اصطلاحات هزینه ‌های معامله


گین

فعالیت ‌های ساخت املاک در خدمات حسابداری چگونه محاسبه می شوند؟

همیشه نام املاک و مسکن به عنوان موتور کشنده اقتصاد ایران مطرح میشود . هرجا که فعالیت های ساخت مسکن به رکود فرو می رود، به تبع آن بسیاری از صنایع وابسته آن هم به رکود فرو میروند . همچنین رونق ساخت و فروش مسکن هم به رونق اقتصادی در بسیاری صنایع منجر میشود . گستردگی و اهمیت اقتصادی فعالیت های ساخت املاک موجب شکل گیری استانداردها و خدمات حسابداری زیادی در این حوزه شده است . هدف این استاندارد تجویز روش‌های حسابداری درآمد و مخارج مرتبط با فعالیت‌های ساخت املاک است. موضوع اصلی این استاندارد، شناخت و تخصیص درآمدها و مخارج فعالیت‌های ساخت املاک در دوره‌های مالی انجام این فعالیت‌ها است [لازم به ذکر است که حسابداری فعالیت‌های ساخت املاک شباهت زیادی به حسابداری پیمانکاری دارد]. این استاندارد باید برای حسابداری فعالیت‌های ساخت املاک به کار گرفته شود. با توجه به ماهیت و ویژگی‌های فعالیت‌های ساخت املاک، حسابداری عملیات شهرک‌سازی اعم از مسکونی، صنعتی یا تجاری نیز براساس الزامات این استاندارد انجام می‌شود.

تعاریف فعالیت ساخت املاک از دیدگاه حسابداری

اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر به کار گرفته است:

ارزش نسبی فروش

نسبت ارزش فروش هر واحد ساختمانی به ارزش فروش مجموع واحدهای ساختمانی یک پروژه یا نسبت ارزش فروش هر پروژه به ارزش فروش مجموع پروژه‌ها.

ارزش فروش

بهای فروش برآوردی جاری یک واحد ساختمانی در وضعیت نهایی قابل فروش آن، در هر مقطع زمانی.

پروژه

تمام یا بخشی از اصطلاحات هزینه ‌های معامله واحدهای ساختمانی مورد اجرا در یک مکان جغرافیایی مشخص که یک مرکز انباشت مخارج را تشکیل می‌دهد.

فعالیت‌های ساخت املاک

مجموعه فعالیت‌هایی است که برای طراحی و احداث املاک برای فروش ضروری است. تحصیل زمین برای احداث و فروش ساختمان و یا آماده‌سازی و فروش زمین، به طور کلی یا جزئی، بخشی از این فعالیت است.

واحد ساختمانی

یک واحد مسکونی، تجاری یا صنعتی، یا زمینی که برای فروش، احداث یا آماده می‌شود.

ماهیت فعالیت‌های ساخت املاک

ویژگی اصلی اصطلاحات هزینه ‌های معامله فعالیت‌های ساخت املاک این است که در بیش از یک دوره مالی انجام می‌شود. این امر ناشی از مراحل اخذ مجوز از سازمان های مربوط و نیز ماهیت عملیات ساختمانی است. فعالیت‌هایی که قبل از شروع احداث واحدهای ساختمانی صورت می‌گیرد، ممکن است شامل تغییر کاربری زمین، تفکیک و قطعه‌بندی زمین، طراحی و تهیه نقشه فنی، ارزیابی اثرات زیست محیطی، آزمایش خاک و تأیید نقشه‌ ها باشد.

ماهیت فعالیت‌های ساخته به گونه‌ای است که ما به ازای فروش آن ممکن است در زمان‌های متفاوت و به مبالغ مختلف دریافت شود. واحدهای ساختمانی ممکن است در آغاز پروژه، یا طی انجام عملیات ساختمانی یا پس از تکمیل آن فروخته شود. همچنین فروش واحدهای ساختمانی ممکن است به مشوق ‌های متفاوت مثل اعطای وام، تخفیف در هزینه مالی و نصب لوازم اضافی از قبیل دکوراسیون و کابینت رایگان،‌ همراه باشد. ماهیت فرآیند فروش پیامدهایی برای شناخت و اندازه‌گیری درآمد، هزینه‌ ها و دارایی‌های ناشی از فعالیت‌های ساخت املاک دارد.

