اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر


پشتیبانی عالی، مدیر دلسوز و صبور، احترام متقابل به خریدار و مجری، امنیت و اعتماد متقابل در فضای کار آنلاین، ایجاد رزومه کاری برای ارتقای مجری در عرصه بازار کار، جملگی در سایت پارس کد رز خلاصه شده اند. این سایت باعث شد تا من به عنوان مجری سایت در عرصه ترجمه دارای رزومه کاری مناسب باشم . واقعا فعالیت در این سایت را به تمام افراد علاقمند به فعالیت در بازار کار آنلاین توصیه می نمایم .

مطالعات تجربی حسابداری مالی

این پژوهش رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس در یک دوره 5 ساله از سال 1386 الی 1390 در 119 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌نماید. روش پژوهش همبستگی است. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام شده است. نتایج حاصل این پژوهش نشان می‌دهد که اندازه صاحبکار، تغییر مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی . بیشتر این پژوهش رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس در یک دوره 5 ساله از سال 1386 الی 1390 در 119 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌نماید. روش پژوهش همبستگی است. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام شده است. نتایج حاصل این پژوهش نشان می‌دهد که اندازه صاحبکار، تغییر مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی بر انتخاب مؤسسات بزرگ حسابرسی به‌عنوان حسابرس اثرگذار است. اما رابطه معنی‌داری بین نسبت اهرمی، سودآوری و گزارش زبان توسط شرکت مورد رسیدگی با انتخاب مؤسسات بزرگ حسابرسی وجود ندارد. همچنین شواهد پژوهش نشان دهنده آن است که خصوصی سازی حرف حسابرسی و وجود رقابت در این حرفه، موجب افزایش تغییر حسابرس در شرکت‌های نمونه پژوهش گردیده و در شرکت‌هایی که کیفیت اقلام تعهدی پایین‌تری دارند، احتمال انتخاب مؤسسات بزرگ حسابرسی بیشتر از سایر مؤسسات است.

تبیین الگوی حسابرسی داخلی اثربخش از منظر ذینفعان

محمد جعفر زیوری کامران؛ حسین فخاری

چکیده

پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارائه الگویی از حسابرسی داخلی اثربخش و شناسایی مولفه‌های آن می‌باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، 16 نفر از جمعیت خبره‌ی مدیران شرکت های بورسی، اعضای کمیته‌های حسابرسی و مدیران موسسات حسابرسی می‌باشند. این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی - اکتشافی بوده و از لحاظ هدف نیز بنیادی است. جهت تحلیل داده های کیفی . بیشتر پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارائه الگویی از حسابرسی داخلی اثربخش و شناسایی مولفه‌های آن می‌باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، 16 نفر از جمعیت خبره‌ی مدیران شرکت های بورسی، اعضای کمیته‌های حسابرسی و مدیران موسسات حسابرسی می‌باشند. این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی - اکتشافی بوده و از لحاظ هدف نیز بنیادی است. جهت تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها از تکنیک تجزیه و تحلیل تم استفاده شده است. کدگذاری ها در سه فاز درون دادها، فرآیندها و برون دادها انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک تجزیه و تحلیل تم، در بخش درون دادها، مقوله های اعطای منابع و امکانات، استقلال حسابرسی داخلی، شفافیت سیستم اطلاعاتی، نظام مدون راهبری شرکت، صلاحیت های حرفه‌ای کارکنان و سیاست‌های منابع انسانی شناسایی شده اند. همچنین در بخش فرآیندها، مقوله‌های مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد، راهبردهای کنترل، ارتقای مهارت های حسابرسان داخلی، ارتباطات سازمانی و هماهنگی با تحولات نوین شناسایی شده‌اند. در بخش برون دادها نیز شاخص‌های کیفیت گزارشگری حسابرسی، اثربخشی سیستم‌های کنترل داخلی و صرفه اقتصادی فعالیت‌های حسابرسی داخلی مقوله بندی شده اند. همچنین با استفاده از مدل بدست آمده، وضعیت جاری فعالیت حسابرسی داخلی از دیدگاه 40 نفر ذینفعان مختلف بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای نشان دادکه اثربخشی حسابرسی داخلی در بخش درون دادها پایین، در بخش فرآیندها نسبتاً مطلوب و متوسط و در بخش برون دادها، نسبتاً مطلوب و نرمال می باشد.

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها

غلامحسین اسدی؛ ماریا ایوخنه القیائی

چکیده

آنچه که امروزه تجربه می شود، تغییر و انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اکنون دارایی هایفیزیکی و مالی برای دستیابی به اهداف سازمان، ضروری اما ناکافی هستند. در عوض، دانش، تنظیماتفناوری، روابط خوب با مشتری، سیستم های اطلاعاتی و. که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می دهند،به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته می شوند. باور . بیشتر آنچه که امروزه تجربه می شود، تغییر و انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اکنون دارایی هایفیزیکی و مالی برای دستیابی به اهداف سازمان، ضروری اما ناکافی هستند. در عوض، دانش، تنظیماتفناوری، روابط خوب با مشتری، سیستم های اطلاعاتی و. که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می دهند،به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته می شوند. باور بر این است که سرمایه فکریشامل سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، نقش فزاینده ای در عملکرد شرکت داشته و بر دستاوردهایمالی آن همچون، ارزش بازار، سودآوری، بهره وری و . موثر می باشد. تحقیق پیش رو تأثیر سرمایهفکری و اجزای آن را بر عملکرد مالی شرکت با به کارگیری مدل پالیک ) 4002 ( بررسی می نماید.داده های مورد نیاز تحقیق، از صورت های مالی سال های 3131 تا 3133 شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران گردآوری و درمجموع 338 سال شرکت بررسی شدند. با توجه به نتایجآزمون فرضیات، ضریب ارزش افزوده فکری بر چهار شاخص عملکرد مالی شرکت، تأثیری مثبت دارد .در بین اجزای ضریب ارزش افزوده نیز، کارایی سرمایه بکار گرفته شده، بیشترین تأثیر را بر عملکردمالی شرکت ها نشان می دهد.

