بازده و ارزیابی اوراق بهادار


ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

حمید رضا شماخی
ریسک سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت که بین ریسک و میزان بازدهی در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد.

ریسک سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت که بین ریسک و میزان بازدهی در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد. افراد ریسک‌پذیر همواره خواهان بازدهی بالاتر از بازده بازار بدون ریسک (سپرده‌گذاری در بانک‌ها) و حتی بازدهی بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسک برایشان بسیار با اهمیت است.

ریسک سرمایه‌گذاری به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول ریسک‌هایی هستند که در صورت وقوع کل بازار را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات غیرقابل کنترل را ریسک‌های اجتناب‌ناپذیر یا سیستماتیک گویند. دسته دوم ریسک‌هایی هستند که در اختیار سرمایه‌گذار بوده و می‌توان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم بهتر میزان آن را کاهش داد.

این دسته از ریسک‌ها را ریسک اجتناب‌پذیر یا غیرسیستماتیک گویند. روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.

دیرشن عبارت است از میانگین موزون جریانات نقدی یک ورقه بهادار که به دوبخش عمده تقسیم می‌شود.

Macaulay duration .۱

Modified duration .۲

دیرشن مکالی، میانگین ساده جریانات نقدی یک ورقه بهادار در طی عمر آن است. دیرشن تغییرات نشان دهنده درصد تغییر در قیمت یک ورقه بهادار در ازای تغییرات نرخ بهره است. هرچه دیرشن تغییرات که نشان دهنده شیب منحنی قیمت بازده یک ورقه بهادار است کمتر باشد، ریسک آن ورقه بهادار کمتر است.

اما دیرشن به تنهایی برای تعیین تغییرات یک ورقه بهادار کافی نیست.

بهتر است از تحدب نیز استفاده شود. تحدب یک معیار غیرخطی تغییر قیمت اوراق بهادار در برابر تغییرات نرخ بهره است.

تحدب تعیین می‌کند که بازده یک ورقه بهادار در پاسخ به تغییرات قیمت چه میزان تغییر خواهد کرد. دیرشن، مشتق مرتبه اول تابع قیمت اوراق بهادار نسبت به نرخ بهره و تحدب، مشتق مرتبه دوم تابع قیمت است.

اوراق بهاداری که دارای دیرشن کمتری هستند و اوراق بهاداری که دارای تحدب بیشتری هستند ریسک کمتری دارند.اما به غیر از روش‌های کمی فوق توجه به موارد زیر نیز می‌تواند در کاهش ریسک موثر واقع شود:

۱. وجوه مازاد و بلا استفاده در سهام سرمایه‌گذاری شود، به‌طوری‌که در صورت عدم تحقق شرایط برآوردی فرد دچار زیان هنگفت نشود.

۲. شرایط سیاسی و اقتصادی مطالعه و بررسی شده و وضعیت آتی ترسیم شود. به‌طوریکه شرایط به چه سمتی سوق پیدا می‌کند، ثبات یا بی‌ثباتی. سرمایه‌گذاری در شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی توجیه پیدا می‌کند.

۳. وضعیت کلی صنعتی که قصد خرید سهام آن را داریم، بررسی شود. عواملی از قبیل میزان به‌روز بودن تکنولوژی، رقبا یا انحصاری بودن آن، میزان تقاضا و بازار مصرف محصولات آن و. می‌تواند مفید باشد.

۴. بیشتر با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد بازار سهام شده و از نوسان‌گیری پرهیز شود. نوسان‌گیری ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

طبق تئوری‌های مدیریت مالی قیمت سهام در بلندمدت گرایش به افزایش دارد. البته نباید از نظر دور داشت که در مقاطع خاصی کاهش قیمت‌ها را نیز داشته باشیم.

