مثال از دنیای واقعی کارگزاران


آیا حقیقت باید فدای مصلحت شود؟

مصلحت بر خلاف اصطلاح رایج عرفی که افراد را به غلط می اندازد دارای معنایی خاص در ادبیات دینی، اندیشه سیاسی و ادبیات امامین انقلاب است. مصلحت برگرفته از ماده «صلح»، در مقابل ماده «قسد» است: «الاصلاح نقيض الافساد، و المصلحه: الصلاح» (ابن منظور، ۱۴۱۶، ج۷، ۳۸۴)، بهبود بخشیدن، مخالف تباه کردن و مصلحت به معنای شایستگی است.

در دو شماره گذشته در موضوع فهم منطق حِکمی تصمیمات و سخنان رهبر انقلاب نکات مبنایی، اصول و قواعد پایه ای، فقهی و مدیریتی و همچنین تبیینی از تولید منطق حِکمی عمل و سخن رهبر حکیم انقلاب ارائه گردید. اینک در ادامه ضمن بررسی و تبیین اصل «مصلحت سنجی حقیقت مبنا» در فهم منطق عمل و سخن رهبر انقلاب، به رد یک انگاره غلط اما فراگیر به نام دوگانه «حقیقت - مصلحت» می پردازیم و روشن می کنیم که حقیقت و مصلحت دو روی یک سکه اند و به هیچ وجه در مقابل هم قرار نمی گیرند. در بخش ب به یک اصل دیگر پرداخته و دوگانه ساختار- کارگزار را در فهم منطق عمل رهبری شرح خواهیم داد.

الف) مفهوم و تعریف مصلحت و مصلحت اندیشی

مصلحت بر خلاف اصطلاح رایج عرفی که افراد را به غلط می اندازد دارای معنایی خاص در ادبیات دینی، اندیشه سیاسی و ادبیات امامین انقلاب است. مصلحت برگرفته از ماده «صلح»، در مقابل ماده «قسد» است: «الاصلاح نقيض الافساد، و المصلحه: الصلاح» (ابن منظور، ۱۴۱۶، ج۷، ۳۸۴)، بهبود بخشیدن، مخالف تباه کردن و مصلحت به معنای شایستگی است.

مصلحت، عبارت است از آن چه که بر عمل، بار و سبب صلاح می شود. از این روی، کارهایی که انسان انجام میدهد و سبب سود بردن او می شود، به این نام امصلحت] نامگذاری می گردند. در تعریف واژه مصلحت چنین آمده است: «آنچه که باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد.» و در فرهنگ معین، این گونه تعریف شده است: «۱- آنچه که صلاح و سود شخص یا گروهی در آن باشد. ۲- خیراندیشی ۳- آنچه که صلاح شخصی باشد، در حالی که به ضرر اشخاص دیگر و جامعه تمام شود.» مصلحت، در لغت، مقابل مفسده قرار داده شده و از آنجا که مفسده همان ضرر است، مصلحت نیز همان سود، جلب منفعت و دفع ضرر است. کاری که برای انسان، سودآور باشد را می گویند مصلحت دارد و در صورت زیان آور بودن می گویند، مفسده دارد، چه این سود و زیان، دنیوی باشد و چه مربوط به عالم آخرت و خواه سود و زیان شخصی باشد و یا جمعی، مادی باشد و یا اینکه معنوی؛ در اسلام نیز این واژه به همین معنا بکار رفته است. در مورد معنای اصطلاحی مصلحت گفته شده است: «جلب منفعت و دفع ضرر، در حدودی که مقاصد شرع حفظ شود.»

در مورد مفهوم مصلحت اندیشی بیان شده: «خیر و صلاح خود را در نظر گرفتن» «اندیشیدن درباره صلاح کار، خیر و صلاح خویشتن در نظر گرفتن» دهخدا، در مورد مصلحت بینی، اینگونه بیان داشته: «تعقل و تأمل در نیک و بد کارها، دیدن و اندیشیدن صلاح کار و مقتضای حال، در مصلحت و اقتضای کار نگریستن و اندیشه کردن» در نتیجه، مصلحت اندیش «آن است که خیر و صلاح خود را در نظر گیرد» مصلحت اندیشی، مفهومی نزدیک به عاقبت اندیشی و دوراندیشی داشته و آن کسی که در عاقبت کاری تفکر می کند، در حقیقت، در پی آن است که بیابد، عاقبت کارش، به منفعت و سود اوست و یا بر زیان و ضرر او. قرابت مفهومی این دو واژه را از کلام گهربار نبی اکرم «ص» می توان استخراج نمود، آنجا که می فرماید:

اذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فان یک خیر او رشده اتبعته وان یک شره او غيه تركته» هر زمان که تصمیم به انجام دادن کاری گرفتی، در عاقبت آن بیندیش پس اگر خیر یا صلاح و هدایت بود، آن را دنبال کن و اگر شریا گمراهی بود از آن اجتناب کن.» اولین مبنای مهم و اساسی مصلحت در تفکر اسلامی، متکی و مبتنی بودن مصالح بر تکالیف الهی - واجبات و محرمات - است. هیچ مصلحتی نمی تواند بایدها و نبایدهای شرع مقدس را نادیده بگیرد یا تغییر دهد. در اسلام پیش بینی شده است که مصلحت بالاتر می تواند برای مدتی که اضطرار پایدار است، حکمی را موقتا تعطیل و حکم ثانوی را مجری کند. لازم نیست بلکه ممنوع است که تحت تأثیر مکاتب دیگر، بخواهند مسائل کشور اسلامی را حل و فصل کنند.

حضرت امام خمینی (ره) در این باره می فرمایند:

«صلاح این است که امروز چه جور بشود، صلاح برای اینکه اسلام تقویت بشود این است که امروز چه جور بشود. همه اطراف مسئله مطالعه نمی شود که ببینند آن صلاح آخرى، آنکه اسلام گفته است این یک مطلبی است از خداست. خدا این طور نیست که در نظر نگرفته باشد که مصلحت چی است برای یک ملت، یا برای یک جمعیت مصلحت چی است و مصلحت حالا باید این باشد، آن وقت آن باشد. آنجاهایش هم که مصلحتی در تغییرات بوده است، خدا گفته است آنها بر احکام ثانویه برای همین معناست که گاهی یک مسائلی در جامعه ها پیش می آید که باید به احکام ثانویه ای در کار باشد، آن هم احکام الهی است، منتها احکام ثانویه الهی است».

امام علی «ع» ، فلسفه حکومت در اسلام و مصلحت گرایی را چنین بیان می فرمایند:

اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان ما تنافسا في سلطان ولا التماس من فضول الحطام ولكن ترى العالم من دینگ وتظهر الأضلاح في بلادك، وأمين المظلومون من عباد ويعمل مثال از دنیای واقعی کارگزاران بفرائضک وشک واخکامک؛ پروردگارا، تو میدانی که آنچه از ما سر زده و انجام شده، رغبت و رقابت برای به دست گرفتن قدرت حکومت، یا به طلب چیزی از اموال ناچیز و پست دنیا نبوده است، بلکه برای این تلاش کرده ایم که اصول روشن دین تو را بازگردانیم و در بلاد و شهرهای تو، اصلاح پدید آوریم تا در نتیجه آن در سایه این حکومت، بندگان ستمديده ات ایمنی یابند و حدود و قوانین تعطیل شده و معطل مانده دین تو به اجرا در آید.»

به همین جهت به عقیده علمای شیعه، هیچ حکم ایجابی در اسلام از مصلحت خالی نیست و هیچ حکم تحریمی فعلش از مفسده، خالی نمی باشد و تمامی احکام بر پایه مصالح و مفاسد واقعی بنا شده است. ولایت و ولی فقیه در نظام اسلامی مسئول و ناظر بر اعمال درست مصلحتها ست. در صورت کلی آمده است که: «در فقه شیعه هرجا سخن از ولایت است در آنجا پای مصلحت به میان آمده است. به تعبیر امام خمینی(ره) اصلی اولی در هر ولایتی این است که مقید به مصلحت باشد.»

