تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه


این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

آموزش و بهسازی منابع انسانی

الگوي ارزشیابی بازگشت سرمايه ROI برنامه های آموزشی(آموزش و بهسازی منابع انسانی)

هستند و مشکل است در قالب اصطلاحاتي پولي در آيند.
اگر چه تحقيقات بسياري در سطح اثر بخشي آموزشي انجام شده است ، دونالد کرک پاتريک اولين فردي است که چارچوبي را براي اندازه گيري ارزشيابي مفهومي توسعه داد .در سال 1956 ، دونالد کرک پاتريک الگوي ارزشيابي چهارسطحي معروفش را براي برنامه هاي آموزشي طراحي کرد و پس از آن و براساس اين شالوده، جک فيليپس سطح پنجمي بر آن اضافه کرد و آن را ROI ( بازگشت سرمايه ) ناميد که اشاره به بازگشت سرمايه گذاشته شده در برنامه آموزشي دارد .
الگوي ROI يا الگوي فيليپس حاصل توسعه الگوي کرک پاتريک است . بازگشت سرمايه پنجمين سطحي است که به اين الگو افزوده شده است. فيليپس در اين مدل نشان مي دهد که چگونه بايد مقادير پولي يا مالي در ارزش آموزش دخالت داد و بازگشت سرمايه را در يک فعاليت آموزشي محاسبه کرد.
هامبلين (1974) نيز به اين سطح (سطح پنجم) ، به عنوان سطح «ارزش نهايي» يا «هزينه – کارايي» اشاره کرده است. اين سطح از ارزشيابي ، خصوصاً ارزش پولي برنامه آموزشي را ارزشيابي مي کند . به اين معني که سطح پنجم ارزشيابي اطلاعات کمي سطح چهارم را در قالب پولي پوشش مي دهد . در اين سطح هم داده هاي کمي و هم اطلاعات کيفي براي تعيين اثر مالي برنامه آموزشي استفاده مي شوند .
روش «بازگشت سرمايه» يک روش مالي است که مي تواند براي ارزشيابي آموزش ، شناسايي منابع و سرمايه گذاري در فعاليتهاي آموزشي استفاده شود. (Kava Lynch, et al, 2005)
سه سطح ارزيابي شده درمرحله نتايج شامل نتايج مفهومي ، عملکردي و مالي است. نتايج مفهومي پايه اي براي منافع سازماني هستند، مانند نگرشها و خلاقيتها. نتايج عملکردي اشاره به بهبود هاي قابل اندازه گيري در سازمان مانند ، افزايش کارايي وکاهش غيبت دارند ، نتايج مالي هزينه هاي مالي ومنافع مالي مانند افزايش فروش و سقف توليد هستند .

مراحل ارزشيابي بر اساس مدل ROI
مرحله اول : ارزشيابي برنامه ريزي
اولين مرحله ارزيابي مدل بازگشت سرمايه، ارزيابي برنامه ريزي است‌. اين مرحله در چند گام انجام مي شود . گام اول شامل ، تعيين اهداف برنامه ، اهداف ارزشيابي ، تعريف انواع منافعي که بايد ارزشيابي شوند ، تعيين روشهاي جمع آوري اطلاعات و تعيين زمان براي ارزشيابي مي شود . مرحله ارزشيابي برنامه يک گام مقدماتي است که منطبق بر طراحي برنامه است که در گام نخست از اهداف برنامه که در ضمن طراحي برنامه تعريف شده اند يا بايد تعريف شوند ، استفاده مي‌کند. اگر هدفهاي برنامه به روشني تعريف نشده باشند، نياز است، قبل از ادامه فعاليت در اين مرحله و قبل از حرکت در مرحله دوم آنها را تعريف کرد . اهداف يادگيري يک جنبه مهم از طراحي آموزشي هستند.
رابرت ماگر بيان مي کند سه عنصر خاص در اهداف يادگيري وجود دارند. اين عناصر عبارتند از :
الف ) عملکرد خاص مورد انتظار .
ب ) شرايطي که تحت آن عملکرد مورد انتظار است .
ج ) حداقل سطح قابل قبول عملکرد.
براي تعيين نتايج سازماني و خط پايه اثر روي سازمان ، يک تحليل از نوع ارزشيابي «بازگشت سرمايه» نياز است.گام بعدي از مرحله ارزيابي برنامه‌ريزي‌، تعيين منافع برنامه آموزشي است . منافع به وسيله يک رويکرد ترکيبي ارزشيابي مي شوند . اما عناصر هر برنامه ممکن است متفاوت باشند .سازمانها مي توانند نتايج شان را اندازه گيري کنند. اين اندازه گيري مي‌تواند به وسيله مشاهده عملکرد ياروشهاي جمع آوري اطلاعات زير تکميل شود :
1- چه نوع اطلاعاتي نياز است جمع آوري شوند ؟
2- آسانترين روش براي جمع آوري اين اطلاعات کدام است ؟
3- چه کسي بايد اين اطلاعات را جمع آوري کند ؟
4- کدام روش مي تواند بيشترين پاسخ را بدهد ؟