بنیان های رفتاری سیاست تقسیم سود

غلامرضا سلیمانی امیری؛ نرگس گودرزی

چکیده

با توجه به اینکه میزان سود تقسیمی یکی از عوامل اثرگذار و نهایی در تصمیمگیری سرمایهگذاران میباشد،سیاست تقسیم سود شرکتها به عنوان تعیینکننده میزان تقسیم سود، در میان عوامل موثر بر تصمیمگیری نقشپررنگی در تصمیمات سرمایهگذاری افراد خواهد داشت. ویژگیهای رفتاری سرمایهگذاران به دلیل اثری که برتصمیم آنها میگذارد، بر سیاست تقسیم سود شرکتها . بیشتر با توجه به اینکه میزان سود تقسیمی یکی از عوامل اثرگذار و نهایی در تصمیمگیری سرمایهگذاران میباشد،سیاست تقسیم سود شرکتها به عنوان تعیینکننده میزان تقسیم سود، در میان عوامل موثر بر تصمیمگیری نقشپررنگی در تصمیمات سرمایهگذاری افراد خواهد داشت. ویژگیهای رفتاری سرمایهگذاران به دلیل اثری که برتصمیم آنها میگذارد، بر سیاست تقسیم سود شرکتها نیز اثرگذار است. این ویژگیهای رفتاری دامنه گسترده-ای را شامل می شود که در این پژوهش، تعدادی از آنها بررسی میگردد. در این پژوهش سعی بر آن است که بااندازه گیری میزان صبوربودن و زیانگریزی سهامداران، رابطه این رفتارها با سیاست تقسیم سود بررسی شود.داده های موردنیاز برای انجام تحقیق حاضر، از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای 77شرکت، در یک دوره 5 ساله از 6831 تا 6831 جمع آوری شد و رابطه بین متغیرها از طریق آزمون های ضریبهمبستگی و رگرسیون چندگانه بررسی شد. در نهایت رابطه معناداری میان صبور بودن و سیاست تقسیم سود براساس شاخص تاریخ شروع پرداخت سود و شاخص میزان تعدیل سود یافت نشد. از سوی دیگر رابطه بین نسبتتقسیم سود و شاخص رشد سود شرکت، معنادار اما معکوس میباشد. در نتیجه بر اساس معیار شاخص رشد سودشرکت، رابطه معناداری بین سیاست تقسیم سود و زیانگریزی سهامداران وجود دارد. اما بر اساس شاخصریسک بازار رابطه معناداری میان زیانگریزی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراقبهادار تهران یافت نشد.سیاست تقسیم سود، مالی رفتاری، سهامداران صبور، سهامداران زیان گریز

ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها

حمید خالقی مقدم؛ فرخ برزیده

چکیده

عملکرد واحدهای اقتصادی براساس دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری میشوند. از این رو، عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به اهداف تعیین شده قمداد میگردد. این ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی و نیل به اهدافشان نشان میدهد. برخی از بنگاه های اقتصادی در دهه های اخیر، تکنیک های متنوعی را . بیشتر عملکرد واحدهای اقتصادی براساس دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری میشوند. از این رو، عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به اهداف تعیین شده قمداد میگردد. این ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی و نیل به اهدافشان نشان میدهد. برخی از بنگاه های اقتصادی در دهه های اخیر، تکنیک های متنوعی را براساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد به کار بسته اند، اما تعداد محدودی از آنان از اثربخشی فرایندهای ارزیابی سازمان خود رضایت دارند. با توجه به اتکای قابل توجه سازمان بورس اوراق بهادار تهران به داده های حسابداری، در این مقاله، نتایج تحقیقی ارائه میشود که در آن، نتایج رویکردهای مورد عمل جهت تصمیم گیری با رویکرد حسابداری مقایسه و با استفاده از آزمون های آماری مشخص میگردد که رابطه ای بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شکرت ها وجود ندارد.

هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری

محسن خوش طینت؛ نظام الدین رحیمیان

چکیده

هماهنگ سازی به معنی کاهش تفاوت های میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاشهای روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. این مقاله، پس از ارائه تعریف و پیشینه هماهنگ سازی، موضوعات مختلف مزایا، مشکلات، متغییرهای کلیدی، عوامل شتاب دهنده فرایند هماهنگ سازی را مورد بحث و بررسی قرار . بیشتر هماهنگ سازی به معنی کاهش تفاوت های میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاشهای روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. این مقاله، پس از ارائه تعریف و پیشینه هماهنگ سازی، موضوعات مختلف مزایا، مشکلات، متغییرهای کلیدی، عوامل شتاب دهنده فرایند هماهنگ سازی را مورد بحث و بررسی قرار میدهد و به معرفی کمیته ها، سازمان ها، گروه ها و اتحادیه هایی میپردازد که برای هماهنگ سازی بین المللی حسابداری تلاش میکنند.

پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی

رضوان حجازی؛ محبوبه فاطمی

چکیده

اطلاعات حسابداری جهت مفید بودن در تصمیم گیری باید مربوط و قابل اتکا باشد. از طرف دیگر مفید بودن اطلاعات صورتهای مالی به قدرت تبیین و پیش بینی ارزش شرکت وابسته است و ارزش شرکت نیز مستقیما تحی تاثیر بازده فعلی و بازده آتی آن است. بنابراین پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی موضوع تحقیق قرار گرفت و براساس بررسی های انجام شده . بیشتر اطلاعات حسابداری جهت مفید بودن در تصمیم گیری باید مربوط و قابل اتکا باشد. از طرف دیگر مفید بودن اطلاعات صورتهای مالی به قدرت تبیین و پیش بینی ارزش شرکت وابسته است و ارزش شرکت نیز مستقیما تحی تاثیر بازده فعلی و بازده آتی آن است. بنابراین پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی موضوع تحقیق قرار گرفت و براساس بررسی های انجام شده در ادبیات موضوع، چهار نسبت D/P،S/P، B/P،E/P انتخاب گردیدند. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و نمونه مورد رسیدگی شامل 72 شرکت فعال از صنایع مختلف طی سالهای1378 لغایت 1383 است. نتایج تحقیق نشان داد که میان نسبت B/P با بازده آتی سهام در مقایسه با سایر متغیرهای مورد بررسی بیشترین همبستگی وجود دارد و نسبت E/P ارتباط معنی داری با بازده آتی سهام نداشت.

رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی باآگاهی بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی

فاطمه مهرورز؛ محمد مرفوع

چکیده

تحقیق حاضر، به تبیین رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی با آگاهیبخشی قیمت سهام در خصوصسودهای آتی و همچنین نقش قابلیت مقایسه صورتهای مالی در انعکاس اطلاعات سودهای آتی خاصشرکت و اطلاعات سودهای آتی مربوط به صنعت در قیمت سهام دوره جاری میپردازد. قلمرو زمانی اینتحقیق برای دوره 4 ساله از ابتدای سال 86 لغایت پایان سال 89 بوده و نمونه تحقیق . بیشتر تحقیق حاضر، به تبیین رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی با آگاهیبخشی قیمت سهام در خصوصسودهای آتی و همچنین نقش قابلیت مقایسه صورتهای مالی در انعکاس اطلاعات سودهای آتی خاصشرکت و اطلاعات سودهای آتی مربوط به صنعت در قیمت سهام دوره جاری میپردازد. قلمرو زمانی اینتحقیق برای دوره 4 ساله از ابتدای سال 86 لغایت پایان سال 89 بوده و نمونه تحقیق شامل 85 شرکتپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. البته از دادههای سالهای 83 تا 86 و 90 تا 92 نیز برایمحاسبه برخی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. در این تحقیق، برای تحلیلهای آماری از رگرسیونهایچند متغیره استفاده شده است. از چهار متغیر اندازه، رشد، نوسانات سود و زیانده بودن شرکت به عنوانمتغیرهای کنترلی استفاده شده است. بر اساس یافتههای تحقیق، بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی وآگاهیبخشی قیمت سهام رابطه مثبت وجود ندارد و قابلیت مقایسه صورتهای مالی به انعکاس اطلاعاتسودهای آتی مربوط به صنعت و انعکاس اطلاعات سودهای آتی خاص شرکت در قیمت سهام دورهجاری کمک نمیکند.

رابطه بازدهی نمودگرهای باند بولینگر و قدرت نسبی با بازدهی بورس اوراق بهادار تهران

فرخ برزیده؛ ساسان اله قلی

چکیده

این تحقیق، به دنبال بررسی بازدهی یکی از نمودگرهای تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار در مقایسه با بازدهی استراتژی خرید و نگهداری میباشد. بدین منظور در قالب یک استراتژی فعال، بازدهی ناشی از نمودگر ترکیبی باند بولینگر و شاخص قدرت نسبی را در فواصل مشخص محاسبه و با بازدهی ناشی از خرید و نگهداری با نگاه منفعل مورد مقایسه قرار گرفته است. . بیشتر این تحقیق، به دنبال بررسی بازدهی یکی از نمودگرهای تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار در مقایسه با بازدهی استراتژی خرید و نگهداری میباشد. بدین منظور در قالب یک استراتژی فعال، بازدهی ناشی از نمودگر ترکیبی باند بولینگر و شاخص قدرت نسبی را در فواصل مشخص محاسبه و با بازدهی ناشی از خرید و نگهداری با نگاه منفعل مورد مقایسه قرار گرفته است. این پژوهش از ابتدای سال 1376 تا پایان سال 1386 بر روی شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در طی سالهای مورد مطالعه استراتژی فعال ناشی از خرید و فروش براساس نمودگر ترکیبی باند بولینگر و شاخص قدرت نسبی نمیتواند بازدهی بیشتری از بازدهی ناشی از خرید و نگهداری شاخص بورس اوراق بهادار ایجاد کند. اما در ادامه بررسی مشاهده گردید که واریانس بازدهی روش خرید و فروش بر مبنای اندیکاتور ترکیبی پایین تر از پراکندگی روش خرید و نگهداری بوده و از این جهت این روش دارای مزیت میباشد.

موانع پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران
چکیده

هم اکنون بیش از 100 کشور استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به طور کامل پذیرفته اند یا اینکه استفاده از آن را مجاز شناخته اند. سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه ی اروپا، سازمان توسعه و هماهنگی اقتصادی نیز جهت ارزیابی پروژه ها و اعطای وام، بورس های خارجی جهت پذیرش و عرضه ی سهام شرکت های خارجی و در نهایت سرمایه . بیشتر هم اکنون بیش از 100 کشور استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به طور کامل پذیرفته اند یا اینکه استفاده از آن را مجاز شناخته اند. سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه ی اروپا، سازمان توسعه و هماهنگی اقتصادی نیز جهت ارزیابی پروژه ها و اعطای وام، بورس های خارجی جهت پذیرش و عرضه ی سهام شرکت های خارجی و در نهایت سرمایه گذاران خارجی برای درک بهتر از صورت های مالی کشورهای مختلف و امکان مقایسه ی آنها بدون صرف هزینه و زمان زیاد به یک معیار مشترک و هماهنگ نیاز دارند که استانداردهای بین المللی توانسته است این نیاز را تامین کند و عملا تبدیل به زبان مشترک گزارشگری مالی شود.

مقاله ای در مورد چرا ما نیاز به تحقیق در مورد نوع جدید کارخانه آسیاب چکش essaydepotcom داریم

آیا به دنبال سنگ شکن، ماسه ساز یا آسیاب برای پروژه خود هستید؟ بیا اینجا! SHM همیشه به تولید شما متعهد است.

انتخاب مشترک مشتریان جهانی

مگ ایران

1 خدمات وبسایت مگ ایران در چند جمله الف مقالات بسیار متنوع این وب سایت علمی دارای 50000 فایل مقاله فارسی میباشد که همگی بصورت word، قابل دانلود ویرایش و آماده ارائه به دانشگاه ها ، اساتید و مراکز علمی می باشد .

بایگانی‌های مقالات

برای مطالعه بیشتر در مورد حفاظ پنجره ساختمان روی لینک سبز رنگ کلیک کنید. انواع طرح و رنگ درب های ساختمان به طور معمول طرح حای مختلفی در تولید درب ورودی ساختمان وجود دارد که هر طرح مخصوص به جایی متناسب به خود است درب های

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت لیست عناوین

لیست مقالات ترجمه شده رایگان سال ۲۰۱۸ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI قیمت پیشنهادی پویا برای استفاده بهینه از منابع در شرکتهای کوچک و متوسط نشریه الزویر Dynamic bid pricing for an optimized resource utilization in

سیمان چیست؟ انواع سیمان، کاربرد، ویژگی و اجزای تشکیل دهنده آن

سیمان مواد چسبنده ای است که قابلیت چسباندن ذرات به یکدیگر را دارند سیمان دارای انواع، ویژگی ها متنوع، اجزای تشکیل دهنده و کاربرد مختلف می باشد که در این مقاله باهم بررسی می کنیم.

8 محصول اصلی صادرات ایران

22 10 2021 در زمینه ی صادرات به گرجستان، می توانیم بگوییم که نهایتا موضوع به همین چند مورد ختم می شود و این در صورتی است که طرفیت اقتصادی این کشور برای تجارت با یکدیگر بسیار بالاتر از این محدوده است.