آیت الله جوادی آملی در پاسخ به سؤالی مربوط به معنای مصلحت و فرق آن با ضرورت و تفاوت لید آن در جامعه اسلامی با جوامع غیر اسلامی، نکات مهمی را متذکر می گردند:

«مصلحت» به معنای مفید بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت، می توان گفت که هر امر ضروری، مصلحت است، اما هر امر دارای مصلحت، الزاما ضروری نیست؛ مگر آنکه بالقوه ضروری باشد. مصلحت گاهی «اولویت تعیینی» دارد و گاهی اولویت تفضیلی». در آنجا که اولویت تعیینی است، مصلحت همان ضرورت است و اگر اولویت تفضیلی است، ضرورت نیست؛ یعنی مصلحت نام، مستلزم وجوب آن شیء است و مصلحت غیر تام، مستلزم استحباب آن. به هر تقدیر؛ چیزی که برای جامعه مصلحت دارد یعنی مفید است، تا آنجا که ممکن باشد، باید آن را تحصیل کرد. اما اینکه مصلحت در جامعه اسلامی با مصلحت در جوامع دیگر تفاوت دارد یا نه، جوابش مثبت است. در جوامع دیگر، گاهی کارهایی به عنوان مصلحت صورت می گیرد که عنوان آن، مصلحت جامعه است، ولی در واقع، مصلحت شخصی زمامداران است و گاهی برای ملتها يشان مصالحی را در نظر میگیرند و آنها را استیفاء می کنند که مصلحت واقعی آن ملتها نیست؛ زیرا مصلحت آن نیست که انسان کشور خود را، ملت خود را، و دولت خود را با غارت و چپاول کشورها و ملتهای دیگر تقویت با تغذیه کند. در بسیاری از کشورها، اگر چه دولتمردان به سود مردم خود بیندیشند و اگر چه به غارت دیگران نپردازند، حداکثر آن است که مصلحت دنیایی مردم خود را در نظر می گیرند و شعارشان به فرموده قرآن کریم، «ربنا اتنا في الدنيا» است؛ فقط سود دنیایی را در نظر می گیرند و روشن است که این مصلحت، یک مصلحت ناقص است. مصلحت در جامعه اسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان؛ هم حسنه دنیا باشد و هم حسنۂ آخرت؛ که خدای سبحان در کتاب خود، شعار جامعه مؤمنان را چنین بیان می کند: «ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار». انسان، حقیقتی نیست که دنیای او از آخرتش گسیخته باشد و یا اینکه با مردن، از بین برود، بلکه موجودی است که از جهانی به جهان دیگر سفر می کند: «ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار» و آخرتش را عقاید و اخلاق و رفتار همین دنیا می سازد «الدنيا مزرعه الآخره» و بنابراین، چیزی مصلحت واقعی اوست، که هم به سود دنیا و هم به نفع آخرت او باشد؛ اگر چیزی به سود دنیای او باشد، ولی به آخرتش آسیب برساند، مصلحت او نیست و وحی الهی که از مصالح اخروی انسان مانند منافع دنیوی او باخبر است، او را راهنمایی و ترغیب می کند به چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست و از چیزی که ضرر و فساد اخروی را برای او در پی دارد، نهی می کند؛ هر چند به حسب ظاهر، مصالح دنیوی او را در بر داشته باشد. حلال و حرام های شرعی و باید و نبایدهای دین، برای تأمین مصالح دنیوی - اخروی انسان است.»

شاخص ها و ملاک های مصلحت یابی

2- جاهلانه و غرض ورزانه نباشد

3- توأم بودن مصلحت اندیشی با آرمانگرایی

4- روشن بینی توأم با انضباط فکری

5- شجاعت در فهم و در عمل

6- پرهیز از هیجان زدگی

7- شناخت نقشه های دشمنان

8- تشخیص اولویتها و وارد نشدن در مسائل حاشیه ای

9- اعتماد به توانایی های ملت

10- حفظ همبستگی ملت و پرهیز از دوقطبی سازی

11- اتکال به خداوند و اعتماد به نصرتهای او

12- شناخت دقیق اسلام، فقه و شریعت اسلامی

13- کلان نگری و پرهیز از جزئی نگری

ب) ساختارگرایی و دوگانه ساختار- کارگزار

یکی از چالشهای مهم مدیریتی، تصمیمگیری در مسائلی است که منجر به گزینش و ترجیح میان یکی از دو مورد ساختارهای رسمی و قانونی و مدیران و کارگزاران می شود. ساختار اولویت دارد یا کارگزار؟نحوه مواجهه رهبر انقلاب با ساختارهای رسمی نظام جمهوری اسلامی و تدابیر ایشان در حفظ ساختارها از اهمّ نکات در فهم حکمتهای عملکردی ایشان است. در هر تبیین سیاسی به مسئله ساختار- کار گزار برخورد می کنیم: کارگزار کیست؟ جمعی است یا فردی؟ و رابطه او با ساختار چیست؟ بدین ترتیب، شماری از مواضع پدید می آید: ساختارگرایی، اراده گرایی، نظریه ساخت یابی ، و واقع گرایی انتقادی. ساختار/ کارگزار یک نظریه با روش نیست؛ بلکه یک مسئله است که می تواند از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ساختارگرایی با جبرگرایی و غایت گرایی پیوندی نزدیک دارد، و با کار کردگرایی در هم می آمیزد. بر این اساس، همه افراد مقهور ساختارها هستند. همین مسئله به مهمترین چالش این نظریه تبدیل شده است. اراده گرایی در مقابل ساختارگرایی قرار دارد. نظریه ساخت یابی گیدنز و واقع گرایی انتقادی در صدند است از دوگانه انگاری ساختار/ کار گزار عبور کنند. کولین هی برای کاربردی کردن مسئله ساختار/ کارگزار به تحلیل رأى ماستریخت می پردازد.

مسئله ساختار - کارگزار همواره هسته اصلی نظریه های سیاسی و اجتماعی را شکل داده است؛ چرا که همواره این مسئله مطرح بوده که نقش کارگزار و کنش گر در جامعه بیشتر است، یا نقش ساختارهای حاکم؟ معمولا طرفداران انقلاب، نظریه رهایی و کسانی که در مبانی معرفتی یا کلامی خود انسان را آزاد می دانند . همانند اگزیستانسیالیستها - در دسته اول و جبرگرایان، ساختارگرایان و محافظه کاران یا آنهایی که بهای چندانی برای اختیار انسان قائل نیستند در دسته دوم قرار می گیرند. گروه اول به نقش افراد در جامعه و تاریخ اهمیت و موضوع مورد مطالعه خود را معمولا افراد فرهمند قرار می دهد؛ در حالی که دسته دوم به ساختارها و قوانین حاکم بر جامعه با نقش رسانه ها و امثال آن استناد می کند.

به طور کلی، در خصوص مسئله ساختار/ کار گزار سه نظریه وجود دارد. نظریه اول به اولویت و اهمیت ساختار نسبت به کارگزار توجه دارد؛ نظریه دوم به اولویت کارگزار نسبت به ساختار معتقد است؛ اما گروه سوم سعی دارد بر دو گانه انگاری ساختار و کارگزار فائق آیدی دو جانبه آنها را بررسی کند. ساختارگرایان در دسته نخست جای می گیرند. به طور مدا نظریه های ساختاری انقلاب، نقش رهبران به ندرت ظاهر می شود؛ و اگر هم مورد اشار می گیرد، آنها به تعبیر جک گلدستون - ساده لوحان تاریخ تلقی می شوند که در بهترین انیاتشان توسط نیروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد بهره برداری قرار می دیدگاه ساختارگرا برتری را به ساختار می دهد؛ و در پی آن است که حوادث، فرایندها نتایج اجتماعی و سیاسی قابل مشاهده را بر حسب عملکرد ساختارهای اجتماعی و سیاسی مشاهده نشدنی - که بازیگران تنها حامل آنها تلقی می شوند - تبیین کند.