مرحله دوم : جمع آوري داده ها
دومين مرحله از مدل بازگشت سرمايه جمع آوري داده هاست . اين مرحله شامل تعيين هزينه هاي برنامه و جمع آوري فيزيکي داده هاي منافع است . اين مرحله در چند گام انجام مي شود :
نخستين گام از جمع آوري داده ها، تعيين هزينه هاي برنامه آموزشي است‌. براي هر برنامه اي سه نوع هزينه وجود دارد . سياهه هزينه هاي شناخته شده ، ديگر هزينه هاي شناخته شده ، هزينه هاي اضافي برآورد شده ، هزينه هاي واقعي رخ داده به‌واسطه توسعه و اجراي برنامه آموزشي هستند. ديگر هزينه هاي شناخته شده ، هزينه هايي هستند که جزء سياهه هزينه ها يا ذکر شده در هزينه برنامه نيستند. سومين نوع هزينه ، هزينه هاي اضافي در نظر گرفته شده اند . اين يک مقوله وسيع و متنوع است و ممکن است شامل هزينه هاي دروني و بيروني شود‌.
دومين گام نيز شامل جمع آوري داده است . اين گام به وسيله روش خاص در زمان خاص بر اساس آنچه در مرحله نخست تعريف شده است برداشته مي شود .
مرحله سوم : تحليل داده
مرحله سوم از اين روش شامل ارزيابي داده ها ، جمع بندي و گزارش نتايج است‌. ارزيابي اطلاعات، هزينه ها و منافع را مشخص مي سازد . هزينه ها قابل فهم هستند . براي تعيين منافع ضروري است، اطلاعات کمي به ارزش پولي تبديل شوند. در هر سوال با يک کاربرد خاص ، از پاسخ دهنده خواسته مي‌‌شود تا وضعيت مالي را نشان دهد . همچنين از پاسخ دهندگان خواسته مي شود تا درصد اطمينانشان در کارايي وضعيت مالي را نشان دهند . اين فاکتور اطمينان براي ايجاد پايه اي براي کاربرد چندگانه ارزيابي منافع به وسيله درصد اطمينان تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه براي هر سوال استفاده شده است . وضعيت منافع در همه منابع در نهايت جمع مي شود. ROI سپس با استفاده از نرخ مالي ساده از 100 محاسبه مي شود . هدف از جمع بندي و گزارش فرايند ، بهبود برنامه و نمايش و مسئوليت پذيري براي برنامه است . با گزارش نتايج به سوالات زيرپاسخ داده مي شود :
_ آيا برنامه آموزشي به اهداف يادگيري دست يافته است ؟
_ آيا برنامه هاي آموزشي تغييري در سازمان بوجود آورده اند ؟
_ آيا ارزش پول هزينه شده ، به وسيله برنامه به دست آمده است ؟
اگر پاسخ سوالات مثبت باشد برنامه موفقيت آميز بوده است‌. موفقيت هر برنامه وابسته به
هدفهاي ارزشيابي است ، آنچنان‌که در مرحله اول در اين مدل تعريف شده است.
در منابع و مراجع مختلف براي محاسبه ROI نکات راهنماي مختلفي ارائه و مطرح شده است که اين موارد عبارتند از :
* براي هر ارزيابي بايد اهداف مشخص شوند . برخي از سازمانها براي هر سطح از برنامه هاي آموزشي، هدف تعيين مي کنند‌. با تعيين چنين اهدافي براي همه سطوح ارزيابي ، لازم است که بخشهاي توسعه منابع انساني، به اندازه گيري و ارزيابي متعهد شوند .
* طراحي آموزش و اندازه گيري آن بايد همزمان انجام شود . انجام برنامه ريزي آموزشي و برنامه ريزي اندازه گيري آموزش به طور همزمان موثرتر است، زيرا اطلاعات مورد نياز آنها مشابه است .
* ارزيابي آموزشي بايد بر سطح خرد متمرکز باشد . به منظور اندازه گيري موثر ROI پاسخگويان بايد بر يک برنامه يا تعدادي برنامه يکپارچه متمرکز شوند .
* براي جمع آوري اطلاعات از روشهاي مختلفي استفاده کنيد‌. روشهاي جمع آوري داده‌ها
مي تواند دربرگيرنده مصاحبه ، گروه تمرکز‌، پرسش‌نامه ، برنامه عملياتي ، قراردادها و بررسي عملکرد باشد .
* اثرات عوامل جانبي ر ا مشخص کنيد . پيش از ارزيابي اثرات آموزش لازم است اثرات ساير عوامل که برنتايج موثرند را جدا کنيد .
* از نتايج گروههاي کنترل استفاده کنيد . يکي از راهها سنجش موثر ساير عوامل ، مقايسه نتايج يک گروه کنترل با نتايج گروه آموزش ديده است .
* در هر بار ROI را براي يک دوره آموزشي محاسبه کنيد . براي اکثر سازمانها‌، بخصوص آنهايي که تجربه و سابقه لازم براي محاسبه ROI را ندارند ، بهتر و عملي تر آن است که هر بار فقط براي يک برنامه آموزشي، ROI را محاسبه کنند .

مراحل جمع‌آوري، تجزيه و تحليل داده‌ها
اين مرحله شامل چهار گام است.
1 – تفکيک اثرات آموزش
براي تعيين بازگشت سرمايه در آموزش بايد قادر باشيد تغييراتي را که به عنوان نتيجه آموزش حاصل مي شوند را اندازه‌گيري کنيد. در نتيجه بايد وضعيت عملکرد يا سطح دانش را ، قبل از اينکه آموزش صورت گرفته باشد ، بدانيد. اندازه گيري داده هاي پيش از آموزش بايد شامل اشتباهات تکراري ، نسبت ساعتهاي کار بر واحد توليد يا خدمات ، هزينه پولي مواد ضايعاتي ، تعداد محصولات برگشتي يا معيوب ، حجم فروشهاي از دست رفته ، ميزان غيبت ، نرخ ريزش يا بررسي مشکلات (درگيري ، مشاجره ومباحث ) ناشي از رضايت نداشتن مشتري باشد .
تفکيک اثرات آموزش، شامل شناسايي کليه عوامل کليدي است که در عملکرد کارکنان و نتايج کسب کار تاثير مي گذارد . گروههاي متمرکز ، پرسشنامه ها ، بررسيها و مشاهدات ، جمع آوري اين داده ها را تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه تسهيل مي کنند و اين امر با مشارکت کارکنان ، مديران ارشد ، سرپرستان ، مشتريان ، فروشندگان و متخصصان آموزش و توسعه منابع انساني ميسر مي شود .