در فعالیت‌های ساخت املاک، مخارج ساخت املاک اهمیت زیادی دارد و مستلزم به کارگیری سیستمی خاص برای تخصیص مخارج مشترک و سایر مخارج مربوط است.

نکات حسابداری زمین‌های نگهداری شده برای ساخت املاک

در برخی شرایط واحدهای تجاری سازنده املاک، قطعات وسیع زمین دارند که فعالیت‌های ساخت در مقاطع مختلف در آنها انجام می‌شود. در نتیجه، توجه به نحوه طبقه‌بندی و اندازه‌گیری اینگونه زمین‌ها، ضروری است.

زمین نگهداری شده برای فعالیت‌های ساخت املاک، چنانچه هیچ نوع فعالیت ساخت بر روی آن انجام نشده باشد و انتظار نرود فعالیت‌های ساخت طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری تکمیل شود، باید به عنوان دارایی غیر جاری طبقه‌بندی و به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته انعکاس یابد. تعیین زیان کاهش ارزش اینگونه زمین‌ها تابع استاندارد حسابداری شماره 32 است.

مخارج ساخت املاک از دیدگاه حسابداری

مخارج ساخت املاک باید در برگیرنده تمام مخارجی باشد که به طور مستقیم به فعالیت‌های ساخت قابل انتساب است یا بتوان آن را بر مبنایی منطقی به چنین فعالیت‌هایی تخصیص داد. این مخارج شامل موارد زیر است:

 1. مخارج تحصیل زمین.
 2. مخارج مستقیم فعالیت‌های ساخت املاک.
 3. مخارج مشترک قابل انتساب به فعالیت‌های ساخت املاک.

مخارج تحصیل

زمین شامل بهای خرید زمین، حق‌الزحمه کارشناسی، حق ثبت، کارمزد خرید، هزینه‌های نقل و انتقال و سایر مخارج تحصیل زمین است. مخارج قبل از تحصیل زمین به محض تحمل در سود و زیان منظور می‌گردد، مگر اینکه چنین مخارجی به طور مستقیم با فعالیت‌های بعدی ساخت املاک مرتبط باشد که در آن صورت به عنوان جزئی از بهای اصطلاحات هزینه ‌های معامله تمام شده ساخت املاک محسوب می‌شود.

مخارج مستقیم فعالیت‌های ساخت املاک

از جمله می‌تواند شامل مخارج مواد و مصالح، مخارج دستمزد مستقیم، مخارج انجام شده توسط پیمانکاران و حق‌الزحمه کارشناسی باشد.

مخارج مشترک قابل انتساب به فعالیت‌های ساخت املاک

شامل موارد زیر است:

 1. مخارج قابل تشخیص به پروژه‌های جاری و آتی ساخت املاک که در یک مکان جغرافیایی مشخص واقع شده‌آند، مانند مخارج زیربنایی مشترک (نظیر جاده‌های اختصاصی) و اختصاص فضای لازم برای ساخت اماکن تفریحی و آموزشی در بخشی از زمینی که واحد تجاری قصد دارد طی چندین فاز یا پروژه در آن فعالیت‌های ساختمانی انجام دهد.
 2. مخارج قابل تشخیص به تمام پروژه‌های در جریان ساخت واقع در مکان‌های جغرافیایی مختلف نظیر مخارج کارکنان دفتر فنی واقع در اداره مرکزی.

این مخارج با به کارگیری ارزش نسبی فروش پروژه‌هایی که از این مخارج منتفع شده یا انتظار می‌رود منتفع شوند با سایر روش‌های مناسب، تخصیص می‌یابد. روش انتخاب شده برای تخصیص باید به طور یکنواخت به کار گرفته شود.

