمیت موضوع تحقیق ………………………………………………………………………….. 6 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………… 8 دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع …………………………………………………………. 9 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………… 10 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 11 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………….. 11 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………… 12 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………… 12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………….. 13 ساختار كلی تحقیق ………………………………………………………………………………. 13 تعریف واژه ها ……………………………………………………………………………………… 13 فصل دوم : ادبیات تحقیق ……………………………………………………………….. 17 بخش اول : روشهای تامین مالی …………………………………………………………….. 19 تاریخچه ……………………………………………………………………………………………… 20 شیوه های تامین مالی ……………………………………………………………………………… 22 روشهای متداول برای تامین مالی ……………………………………………………………… 25 تامین مالی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ………………………………………….. 26 وامهای بلند مدت …………………………………………………………………………………. 29 ویژگیهای وامهای بلند مدت …………………………………………………………………… 29 مزایای وامهای بلند مدت ……………………………………………………………………….. 29 معایب وامهای بلند مدت ………………………………………………………………………… 30 سهام ممتاز ………………………………………………………………………………………….. 30 ویژگی های سهام ممتاز …………………………………………………………………………. 31 انتشار سهام ممتاز به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی ……………………………….. 32 مزایای انتشار سهام ممتاز ………………………………………………………………………… 33 معایب انتشار سهام مزایای استفاده از ضریب هم بستگی ممتاز ………………………………………………………………………… 34 سهام عادی ………………………………………………………………………………………….. 35 ویژگیهای سهام عادی ……………………………………………………………………………. 35 انتشار سهام عادی به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی ……………………………….. 38 مزایای انتشار سهام عادی ……………………………………………………………………….. 38 معایب انتشار سهام مزایای استفاده از ضریب هم بستگی عادی ……………………………………………………………………….. 39 اختیار خرید سهام …………………………………………………………………………………. 40 ویژگیهای اختیار مزایای استفاده از ضریب هم بستگی خرید سهام عادی ………………………………………………………….. 41 مزایای اختیار خرید سهام ………………………………………………………………………. 42 معایب اختیار خرید سهام ……………………………………………………………………….. 43 سهام عادی ………………………………………………………………………………………….. 43 ویژگیهای عمومی سهام عادی ………………………………………………………………… 44 نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها ……………………………………… 45 نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها ………………………………………………… 46 سودهای توزیع نشده شركت ………………………………………………………………….. 46 سود انباشته ………………………………………………………………………………………….. 50 مزایای استفاده از سود انباشته ………………………………………………………………….. 51 معایب استفاده از سود انباشته ………………………………………………………………….. 52 روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شركتها ………………………………………… 53 سود سهمی …………………………………………………………………………………………. 54 اشكالات استانداردهای حسابداری مزایای استفاده از ضریب هم بستگی شماره 15 ……………………………………………. 59 بازده سهام …………………………………………………………………………………………… 60 بخش دوم : هزینه های تامین مالی ……………………………………………………….. 62 هزینه سرمایه ………………………………………………………………………………………… 63 محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ………………………………………………………… 69 مزایای كاربرد ضریب ارزش دفتری …………………………………………………………. 70 معایب كاربرد ضریب ارزش دفتری …………………………………………………………. 70 معایب استفاده ارزش بازار ……………………………………………………………………… 72 نظریه های ساختار سرمایه ………………………………………………………………………. 73 مفروضات CAPM……………………………………………………………………………… 74 نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شركت ………………………………………. 80 موسسات درحال رشد …………………………………………………………………………… 81 موسسات در حال افول ………………………………………………………………………….. 81 موسسات در حال بلوغ …………………………………………………………………………… 81 تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ………………………………………………………. 81 عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود …………………………………………………………… 82 بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شركتها ……………………… 86 تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شركتها ……………………………………… 87 تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شركتها ………………………………….. 88 تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر مزایای استفاده از ضریب هم بستگی روی ارزش شركتها…………………………… 89 تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شركتها…………………………… 89 اهرام مالی …………………………………………………………………………………………… 92 سیات تقسیم سود و ارزش شركت …………………………………………………………… 93 اصول اساسی حاكم بر تحقیق …………………………………………………………………. 93 اثر سیاست تقسیم سود …………………………………………………………………………… 94 سودآوری و ارزش شركت ……………………………………………………………………. 95 رشد تقسیم سود و رشد سودآوری ………………………………………………………….. 96 بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) …………………………………….. 98 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ……………………………………………………… 99 تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران …………………………………………………………. 104 فصل سوم : متدولوژی تحقیق ………………………………………………………. 105 مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 106 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………… 106 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………… 107 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………… 108 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………….. 110 نمونه آماری ………………………………………………………………………………………… 110 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 119 روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………. 119 روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق …………………………………………………. 120 ضریب همبستگی پیرسون ………………………………………………………………………. 120 آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیك……….. 124 آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندكور/ فیشر) ……………………………….. 128 آزمون K-S ……………………………………………………………………………………….. 130 فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق…………………………………… 131 مقدمه مزایای استفاده از ضریب هم بستگی …………………………………………………………………………………………………. 132 آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………… 132 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………. 142 مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 143 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………….. 143 نتیجه گیری كلی ………………………………………………………………………………….. 145 پیشنهادت تحقیق ………………………………………………………………………………….. 146 پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق …………………………………….. 146 پیشنهادات آتی …………………………………………………………………………………….. 146 محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………. 147 منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………….. ضمائم و پیوستها ………………………………………………………………………………….. تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت ها… 25000 توماناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.