2- تبديل اثرات آموزش به منافع مادي
اثرات يا منافع يک برنامه آموزشي هميشه بايد مشخص و مناسب باشد و هزينه پولي مصرف شده از سوي مديريت را برگرداند . سرپرستان ، کارآموزان ، روساي قسمتها يا بخشها ، مديران اجرايي ارشد ، و يا هيئتهاي مديره که در جايگاه بالاي سازمان هستند‌، تغييرات در عملکرد يا اثر در لايه پايين سازمان را مشاهده مي کنند .
اثرات آموزش مي تواند مشهود يا نامشهود باشد که اغلب با اصطلاح « داده سخت» و « داده نرم» ظاهر مي شود . داده سخت به تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه صورت کمي ، آماري و عددي است و بسادگي به شکل منافع مادي تفسيرمي شود . مانند ميزان بهره وري (مقدار يا ارزش بازار )، ميزان کيفيت (تعداد ضايعات يا قيمت ضايعات)، ساعات کار هر واحد توليد، ساعات توقف ناشي از خرابي تجهيزات و غيره ، غيبت و زمانهاي تاخير‌، مطالبات پاداش کارگران (نوع و تعداد حوادث يا بيماري ، ايام بيکاري يا کم کاري‌)، تعداد فروش يا قيمت ريالي حاصل از فروش به هر مشتري ، درصد سهم بازار‌، ميزان يا شاخص رضايت مشتري و تعداد مشتريان با خريد مجدد . داده نرم کيفي است و به منافع نامشهود که نظري و براساس قضاوت فردي است، مربوط مي شود. از اين رو اندازه گيري آن به صورت منافع مادي مشکلتر است ، مانند بهبود رضايت شغلي‌، بهبود کار تيمي ، افزايش تعهد سازماني ، بهبود برنامه ريزي متوالي، افزايش ارتباطات در سطوح مختلف شغلي، شفافيت بيشتر در ارتقاي فرصتهاي معين و. .

3- محاسبه هزينه آموزش
مديران منابع انساني معمولاً قادر هستند هزينه هاي يک برنامه آموزشي را ثبت کنند‌. هنگام محاسبه هزينه ها بايد دقت شود کليه هزينه هاي غير مستقيم از جمله استفاده از زمان کارکنان ، مواد موجود ، تجهيزات ، کلاس درس و غيره ، فراموش نشود . استفاده از واژه تمام هزينه که اغلب اوقات به کار مي‌رود به معني تعيين هزينه برنامه آموزش شامل هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم است که نمونه هايي از آن عبارتند از :
_ هزينه برگزاري دوره ، تجزيه و تحليل نيازها ، نوشتن ، نشان دادن ، تست اعتبار بخشي و ابزار ارزشيابي .
_ حقوق و دستمزد نيروي انساني ، مديريت و کارکنان در گير در طراحي و برگزاري دوره .
_ حقوق و دستمزد فراگيران .
_ دستمزد کارکنان موقت يا پيماني اجرت بگير براي حفظ بهره وري و يا خدمات رساني منظم در مدت زمان نبود کارکنان به لحاظ اعزام به آموزش .
_ کاهش در آمد در موقعي که کارکنان درگير فعاليت هاي آموزشي هستند .
_ تجهيزات و تسهيلات سخت افزاري و نرم افزاري و غيره .

4 - مقايسه ارزش اثرات با هزينه هاي رخ داده
معادله ROI از ميزان منافع و هزينه هاي رخ داده به شرح زير استفاده مي کند :
ممکن است هميشه اندازه گيري ROI آسان نباشد . در مورد اينکه سازمانها مجموعه‌اي منظم از نوآوري و رشد بازرگاني پس از يک تحليل دقيق و جامع ازROI به دست مي آورند، ترديد وجود دارد . اما سازمانها دريافته اند که تغييرات سريع در حال وقوع است و اگر روشهاي کاري شان را با تکنولوژي جديد به روز نکنند، شغلشان را از دست خواهند داد .
مباحث زيادي در موردROI وجود دارد‌. آيا شما قادريد بروشني نشان دهيد که اين آموزش بوده که رضايت مشتري را تغيير داده است ؟ آيا شما مطمئن هستيد که مي توانيد آموزش را براي بيشتر کارمندان قبل از اينکه برنامه آموزشي متروک شود مهيا کنيد؟ آيا شما مطمئن هستيد که آموزش عامل بهبود عملکرد کارکنان بوده است يا مدير جديد ، يا تغيير در برنامه پاداش ؟ چه موقع تصميم به اندازه گيري نتايج آموزش مي کنيد ، سه ماه يا شش ماه بعد ؟ زمان منطقي و مفيد براي شرکت شما چقدر است ؟

نحوه انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس با بازدهی تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه بالا

1

سرمایه گذاری در بورس به عنوان پربازده ترین سرمایه گذاری بین بازارهای داخلی شناخته می شود اما با خرید هر سهمی نمی توان به بازدهی بالا در بورس رسید. در واقع افراد زیادی با شنیدن این جمله که سرمایه گذاری در بورس، سود زیادی نصیب شان می کند بدون آگاهی و دانش قبلی وارد این بازار می‌شوند و نه تنها سود نمی کنند بلکه ممکن است متضرر هم بشوند. به دلیل اهمیت این موضوع ما قصد داریم نحوه انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس با بازدهی بالا را به شما نشان دهیم.