طراحی وب سایت در اصفهان و تهران با طراحی حرفه ای با

2 در مرحله بعد نیاز دارید که یک طراح وب را ملاقات کنید و راهنمایی های لازم را بگیرید زیرا خیلی از وقت ها ما تصور میکنیم که اطلاعات کافی را داریم ولی بعد از اینکه با متخصص همان کار صحبت میکنیم متوجه یک سری نیازهای دیگر می

نانو تکنولوژی

نانو تکنولوژی چرا در ناسا مورد توجه قرار دارد؟ ویرایش ناسا که بزرگ ترین و مجهز ترین مرکز تحقیقاتی هوا فضا و پژوهشی در جهان است که در کشور آمریکا قرار دارد به دلایل زیر تمامی پروژه‌های خود را معطوف به نانوتکنولوژی نموده

باند بولینگر چیست؟ بهترین تنظیمات استراتژی‌های معاملاتی

03 05 2021 در این الگو، زمانی که قیمت، یک قله جدید می‌سازد، ما به دنبال نشانه‌های عدم تایید هستیم اجازه دهید مراحل تشکیل این الگو را توضیح دهیم فرایند عدم تایید، در 3 مرحله رخ می‌دهد

مطالعه.نظرات و خلاصه برداری کتاب

20 10 2021 در وضعیتی که این رفتار نامناسب و غیر مفید است می توانید با برنامه ریزی جدید با استفاده از یادآوری موفقیت ،فیلم های ذهنی، تمرین های ذهنی و سایر تکنیک های سایکو سایبرنتیک شروع کنید، پذیرش موارد جدید توسط تصور از خود به

بهره وری چیست و چه راه‌کارهایی برای افزایش آن وجود دارد

به تعبیری،‌ فرهنگ در جامعه مثل ژنتیک در بدن انسان عمل می‌کند در تمام طول عمرمان سلول‌های ما آسیب می‌بینند و دوباره مثل اول تعمیر شده یا با سلول‌های جدید جایگزین می‌شوند این قدرت ژنتیک است

9 دلیل استفاده از فولاد در بدنه خودرو

چرا از فولاد در بدنه خودرو استفاده می کنند؟ راحتی تولید از آنجا که فولاد چکش خوار است، می تواند به فرم های لازم برای ایجاد شاسی و پانل های بدنه اتومبیل تبدیل شود.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اکتشاف

برای دانلود پایان نامه و اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر پروپوزال در مورد اکتشاف و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد اکتشاف در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام نمایید.

مقاله ای در باره اهرم ها

مقاله ای در باره اهرم تکیه گاه در وسط نوع اول ، بار در وسط نوع دوم ، نیرو در وسط نوع سوم مزیت مکانیکی یک اهرم به ما نشان می‌دهد که استفاده از یک اهرم

مقاله ی بهره وری در مدریت مدارس

مقاله ی بهره وری در مدریت مدارس نام و نام خانوادگی اسدالله ورمزیاری موضوع نقش بهره وری در مدیریت مدرسه آموزش و پرورش شازند مدرسه راهنمایی شهید تندگویان سال تحصیلی 91 90 مقدمه یکی از مهمترین

بیتوته پورتال جامع شامل خبر، سرگرمی، روانشناسی، زناشویی

بیتوته پورتال جامع شامل اخبار،سرگرمی،روانشناسی،زناشویی،فال و طالع بینی،دکوراسیون،آشپزی،گردشگری،داستان،ورزش،کان،مدل لباس،آگهی،احکام،گالری عکس،قیمت ارز،روابط زناشویی،مدل آرایش،دارو های گیاهی،دانستنی ها

پیشنهاد سرمایه گذاری با پول کم با زیر 5 میلیون کجا سرمایه

سرمایه گذاری با سرمایه کم مانند 1 یا 5 میلیون و 10 میلیون پول، برای بسیاری از افراد غیرممکن به نظر می‌رسد یک پیشنهاد برای سرمایه گذاری با مبلغ کم داریم

دانلود پایان نامه مقایسه خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل 7 500 تومان شناسه فایل 10833 پرداخت و دانلود پروژه کامل حجم فایل ورد 71.5KB فرمت فایل Word قابل ویرایش و پرینت

در مورد واریانت لامبدا ویروس کرونا چه می‌دانیم؟

24 08 2021 از طرفی یک دیلیشن در سکوئنس های بین ۲۴۶ تا ۲۵۲ در همین لوپ که از مشخصات سویه لامبدا است می‌تواند باعث تغییرات در سطح ویروس شود که نهایتا باعث کاهش چسبندگی آنتی بادی 4A8 به پروتئین سطح ویروس می

بایگانی‌ها مقاله

گروه صنعتی معجزه صنعت با بهره گیری از متخصصان حوزه ساخت و نیروهای با تجربه صنایع کشور اقدام به راه اندازی این سایت نموده است و هدف از آن تولید هرچه سریع تر و ارزان تر قطعات مورد نیاز کارخانه های صنعتی بوده است.

الکتروموتور چیست؟

در ۱۸۸۵ «گالیلئو فراریس Galileo Ferraris مستقلاً تحقیقاتی را در این باره آغاز کرد و در ۱۸۸۸ نتایج تحقیقات خود را در قالب مقاله ای به آکادمی سلطنتی علوم در تورین ایتالیا ارائه داد.

کفسابی

کفسابی در تهران با روش مدرن خدمات کف سابی توسط شرکت بهاری با انجام کفسابی سنگ ساختمان به روش ایتالیاییكفسابي کف خانه با لقمه ساب براق کننده سنگ

چرا و چگونه زبان فارسی باید زبانِ علمی ما باشد؟

به همین دلیل ما باید، در مقام کاربَرِ زبان و معلم یا کسی که در کارخانه کار می‌کند و یا متخصصی که در یکی از گوشه‌های کشور با دستگاههای جدید و از آن طریق با اصطلاحات جدید سروکار دارد، توجه داشته باشیم که آنچه به دیگران

راهنمای جامع استخدام مهندسین برق، بررسی حقوق، مهارت‌ها و

با توجه به این مسئله، در این مقاله سعی داریم به مهم‌ترین دغدغه‌ها و مسائل شما در رابطه با بازار کار مهندسی برق ازجمله اهمیت این شغل، مزایا و معایب کار به‌عنوان مهندس برق، جایگاه‌های شغلی و مهارت‌های مورد نیاز برای

بارنامه bill of lading

12 01 2019 در ترم های تجاری بین المللی اینکوترمز که توسط اتاق بازرگانی بین الملل منتشر شده و در داد و ستدهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد مسئولیت دقیق خریدار و فروشنده در گام های مختلف فرآیند تبادل کالا ی تجاری مشخص شده است.