مخارج قابل انتساب به فعالیت‌های ساخت دربرگیرنده مخارج احتمالی از قبیل مخارج مرتبط با تعهدات مربوط به رفع نواقص است. بدیهی است، مخارجی که به طور آشکار به فعالیت‌های ساخت املاک قابل انتساب نباشد در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود. مخارج اداری، عمومی و فروش، نمونه‌هایی از این گونه مخارج است.

مخارج ساخت باید براساس روش‌های زیر به هر یک از واحدهای ساختمانی یا پروژه‌ها تخصیص یابد:

 1. روش شناسایی ویژه (از قبیل مخارج مستقیم ساخت).
 2. پروش ارزش نسبی فروش در صورتی که شناسایی ویژه امکان پذیر نباشد.
 3. پسایر روش‌های مناسب در صورتی که ارزش نسبی فروش عملی نباشد. روش انتخاب شده برای تخصیص باید به طور یکنواخت به کار گرفته شود.

بخش استانداردهای درآمد و هزینه‌های ساخت املاک از نگاه شرکت خدمات حسابداری

درآمد ساخت املاک باید شامل موارد زیر باشد:

 1. بهای فروش مورد توافق در قرارداد.
 2. هرگونه مبلغ ناشی از تغییر در دامنه کار تعریف شده در قرارداد.

همواره احتمال تغییر در مشخصات، نقشه ساختمان یا مدت قراردادهای فروش ویژه ساخت املاک وجود دارد که می‌تواند به افزایش یا کاهش درآمد ساخت املاک منجر گردد. تغییر، زمانی در درآمد ساخت املاک منظور می‌شود که:

 1. پذیرش تغییر و مبلغ ناشی از آن توسط مشتری محتمل باشد.
 2. مبلغ ناشی از تغییر را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیری اندازه‌گیری کرد.

درآمد ساخت املاک باید تنها برای واحدهای ساختمانی فروخته شده، در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

 1. فروش واحد ساختمانی با انجام اقداماتی از قبیل امضای قرارداد محرز شده باشد.
 2. فعالیت‌های ساختمانی آغاز شده باشد.
 3. ماحصل پروژه را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر برآورد کرد.
 4. حداقل 20 درصد از بهای فروش وصول شده باشد.

ماحصل پروژه را می‌توان در صورت احراز تمام شرایط زیر به گونه‌ای اتکاپذیر برآورد کرد:

 1. مجموع درآمد حاصل از پروژه را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.
 2. جریان ورودی منافع اقتصادی آتی مرتبط با پروژه به واحد تجاری محتمل باشد.
 3. مخارج لازم برای تکمیل پروژه و همچنین درصد تکمیل پروژه در تاریخ ترازنامه را اصطلاحات هزینه ‌های معامله بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.
 4. مخارج قابل انتساب به پروژه را بتوان به روشنی تعیین و به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.

شرکت حسابداری باید بداند که هرگاه ماحصل پروژه را نتوان به گونه‌ای اتکاپذیر برآورد کرد:

 1. درآمد واحدهای ساختمانی فروخته شده باید تنها تا میزان مخارج تحمل شده برای ساخت آن واحدها که بازیافت آن محتمل است، شناسایی گردد.
 2. مخارج ساخت واحدهای ساختمانی فروخته شده باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود. در واقع نباید سودی شناسایی شود.

هرگونه زیان مورد انتظار پروژه (شامل مخارج رفع نقص) باید بلافاصله به سود و زیان دوره منظور شود. مخارج ساخت قابل انتساب به واحدهای ساختمانی فروخته شده باید در دوره شناخت درآمد واحدهای یاد شده، به عنوان هزینه شناسایی شود. فرآیند شناسایی مخارج ساخت قابل انتساب به واحدهای ساختمانی فروخته شده به عنوان هزینه، به تطابق هزینه‌ها و درآمدها منجر می‌شود. برای تعیین مخارج قابل انتساب، واحد تجاری روشی را انتخاب می‌کنند که وضعیت را به مناسب‌ترین نحو ممکن منعکس می‌نماید. این روش به طور یکنواخت به کار گرفته می‌شود.