تسلط به تابلوخوانی

تابلوخوانی یکی از روش های تحلیل بورس است که به وسیله آن اطلاعات موجود در سایت TSETMC، برای شناسایی بهترین سهم ها، تجزیه و تحلیل می شود. اگر به مهارت تابلوخوانی تسلط پیدا کنید، راه خود به سوی انتخاب سهم های پربازده را هموار تر کرده اید اما تابلوخوانی دقیقا به چه مواردی اشاره دارد؟

در تحلیل سهام با استفاده از روش تابلوخوانی اطلاعاتی مثل قدرت خریدار و فروشنده، میزان خرید و فروش سهامداران حقوقی و حقیقی، حجم معاملات، حجم مبنا، نسبت P/E، EPS و … بررسی می‌شوند.

قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که سرمایه گذاران برای خرید سهام در بورس در نظر می گیرند. قدرت خریدار میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز خریده است. قدرت فروشنده هم میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز فروخته است. معمولا زمانی که قدرت خریدار در چند روز متوالی بالا باشد، در صورت مساعد بودن شرایط تکنیکالی و بنیادی، آن سهم برای خرید مناسب خواهد بود.

حجم معاملات و پول هوشمند

حجم معاملات در بورس یکی از عوامل تاثیرگذار در ردیابی ورود پول هوشمند به سهم است. پول هوشمند، سرمایه زیادی است که در اختیار سهامداران عمده بازار بورس قرار دارد و اگر این پول وارد سهمی شود احتمال افزایشی شدن روند قیمت در آن وجود دارد.

اولین نشانه ورود پول هوشمند به سهم زمانی است که حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین ماهانه حجم معاملات با نسبت قابل توجهی افزایش پیدا می کند. در این حالت برای تحلیل سهام و اطمینان از ورود پول هوشمند باید به قدرت خریدار هم توجه کنیم. اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بیشتر از ۲ باشد می توان آن سهم را جز لیست سهام های منتخب برای خرید قرار داد. حتما می پرسید چرا نمی توان سهم را بلافاصله خرید؟

تحلیل جامع سهام

همان طور که می دانید نمی توان تنها با تکیه به اطلاعات و سیگنال های به دست آمده از تابلوخوانی، سهام را خرید و فروش کرد. برای تحلیل سهام به شکل درست و اصولی، سهام های منتخب بورس باید از تمام جنبه های تحلیلی بررسی شوند. اگر زمان کافی برای انجام این تحلیل ها را ندارید می توانید از سیگنال بورس تهران که توسط سایت های معتبر ارائه می شود، استفاده کنید. البته اگر زمان کافی برای تحلیل سهام در بورس تهران را ندارید باید بتوانید اعتبار سیگنال های بورس تهران را بررسی کنید. یک سیگنال معتبر بورس باید سهم ها را از جنبه های مختلف تحلیلی مثل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تابلوخوانی بررسی کرده باشد و قادر باشد سهام پیشنهادی بورس را برای سرمایه گذاری در بازه های زمانی مختلف مثل سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و حتی نوسان گیری معرفی کند.

تسلط به تحلیل بنیادی و دانش اقتصاد کلان

درک مفهوم پول و ارتباط آن با بازارهای مالی یکی از عوامل موفقیت معامله گران در بورس است. نقش پول در اقتصاد و رابطه میان تورم، تولید ملی و بیکاری از مباحث مهم اقتصاد کلان هستند که دانستن آن برای هر سرمایه گذاری ضروری است. فرقی نمی کند که بخواهید در بورس سرمایه گذاری کنید یا در بازار طلا و ملک. اگر آموزش اقتصاد کلان را دیده باشید می توانید در بهترین زمان ممکن، پرسودترین بازارها برای سرمایه گذاری را انتخاب کنید. علاوه بر این با دانش اقتصاد کلان می توانید تحلیل بنیادی در بورس ایران را راحتتر یاد بگیرید.

در مواقع بحرانی و تورمی در کشور، دانش اقتصاد کلان به داد شما و سرمایه تان می رسد. اگر بتوانید شرایط اقتصادی کشور را با این دانش اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید، می توانید بهترین بازار داخلی و یا حتی خارجی را در هر زمان برای داشتن یک سرمایه گذاری پر سود شناسایی کنید. با این روش در زمان هایی که روند کلیت بورس در ایران نزولی است می توانید در سایر بازارهای موازی که با استفاده از دانش اقتصاد کلان بازدهی آنها را سنجیده اید، مشغول سرمایه گذاری شوید و هر وقت بورس به روند صعودی بازگشت شما هم فعالیت خود را در آن ادامه دهید.

تسلط به روش های مختلف معامله گری در تحلیل تکنیکال

انتخاب بهترین سهام به جز دانش اقتصاد کلان و بنیادی و مهارت تابلوخوانی به تحلیل مهمِ دیگری به نام تحلیل تکنیکال نیز نیازمند است. در واقع همه این تحلیل ها در ترکیب با یکدیگر است که می توانند شما را به سمت انتخاب سهام پربازده در بورس بکشانند.

مطالب گسترده ای در این شاخه از تحلیل وجود دارد ولی همه آنها در یک چیز مشترک اند و آن این است که همه روش های تحلیل تکنیکال با توجه به تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در نمودارهای مختلف، سعی در پیش بینی قیمت آینده دارند. حالا در این تجزیه و تحلیل یا از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک استفاده می شود و یا از پرایس اکشن و مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال و یا از سایر روشها. در واقع می‌توان گفت روشهای مختلف تحلیلی در این شاخه وجود دارند که هر کدام از معامله گران از بخشی از آن ها استفاده می کنند. از مهمترین روشهای تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مفاهیم اولیه: مفاهیمی مثل خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند و کانالهای قیمتی.
 • الگوهای شمعی ژاپنی: الگوهای مختلفی که با توجه به نوع کندل ها یا شمع ها در چارت قیمت ظاهر می شوند.
 • فیبوناچی: ابزارهای فیبوناچی با نسبت های مشهور برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت و میزان پیشروی قیمت در آینده استفاده می شوند.
 • الگوهای کلاسیک قیمتی: الگوهایی مثل سر و شانه که با توجه به تکرارشان در چارت های قیمتی می توان برای پیش بینی قیمت در آینده از آنها استفاده کرد.
 • اندیکاتورها: اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به کمک آنها می توان جهت احتمالی حرکت قیمت در آینده را پیش بینی کرد.
 • پرایس اکشن: پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که در آن از اندیکاتورها استفاده نمی شود. در عوض مفاهیم اولیه مثل حمایت و مقاومت و کندل شناسی برای تشخیص حرکت قیمت در آینده به کار گرفته می شوند.