نقطه اشباع تبلیغات

در بین نامهای تجاری خودروسازانی که تولید انبوه انجام می دهند ، هزینه تبلیغات در رسانه در سال 2003 از 181 دلار به ازای هر خودرو در مورد فورد تا 1612 دلار به ازای هر خودرو یعنی تقریباً 9 برابر در میتسوبیشی ، متغیر است .

بایگانی‌های مقالات

در این مقاله به تفصیل از روغن ارده کنجد و خواص آن گفته شده است حتی تحقیقات جدید نشان داده آنتی اکسیدان ها به مقابله با دو نوع اسید چرب به نام های امگا ۳ و امگا ۶ وجود دارند.

مقالات اطفای حریق آموزشکده حریق

به طور کلی از جمله اجزای بسیار مهم در سیستم های اطفاء حریق، شیرها می باشند که در خصوص نوع و نصب آنها باید دقت کافی را مبذول نمود لذا بر آن شدیم تا در این مقاله با شما کمی در خصوص چند مورد از انواع شیرهای مورد استفاده

تفاوت قهوه عربیکا و روبوستا چیست؟

08 11 2019 در واقع هر هفته ما بگیه آموزش جدید رو توی سایت تون ببینیم که صفر تا صد یکنوع قهوه رو آموزش دادین مثلا برای قهوه ی سوئدی چه نوع قهوه ای و به چه میزان و با چه وسیله ای و با چه رسیپی یی درست میشه.

روشهاي نمونه گيري و تعيين حجم نمونه Sampling 📊 اطمينان شرق

نمونه گیری چیست؟ انواع روشهای نمونه گیری و انواع روشهای تعیین حجم نمونه کدام است؟ در این نوشتار به صورت مفصل به تعریف نمونه گیری تصادفی ساده، طبقه ای، خوشه ای، چند مرحله ای و سیستماتیک می پردازیم.

کتابخانه آنلاین مدیریت تعارض

به عبارتی مدیریت تعارض شیوه‌ای است که تعارضهای سازمانی را در خدمت اهداف‌سازمان قرار می‌دهد و از جنبه غیرکارکردی آن‌می‌کاهد و به جنبه‌های کارکردی آن می‌افزاید 6 به عبارت دیگر مدیریت تعارض عمل‌شناسایی و اداره

چگونه میتوان تخمگذاری مرغ ها را تا 3 برابر افزایش داد؟

مرغ های تخمگذار برای تخمگذاری به 14 تا 16 ساعت نور در شبانه روز نیاز دارند، در سالن های مرغداری به ویژه در فصول سرد سال که روز های کوتاه تری داریم این نور به صورت مصنوعی تامین می گردد.

کار تیمی چیست؟

افرادی که می‌توانند به سرعت و به نحوی کارآمد تشکیل تیم دهند و در قالب آن کار کنند، با سوق یافتن فعالیت‌‌ها به سوی پروژه‌های تیمی و نیروهای کاری ویژه، در آینده ، بسیار مورد نیاز خواهند بود.

پایان نامه

پایان نامه تحلیل عملکرد پنل کنترل شیرهای سرچاهی در سکوهای نفت و گاز پایان نامه در زمینه تحلیل عملکرد پنل کنترل شیرهای سرچاهی در سکوهای نفت و گاز دانلود رایگان پایان نامه در مورد تحلیل عملکرد پنل کنترل شیرهای سرچاهی در

پرونده راکستار چگونه مغز متفکر بازی‌های GTA را از دست داد؟

کوشنر در مصاحبه‌ای با Polygon گفت که «وقتی در مورد این کتاب تحقیق می‌کرد، فقط می‌توانست با کارمندان قبلی صحبت کند و تازه بسیاری از این کارمندان نیز بعلت قراردادهای عدم افشایی که بسته بودند حاضر به مصاحبه با وی نبودند .

مدیریت

آموزش مدیریت مکتب‌خونه یک دوره آنلاین و مقرون به صرفه و کاملا حرفه‌ای و تخصصی برای تمام کسانی که می‌خواهند به عنوان یک مدیر عالی رتبه در سازمان فعالیت کنند.

ساخت یک اندیکاتور دستیار بر پایه ایچیموکو

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

قیمت توافق شده: 800,000 تومان

شرح پروژه:

با سلام و عرض وقت بخیر

من یک اندیکاتور تحقیقاتی میخاستم که در صورت وقوع یک سری رخ داد های برپایه ایچیموکو به من آلرت ارسال کنه

شرایطی که میخاستم

روی یک چارت اجرا شود ولی تمامی جفت ارز های درون مارکت واتچ را بررسی کند

در هنگام وقوع شرط روی چارت اندیکاتور یک فلش نشان گذاری شود برای بررسی در گذشته

در صورتی که لایو این اتفاق رخ داد به من آلرت ارسال کند با ذکر نام جفت ارز و تایم فریم ارسالی و ذکر " collapse "

در اندیکاتور ایچیموکو روی چارت این اتفاقات رخ دهد

1) ابر سبز باشد ( senkou span a > senkou span b )

2) هر موقع tenkensen از سمت بالا kijunsen را به سمت پایین کراس کند

3) و در همان لحظه کراس بالا ،کلوز کندل مورد نظر پایین تر از اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر نقطه کراس باشد

سایر جزییات

 • کارفرما: arneed
 • کد پروژه: 169853
 • حداقل قیمت: 100,000 تومان
 • حداکثر قیمت: 300,000 تومان
 • مهلت: 7 روز
 • تعداد مشاهده: 453
 • وضعیت مناقصه: بسته

لیست پیشنهادهای فریلنسرها

ممتاز

امتیاز 9.94 (ممتاز) از 181 رای
پروژه موفق : 234
رتبه: 8
دو سال پیش

ممتاز

امتیاز 9.55 (ممتاز) از 10 رای
پروژه موفق : 10
رتبه: 7830
دو سال پیش

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

نیاز به تایپ چیزی داری؟

توی پارسکدرز مجریانی وجود دارند که سفارش های تایپ رو با قیمتی رقابتی انجام میدن. کافیه فایلی رو که نیاز داری تایپ بشه به همراه توضیحات لازم ارسال کنی و کار رو شروع کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

ترجمه و ویرایش

نیاز به ترجمه یک متن داری؟

ترجمه یکی از کارهایی هست که زیاد در پارسکدرز انجام میشه. مترجمان ماهری در پارسکدرز فعالیت دارند که هم ترجمه عمومی انجام میدن و هم ترجمه تخصصی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