در خدمات حسابداری این بخش ، مبلغ درآمدها و هزینه‌های ساخت املاک در صورت احراز معیارهای شناسایی درآمد باید با توجه به درصد تکمیل پروژه در تاریخ ترازنامه تعیین شود. شناخت درآمدها و هزینه‌ها با توجه به درصد تکمیل پروژه، روش درصد پیشرفت کار نامیده می‌شود. در این روش، درآمد ساخت املاک و هزینه‌های مربوط، متناسب با درصد تکمیل شناسایی می‌شود تا درآمدها، هزینه‌ها و سود یا زیان مربوط به کارهای انجام شده اصطلاحات هزینه ‌های معامله گزارش گردد. این روش اطلاعات مفیدی در مورد میزان فعالیت ساخت و عملکرد دوره ارائه می‌کند.

در صورت رفع ابهاماتی که مانع از برآورد ماحصل پروژه به گونه‌ای اتکاپذیر شده است، درآمدها و هزینه‌های پروژه باید با توجه به درصد تکمیل پروژه در تاریخ ترازنامه شناسایی شود. مخارج ساخت املاک که به هزینه منظور نشده است باید به عنوان دارایی شناسایی و به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش اندازه‌گیری شود.

تغییر در برآوردهای فعالیت ساخت املاک از جنبه اصطلاحات هزینه ‌های معامله حسابداری

برآورد درآمدها و مخارج و همچنین تخصیص مخارج باید در پایان هر دوره مالی بازنگری شود. آثار تغییر در برآوردهای حسابداری باید براساس استاندارد حسابداری شماره 6 با عنوان «گزارش عملکرد مالی» به حساب منظور گردد.

فسخ معامله فروش در فعالتیت ساخت مسکن از دیدگاه حسابداری

درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده مربوط به واحدهای ساختمانی فروخته شده باید در زمان ابطال یا فسخ معامله فروش، بی‌درنگ برگشت داده شود. خسارات درافتنی از پیمانکاران (به دلیل تأخیر در تکمیل) و خسارات پرداختنی به مشتریان (به دلیل تأخیر در تحویل) باید به صورت جداگانه در صورت سود و زیان ارائه شود.

مشوق‌های فروش در فعالیت های مسکن از نگاه حسابداری

چنانچه مشوق‌های فروش یا تضمین‌هایی برای انجام فروش توسط واحد تجاری سازنده پیشنهاد شود، تعهد ناشی از آن براساس استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی به حساب منظور می‌شود. مخارج مرتبط با اینگونه اقلام نظیر تضمین بازده سرمایه‌گذاری خریداران برای دوره مشخص، به حساب بهای تمام شده پروژه منظور می‌شود سایر مخارج تحمل شده توسط واحد تجاری سازنده املاک به منظور تبلیغ فروش واحدهای ساختمانی به عنوان هزینه دوره شناسایی می‌شود.

واحدهای ساختمانی تکمیل شده آماده برای فروش در فعالیت های ساخت مسکن از نگاه حسابداری

موجودی واحدهای ساختمانی تکمیل شده آماده برای فروش باید به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش منعکس شود.

فراکاب چیست؟ + معرفی سهم ‌های فراکابی در بورس

فراکاب چیست

اگر با بورس سر و کار داشته باشید، یکی از واژه‌هایی که ممکن است با آن برخورد کنید “فراکاب” است. فراکاب برگرفته از اسامی فرا بورس، کالا، انرژی و بورس (با مفهوم عامی که همه مردم آشنایی دارند) است. این چهار بازار بزرگ، هر کدام فعالیت منحصر به فردی انجام می‌دهند و معاملات هیچکدام از آن‌ها با دیگری شبیه نیستند. در کشور ایران افرادی که قصد دارند سرمایه‌گذاری کنند به طور کلی در چهار بازار فرابورس، کالا، انرژی و بورس حضور دارند. افرادی که آموزش سرمایه گذاری در بورس را می‌گذرانند و شروع به فعالیت در این بازار کرده‌اند با اصطلاح سهام فراکابی رو‌به‌رو شده‌اند اما درباره آن اطلاعاتی ندارند در این مقاله قصد داریم ابتدا به سوال فراکاب چیست پاسخ بدهیم و سپس به سهام فراکابی بپردازیم.