شیوه های معمول در ساختار گرایی تا اندازه ای دور از کارگزاران انسانی واقعی عمل می کنند؛ و در عوض ترجیح می دهند به زمینه ای کردن بازیگران در ساختارهایی بپردازند که گمان بر آن است که آنها را محدود می کنند و عموما خارج از تصوراتشان قرار دارند. این دیدگاه ساده و تک علتی است؛ و کار گزار را توسط ساختار محدود می بیند. پیوند ساختارگرایی با جبرگرایی و تمام صور غایت گرایی - دیدگاهی که فرایندهای اجتماعی و سیاسی و به ویژه فرایندهای تغییر را به سوی وضعیت غایی تاریخی در حال تکامل می بیند - نقطه ضعف آن را شکل می دهد.

از آنجا که ساختارگرایان نقش مستقل افراد را نادیده می گیرند و در عمل نمی توانند بین اراده های نیک و بد تفاوت قائل شوند، اراده گرایی - در برابر ساختارگرایی - بر نهادهای اجتماعی و کارگزاری انسانی تمرکز پیدا کرده است. البته اراده گرایان نیز دیدگاهی ساده و تک علتی دارند؛ و نمی توانند تأثیر واقعی ساخت ها را بر اراده انسانی دریابند. آنتونی گیدنز در نظریه ساخت یابی با توجه به ناکارآمدی های روش شناسانه دو نظریه فوق درصدد است بر دوگانه انگاری ساختار/ کارگزار فائق آید؛ و نظریه ای جامع تر ارائه کند.

از دیدگاه وی، ساختارهای اجتماعی ساخته کارگزاری انسان هستند؛ و در عین حال، ابزار و وسیله این ساخت نیز هستند. به نظر می رسد اصل این مسئله که تعادلی بین نظریه ساختارگرایی و اراده گرایی باید ایجاد شود، امری معقول به نظر می رسد؛ در عین حال، نظریه های بینابینی نباید به کلی گویی منجر گردد. به طور مثال، «ساخت» از دیدگاه گیدنز تعریفی جدید پیدا می کند؛ به گونه ای که می تواند به راحتی با اراده گرایی و اختیار گرایی جمع شود.

رهبر انقلاب مساله فوق را با هوشمندی حل کرده اند و با برگزیدن دیدگاه میانه به این دوگانه پایان داده اند. اگر نظریات فوق را با دیدگاه اسلامی مقایسه کنیم، در می یابیم که نظریه گیدنز و بسکار (دیدگاه سوم) به مراتب بیش از دو دیدگاه نخست با تعالیم دینی و انقلابی ما سازگاری دارد. دیدگاه کلام شیعی حالتی بینابین نسبت به جبر و اختیار معتقد است (لأجبر و لا تفويض)؛ و از این جهت، بین دو دیدگاه افراطی و تفریطی اشاعره و معتزله قرار می گیرد. شاید در مسائل اجتماعی نیز بتوان چنین دیدگاه بینابینی را به متون مقدس اسلامی نسبت داد. فرد در جامعه اسلامی نه چنان مقهور جبر است که تسلیم شرائط موجود شود و به نوعی جبرگرایی تن دهد، و نه چنان است که بتواند هر آن چه اراده می کند، انجام دهد.

به طور مثال، اگر مسئله رهبری مذهبی را بین دو دیدگاه ساختارگرا و اراده گرا فرض کنیم و بر دو گانه انگاری مزبور اصرار ورزیم، نقش رهبران دینی به اندازه زیادی مؤید نظریه های اراده گرایانه خواهد بود. تاریخ اسلام تا اندازه زیادی تاریخ شخصیت های بزرگی چون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و امام علی - عليه السلام - است؛ و در وهله اول به نظر می رسد آنها کمتر خود را محدود در ساختارهای زمانه خویش می دیدند. این مسئله برای رهبری مذهبی امام خمینی نیز تا حد زیادی صادق است، تا آنجا که از دیدگاه نگارنده، علت اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران رهبری مذهبی امام بود.

البته شاید بتوان تر میدور (حرکت دوری) صدر اسلام و خانه نشین شدن امام علی (ع) را به قوت ساختارها منسوب کرد. به هر حال، آنچه در نسبت سنجی رهبری مذهبی و مسئله ساختار کار گزار راهگشا به نظر می رسد، آن است که امکان جمع بین نظریه های متضاد و فائق آمدن بر دوگانه انگاری وجود دارد. همان گونه که گفته شد، نظریه های دسته سوم بهتر می تواند به ما در این نسبت سنجی و مقایسه کمک کند. در عین حال، آشتی دادن بین نقش ساختار و کار گزار در نظریه های دسته سوم و دیدگاه اسلامی نباید ما را به نوعی دچار ابهام سازد.

بدین سبب باید مشن کنیم که اگرچه این گونه نظریات به هر دو عامل توجه دارند، ولی به هر حال به شکل مشخص : باید سهم دخالت هر عامل را تعیین نمایند. به طور مثال، نظریه رهبری مذهبی (در انقلاب اسلامی) یک طرف سعی دارد بر عامل رهبری (و کارگزاری) و ساختارهای تحدید کننده تأكید نماید. ولی از طرف دیگر، نقش رهبری را بیش از ساختارها می داند.

آرشیو

مفهوم سرور

یک سرور یک کامپیوتر است که داده‌ها را به کامپیوترهای دیگر می‌دهد. این کار ممکن است به داده‌ها برای سیستم‌ها در یک شبکه محلی (LAN) یا یک شبکه گسترده (WAN) در اینترنت عمل کند.

بسیاری از انواع سرورها، از جمله سرورهای وب، سرورهای پست و سرورهای فایل وجود دارند. هر نوع نرم‌افزار مختص به هدف سرور است. به عنوان مثال، یک سرور وب ممکن است Apache Server یا Microsoft را اجرا کند که هر دو به وب سایت‌ها در اینترنت دسترسی دارند. یک کارگزار پست ممکن است برنامه‌ای مانند Exim یا iMail را اجرا کند که خدمات SMTP برای ارسال و دریافت ایمیل را ارایه می‌کند. یک کارگزار فایل ممکن است از سامبا یا the اجرایی ساخته‌شده در خدمات اشتراک فایل برای به اشتراک گذاری فایل‌ها در یک شبکه استفاده کند.

در حالی که نرم‌افزار سرور برای نوع سرور خاص است، سخت‌افزار به آن اندازه مهم نیست. در واقع، یک کامپیوتر رومیزی معمولی را می‌توان با اضافه کردن نرم‌افزار مناسب به یک سرور تبدیل کرد. برای مثال، یک کامپیوتر متصل به یک شبکه خانگی می‌تواند به عنوان کارگزار فایل، کارگزار چاپ، یا هر دو انتخاب شود.

در حالی که هر کامپیوتر می‌تواند به عنوان یک سرور پیکربندی شود، اغلب کسب و کاره‌ای بزرگ از سخت‌افزار rack – mountable که به طور خاص برای عملکرد سرور طراحی شده‌اند، استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها که اغلب ۱ U به اندازه کوچک هستند، حداقل فضا را اشغال می‌کنند و اغلب دارای ویژگی‌های مفیدی از قبیل چراغ‌های وضعیت LED و خلیج‌های کوچک hot هستند. سرورهای rack چندگانه می‌توانند در یک قفسه تکی قرار داده شوند و اغلب همان نمایشگر و وسایل ورودی را به اشتراک بگذارند. اغلب سرورها با استفاده از نرم‌افزار دسترسی از راه دور دسترسی از راه دور به دست می‌آیند، بنابراین وسایل ورودی اغلب ضروری نیستند.