۵. مطالعه و بررسی مواردی از قبیل نسبت قیمت به درآمد هر سهم شرکت سرمایه‌پذیر (P/E) و مقایسه آن با متوسط قیمت به درآمد صنعت یا کل بازار، مقایسه ارزش ذاتی (NAV) با ارزش روز سهم در بازار، بررسی ارزش دفتری هر سهم متناسب با شرایط هر صنعت می‌تواند بسیار مفید باشد. مثلا در صنایعی مانند کانی‌های فلزی یا غیرفلزی بهتر است از تحلیل‌های ارزش ذاتی و در صنایعی مانند صنایع غذایی، دارویی، بازده و ارزیابی اوراق بهادار پیمانکاری از تحلیل‌های قیمت به درآمد هر سهم استفاده شود.

۶. توجه به مواردی از قبیل مدیریت و مالکیت شرکت‌ها، نقدپذیری سهم‌، سود سهام و سیاست تقسیم سود‌، ساختار سرمایه و میزان هزینه سرمایه (میزان بدهی‌های شرکت)، میزان عرضه و تقاضای هر سهم، درصد پوشش EPS برآوردی طبق گزارش‌های ارائه‌شده به بورس می‌تواند مفید باشد.

در انتها، بین ریسک و بازده رابطه تعادلی وجود دارد. طبق قانون قیمت واحد، دو چیز یکسان نمی‌توانند با قیمت‌های مختلف فروخته شوند بنابراین از دو پرتفوی که دارای ریسک یکسان هستند نباید انتظار بازده مورد انتظار متفاوت داشت. (مدلAPT قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای)

بررسي رابطه تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: ارزيابي فرضيه جانشيني فاما

در ادبيات اقتصادي تحقيقات متعددي در پاسخ اين سوال که آيا سهام عادي سپر کاملي در مقابل تورم مي باشد يا خير، صورت گرفته است.در اين مقاله، با استفاده از داده هاي بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بين نرخ تورم و بازده سهام در دوره زماني فروردين 1370 تا اسفند 1387 مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج تجربي نشان مي دهد که فرضيه فيشر، مبني بر اينکه بازده حقيقي سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادي سپر کاملي در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعيفي در مقابل تورم بوده است. به همين منظور در اين مقاله، از فرضيه فاما استفاده شد و با به کارگيري فيلتر هدريک-پرسکات تورم به دو جزء دائمي و موقت تجزيه شد.اعمال توجيه فاما براي برقرار نشدن فرضيه فيشر، نشان مي دهد که توجيه فاما قادر به توضيح اين پديده نبوده و منفي بودن رابطه تورم و بازده حقيقي سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئي موقت تورم است. در حالي که در بلند مدت شاخص قيمت سهام سپر تورمي بوده است.

ارزیابی کیفیت سود و رابطه آن با بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر به ارزیابی کیفیت سود و بررسی رابطه آن با بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. شاخص های مورد استفاده جهت ارزیابی کیفیت سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی، گزارش دهی صادقانه سود، گزارش دهی به موقع سود و پایداری سود می باشد . آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و با استفاده ار روش پانل برای 96 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1395 ا نجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود و بازده سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد. به بیانی دیگر، نتایج تحقیق وجود رابطه مثبت و مستقیم بین شاخص های ارزیابی کیفیت سود (به جز اقلام تعهدی) با بازده سهام عادی را نشان می دهد. اما بین اقلام تعهدی و بازده سهام عادی رابطه منفی و معکوس وجود دارد. هم چنین در میان این پنج شاخص، گزارش دهی به موقع رابطه قوی تری با بازده سهام عادی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

آسیب های شبکه های اجتماعی

راه حل های حقوقی در مواجهه با اثرات منفی توقف نماد معاملاتی شرکت های بورس اوراق بهادار

بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل در امور گمرکی

جایگاه زنان در منشور حقوق شهروندی

زیر ساخت گرایی فضاهای شهری با رویکرد ایجاد محیط های امن cpted از دیدگاه آیات و روایات