فراکاب چیست؟

بورس بازاری است که روی معاملات اوراق بهادار به خصوص سهام شرکت‌ها تمرکز دارد. بورس کالا نیز برای تبادل کالاهای مختلف از جمله محصولات معدنی، فلزات اساسی، فرآورده‌های پتروشیمی و محصولات کشاورزی فعالیت می‌کنند. اوراق مبتنی بر کالا یعنی اوراق مشتقه در زیرمجموعه بورس کالا قرار می‌گیرند. بازار دیگری که نام بردیم بورس انرژی است که شبیه به بورس کالا است اما بیشتر روی فرآورده‌های نفتی و انرژی‌ها تمرکز دارد. جالب است بدانید که این چهار بورس بزرگ یعنی فرابورس، بورس کالا، انرژی و بورس (به طور عام در بین مردم رایج است.) هر کدام شرکت‌های سهامی عام هستند و سهام این شرکت‌ها نیز در بورس و فرابورس معامله می‌شود.

درآمد این شرکت ها از کارمزد انجام معاملات در شرکت‌های زیر گروه تشکیل می‌گردد و هزینه‌های این شرکت‌ها نیز شامل هزینه‌های عادی و هزینه‌های سازوکار معاملات است. در واقع اگر بخواهید در هر کدام از این چهار بازار فعالیت کنید که هر کدام از این چهار بازار ساختار منحصر به فردی دارند و نمونه مشابهی از آن‌ها دیده نمی‌شود، باید کارمزدی را پرداخت کنید و فعالیت در این بازار مشمول کارمزد است که به طور اتوماتیک در هنگام خرید و فروش از خریدار و فروشنده اخذ می‌گردد . فراکاب در واقع مربوط به کارمزدی است که از فعالیت این شرکت‌ها دریافت می‌شود و در بازار بورس نیز قرار می‌گیرد.

سهم های فراکابی در بورس

انواع بازار بورس

در کشور ما، چهار بازار اصلی برای انجام معاملات بورس وجود دارد، که بر اساس مورد معامله از یکدیگر متمایز شده‌اند. این چهار بازار عبارتند از:

 • بازار بورس اوراق بهادار
 • بازار فرابورس
 • بازار بورس کالا
 • بازار انرژی

اگر بخواهید بدانید سهام فراکاب کدامند، باید بگوییم به سهام شرکت‌هایی که در بازارهای زیر حضور دارند، سهام فراکابی گفته می‌شود.

۱. بازار فرابورس

به عنوان اولین بازار در سرواژه فراکاب بورس، فرابورس را معرفی خواهیم کرد. در بازار بورس، واحدی با نام هیأت پذیرش اوراق بهادار مشغول به کار هستند، که شرکت‌ها را از نظر صلاحیت ورود به بازار بورس اوراق بهادار بررسی می‌کنند. چنانچه شرکتی نتواند حداقل‌های لازم را داشته باشد، وارد بازاری جانبی به نام فرابورس می‌شوند.

سهام‌های فرابورس خود در چند دسته قرار می‌گیرند و با نام‌های بازار اول، دوم و پایه شناخته می‌شوند.

بیشتر سهام‌های فرابورس در این بازار معامله می‌شوند، که نوسانی معادل ۵ درصد دارد.

در این بازار رده شرکت‌های فعال کمی اصطلاحات هزینه ‌های معامله پایین‌تر است. این شرکت‌ها عموماً زیان‌ده هستند یا قصد دارند با جذب سرمایه بیشتر به سهامی عام تبدیل شوند.