در حالی که سرورها می‌توانند روی انواع مختلفی از کامپیوترها اجرا شوند، مهم است که سخت‌افزار برای پشتیبانی از خواسته‌های سرور کافی باشد. برای مثال، یک سرور وب که بسیاری از اسکریپت های وب را در زمان واقعی اجرا می‌کند باید یک پردازنده سریع و حافظه RAM کافی داشته باشد تا “بار” را بدون کند شدن کند کند. یک کارگزار فایل باید یک یا چند دیسک سخت یا SSDs داشته باشد که بتواند به سرعت اطلاعات را بخواند و بنویسد. صرف‌نظر از نوع سرور، اتصال سریع شبکه حیاتی است، زیرا همه داده‌ها از طریق این ارتباط جریان پیدا می‌کنند.

مفهوم سرور

مفهوم سرور

مفهوم سرور

سرور یک برنامه کامپیوتری است که یک سرویس را برای برنامه‌های رایانه‌ای دیگر و کاربران آن فراهم می‌کند. در یک مرکز داده‌ها، به کامپیوتر فیزیکی که یک برنامه سروری را اجرا می‌کند نیز اغلب به عنوان سرور شناخته می‌شود. این کامپیوتر فیزیکی ممکن است یک سرور اختصاصی وب باشد و یا برای اهداف دیگر نیز به کار رود.

در مدل برنامه نویسی کلاینت سروری، یک برنامه سروری منتظردریافت و انجام درخواستهای برنامه‌های کلاینتی که ممکن است در همان کامپیوتر یا کامپیوترهای دیگر در حال اجرا هستند می باشد. یک برنامه خاص بر روی یک کامپیوتر می‌تواند به عنوان یک برنامه سمت کلاینت محسوب شود و از کامپیوتر دیگر درخواست ارائه سرویس بدهد یا می تواند به عنوان یک برنامه سروری محسوب شود و به کامپیوترهای دیگر سرویس ارائه دهد.

مفهوم سرور و انواع آن

مفهوم سرور و انواع آن

سرور ( Server ) چیست؟

سرور به کامپیوتری متصل به اینترنت گفته می شود که حاوی یک یا چند وب سایت می باشد. سرورها برای آنکه بتوانند به شبکه جهانی وب متصل شوند و در نتیجه آن، سایت های خود را در معرض عموم قرار دهند، بایستی تنظیمات خاصی را پشت سر گذارند. اول از همه اینکه، یک سرور برای آنکه از سرورهای دیگر در شبکه جهانی وب متمایز شود، نیاز دارد تا نام مخصوص بخود داشته باشد، درست همانند دنیای واقعی که هر فردی توسط نام خود، از فرد دیگر قابل تشخص می باشد. به این خصیصه سرورها، اصطلاحاً، nameserver گفته می شود.

کامپیوتر سرویس دهنده یا سرور، کامپیوتری است که همیشه در حالت آماده به کار و روشن است و آماده دریافت درخواست از کامپیوتری دیگر و پاسخ به آن در خواست می باشد و هدف از بکارگیری آن به اشتراک گذاشتن منابع سخت افزاری و نرم افزاری آن به Client ها می باشد؛ که به ساختار آن Client-Server می گویند. زمانی که این دسترسی تنها در محدوده یک شبکه داخلی باشد، به آن سرور تحت شبکه گفته می شود و به این معنا خواهد بود که تمامی کامپیوتر های موجود در این شبکه از این کامپیوتر فرمان می گیرند و نیازهای تحت شبکه خود را به کمک آن تامین می کنند و سرور نقش آن ها را در شبکه تعیین می نماید. حال اگر گستره این شبکه کمی بیشتر شود، و متشکل شود از تمام کامپیوتر هایی که از طریق اینترنت به هم وصل شده اند، گروه بسیار بزرگی از کامپیوتر های همیشه روشن و همیشه در دسترس از طریق اینترنت وجود خواهد داشت که به آن ها سرور های اینترنتی گفته می شود. این سرورها وظیفه دارند تا اطلاعاتی که در هر زمان از شبانه روز، بر روی پهنای اینترنت جستجو می شوند را در اختیار کاربران اینترنتی قرار دهند.

Server : کامپیوتری که سرویس به Client ها ارائه می دهد. (سرویس دهنده)

Client : کامپیوتری که از Server ها سرویس می گیرد. (سرویس گیرنده)

سیستم عامل سرور ها

لینوکس : تمامی توزیعات لینوکس مانند CentOS ، Fedora Core و Debian را شامل می شود .

ویندوز : تمامی ورژن های مختلف ویندوز مانند windows 7 , 8 , 10 و windows server را شامل می شود .

مجازی ساز : نرم افزارهای مجازی ساز مانند Vmware ESX و Hyper-V را شامل می شود .

انواع سرور

Web server

نرم افزار یا سخت افزاری که امکان دسترسی به محتوا را از طریق اینترنت فراهم می کند . این نوع سرور مخصوص میزبانی وب سایت ها می باشد و با استفاده از سرویس های خاص ارتباط بین آدرس ها و کاربران شبکه های اینترنت را با صفحه ی وبی که بر روی آن سرور میزبانی می گردد فراهم می نماید. که کاربرد آن به طور ویژه در حوزه ی وب هاستینگ و راه اندازی سایت های می باشد.

Standalone server

نوعی سرور که زیرشاخه زیرساخت های یک شبکه بزرگتر محسوب نمی شود. در واقع یک سرور Standalon بدون وابستگی به یک منبع خارجی به کلاینت های خود خدمات ارایه می کند .

Name server

سروری است که پروتکل name-service را پیاده سازی می کند .

Printer server

کامپیوتر یا دستگاهی است که از طریق شبکه به یک یا چند پرینتر و تعدادی کلاینت متصل شده و پس از دریافت فرمان پرینت از کلاینت ها آن را به پرینتر مناسب منتقل می کند . Fax Server نیز مشابه با این سرور است که تفاوت آن ارتباط بین دستگاه های فکس بجای پرینتر می باشد.

مفهوم سرور و انواع آن

Proxy server

سروری است که نقش واسطه را بین کلاینت ها و سرورهای دیگر ایفا می کند. وقتی کاربر بخواهد اطلاعاتی چون فایل، صفحات وب و سایر منابع را از سرور دیگری دریافت کند، به proxy server متصل می شود . در حقیقت، این سرور به عنوان یک رابط بین Server اصلی و Client قرار می گیرد و اطلاعات را از طرفین گرفته و پس از بررسی به گیرنده ارسال می نماید و در برخی موارد کاربری Tunnel را داشته و مانند خدمات VPN شخصی استفاده می گردد. در نتیجه در واقع یک سرور در مسیر سرور اصلی می باشد که اطلاعات را دریافت کرده و سپس بررسی و به مقصد مورد نظر انتقال می دهد.

Sound server

سروری که دسترسی و استفاده از ابزارهای صوتی همچون کارت صدا را مدیریت می کند .

Application server

سروری که به اجرای یک سری برنامه های نرم افزاری خاص اختصاص یافته است و کاربران از روی کامپیوتر های خود می توانند به نرم افزارها دسترسی داشته باشند.

Database server

یک برنامه کامپیوتری است که خدمات database به سایر کامپیوترها یا برنامه های کامپیوتری ارائه می دهد که به آن مدل client-sever نیز می گویند . این نوع سرور بیشتر در سازمان ها و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد که کاربری آن به این صورت است که Database مورد استفاده یک نرم افزار یا سرویس که توسط کاربران بر روی کامپیوتر های آن ها مورد استفاده قرار می گیرد، بر روی سرور قرار می گیرد و تمام کاربران و کامپیوتر های متصل از یک دیتابیس مشترک که بر روی سرور می باشد، استفاده می کنند و اطلاعات نیز به صورت یکپارچه و متمرکز ذخیره سازی و پردازش می گردد.