طراحی وب

قصد داری یک سایت بسازی؟

تا دلت بخواد طراح و توسعه دهنده ی وب داریم توی پارسکدرز. این یعنی اینکه می تونی مطمئن باشی که پیشنهادات خوبی برای نیازت دریافت می کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

برنامه نویسی

قصد داری یک نرم افزار بسازی؟

هر نوع اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر نیاز برنامه نویسی که داشته باشی می تونی توی پارسکدرز مطرحش کنی. از برنامه نویسی میکروکنترلر تا ساختن اپلیکیشن موبایل. می تونی مشکلت رو مطرح کنی یا اینکه یه پروژه کامل رو سفارش بدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

SEO - بهینه سازی برای موتورجستجو

دوست داری سایتت بهینه بشه؟

نیاز به توضیح نیست که SEO سایت چقدر مهمه. اگر نیاز داری وب سایتت بهینه بشه کافیه که درخواستش رو توی پارسکدرز ثبت کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

خدمات آموزشی

نیاز بهرفع اشکال یا آموزش داری؟

اگر دانشجو هستی و برای انجام پروژه هات با مشکل مواجه هستی یا نیاز داری یه نفر مباحثی رو بهت آموزش بده جای اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر درستی اومدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

گرافیک

نیاز به طراح و گرافیست داری؟

توی پارسکدرز مجریان هنرمندی داریم که پاسخگوی نیازهای طراحی شما هستند. از طراحی لوگو گرفته تا طراحی سه بعدی و تیزر!

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

دوست داری طرز کار پارسکدرز رو تماشا کنی؟

داستان پارسکدرز رو توی چند ثانیه به تصویر کشیدیم.

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

شروع به ارسال پیشنهاد کن

پروژه هایی وجود داره که مطمئنا می تونی انجامشون بدی.

"قابلیت هایی چون ضمانت تخصص، بسته بودن قیمت پیشنهادات، امکان داوری، پشتیبانی عالی، امتیاز پروژه، راحتی کار با سیستم برای مجری و کارفرما، سابقه و قدمت سایت به مجری و کارفرما این امکان را می دهد که با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف اقدام کرده و به نتیجه دلخواه خود برسند."

پشتیبانی عالی، مدیر دلسوز و صبور، احترام متقابل به خریدار و مجری، امنیت و اعتماد متقابل در فضای کار آنلاین، ایجاد رزومه کاری برای ارتقای مجری در عرصه بازار کار، جملگی در سایت پارس کد رز خلاصه شده اند. این سایت باعث شد تا من به عنوان مجری سایت در عرصه ترجمه اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر دارای رزومه کاری مناسب باشم . واقعا فعالیت در این سایت را به تمام افراد علاقمند به فعالیت در بازار کار آنلاین توصیه می نمایم .

بهتر وبرتر از پارس کدرز نیست ونخواهد بود ، بنده به عنوان یک عضو کوچک پارس کدرز همکاری با این سایت را به تمام دوستان توصیه میکنم.

سادگی یک سیستم نرم افزاری مهمترین عامل موفقیت آن است، پارس کدرز محیطی بسیار روان، ساده و شفاف دارد که مجری و کارفرما در آن به راحتی به همکاری می پردازند. سایت های برون‌سپاری و انجام پروژه کم نیستند ولی بعد از کار کردن با آن ها به قدرت و ظرافت پارس کدرز بیش از پیش واقف شدم.

نکته ی خوبی که پارس کدرز داره اینه که برای ارسال پیشنهاد نیازی به سرمایه قبلی ندارید و شانس این رو دارید که بدون پرداخت هیچ مبلغی کسب درآمد کنید که برای شروع یک کسب و کار آزاد بسیار مناسب هست.

اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر

نظرات کاربران پارسکدرز

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.

درخواستت رو ثبت کن و پیشنهاد دریافت کن!

هزاران مجری آماده سرویس دهی هستند

پروژه های مشابه

 • استفاده از از دو اندیکاتور ایچیموکو و بولینگر باند در mt5 برای گرفتن سیگنال

با استفاده از اندیکاتورهای ایچیموکو و بولینگرباند یک سیگنال تولید شود به این شکل که هر وقت کندل قیمت بالای ابر کومو و خط کنجنسن رفت و قیمت باز و بسته شدنش

من نیاز به کسی دارم که بتونه چندتا آلارم رو به اندیکاتور ایچیموکو در برنامه MT4 اضافه کنه

یعنی زمانی که تنکنسن خط کیجنسن رو کراس میکنه و زمانی که سنکو اسپن a سنوکو اسپن b رو کرا

با سلام. بنده به دنبال یک فیلتر نویس بر بستر بورس ایران هستم که اشنایی با فیلتر نویسی داشته باشه تا با همکاری و تبادل اطلاعات بتونیم یک فیلتر بر روی یک اندیکاتور

یه آلارم دهنده برای کراس کینجون سن و تنکن سن ارزهای دیجیتال در صرافی بایننس

توضیحات بیشتر در گفتگوی خصوصی.

سلام
من یه هشدار دهنده میخوام که چارت های ارز های مورد نظر مثلا چنتا

انجام دهنده ی پروژه بایستی با اندیکاتور ایچیموکو آشنایی داشته باشه. میخوام بازه های زمانی کیجنسن و تنکنسن و ابرهای کومو دستکاری بشه و المان های دیگه ای بهش افزوده بشه. بایستی در متات

یک اکسپرت فارکس میخوام که با تغییردت ادیکاتور ایچیموکو در قله فروش و در کف قیمت خرید بزنه

سلام من یک فیلتر برای بورس لازم دارم. میخوام وقتی که کندل ها ابر کومو رو از پایین به بالا قطع کنن به من اعلام کنه و آلارم بده. ابر کومو مربوط به اندیکاتور ایچیموکو هست.
لطفا کسایی که از این ان

برای توضیحات بیشتر لطفا پیام دهید تا نحوه عملکرد رو خدمت دوستان ارائه کنم.