همان طور که پیشتر نیز گفتیم انتخاب سهام مناسب در بورس منوط به داشتن دانش اقتصاد کلان، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و مهارت تابلوخوانی است. با استفاده از این روش های تحلیلی و ترکیب آنها با یکدیگر می توان بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس با بازدهی بالا را انتخاب کرد و پس از رسیدن به سود مناسب در بهترین زمان ممکن آنها را به فروش رساند. در پایان در این مطلب سعی شد به نحوه انتخاب صحیح سهام جهت سرمایه گذاری پرداخته شود. با توجه به مطالب ذکر شده، جهت کسب اطلاعات بیشتر و آموزش صحیح بورس به سایت آموزش بورس مراجعه کنید.

استراتژی سرمایه‌ گذاری چیست؟

استراتژی سرمایه‌ گذاری همان چیزی است که تصمیمات سرمایه‌گذار را بر اساس اهداف، تحمل ریسک و نیازهای آینده به سرمایه، هدایت می‌کند. برخی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری درصورتی که سرمایه‌گذار بر افزایش سرمایه متمرکز باشد، به دنبال رشد سریع هستند، در مقابل جایی که تمرکز بر حمایت و حفظ ثروت باشد، می‌توانند از یک استراتژی کم خطر پیروی کنند.

درک استراتژی در سرمایه‌گذاری

بسیاری از سرمایه‌گذاران اقدام به خرید شاخص‌های متنوع و کم هزینه می‌کنند، از «متوسط هزینه دلاری» استفاده کرده و سود بدست آمده از سهام را دوباره وارد بازار سرمایه می‌کنند. «متوسط هزینه دلاری» (Dollar cost averaging) فرآیندی است که سرمایه‌گذار طبق یک زمان‌بندی خاص، علیرغم پایین آمدن قیمت سهام، مبلغ ثابتی را به خرید سهام اختصاص می‌دهد. اگر قیمت سهام پایین آمده باشد، سرمایه‌گذار قادر خواهد بود تعداد سهام بیشتری خریداری کند، و در شرایط برعکس یعنی موقعی که قیمت سهام بالا برود، تعداد کمتری سهام را خریداری خواهد کرد، در نتیجه انجام این کار، قیمت تمام شده هر سهم، کمتر از قیمت میانگین تمامی خریدها، خواهد بود. چرا که در قیمت‌های پایین‌تر، سرمایه‌گذار، تعداد زیادی از سهام را خریداری کرده‌است.

برخی از سرمایه‌گذاران باتجربه سهام مشخصی را انتخاب می‌کنند و براساس تجزیه و تحلیل شرکت‌های معین با پیش بینی حرکت قیمت سهام، روندی را مشخص می‌کنند.

بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد

سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد، از تحلیل‌های بنیادی استفاده می‌کند و یکی از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین اشکال سبک‌های سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد یک استراتژی فعال است که شامل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و فاکتورهای اساسی شرکت می‌شود، که سهام را عرضه کرده‌است. به این منظور باید شرکتی را شناسایی کنید که شواهد حاکی از آن است در آینده رشد چشمگیری خواهد داشت. در این استراتژی سرمایه‌ گذاری، به جای انتخاب سهام یک شرکت، بر روی سبدی متشکل از 10 یا تعداد بیشتری از شرکت سهامی تمرکز می‌کند. انجام دادن یک تحقیق شامل و کافی و اطمینان از موفقیت این استراتژی ممکن است، زمان زیادی احتیاج داشته باشد. هرچند، این استراتژی و یا شکل‌های دیگر این استراتژی یکی از منابع اصلی درآمد، مدیران صندوق‌های حرفه‌ای سرمایه‌گذاری برای کسب و بازگشت سرمایه است. پس از تشخیص شرکت، اگر تحلیل ما درست بود، پیروی از استراتژی معکوس می‌تواند بسیار مفید باشد.

معامله فعال

معامله فعال بسیار دشوار است. کمتر از ۵ درصد کسانی که این نوع از استراتژی را به کار می‌برند به مقدار قابل قبولی از موفقیت دست می‌یابند، و کمتر از ۱ درصد بازده چشمگیری را مشاهده می‌کنند، اما کسانی که به این بازده می‌رسند، سرمایه سرشاری را بدست می‌‌آورند. بیشترین ابزاری که در معاملات فعال استفاده می‍‌شود، انواعی از تجزیه و تحلیل فنی است. این ابزار تحقیقاتی به جای اندازه‌گیری عوامل مرتبط با بیزینس مورد نظر، بر روی تغییرات قیمت سهام تمرکز می‌کند. سهامداران می‌توانند در دوره‌های کوتاه مدت به سود برسند و فرصت این را خواهند داشت که با استراتژی‌هایشان اهرم فشار را وارد کنند. معامله‌گران می‌توانند در هر بازه زمانی از ماه و روز گرفته تا دقیقه و یا ثانیه در بازار فعالیت کنند. این سرمیاه‌گذاران اغلب از داده‌های قیمت از طریق مبادلات ارزی یا سیستم‌های نموداری استفاده می‌کنند تا الگوهای قیمت اخیر و روند بازارهای همبسته را بشناسند و از آن استفاده کنند.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش

سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق قابل معامله، می‌توانند با استفاده از ارزش صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پایه‌های استراتژی سرمایه‌ گذاری خود را پی ریزی کنند. به بیان ساده‌تر، سرمایه‌گذران مبتنی بر ارزش دنبال سهام‌های هستند که در دوره «تخفیف» به فروش می‌رسند. به جای صرف وقت ربای جستجوی سهام و تجزیه و تحلیل صورت مالی شرکت‌ها، یک سرمایه‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میتواند صندوق‌های شاخص، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌هایی را که به صورت فعال مدیریت می‌شوند را خریداری کند. به صورت کلی در این استراتژی اوراق بهاداری خریداری می‌شود که در تحلیل‌های بنیادی کم‌ارزش به نظر می‌رسند.

خرید و نگهداری

در استراتژی خرید و نگهداری، سهامی خریداری می‌شود و برای مدت طولانی نگهداری می‌شود. بر اساس این استراتژی، از زمان ایجاد سبد سهام تا پایان افق سرمایه‌گذاری، سهام فعالانه خرید و فروش نمی‌شود. سرمایه‌گذاران در استراتژی خرید و نگهداری معتقدند صرف کردن زمان در بازار از زمانبندی بازار محتاطانه‌تر است. نگهداری سهام در دوره طولانی، با توجه به نواسانات دوره‌های کوتاه‌مدت منطقی‌تر است. این استراتژی با زمانبندی بازار کامل در تضاد است، که در آن، به طور معمول سرمایه‌گذار در دوره‌های کوتاه‌تر خرید تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه و فروش می کند و قصد خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا را دارد.

انتخاب استراتژی یا سبک سرمایه‌گذاری نسبت به انتخاب سرمایه‌گذاری تفاوتی ندارد: هر سرمایه‌گذار خاص و یکتا است و بهترین استراتژی برای هر سرمایه‌گذار آن راهبردی است که با توجه به تحمل ریسک و شاخص‌های خاص سرمایه‎‌گذاری هر فرد انتخاب می‌‌شود. افرادی که اهداف بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند، می‌توانند از استراتژی لشکر که یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌هاست استفاده کنند.

سخن پایانی

سامانه مدیریت ثروت مانو، امکانی را فراهم کرده است که همه افراد جامعه بدون نیاز به کسب دانش تخصصی اقتصاد و مالی و همچنین بدون نیاز به صرف زمان برای پیگیری اخبار، بتوانند به صورت غیرمستقیم، متناسب تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه با استراتژی سرمایه گذاری و درجه ریسک‌پذیری خود، بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.

ضرورت‌های تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پروژه‌ها

ضرورت‌های تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پروژه‌ها

ضرورت انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی در زمان بررسی شروع یا توقف تبدیل یک ایده به یک کسب و کار یا پروژه اقتصادی با توجه به زمان، مکان، منابع و تکنولوژی‌های در دسترس و تحلیل رقبا برای تمامی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی مهم و دارای اهمیت است.

به گزارش ایسنا به نقل از کاردوک، طرح توجیهی (Feasibility Study) یک مطالعه است که توسط یک تیم متخصص انجام می‌شود و در آن ابعاد مختلف پروژه از لحاظ فنی، مالی ، اقتصادی بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد این مطالعه به صاحبان بنگاه در تامین پارامترهای شفاف‌تر برای تصمیم‌گیری با ریسک کمتر کمک می‌کند تا بتواند براساس برآرودها و فرایندهای اجرایی پیاده‌سازی پروژه در زمان طراحی، ساخت و اجرا مدیریت کامل داشته باشد. در حقیقت طرح توجیهی نه تنها بررسی وضعیت گذشته و حال است بلکه نقشه راه آینده برای هر بنگاه اقتصادی در راه‌اندازی طرح‌های جدید یا توسعه کسب و کار موجود می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوشتن طرح توجیهی کلیک کنید.

مبانی تهیه طرح توجیهی (Feasibility Study)

در حقیقت مبنای تهیه طرح توجیهی ضمن تکیه بر مدل‌های استاندارد به تجربه اعضا تیم تهیه‌کننده، داده‌های آمار و اطلاعات مورد نیاز و تجربه حاصل از کسب و کارهای یا پروژه‌های راه‌اندازی شده بستگی دارد. هر چقدر تیم تهیه‌کننده در زمینه پروژه متخصص‌تر باشند، برآرودهای طرح توجیهی به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود. در نتیجه تهیه طرح توجیهی توسط یک تیم متخصص از اهمیت بالایی برخوردار است. کاردوک با بهره‌مندی از یک تیم متخصص در حوزه کسب و کار آماده خدمت‌رسانی به تمامی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. برای آشنایی بیشتر با مشاوره کسب و کار کاردوک کلیک کنید.

گام‌های تهیه طرح توجیهی

ضرورت‌های تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پروژه‌ها

تهیه طرح توجیهی باید در سه گام اصلی طی شود که عبارت است از:

 • مطالعات بازار (Market Study)
 • مطالعات فنی (Technical Study)
 • مطالعات مالی و اقتصادی (Economic Study)

که هر کدام را در ادامه بررسی کرده‌ایم.