Fax server

سیستمی است که در یک سرور شبکه محلی (LAN) نصب شده و به کاربرانی که به شبکه متصل هستند امکان ارسال و دریافت فکس را می دهد .

File server

یک نرم افزار یا یک سیستم سخت افزاری به همراه نرم افزار است که فایل ها را ذخیره کرده و آن ها را از طریق شبکه با سایر کلاینت ها برای خواندن و نوشتن به اشتراک می گذارد . این نوع سرور یکی از پایه ای ترین انواع سرور و یا ساده ترین نوع آن ها می باشد. فایل های مورد نیاز یک مجموعه شبکه بر روی سرور قرار می گیرد و کاربران مختلف از کامپیوتر های مختلف می توانند به فایل ها دسترسی داشته باشند که امکان محدود کردن دسترسی ها برای هر کاربر به صورت ویژه نیز وجود دارد.

Game server

کاربران بازی های کامپیوتری می توانند با اتصال به این سرور به صورت آنلاین به انجام بازی های گروهی بپردازند . این نوع از سرور در واقع گونه ای از Application Server می باشد با این تفاوت که کاربری آن تنها برای بازی می باشد. به این شیوه که بازی بر روی سرور نصب و میزبانی می گردد و افراد و کاربران متصل به آن شبکه می توانند با برقراری ارتباط با سرور بر روی کامپیوتر خود از بازی استفاده کنند، که استفاده آن در واقع برای بازی هایی می باشد که به صورت گروهی یا به عبارتی Multiplayer هستند.

Home server

سروری برای منازل مسکونی است که از طریق یک شبکه خانگی و اینترنت به سایر دستگاه های داخل خانه خدمات ارائه می دهد.

Media Server

این نوع از سرور مربوط به اشتراک سرویس های چند رسانه ای یا همان Media می باشد که برای مثال یک ویدیو یا فایل صوتی بر روی سرور قرار می گیرد و کاربران می توانند بدون نیاز به دانلود فایل آن را بر روی کامپیوتر خود مشاهده کنند.

Communication Server

این سرور برای فراهم آوردن سرویس های ارتباطی راه اندازی می گردد که هر کاربر و یا کامپیوتر به عنوان یک end point می توانند با اتصال به سروری که برای این منظور راه اندازی شده است با دیگر کاربران در ارتباط باشد و متن ها موارد مورد نیاز را به کاربر یا end point مقابل خود ارسال کند، که میزان دسترسی ها و ارتباطات هر فرد با افراد دیگر نیز توسط سرویس های امنیتی کنترل می گردد.

Computing Server

این سرور برای انجام پردازش و محاسبه استفاده می گردد، به این صورت که در زمانی که پردازنده های یک کامپیوتر برای پروسه یا کاربری خاصی کافی نمی باشند، می توان با اتصال این کامپیوتر به یک سرور دیگر از پردازنده های سرور نیز در کنار پردازنده های کامپیوتر کاربر استفاده نمود.

Mail Server

این سرور برای کاربری ارسال ایمیل استفاده می گردد، به این صورت که بر روی سرور یک سرویس ارسال ایمیل یا WebMail قرار می گیرد و خدمات و تراکنش های ارسال ایمیل از طریق آن سرور انجام می گردد.

سرور چیست؟

سرور چیست؟

سرور چیست؟

سرور چیست؟

سرور به کامپیوتری متصل به اینترنت گفته می شود که حاوی یک یا چند وب سایت می باشد. سرورها برای آنکه بتوانند به شبکه جهانی وب متصل شوند و در نتیجه آن، سایت های خود را در معرض عموم قرار دهند، بایستی تنظیمات خاصی را پشت سر گذارند. اول از همه اینکه، یک سرور برای آنکه از سرورهای دیگر در شبکه جهانی وب متمایز شود، نیاز دارد تا نام مخصوص بخود داشته باشد، درست همانند دنیای واقعی که هر فردی توسط نام خود، از فرد دیگر قابل تشخص می باشد. به این خصیصه سرورها، اصطلاحا، nameserver گفته می شود.

یکی از خصیصه های دیگری که سرورها را از هم متمایز می کند، نوع نرم افزار و سیستم های عاملی است که بر روی این کامپیوترها نصب می شود. بعنوان مثال، یک وب سایت می تواند بر روی سروری قرار داشته باشد که سیستم عامل آن ویندوز سرور 2003 باشد، و وب سایت دیگری وجود داشته باشد که بر روی سروری با سیستم عامل لینوکس نصب شده باشد.

سررورها عموماً، کامپیوترهای قدرتمندی می باشند، چراکه آنها می بایست پاسخگوی دهها، صدها، و شاید هزاران تقاضای کاربران بر روی اینترنت باشند. عدم انتخاب سرور مناسبی برای وب سایت، می تواند منجر به افت شدید در سرعت سایت و در نهایت قطعی موقت یا دائمی سایت شود. در مواقع حادتری، این موضوع می تواند منجر به خرابی های عدیده سخت افزاری در سرور شود نظیر سوختن هارد دیسک، پردازشگر و غیره.

سیسکو سرور جدید UCS را برای AI & ML معرفی می کند

سیسکو سرور جدید UCS را برای AI & ML معرفی می کند.

سرورهای UCS سیسکو

سیسکو سرور جدید UCS را برای AI & ML معرفی می کند

امروز Cisco اعلام کرد که مجموعه مقالات UCS خود را از سیستم های B-Series، C-Series و HyperFlex را با معرفی Cisco UCS C480 ML M5 Rack Server گسترش می دهد. این آخرین نسخه به طور خاص طراحی شده است تا با در حال افزایش اثرات هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) در شرکت قرار گیرد. سرور جدید برای دانشمندان داده ها و توسعه دهندگان ساخته شده است، به آنها کمک می کند تا از طریق این فناوری های جدید در آینده نزدیک حرکت کنند.

داده های بزرگ تغییر کرده است که چگونه سازمانی در چند سال گذشته داده ها را در نظر می گیرد و در حال حاضر فن آوری هایی مانند AI و ML تغییر خواهد کرد که شرکت از این داده ها استفاده می کند. AI و ML تغییر خواهد داد که چگونه این شرکت به عنوان یک کل کار می کند، چرا که قادر خواهد بود به حل مسائل پیچیده و اجازه دهد که فرایندها بیشتر و کارآمدتر شوند. در حالی که دنیای وعده در اینجا وجود دارد، برخی از مسائل مانند برخورد با حجم کار جدید، الگوهای و تخصیص منابع مختلف وجود دارد. این جایی است که سرور جدید UCS سیسکو وارد می شود.

Cisco UCS C480 ML برای کمک به سرعت بخشیدن به یادگیری عمیق با استفاده از GPU های NVIDIA طراحی شده است. GPU های قدرتمند NVIDIA برای سرعت بخشیدن به پچ های نرم افزار یادگیری ماشین ضروری هستند. این پردازنده های گرافیکی قدرت پردازش لازم را برای مقابله با مجموعه های وسیع داده ها فراهم می کنند و بینش های قابل استفاده را از بین می برند. به غیر از سرور فوق، سیسکو همچنین سایر گزینه های محاسباتی را که برای هر مرحله از چرخه عمر AI و ML طراحی شده است، اجرا می کند. داده ها از لبه به هسته که به طور کامل تجزیه و تحلیل شده است منتقل شده است. بخشی از گزینه های دیگر عبارتند از Deventer AI Developer Center و Exchange Devon Ecosystem.