در بازار پایه شرکت‌ها بر اساس دامنه نوسان خود در سه دسته زرد با دامنه نوسان منفی ۳ تا مثبت ۳ درصد، نارنجی با دامنه نوسان منفی ۲ تا مثبت ۲ و بازار قرمز با دامنه نوسان منفی ۱ تا مثبت ۱ درصد قرار می‌گیرند.

۲. بازار بورس اوراق بهادار

بازار بورس اوراق بهادار، بازاری است که سهام شرکت‌ها و سازمان‌ها در آن معامله می‌شود. در این بازار معامله سهام، قانون‌مند است و از ضوابط مشخصی پیروی می‌کند. هدف از تشکیل این بازار این است که افراد بتوانند سرمایه‌های بلااستفاده خود را صرف گسترش صنایع کنند. افراد حقیقی و حقوقی قادر هستند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند.

۳. بازار بورس کالا

«کا» در سرواژه فراکابی یعنی چه؟ اگر این سؤال برای شما رخ داده، یعنی نوبت به معرفی بازار کالا رسیده است. مشخص است که بورس کالا به بازار معاملات کالا گفته می‌شود. در این بازار عرضه کنندگان کالاهای خود را ارائه می‌دهند، تا پس از انجام بررسی از طرف کارشناسان، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. در این بازار اقلامی مانند برنج، گندم، فلزات، زعفران و غیره معامله می‌شوند. در بورس کالای ایران سرمایه‌گذاران می‌توانند به روش‌های مختلف از جمله قرارداد نقدی، قرارداد نسیه، قرارداد آتی، صندوق سرمایه‌گذاری طلا و غیره معامله انجام دهند.

۴. بازار انرژی

بازار انرژی آخرین مورد از سرواژه فراکاب بورس، نوعی بازار کالایی است، اما در آن تنها حامل‌های انرژی و سهام مربوط به کالاهای این حوزه معامله می‌شوند. حامل‌هایی مانند نفت، گاز و برق موارد اصلی معامله در این بازار هستند. در هر معامله خریدار باید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش معامله را به صورت پیش پرداخت بپردازد. سپس باقی مبلغ در طول ۳ روز کاری دریافت می‌شود. چنانچه مورد معامله از کالاهای بازار بین‌الملل باشد، این بازه به ۵ روز افزایش می‌یابد.

منظور از سهم‌های فراکابی بورس چیست؟

در خصوص فراکاب باید بگوییم که وجهی که بابت کارمزد دریافت می‌شود معمولاً با درصدهای مشخصی بین کارگزاری شرکت بورس، سازمان بورس و مالیات دولتی تقسیم می‌گردد. قسمتی از این کارمزد نیز به درآمدهای شرکت بورس مرتبط ستا. از آن‌جا که کارمزد هم از خریدار و هم از فروشنده دریافت می‌شود لذا تا زمانی که حجم معاملات بالا باشد این شرکت‌ها درآمد بهتری خواهند داشت و به همین دلیل است که عده‌ای عقیده دارند، سهام شرکت‌ها در دراز مدت سود خوبی را به سهامداران می‌دهد .

برای این که ارزش شرکت‌های بورسی بررسی گردد، از شاخص کل استفاده می‌شود. فرمول شاخص کل به گونه‌ای طراحی شده که نسبت به تغییرات ارزش کل بازار حساس است. ارزش بازار حاصل ضرب تعداد کل سهام هر شرکت در ارزش روز آن شرکت است. با توجه به این که در محاسبه شاخص کل، مجموع ارزش شرکت‌ها محاسبه می‌شود و مجموعه‌ای از آن‌ها در نظر گرفته می‌شود پس شرکت‌هایی که ارزش بالاتری دارند می‌توانند تاثیر بیشتری بر شاخص کل بگذارند. در واقع اگر در بازارهای بورس حجم معاملات افزایش یابد، این به نفع افرادی خواهد بود که سهام فراکابی دارند چرا که با توجه به دریافت کارمزد از هر معامله (چه از طرف خریدار و چه از طرف فروشنده) افراد سود بیشتری دریافت خواهند کرد.