بخش اول تهیه طرح توجیهی: مطالعات بازار (Market Study)

در این بخش از طرح توجیهی به مکان‌ یابی و بررسی کامل منطقه محل اجرای و راه‌اندازی پروژه پرداخته می‌شود. و بر اساس آن عرضه و تقاضای محصول یا خدمات ارزیابی می‌شود. هدف این مطالعات، شناسایی بازار هدف پروژه، تحلیل دقیق (از جمله سیاست‌های مدیریتی و …)، شناسایی فرصت و تهدیدهای موجود در منطقه، عوامل کاهش ریسک در اجرای پروژه می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت که هدف از انجام تحقیقات بازار بررسی و پیشنهاد پتانسیل‌های ارزش آفرین و تولید ثروت موجود در منطقه جهت اطمینان یافتن سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در منطقه پروژه بر اساس نیاز می‌باشد. علاوه بر موارد ذکر شده خروجی تحقیقات بازار به منظور اطلاعات اولیه برای انجام مطالعات فنی به کار گرفته می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت که در این بخش از نگارش طرح توجیهی و امکان سنجی موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1-1- شناخت محیط و منطقه پروژه

شناخت مزیت‌ها و موقعیت جغرافیایی و مکان اجرای پروژه

بررسی شاخص‌های جمعیت‌شناختی منطقه اجرای پروژه

بررسی پتانسیل‌ها، زیرساخت‌های مورد نیاز و امکانات رفاهی و تفریحی در منطقه

بررسی دسترسی‌های پروژه از طریق شریان‌های اصلی و وسایل حمل و نقل عمومی

2-1- مطالعه کاربری و پروژه‌های تاثیرگذار منطقه

بررسی مشخصات، ویژگی‌ها، امکانات و … پروژه‌های فعال در حال احداث رقیب در منطقه پروژه

تحقیقات بازار و بررسی سیاست‌های قیمت‌گذاری

بررسی قیمت محصولات پروژه‌های مشابه در منطقه

بررسی موقعیت مکانی پروژه نسبت به منطقه پروژه‌های موفق و شاخص

تدوین نقشه قیمت منطقه (price map)

3-1- بررسی وضعیت جمعیت تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه و مسکن

بررسی شاخص‌های جمعیتی و بازار زمین و مسکن و عوامل تاثیرگذار بر آن در منطقه، حجم معاملات، قیمت و شاخص‌های آمار موثر بر احداث پروژه

4-1- بررسی بازار عرضه و تقاضا

بررسی روند تولید و واردات در سنوات گذشته تاکنون

بررسی میزان مصرف و صادرات در ستوان گذشته تاکنون

موازنه عرضه و تقاضا براساس پیش‌بینی روند تولید و مصرف در سنوات آینده

5-1- جمع‌بندی مطالعات بازار و ارائه پیشنهادها

تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود (swot) پروژه

برآورد بازار هدف پروژه

برآورد عرضه و تقاضای پروژه

بخش دوم : مطالعات فنی (Technical Study)

مطالعات فنی به بررسی توجیه‌پذیر بودن پروژه از لحاظ فنی می‌پردازد و شامل مطالعات ویژگی‌ها و مشخصات فی پروژه بر اساس نتایج توسعه داده شده تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه مطالعات بازار می‌باشد. هدف از مطالعه فنی پروژه بررسی توجیه‌پذیری و امکان اجرای آن از دید فنی است. این بخش از طرح توجیهی شامل موارد زیر می‌باشد:

 • بررسی محصول ویژگی‌ها و استانداردهای طرح،
 • بررسی فرایندهای تکنیکال، ظرفیت‌های اسمی وعملیات مرتبط با محصولات طرح
 • بررسی ساختارها فیزیکی و انسانی و مدیریتی پروژه
 • موقعیت مکانی پروژه
 • جدول سطوح پروژه
 • پلان طبقات پروژه
 • تصاویری از منطقه
 • 2-2- تدوین برنامه فروش پروژه
 • برآورد استراتژی فروش در پروژه
 • برآورد قیمت فروش پروژه به تفکیک طبقات
 • تعیین نظام پرداخت پروژه

3-2- برآورد هزینه‌های پروژه

 • هزینه زمین و محوطه سازی پروژه
 • هزینه قبل از بهره‌برداری شامل مجوزهای شهرداری، نظارت، مشاوره و …
 • هزینه ساخت تاسیات تجهیزات و ماشین‌آلات پروژه
 • هزینه مالی ثابت و متغیر پروژه
 • هزینه تجهیز دفتر فروش

بخش سوم: مطالعات اقتصادی (Economic Study)

ضرورت‌های تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پروژه‌ها

در هر پروژه‌ای باید بر اساس میزان هزینه‌های ثابت و متغیر (هزینه‌های ساخت، مواد، عوارض و …) سودآوری پروژه را ارزیابی کرد. مطالعات و امکان سنجی اقتصادی این امکان را می‌دهد تا با ارایه میزان سودآوری پروژه و تجزیه و تحلیل ریسک‌های موجود و شاخص‌های اقتصادی تصمیم مناسب گرفت. در این بخش از نگارش طرح توجیهی موارد زیر مطرح می‌گردد:

3- 1 برآورد اولیه از اقتصاد کلان پروژه بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول

در این بخش تهیه طرح توجیهی اطلاعات اولیه پروژه که برای شروع ضروری هستند، باید به دست آید.