مزایا عبارتند از:

ساخته شده برای فناوری اطلاعات: UCS برای فناوری اطلاعات برای افزودن فناوری جدید به محیط خود آسان می شود. با سیسکو Intersight، آنها همچنین سادگی و دسترسی سیستم مدیریت مبتنی بر ابر را دریافت می کنند. این به آنها امکان می دهد تا سیاست و عملیات خود را برای تمام زیرساخت های محاسباتی خود از ابر به کار گیرند. و با سیسکو اعتبار طرح برای کمک به شناسایی سریع سوپاپ های AI و ML نرم افزار، IT می تواند با اعتماد به نفس در مقیاس سازمانی استقرار.
ساخته شده با یک اکوسیستم: سیسکو تنها کار نمی کند. این در حال دستیابی به ظروف و مدل های محاسبات چند رسانه ای است تا برنامه های منبع باز را در مقیاس بدون در نظر گرفتن برنامه های کاربردی، آسان تر کند. این اعتبارسنجی محیط های آموزشی و نرم افزار مانند Anaconda، Kubeflow و راه حل Cloudera و Hortonworks در سرور جدید است.
دسترسی

انتظار میرود Cisco UCS C480 ML M5 Rack Server در سه ماهه چهارم امسال در دسترس باشد.

مثال از دنیای واقعی کارگزاران

آزمون دلخواهتو بساز

نمونه سوالات مرتبط

آزمون تکوینی هماهنگ مطالعات اجتماعی پایه نهم شهرستان قروه | آذر 99 (درس 1 تا 10)

آزمون تکوینی هماهنگ مطالعات اجتماعی پایه نهم شهرستان قروه | آذر 99 (درس…

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی ورودی مدارس نمونه پایه نهم به دهم استان خوزستان | تیر 1401

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی ورودی مدارس نمونه پایه نهم به دهم استان خوزستان…

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی نهم | درس 10: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی نهم | درس 10: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی…

تیم مدیریت گاما

سوالات مطالعات اجتماعی نوبت اول پایه نهم دبیرستان علامه طباطبایی واحد فرمانیه | دیماه 97

سوالات مطالعات اجتماعی نوبت اول پایه نهم دبیرستان علامه طباطبایی واحد فرمانیه |…

نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی نهم | فصل سوم: زیست کره، تنوع شگفت انگیز

نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی نهم | فصل سوم: زیست کره، تنوع شگفت انگیز

 آزمون مستمر مطالعات اجتماعی نهم | فصل 5 و 6 و 7

آزمون مستمر مطالعات اجتماعی نهم | فصل 5 و 6 و 7

نمونه سوالات پیشنهادی آزمون هماهنگ درس مطالعات اجتماعی پایه نهم استان آذربایجان شرقی | سری(1)

نمونه سوالات پیشنهادی آزمون هماهنگ درس مطالعات اجتماعی پایه نهم استان آذربایجان…

سوالات آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم هماهنگ استان خراسان جنوبی | خرداد 1401

سوالات آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم هماهنگ استان خراسان جنوبی | خرداد 1401

هماهنگ نهم خراسان جنوبی

مجموعه سؤال و جواب مطالعات اجتماعی پایه نهم |‌ بخش تاریخ: درس 9 تا 16

مجموعه سؤال و جواب مطالعات اجتماعی پایه نهم |‌ بخش تاریخ: درس 9 تا 16

نمونه سوال امتحان مستمر مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه | درس 7 تا 10

نمونه سوال امتحان مستمر مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه | درس 7 تا 10

نمونه سوال ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی نهم | فصل 9: فرهنگ و هویت

نمونه سوال ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی نهم | فصل 9: فرهنگ و هویت

سوالات آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم هماهنگ استان ایلام | خرداد 1401

سوالات آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم هماهنگ استان ایلام | خرداد 1401

هماهنگ نهم ایلام

سؤالات امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان ایلام | خرداد 1398

سؤالات امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان ایلام | خرداد…

دامپینگ (Dumping) و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی

دامپینگ (Dumping) و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی

دامپینگ (Dumping) اصطلاحی است که در زمینه تجارت بین المللی استفاده می شود. این اصطلاح زمانی به کار برده می شود که کشور یا شرکتی، محصولی را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار داخلی کشور وارد کننده به آن کشور صادر می کند. از آنجایی که Dumping معمولاً شامل حجم قابل توجهی از صادرات یک محصول می شود، اغلب قابلیت مالی تولید کننده محصول در کشور وارد کننده را به مثال از دنیای واقعی کارگزاران خطر می اندازد. این مطلب با موضوع دامپینگ و تاثیر آن بر اقتصاد جهان است.

درک مفهوم دامپینگ

دامپینگ چیست؟

دامپینگ از کلمه «Dump» به معنای «ارزان‌ فروختن یک محصول» آمده است، به بیان ساده یعنی محصولی خارجی با قیمتی بسیار کمتر از محصول داخلی به فروش برسد و این باعث شود مردم تحت تاثیر قیمت پایین تر کالای وارداتی، از خرید کالای داخلی اجتناب کنند. نمونه بارز Dumping، کشور چین است که در سراسر دنیا کالاهایی را با قیمت پایین تر از کشور وارد کننده با کیفیت پایین تر ارائه می دهد و توانسته بازار بسیاری از کشورها را قبضه کند.

Dumping به عنوان نوعی تبعیض قیمتی در نظر گرفته می شود و زمانی اتفاق می ‌افتد که یک تولیدکننده (مثلا تولیدکننده ای در کشور چین) قیمت کالایی را که وارد بازار خارجی می ‌شود تا سطحی پایین بیاورد که کمتر از قیمتی باشد که مشتریان داخلی در کشور مبدأ (ایران) پرداخت می‌ کنند. این عمل با هدف کسب مزیت رقابتی در بازار واردات و به صورت عمدی به کار گرفته می شود.

بنابراین Dumping به شرکت های خارجی اطلاق می شود که محصولات خود را زیر ارزش بازار قیمت گذاری می کنند تا رقابت داخلی را از بین ببرند. در مقابل Dumping، خدمات ضد دامپینگ قرار می گیرد که یک تعرفه حمایتی است که دولت بر وارداتی که گمان می رود به میزان قابل توجهی کمتر از قیمت گذاری شده است، وضع می کند.

نگرش بین المللی در مورد دامپینگ

در حالی که این سازمان تجارت جهانی (WTO) است که در مورد اینکه آیا دامپینگ یک رویه رقابتی ناعادلانه است قضاوت می کند اما اکثر کشورها طرفدار دامپینگ نیستند. Dumping طبق قوانین سازمان تجارت جهانی قانونی است، مگر اینکه کشور خارجی (واردکننده) بتواند به طور قابل اتکا، اثرات منفی شرکت صادرکننده را برای تولیدکنندگان داخلی خود نشان دهد. اکثر کشورها برای مقابله با دامپینگ و محافظت از صنایع داخلی خود در برابر قیمت گذاری غارتگرانه، از تعرفه ها و سهمیه ها استفاده می کنند. Dumping همچنین زمانی که باعث "تأخیر از نظر تامین متریال و ماده" در استقرار یک صنعت در بازار داخلی شود، ممنوع است.

اکثر موافقت نامه های تجاری شامل محدودیت در Dumping تجاری است. اثبات نقض چنین قراردادهایی ممکن است دشوار باشد ولی اجرای کامل آن می تواند مقرون به صرفه باشد. اگر دو کشور توافقنامه تجاری نداشته باشند، منع خاصی برای دامپینگ تجاری بین آنها وجود ندارد.

مثالی از دنیای واقعی در مورد Dumping

دامپینگ و ضد دامپینگ

در ژانویه 2017، انجمن تجارت بین‌ المللی (ITA) تصمیم گرفت که براساس تحقیقات وزارت بازرگانی و کمیسیون تجارت بین ‌الملل نشان دهد، عوارض ضد دامپینگ وضع شده بر محصولات پارچه سیلیسی از چین به قوت خود باقی خواهد ماند. محصولات سیلیکا از چین با قیمت کمتر از ارزش منصفانه در ایالات متحده به فروش می رسید. حکم ITA بر این واقعیت استوار بود که در صورت حذف تعرفه، احتمال تکرار Dumping وجود دارد.