من یه هشدار دهنده میخوام که چارت های ارز های مورد نظر مثلا چنتا جفت ارز که انتخاب میکنم یا همه جفت ارز هایی که در مارکت بیت کوین یا مارکت فیات ها باشه رو بررسی کنه و هر وقت یه کراس صعودی یا نزولی ا

1- یه هشدار دهنده سیگنال خرید یا فروش بر اساس قطع کیجونسن توسط تنکانسن و برعکس) طراحی بشه متناسب با اعداد استراتژی خودم و قابل تغییر هم باشه و این سیستم بتونه بدون اجرا کردن چارت یعنی از روی واچ

اکسپرتی بسیار ساده لازم دارم

با کراس دو خط senkou span A و senkou span B پوزیشن گرفته میشود( هر وقت سنکو اسپن A سنکو B رو به بالا شکست پوزیشن خرید و هرگاه سنکو B سنکوی A را به پا

آلارم کراس تنکن سن و کیجون سن اندیکاتور ایچیموکو در هر تایم فریم که میخوام تنظیمش کنم و در تمام نماد های فارکس قابل اجرا باشد همراه با ویرایش کردن تنظیمات دلخواه تنظیم کردن اعداد تنکن و کیجن در متا

انواع روشهای تحلیل در بورس

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

 • به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
 • چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
 • چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
 • انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
 • اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

انواع روشهای تحلیل در بورس

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

انواع روشهای تحلیل در بورس

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

انواع روشهای تحلیل در بورس

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

انواع روشهای تحلیل در بورس

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر

https://matlabhome.ir/wp-content/uploads/2021/02/فیلم-رایگان-فارسی-آموزش-جامع-فیبوناچی-تحلیل-تکنیکال-تصویری-ویدیویی.png 300 480 Admin http://matlabhome.ir/wp-content/uploads/2021/01/matlabhome-free-download-farsi-videos-logo3-300x259.png Admin 2021-02-11 02:40:38 2021-07-29 22:22:13 آموزش فیبوناچی فیلم رایگان فارسی

آموزش ایچیموکو فیلم رایگان فارسی جامع

======================================================================================================================================

ردیف عنوان لینک حجم
۱ مقدمه، تنکنسن و کیجونسن دانلود ۱۹۷MB
۲ چیکو اسپن دانلود ۹۵MB
۳ تنکنسن و کیجونسن دانلود ۱۲۰MB
۴ تحلیل زمانی ۱ (فلت کیجونسن) دانلود ۱۱۰MB
۵ تحلی زمانی قیمتی (مثال: نماد ذوب آهن اصفهان) دانلود ۸۵MB
۶ لول گذاری اولیه – کراس های کیجونسن و تنکنسن دانلود ۱۲۴MB
۷ تحلیل زمانی ۲ (فلت کیجونسن) دانلود ۵۱MB
۸ هیکن آشی و ایچیموکو ۱ دانلود ۷۴MB
۹ هیکن آشی و ایچیموکو ۲ دانلود ۱۳۱MB
۱۰ تحلیل زمانی ۳ (دوره ها و ابر کومو) دانلود ۶۸MB
۱۱ الگوهای ژاپنی ۱ (هدف گذاری) دانلود ۱۲۱MB
۱۲ الگوهای ژاپنی ۲ (هدف گذاری) دانلود ۱۶۳MB
۱۳ تحلیل زمانی ۴ (اعداد ایچیموکوئی) دانلود ۱۰۹MB
۱۴ کار با بازه های زمانی در بازار جهانی دانلود ۳۷MB
۱۵ پیش بینی حرکت اجزای ایچیموکو ۱ دانلود ۶۰MB
۱۶ پیش بینی حرکت اجزای ایچیموکو ۲ + خط ۱۰۳ دانلود ۱۱۳MB
۱۷ کوالیتی لاین ۱ دانلود ۱۱۴MB
۱۸ کوالیتی لاین ۲ دانلود ۷۷MB
۱۹ دایرکشن لاین دانلود ۴۴MB
۲۰ تحلیل زمانی ۵ (کراس برابری و تنکنشن لاین) دانلود ۵۸MB
۲۱ تحلیل زمانی ۶ (ابرهای کومو) دانلود ۴۳MB
۲۲ مباحث جدید در تحلیل زمانی (بخش اول) دانلود ۱۱۳MB
۲۳ مباحث جدید در تحلیل زمانی (بخش دوم) دانلود ۱۰۳MB
ضمیمه اندیکاتور های موررد نیاز دانلود کم

======================================================================================================================================

ردیف عنوان لینک حجم
۱ معرفی و دلایل دانلود ۳۱MB
۲ حرکت tenkan & kijun دانلود ۷۸MB
۳ واگرایی دانلود ۵۳MB
۴ فلت و حمایت دانلود ۵۳MB
۵ گپ های t.k دانلود ۶۹MB
۶ کراسها دانلود ۹۰MB
۷ واگرایی در فلت ها دانلود ۹۷MB
۸ حرکت ابرها دانلود ۷۴MB
۹ انتظارات از ابرها دانلود ۷۴MB
۱۰ زمان و ابرها دانلود ۶۵MB
۱۱ زمان در امواج دانلود ۸۷MB
۱۲ زمان در kijun دانلود ۳۳MB
۱۳ زمانهای پایه دانلود ۴۱MB
۱۴ زمانهای چرخش دانلود ۴۰MB
۱۵ شمارش امواج دانلود ۶۱MB
۱۶ تارگت ها در روند صعودی دانلود ۵۹MB
۱۷ تارگت ها در روند نزولی دانلود ۵۵MB
۱۸ زمان در امواج و الگوها دانلود ۳۲MB

======================================================================================================================================

ردیف عنوان لینک دانلود حجم
۱ آموزش ایچیموکو بخش اول دانلود ۲۹MB
۲ آموزش ایچیموکو بخش دوم دانلود ۲۶MB

======================================================================================================================================

ردیف عنوان لینک حجم
۱ معرفی اجزای تشکیل دهنده لینک ۱۱۰MB
۲ تحلیل بر اساس چیکو اسپن لینک ۱۶۶MB
۳ تحلیل بر اساس تنکنسن و کیجنسن لینک ۱۰۰MB
۴ کیجنسن و تحلیل زمانی لینک ۱۲۴MB
۵ ابر کومو و تحلیل زمانی لینک ۱۵۶MB
۶ خطوط حمایت و مقاومت لینک ۹۵MB
۷ تحلیل زمانی بر اساس اعداد معجزه گر لینک ۱۰۷MB
۸ مروری بر مباحث لینک ۱۳۳MB

======================================================================================================================================

خانه مطلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

======================================================================================================================================

منبع: فراچارت رمز فایل farachart.com

از بین روش های سیستم معاملاتی پرطرفدار می توان به ایچیموکو اشاره نمود. این سیستم معاملاتی قابل استفاده در کلیه بازارهای مالی و فارکس بوده و در واقع بسیار موفق …

در این مجموعه کریس با زبانی ساده و به طور مفصل و کامل به آموزش مباحث پیرامون ایچیموکو و هر آنچه در مورد ایچموکو باید بدانید، پرداخته است. در جدول زیر لینک تمامی بخش …

۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ — جامع‌ ترین آموزش رایگان ایچیموکو (Ichimoku) از مبتدی تا حرفه‌ای: شناسایی روند بازار + سیگنال خرید و فروش، نوسان گیری و در فرانش بخوانید.