رابطه ی بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان

بررسی شاخص ها و معیارهای جذب گردشگر ورزشی جهت توسعه صنعت گردشگری

مقایسه آزمایش های cbr, lwd و سه محوری سیکلی و ارتباط آن ها جهت تعیین مدول بر جهندگی خاک بستر

بررسی نقش و اثر دریافت گواهینامه و آموزش مناسب بر کاهش میزان تصادفات و تخلفات موتورسیکلت سواران

دیدگاه محقق خویی در مورد مفهوم وصف و ثمره آن

بررسی دو الگوی منظر آئینی در شهرهای اسلامی و یهودی نمونه موردی حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری و خانه بت همیقداش در اورشلیم

مدرنیزاسیون در معماری روند آن از معماری سنتی بومی تا معماری امروز و آثار تخریب محیط زیستی آن

بررسی فلسفه سیر کثرت به وحدت و وحدت به کثرت در کاربندی معماری ایرانی نمونه موردی: کاربندی حمام گنجعلی خان

بررسی چگونگی تاثیر هندسه فضای ورودی در حفظ و ایجاد محرمیت و درونگرایی در خانه های قاجاری تبریز

بررسی طراحی کارآمد فضاهای اداری با بهره گیری از معماری سبز با تاکید بر روانشناسی محیط

اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر خوداثربخشی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموزان

موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران

مروری بر تاثیرات اینترنت اشیاء در زندگی مردم و آینده پیش روی آن

بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی

مدل استخراج الزامات طراحی سیستمهای پیچیده، مبتنی بر ترکیب بهینه ای از فناوری ها

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای بازده و ارزیابی اوراق بهادار رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

بررسی رابطه‌ کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ بین کیفیت سود و بازده آینده سهام در جهت سنجش محتوای بازده و ارزیابی اوراق بهادار اطلاعاتی کیفیت سود بویژه از نظر توان پیش‌بینی سودآوری و بازده آینده و نیز بررسی میزان توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی به کیفیت سودهای گزارش شده است. از مجموعه معیارهای ارزیابی کیفیت سود، دو معیار نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی و حجم اقلام تعهدی آزمون شده است. در این پژوهش، اندازه و رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. در فرضیه‌های مورد آزمون این پژوهش کیفیت سود، حجم‌اقلام تعهدی، اجزای‌اختیاری ‌و اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای مستقل و بازده آینده سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و رابطه‌ بین آن‌ها در سطوح مختلف کیفیت سود مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که در سطح بازده و ارزیابی اوراق بهادار کلی داده‌ها، بین کیفیت سود و عوامل آن با بازده آینده سهام شرکت‌ها رابطة معناداری وجود ندارد ولی با بررسی داده‌ها در سطوح مختلف کیفیت سود، یافته‌های تحقیق در آزمون فرضیات دوم، سوم و چهارم و در سطوح متوسط و پایین کیفیت سود، بیانگر روابط معناداری بین بازده و ارزیابی اوراق بهادار بازده و ارزیابی اوراق بهادار متغیرهای مربوط است.

کلیدواژه‌ها

  • کیفیت سود و بازده سهام
  • اقلام تعهدی در بورس
  • بازده سهام در ایران
  • اجزای اقلام تعهدی
  • اندازه و رشد در بازده و ارزیابی اوراق بهادار سهام

20.1001.1.20088914.1390.2.5.2.1

مراجع

- ثقفی، علی و غلامرضا کردستانی (1383). بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره56، ص 37.

- جهانخانی، علی و احمد ظریف فرد (1374). آیا مدیران و سهامداران از معیارهای مناسبی برای اندازه‌گیری ارزش شرکت استفاده می‌کنند؟ تحقیقات مالی. دانشگاه تهران، سال دوم، شماره 7 و 8 ص 41 تا 66.

- خواجوی، شکرالله و امین ناظمی (1384). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی. شماره 40، ص 37 الی 67.