مزایا و معایب Dumping

مزیت اصلی دامپینگ، توانایی نفوذ در بازار با قیمت محصولات است که اغلب ناعادلانه در نظر گرفته می شود. کشور صادر کننده ممکن است به تولیدکننده یارانه ای ارائه دهد تا خسارات وارده را در زمانی که محصولات کمتر از قیمت تمام شده فروخته می شود، جبران کند. یکی از بزرگترین معایب Dumping تجاری این است که یارانه ها در طول زمان بسیار پرهزینه می شوند و نمی توانند پایدار باشند. علاوه بر این، شرکای تجاری که مایلند این شکل از فعالیت بازار را محدود کنند، ممکن است محدودیت‌ هایی را برای کالا افزایش دهند، که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های صادراتی به کشور آسیب‌دیده یا محدودیت در مقدار واردات یک کشور شود.

همانطور که گفته شد Dumping عبارت است از صادرات محصولات با ارزش کمتر از «ارزش عادی» (که اغلب به عنوان قیمتی که آن محصولات در بازار داخلی به فروش می رسد تعریف می شود). موافقتنامه عمومی تعرفه ‌ها و تجارت (GATT) از زمان آغاز به کار، به امضا کنندگان اجازه داده است تا زمانی که دامپینگ باعث ایجاد صدمات مادی به یک صنعت در قلمرو یکی از اعضای گات می‌ شود، وظایف و قوانینی را برای جبران آن اعمال کنند. ایالات متحده اولین قوانین ضد Dumping خود را در سال 1921 تصویب کرد.

تاثیر دامپینگ بر اقتصاد جهانی

تاثیر دامپینگ بر اقتصاد جهانی

ممکن است متوجه نباشید اما Dumping اقتصادی در اطراف شما در حال وقوع است. فولادی که برای ساختن ساختمان‌ها استفاده می‌شود، پنل‌های خورشیدی روی خانه‌ها، میوه‌ها، محصولات کشاورزی که از فروشگاه می‌خرید و . همه اینها اقلام رایجی هستند که اکثرا ممکن است از اجناس خارجی با قیمت پایین تر باشند. دامپینگ زمانی است که یک کشور محصولات خود را در یک کشور خارجی به قیمت کمتر در یکی از موارد زیر صادر کرده یا بفروشد:

قیمت در داخل کشور

هزینه ساخت محصول

به عنوان مثال، اگر یک تولید کننده تلویزیون در ایالات متحده تلویزیون های داخلی را به قیمت 500 دلار بفروشد اما فقط 300 دلار قیمت داشته باشد و سپس آنها را در فرانسه به قیمت 250 دلار بفروشد، می تواند به طور بالقوه به عنوان Dumping طبقه بندی شود. سازنده آمریکایی نه تنها تلویزیون ها را زیر قیمتی که در ایالات متحده ارائه می دهد می فروشد بلکه آنها را با ضرر می فروشد! این می تواند به سازندگان تلویزیون فرانسوی که به سادگی نمی توانند رقابت کنند، آسیب برساند.

براساس توافقنامه سازمان تجارت جهانی، Dumping با دید مطلوبی مورد توجه قرار نمی ‌گیرد، اگرچه در صورتی که موجب صدمات مادی به یک صنعت داخلی در کشور وارد کننده نشود، ممنوع نیست. برخی کشورها تا آنجا پیش می روند که دامپینگ محصولات مختلف را غیرقانونی می دانند زیرا دولت در این کشورها در تلاش است از صنایع یا شرکت هایی که حیاتی هستند یا ممکن است به صورت بالقوه بخاطر دامپینگ شکست بخورند، محافظت کند.

اثرات مثبت Dumping

بیایید اثرات Dumping، چه مثبت و چه منفی را بررسی کنیم. اثرات مثبت عبارتند از:

مصرف کنندگان محصولی که در کشور واردکننده دامپینگ می شود از قیمت پایین تر بهره مند می شوند. این باعث صرفه جویی در هزینه آنها می شود.

Dumping می ‌تواند صنایع یا شرکت‌ های موجود در بازارهای خارجی (بازارهای وارداتی) را مجبور به رقابت و مثال از دنیای واقعی کارگزاران نوآوری بیشتری کند. اگر آنها بر این باورند که دامپینگ ممکن است برای درازمدت ادامه یابد، چاره‌ ای جز جستجوی راه‌ هایی برای کاهش هزینه‌ ها یا بهبود کیفیت برای متمایز کردن محصول خود نخواهند داشت. در هر صورت، این به نفع مصرف کننده است.

Dumping به کشورها و شرکت‌ های صادرکننده اجازه می ‌دهد تا انباشته‌ ای از موجودی و محصول را بفروشند که در غیر این صورت ممکن است به هدر برود. این کار می ‌تواند منجر به درآمد بهتر و همچنین منجر به مشاغل بیشتر یا دستمزد بیشتر برای کارمندان و در نهایت استاندارد زندگی بهتر برای بسیاری در کشور صادرکننده شود. به عنوان مثال، اگر یک سازنده تلفن همراه 500,000 تلفن اضافی در انبار داشته باشد که نمی تواند در ایالات متحده بفروشد، بهتر است حداقل برخی از آنها را ارزان تر در کشورهای دیگری که ممکن است به آنها نیاز داشته باشند بفروشد. نگه داشتن آنها می تواند منجر به منسوخ شدن فناوری آن و تلفن های بی ارزش شود. هر پولی که از کشورهای خارجی دریافت شود بهتر از این است که هیچ پولی نباشد.

تاثیر مثبت و منفی dumping

اثرات منفی Dumping

حال بیایید توجه خود را به اثرات منفی دامپینگ بر اقتصاد معطوف کنیم.

Dumping می‌ تواند تولیدکنندگان را در کشور خارجی (واردکننده) از دور تجارت خارج کند که این موضوع می ‌تواند منجر به از دست دادن شغل و افزایش بیکاری شود. به عنوان مثال، اگر ایالات متحده مقدار زیادی ذرت، سیب زمینی و لوبیا داشته باشد و آنها را به مکزیک وارد کند، ممکن است باعث شود بسیاری از کشاورزان کوچک و محلی مکزیکی از کار بیفتند.

به عنوان نتیجه گیری باید گفت از آنجایی که Dumping می تواند به دلایل غیرمرتبط با رقابت عادی بازار، منجر به فرسایش یا نابودی صنایع ملی شود، صرفا اجازه دادن به دامپینگ بدون هیچ گونه مقرراتی می تواند اجماع سیاسی را که از سیستم تجاری چندجانبه پشتیبانی می کند، به خطر بیندازد. اصطکاک ناشی از دامپینگ می تواند به ویژه زمانی حاد شود که Dumping به صنایعی که برای رفاه اقتصادی ملی و امنیت ملی حیاتی تلقی می شوند صدمه بزند یا آن ها را از بین ببرد، پدیده ای که در این قرن در چندین نقطه قابل مشاهده بوده است.

منظور از عمق بازار یا DOM چیست؟

منظور از عمق بازار یا DOM چیست؟

توانایی دیدن عمق بازاریک سهام بخصوص، تبادل کننده ها را قادر می سازد تا از نوسانات قیمت کوتاه مدت آن سهام سود به دست بیاورند. به عنوان مثال، اگر شرکتی عمومی شود (یعنی فروش سهام خود را برای اولین بار آغاز کند) مثال از دنیای واقعی کارگزاران تبادل‌کننده‌ها می توانند منتظر تقاضای خرید بالا باشند که نشان می‌دهد قیمت سهام این شرکت رو به افزایش خواهد رفت.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، عمق بازار (DOM) معیاری برای عرضه و تقاضا برای دارایی های قابل معامله است. بر اساس تعداد سفارشات خرید و فروش آزاد برای دارایی معین مانند سهام یا قرارداد آتی است. هرچه مقدار این سفارشات بیشتر باشد، بازار عمیق تر یا بیشتر باشد، بازار در نظر گرفته می شود.