مجموعه کامل اموزش استراتژی معاملاتی ایچیموکو به زبان فارسی : این مجموعه در حال حاضر کامل ترین مجموعه آموزش سیستم معاملاتی ایچیموکو به زبان فارسی در …

۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸ — ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که هدف از این سیستم فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت و تمایل و انداره حرکت روند در یک نگاه است …

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال. همان طور که در تصویر بالا مشخص است ، در قسمت اندیکاتورها و در بخش اندیکاتور های روند دار دسته بندی شده است .

از هر لحاظ این دوره عالی و کامل و جامع بود ! فن بیان فوق العاده ای داشتید. ممنون میشم دوره پرایس اکشن هم بذارید. حمیدرضا.

سرفصل های آموزشی پکیج آموزش پیشرفته ایچیموکو مشتمل بر ۳ سرفصل اصلی بوده که در طول این دوره بطور کامل ظرف مدت ۲۴ ساعت به آموزش بخش سوم : مباحث جامع.

آموزش بورس هیچ گونه پیش نیازی ندارد و با گذراندن این دوره به طور کامل با ایچیموکو آشنا می شوید. سرفصل های آموزش ایچیموکو: معرفی سیستم معاملاتی ایچیموکو; معرفی …

آموزش جامع ایچیموکو

آموزش کامل ایچیموکو pdf

آموزش ایچیموکو پیشرفته

آموزش ایچیموکو فراچارت

فیلم آموزش ایچیموکو پیشرفته

آموزش ایچیموکو کریس

فیلم آموزش اندیکاتور ایچیموکو

آموزش ایچیموکو آپارات

آموزش ایچیموکو اشکان منتخب

فیلم رایگان فارسی آموزش جامع ایچیموکو

https://matlabhome.ir/wp-content/uploads/2021/02/فیلم-رایگان-فارسی-آموزش-جامع-ایچیموکو-ichimoku-تصویری-ویدویی.png 300 480 Admin http://matlabhome.ir/wp-content/uploads/2021/01/matlabhome-free-download-farsi-videos-logo3-300x259.png اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر Admin 2021-02-11 00:45:02 2021-07-29 20:39:49 آموزش ایچیموکو فیلم رایگان فارسی جامع

آموزش اندیکاتور های تحلیل تکنیکال فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور های تحلیل تکنیکال فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور حجم معاملات volume فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور استوکاستیک فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور CCI فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور MACD مکدی فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور RSI فیلم رایگان فارسی

آموزش ایچیموکو فیلم رایگان فارسی اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر جامع

آموزش اندیکاتور ATR فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور parabolic sar پارابولیک سار فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور MFI فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور OBV فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور ADX فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور آرون فیلم رایگان فارسی

آموزش اندیکاتور الیگیتور alligator تمساح فیلم رایگان فارسی

خانه مطلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ — فیلم آموزش رایگان اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص اندیکاتورهای بورس و کاربردهای آن‌ها، به …

۹ اکتبر ۲۰۲۰ — فیلم رایگان فارسی آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال گام به گام PDF 4, مروری بر متاتریدر / اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش اول), دانلود, ۱۲۴MB, 77min برای دانلود مجموعه فیلم های آموزشی رایگان فارسی تحلیل تکنیکال اینجا …

مجموعه کامل آموزش اندیکاتور های پاور استاپ : این مجموعه در حال حاضر یکی از کامل ترین مجموعه های آموزش اندیکاتور به زبان فارسی می باشد که با تلاش و همت شبانه روزی همکاران ما در بخش ترجمه صورت گرفته است و ما این مجموعه را به صورت رایگان [… ].

مجموعه

ای از بهترین ابزارهای کاربردی برای تحلیل سهام اندیکاتور رسم خودکار کانال ها،روندها،حمایت ها و مقاومت ها فیلم و ویدئو آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته رایگان ۱۶- دانلود رایگان فیلم فارسی آموزش معامله گری در گپ های قیمتی · ۱۷- دانلود رایگان فیلم ویدئویی فارسی آموزشی توصیه های معامله گری دکتر رضا اناری.

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله …

۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ — تگ ها : آموزش اندیکاتورآموزش تحلیل تکنیکالاندکاتور آر اس آیاندیکاتور ار اس ای اندیکاتور مک دی مجموعه آموزشی پرایس اکشن توسط آترین. بهمن ۰۳, ۱۳۹۹. آموزش تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی تستا به

فارسی.

دانلود فیلم های آموزش بورس مقدماتی تا پیشرفته رایگان صفر تا صد, فیلم های آموزش آموزش جامع اندیکاتورها و اوسیلاتورها از داود استقامت: مجموعه آموزش جامع و کامل …

در این مقاله دانلود مجموعه فیلم های آموزش ایچیموکو Ichimoku با کریس را اماده کردیم . دانلود فیلم های آموزش بورس مقدماتی تا پیشرفته رایگان صفر تا صد, فیلم های آموزش تحلیل در واقع به کمک اندیکاتور ایچیکومو فرد تحلیل گر به خوبی توانسته نسبت به پیش بینی دانلود قسمت ۱۳ آموزش Ichimoku 2 به زبان فارسی /۸۰ مگابایت.

۱۵ اکتبر ۲۰۲۰ — فیلمویدیوهای رایگان. مجموعه ویدیو های آموزش اندیکاتور ایچیموکو اندیکاتور ایچیموکو را می اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر توان به «چارت تعادلی» و یا «نمودار ابری» معنا کرد.

Series: آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال. آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال آموزش اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band) از سال ۱۳۹۰ که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۲۷ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از …

آموزش اندیکاتور ها آموزش اندیکاتور های تحلیل تکنیکال فیلم رایگان فارسی

اموزش اندیکاتور ها pdf

فیلم آموزش اندیکاتور ها

کتاب آموزش اندیکاتور های بورس

انواع اندیکاتور آموزش اندیکاتور های تحلیل تکنیکال فیلم رایگان فارسیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.