- ظریف فرد، احمد (1378). شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه‌های اقتصادی ایران، پایان نامة دکتری، دانشگاه تهران.

- Barth. M.E., Beaver, W.H., and John, R., (2002). Constrains on Accrual Components of Earnings in Equity Valuation, www.ssrn.com.

- Bedard, J.C., Hoitash, R. and Hoitash, U., (2009). Material Weakness Remediation and Earnings Quality: A Detailed Examination. www.ssrn.com.

- Bhattacharya, N. Desai, H., and Venkataraman, K., (2006). Earnings Quality and Information Asymmetry, www.ssrn.com.

- Carol D., Lulseged, A. and Nowlin, S. (2002). Earnings Quality and Auditor Independence: an Examination using Non-audit Fee Data, www.Google.com.

- Chan, K., Louis. K. Chan, C., Jegadeesh, N. and Lakonishok, J. (2006). Earnings Quality and Stock Return, Journal of Business, vol. 79, No. 3.

- Charitou, A. (1997). The Role of Cash flows and Accruals in explaining Security Return: Evidence for UK, The European Accounting Review, Vol.6, pp. 629-652.

- Francis J., Lafond R., Olsson, P. and Schipper, K., (2002). The Market Pricing of Earnings Quality, Working Paper, Duke University and University of Wisconsin.

- Jones, J. (1991). Earnings Management during Import Relief Investigations, Journal of Accounting Research, Vol. 29, pp. 193-228.

- Ke Li, K., and Wei Tang, V. (2008). Earnings Quality and future Capital Investment: Evidence from Discretionary Accruals, www.ssrn.com.

- Garcia L.J.M, Garcia O.B. and Neophyta, E., (2008). Earnings Quality ex-post failed firms, www.ssrn.com.

- Lipe, R., (1990). The بازده و ارزیابی اوراق بهادار Relation between Stock Returns and Accounting Earnings Given Alternative Formation, Accounting Review. No, 65, pp. 49 – 71.

- Peter D. Wysocki, (2005). Assessing Earnings and Quality: US. and International Evidence, Working Paper.

- Radhakrishnan, O. Urcan, S. D., (2006). Earnings Quality and Excess Value of Diversification, www.ssrn.com.

- Scott, R., Sloan, G. and Soliman, M. (2001). Information in Accruals about the Quality of Earnings, Working Paper, University of Michigan Business School.

- Sloan, R.G., (1996). Do Stock Prices fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?, Accounting Review, No. 71, pp. 289 – 315.

ارزیابی کیفیت سود با ریسک و بازده : شواهدی از مدل بازگشت چند عاملی

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران .

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

هدف: سود به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حسابداری، بازده و ارزیابی اوراق بهادار همواره برای اهداف متعددی همچون ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت‌ها و بهبود تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری بوده است. هدف این پژوهش بررسی بازده و ارزیابی اوراق بهادار کیفیت سود با استفاده از ریسک و بازده در صنایع ایران است.
روش: پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان کیفیت سود بازده و ارزیابی اوراق بهادار با بازده و ریسک صورت پذیرفته است. برای جمع‌آوری داده‌ها از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده شده است. فرضیه‌های پژوهش، با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 6 صنعت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های1393 تا 1397 و با بهره‌گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر بازده و ارزیابی اوراق بهادار تکنیک داده‌های تلفیقی و آزمون t-test ، مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است، که بین کیفیت سود و بازده و ریسک سرمایه گذاری ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بنا بر نتایج بدست آمده فرضبه اول تاثیرگذاری بازده و ریسک بر کیفیت سود مورد قبول واقع شده و فرضیه دوم رد می شود.
نتیجه‌گیری: شرکتهایی که کیفیت سود پایین تری دارند نسبت به نرخ ریسک ، بازده سیستماتیک بالاتری دارند. هر چقدر بازده و به مراتب ریسک و بالاتر برود کیفیت سود پایین‌تر خواهد بود و احتمال دستکاری سود بالا خواهد رفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.