Order book چیست؟

عمق داده های بازار به عنوان order book نیز شناخته می شود زیرا شامل لیستی از سفارشات معوق برای یک اوراق بهادار یا ارز است. داده های موجود در آن برای تعیین اینکه کدام معاملات قابل پردازش هستند استفاده می شود. اطلاعات DOM یا همان order book برای اکثر کارگزاران به صورت رایگان یا با هزینه ای اندک قابل دسترس است .

مفهوم DOM

با اندازه گیری عرضه و تقاضا در زمان واقعی ، معامله گران از عمق بازار برای ارزیابی جهت احتمالی قیمت یک دارایی استفاده می کنند. همچنین برای اندازه گیری تعداد سهام دارایی قابل خرید بدون ایجاد افزایش قیمت آن استفاده می شود.

اگر یک سهام بسیار نقدینه باشد ، تعداد زیادی خریدار و فروشنده دارد. یک خریدار می تواند یک سهم بزرگ سهام را خریداری کند بدون اینکه حرکت قابل توجهی در قیمت سهام ایجاد کند .

با این وجود، اگر سهامی نقدینه آسانی نداشته باشد، به طور مداوم معامله نمی شود. خرید یک بورس سهام ممکن است تأثیر قابل توجهی در قیمت سهام داشته باشد .

عمق بازار ( DOM ) معمولاً به عنوان یک لیست الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش برجسته نمایش داده می شود که براساس سطح قیمت سازماندهی شده و در زمان واقعی به منظور بازتاب فعالیت فعلی به روز می شود. یک موتور منطبق معاملات سازگار را برای تکمیل جفت می کند .

بیشتر کارگزاران ( بروکرها ) نوعی نمایشگر DOM را ارائه می دهند. این به کاربران این امکان را می دهد که لیست کاملی از سفارشات خرید و فروش را که در انتظار اجرای آن است ، به همراه جزئیات مورد نیاز معامله گر، مشاهده کنند ( البته در بروکرهایی که با مارکت ایران کار میکنند این آفر برای مشتریان ارائه نمیشود )

توضیحات عمق بازار

علاوه بر اندازه گیری عرضه و تقاضا، عمق بازار نشان دهنده ی تعداد سهامی است که می توان از مجموع سهام یک شرکت خرید بدون اینکه باعث شود ارزش سهام آن شرکت افزایش قیمت پیدا کند. اگر نقدینگی سهام بسیار بالا باشد و در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده حضور داشته باشند، در این صورت خرید تعداد زیادی سهم هم منجر به تغییرات قیمت چشمگیر نخواهد شد. اما اگر نقدینگی سهام پایین باشد و در آن معاملات زیادی صورت نگیرد، خرید تعدادی سهم، تأثیر چشمگیری بر قیمت آن خواهد داشت.

عمق بازار معمولا به شکل یک لیست الکترونیک از تمام سفارش های خرید و فروش نشان داده می شود؛ این سفارش ها بر اساس سطح قیمت، دسته بندی شده اند و در هر لحظه بروزرسانی می شوند تا نشانگر تمام فعالیت های موجود باشند. یک موتورِ هماهنگ کننده، تبادل های سازگار را با هم جفت می کند.

اگرچه گاهی اوقات این اطلاعات در ازای هزینه ای در دسترس خواهد بود، اما حالا اکثر پلت فرم های تبادل، گونه ای از عمق بازار را به نمایش می گذارند. این مسئله، طرفین موجود در تبادل یک سهام را قادر می سازد تا به جای مشاهده ی بهترین گزینه ها، لیستی کامل از تمام سفارش های خرید و فروش که در انتظار انجام هستند را به همراه اندازه تبادل مشاهده کنند.

نکات کلیدی

  • عمق بازار یا DOM یک ابزار تبادل است که تعداد سفارش های خرید و فروش فعال یک سهام یا ارز را در قیمت های مختلف نشان می دهد.
  • عمق بازار که به عنوان دفتر سفارش نیز شناخته می شود در واقع میزان عرضه و تقاضا برای یک سهام بخصوص است.
  • عمق بازار همچنین نشان دهنده تعداد سهامی است که می تواند خرید، بدون اینکه تأثیری در قیمت آن سهام گذاشت.

استفاده از داده های عمق بازار

با به انجام رسیدن، بروز رسانی شدن و یا منحل شدن سفارش ها، داده های مربوط به عمق بازار می توانند به تبادل کننده ها کمک کنند تا تشخیص دهند قیمت یک سهام بخصوص در آینده ی نزدیک به کدام سمت خواهد رفت. به عنوان مثال، یک تباد کننده ممکن است از داده های عمق بازار استفاده کند تا تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی یک سهام را به همراه ارقام هر کدام از این قیمت ها بفهمد. سهامی که عمق بازارآنها زیاد است (به عنوان مثال سهام شرکت های معروف با بیشینه قیمت بالا مانند اپل) معمولا حجم و نقدینگی بالایی خواهند داشت، که تبادل کنندگان را قادر می سازد، سفارش های زیادی را به انجام برسانند بدون اینکه تأثیر بسزایی در قیمت بازار داشته باشند. اما اوراق بهاداری که عمق بازار ضعیف تری دارند (مانند شرکت های کمتر دیده شده که سرمایه های کمتری نیز در بازار دارند)، می توانند در صورتی که یک تبادل کننده سفارش خرید یا فروش بزرگی را به انجام رساند دگرگون شوند.

توانایی دیدن عمق بازاریک سهام بخصوص، تبادل کننده ها را قادر می سازد تا از نوسانات قیمت کوتاه مدت آن سهام سود به دست بیاورند. به عنوان مثال، اگر شرکتی عمومی شود (یعنی فروش سهام خود را برای اولین بار آغاز کند) تبادل کننده ها می توانند منتظر تقاضای خرید بالا باشند که نشان می دهد قیمت سهام این شرکت رو به افزایش خواهد رفت. در این صورت، یک تبادل کننده می تواند سهام بخرد و هنگامی که افزایش قیمت آن به حدِ ایده آل رسید و یا زمانی که فشار فروش بالا است آن را بفروشد.

مثالی از دنیای واقعی

به عنوان مثال، اگر تبادل کننده ای، سهامِ الف را تحت نظر دارد، ممکن است پیشنهادهای خرید و فروش شرکت آن سهام را در صفحه عمق بازارِ آن مشاهده کنند. سهام الف ممکن است در حال حاضر ۱ دلار معامله شود، اما همچنین ۲۵۰ پیشنهاد خرید وجود دارند به قیمت ۱.۰۵ دلار، ۲۵۰ پیشنهاد به قیمت ۱.۰۸ دلار، ۱۲۵ پیشنهاد به قیمت ۱.۱۰، و ۱۰۰ پیشنهاد به قیمت ۱.۱۲ دلار. در عین حال ۵۰ پیشنهاد وجود دارند به قیمت ۰.۹۸ دلار، ۴۰ پیشنهاد به قیمت ۰.۹۵ دلار، و ۱۰ پیشنهاد به قیمت های ۰.۹۳ و ۰.۹۲ دلار. با مشاهده این روند، تبادل کننده ممکن است تشخیص دهد که قیمت سهام الف کمی رو به افزایش است. با علم بر این موضوع، تبادل کننده می تواند تصمیم بگیرد که آیا زمان آن رسیده که خرید کند، بفروشد و یا تصمیم دیگری بگیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.