 • تخمین و محاسبه متراژ زمین و زیر ساخت‌های مورد نیاز
 • تخمین مدت زمان ساخت
 • محاسبه هزینه‌های اجرای پروژه
 • محاسبه هزینه‌های احتمالی برای تامین سرمایه
 • قیمت زمین
 • بررسی کاربری‌های مختلف پروژه
 • محاسبه کل درآمد حاصل از فروش
 • تخمین هزینه‌های مربوط به ارزیابی، تبلیغ و فروش
 • محاسبه کل هزینه‌های پروژه
 • محاسبه سود خالص و نرخ بازده سرمایه‌گذاری
 • محاسبه نرخ بازگشت سرمایه پروژه (ROR)

2-3- جریان نقدی خروجی پروژه (Cash Out Flow)

 • محاسبه جریان نقدینگی با توجه به اقساط
 • محاسبه جریان نقدی بابت تامین سرمایه
 • محاسبه جریان نقدی هزینه عوارض ساخت
 • محاسبه جریان نقد هزینه‌های ساخت متناسب با تورم
 • محاسبه جریان نقدی خروجی از پروژه

3-3- جریان نقدی ورودی پروژه (Cash In Flow)

 • ارائه میزان عرضه و فروش با توجه به قیمت روز
 • محاسبه درآمد طبق کاربری‌های مختلفی مطابق برنامه فروش
 • مشخص کردن روند دریافت اقساط، درصد و نقدینگی حاصل از فروش
 • مشخص کردن کل درآمد حاصل از پروژه

4-3- جریان نقدی خالص پروژه (Net Cash Flow)

جریان نقدی خالص پروژه به همراه جریان نقدی خالص تجمعی، جریان نقدی خالص ارزش فعلی پروژه و جریان نقدی ارزش فعلی خالص تجمعی پروژه

5-3- محاسبه شاخص های اقتصادی پروژه

در این بخش تهیه طرح توجیهی با استفاده از روش‌های خاص اقتصاد مهندسی سودآوری پروژه با در نظر داشتن برخی شاخص‌ها به شرح زیر انجام می‌شود.

 • ارزش فعلی خالص درآمدهای پروژه
 • ارزش فعلی خالص هزینه‌های پروژه
 • ارزش فعلی خالص (NPV) پروژه
 • نرخ بازده داخلی (IRR) سالانه پروژه
 • شاخص سودآوری پروژه PI و نسبت منافع به مخارج B/C
 • نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR) سالانه پروژه
 • مقدار سرمایه اولیه‌ای که تا پایان کار بدون توقف لازم است
 • محاسبه نقطه سربه‌سر پروژه (Break-Even Analysis)
 • دوره بازگشت سرمایه عادی (NPP)
 • دوره بازگشت سرمایه پویا (DPP)

3- 6- تجزیه و تحلیل ریسک‌های اقتصادی پروژه (Economic Risk Analysis)

محاسبه ریسک‌های اقتصادی یکی از مهمترین پارامترها در برآورد سودآوری پروژه تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه است. با در نظر داشتن ریسک‌های منفی که آنالیز حساسیت گفته می‌شود، می‌توان از امنیت اجرایی پروژه اطمینان حاصل نمود. برای این منظور سه شاخص باید در نظر گرفته شود.

 • اندازه‌گیری ریسک کاهش قیمت پیش‌بینی شده
 • محاسبه ریسک افزایش قیمت‌هایی که برای هزینه‌ها برآورد شده
 • آنالیز حساسیت ریسک تغییر تورم و تاثیر آن بر هزینه‌ها

خدمات قابل ارائه کاردوک به طرح‌ها و واحدهای تولیدکننده

برای تهیه طرح توجیهی در زمینه‌های مختلف می‌توانید با کارشناسان تماس بگیرید. از جمله خدمات مرکز مشاوره کسب و کار کاردوک می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • ارائه خدمات در انتخاب ماشین‌آلات، تاسیسات عمومی و طراحی سایت پلان
 • تامین نیروی انسانی نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات و تاسیسات عمومی طرح تولید
 • مشاوره فرمولاسیون مواد اولیه
 • مشاوره اصلاح تکنولوژی، نوسازی و بازسازی واحدهای قدیمی
 • مشاوره صادرات محصول با کیفیت به کشورهای دیگر
 • تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی طرح با استفاده از نرم‌افزار کامفار توسط متخصصین کارآمد مهندسی
 • ثبت‌نام در سامانه بهین یاب و سامانه مختلف

برای دریافت مشاوره از متخصصان مرکز مشاوره کسب و کار و کاریابی کاردوک جهت نوشتن طرح توجیهی می‌توانید با شماره 02166418908 تماس بگیرید.

تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه

 • انتشارات : ترمه
 • دسته بندی : مدیریت, حسابداری, اقتصاد, دانشگاهی
 • نویسنده : فرانک کی, رایلی کیت سی, براون
 • شابک : 978-964-978-390-1
 • دانلود نمونه ای از کتاب :

mail

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادارو مهندسی مالی رودپشتی

کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادارو مهندسی مالی رودپشتی نشر ترمه تالیف فرانک کی - رایلی کیت سی - براون ترجمه رهنمای رودپشتی و فرشاد هیبتی و غلامرضا اسلامی بیدگلی شامل 10 فصل با عناوین زیر میباشد:

مفاهیم سرمایه گذاری
مقدمه ای بر نظریه سبد اوراق بهادار
مقدمه ای بر مدل های سنتی و نوین قیمت گذاری دارایی
آزمون نظریه های قیمت گذاری دارایی
تجزیه و تحلیل شرکت و انتخاب سهام
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شرکت های رشدی و ارزشی
تجزیه و تحلیل سهام
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار
گروه بندی پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری بر اساس مدل شبکه سنتی و نوین مقایسه پر تفوی های حاصل از این مدل
مهندسی مالی و کاربرد های آن

این کتاب در تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه چندین بخش اصلی به شرح زیر تدوین شده است:
مفاهیم سرمایه گذاری
مهندسی ریسک و مالی
مباحث مالی و ریسک و دیگر موضوعات مرتبط با تحلیل سرمایه گذاری
توسعه تاریخی تئوری های سرمایه گذاری
اصول قیمت گذاری
اقتصاد مالی
تجزیه و تحلیل و مدیریت سهام عادی
تجزیه و تحلیل اوراق مشتقه
مشخصات و ارزیابی مدیریت دارایی های مالیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.