افرادی که سهم‌های فراکابی دریافت می‌کنند با توجه به دریافت پورسانت دائم، درآمدی دائم خواهند داشت چرا که در هر شرایطی درآمدزایی این شرکت‌ها حفظ می‌گردد و تنها با روند نزولی و صعودی روبه‌رو خواهد بود. البته در زمان‌هایی که حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند، سهام فراکابی نیز با کاهش قابل توجهی رو‌به‌رو خواهد بود.

برای یادگیری “اصطلاحات بورسی” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

بازار سرمایه یا بازار مالی چیست؟

راهنمای جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ اصول تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب آن کدامند؟ ما در این مطلب از سایت sdbroke .

آشنایی کامل با اصطلاحات بورسی و اوراق بهادار

چرا دانستن اصطلاحات بورسی مهم است؟ مهم‌ترین اصطلاحات بورسی کدامند؟ ما در این مطلب مهم‌ترین و پر کارب .

ارزش اسمی و بازاری سهام به چه معناست و چه تفاوت‌هایی دارند؟

ارزش اسمی و بازاری سهام به چه معناست؟ ارزش‌های اسمی و بازاری سهام هرکدام چه ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی دا .

بازار اولیه و ثانویه در بورس به همراه کاربردها و تفاوت‌ها

اهمیت بازار اولیه و ثانویه چیست؟ چه تفاوت‌هایی دارند؟ ما در این مقاله از شرکت سرمایه‌گذاری سرمایه و .

مفهوم ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک چیست؟

منظور از ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک چیست؟ چه تفاوتی با هم دارند؟ در این مقاله از شرکت کارگزاری س .

بورس انرژی چیست؟ آموزش نحوه معامله در بورس انرژی ایران

بورس انرژی چیست؟ انواع بازار بورس انرژی ایران کدامند؟ چه افرادی می توانند وارد بورس انرژی شوند؟ در ا .

بورس کالا چیست؟چگونه وارد بورس کالا شویم

بورس کالا چیست و چه مزایایی دارد؟ نحوه انجام معامله در بورس کالای ایران به چه صورت است؟ در این مطلب .

فرابورس چیست؟ آموزش نحوه خرید و فروش سهام در فرابورس

یکی از دیگر از بازارها برای معامله سهام، بازار فرابورس است. در این مطلب به معرفی فرابورس و انواع باز .

بورس اوراق بهادار چیست؟ راهنمای معامله اوراق بهادار

انواع اوراق بهادار کدامند؟ نحوه سرمایه گذاری و معامله اوراق بهادار به چه صورت است؟ برای آشنایی و نحو .

بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را بازار مالی آن تشکیل می‌دهد که طیف گسترده‌ای از بازارهای دیگر را شامل می‌شود. بسیاری از افراد با حضور و فعالیت در این بازارها به ثروت‌ها و موفقیت‌های بزرگی دست پیداکرده‌اند. یکی از معروف‌ترین انواع بازار سرمایه یا بازار مالی ، بازار بورس است.

تمام سرمایه‌گذاران به امید افزایش سرمایه و دریافت سود چشمگیر به بازارهای مالی قدم می‌گذارند؛ اما سودآوری و بازدهی بالای هر سرمایه‌گذاری ، تنها به کمک شناخت کافی از بازار، اصطلاحات و قوانین آن میسر می‌شود.

«بازار سرمایه» نیز یکی از اصطلاحاتی است که احتمالاً به ‌دفعات آن را شنیده و درباره آن خوانده‌اید. این بازار به نوبه خود بازارهای دیگری را شامل می‌شود و نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته دارد. به منظور آشنایی با بازار سرمایه ، در ادامه مطلب انواع بازار مالی و سرمایه و ویژگی آن‌ها را بیشتر موردبررسی قرار می‌دهیم.

بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه به انواعی از بازارهای مالی یا Financial Market می‌گویند که به پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار تبدیل می‌شوند. این بازار را معمولاً با نام بازار بورس اوراق بهادار می‌شناسند. سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها و سازمان‌ها و بودجه لازم برای راه‌اندازی، تکمیل یا توسعه پروژه‌های مختلف دولت را می‌توان به‌ واسطه سرمایه‌گذاری‌های میان مدت و بلند مدت (یک سال یا بیشتر) در بازار بورس تأمین کرد.

بازار سرمایه

در واقع بازار سرمایه تنها یکی از بازارهای مالی است. بازار مالی شامل بازار پول و بازارهای سرمایه است که تفاوت آن‌ها در مدت ‌زمان و ابزارهای سرمایه‌گذاری در این بازارها است. هر سرمایه‌گذاری با مدت کمتر از یک سال، قدرت نقدشوندگی بالایی دارد و جزو بازار پول به شمار می‌آید. برخلاف انواع بازار سرمایه در ایران که از ابزارهایی مانند اوراق بهادار (سهام)، اوراق مشارکت و اوراق قرضه بهره می‌گیرند، بازار پولی با استفاده از ابزارهایی مانند سپرده‌ها، حواله، بروات و وام با وثیقه به حیات خود ادامه می‌دهد.

سرمایه جاری در بازار بورس یا سرمایه، پول افرادی است که به ‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سرمایه‌گذاری در این بازار مشغول هستند ؛ یا به بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های لیزینگ و . تعلق دارند. در واقع کارگزاری‌ها نیز یکی از اجزاء این پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار به شمار می‌آیند که با پذیره‌نویسی اوراق قرضه و بهادار، در فروش آن‌ها به شرکت‌ها کمک می‌کنند.

ویژگی‌های اصطلاحات هزینه ‌های معامله بازار سرمایه

مدت ‌زمان و ابزارهای مورد استفاده این بازار را می‌توان از جمله مشخصه‌های آن به شمار آورد. سهام، اوراق بهادار و اوراق قرضه‌ای که توسط شرکت‌ها در بازار به فروش گذاشته می‌شوند، توسط سرمایه‌گذاران خریداری ‌شده و بودجه مورد نیاز انتشاردهندگان اوراق را تأمین می‌کنند. به این ترتیب، بازار سرمایه‌گذاری قادر است واحدهای مازاد یا سرمایه‌های بدون بازده را به سمت واحدهای کسری که همان شرکت‌های تجاری، صنایع و دولت هستند، سوق دهد. برخی از ویژگی‌های ترغیب‌کننده سرمایه‌گذاری در بازار بورس، شامل موارد زیر هستند:

یکی از ویژگی‌های بارز این بازار، بازدهی عالی و سود زیادی است که در مدتی کوتاه از طریق آن به سرمایه‌گذاران تعلق می‌گیرد. فعالان و سرمایه‌گذاران بازار بورس شرایط بازار را تحلیل و بررسی می‌کنند و با استفاده از نوسانات قیمت سهام و سرمایه‌گذاری‌های منطقی در زمان درست، سرمایه خود را افزایش می‌دهند. این در حالی است که سود سپرده‌های بانکی ثابت و بسیار کمتر از سود سرمایه‌گذاری در بازار بورس است.

سرمایه‌گذاری در ملک، خودرو، ارز و طلا دارای نوسانات غیرقابل پیش‌بینی هستند و نمی‌توان میزان سوددهی و مدت ‌زمان بازدهی را برای آن‌ها مشخص کرد. این در حالی است که بازار بورس اوراق بهادار، آگاهی لازم برای کسب سود از سرمایه‌گذاری را در اختیار شما قرار می‌دهد.

سرمایه‌گذاری بلند مدت

پس‌انداز بلند مدت شما می‌تواند در این بازار به سرمایه‌گذاری بلند مدت تبدیل شود. در بازار ایران، پس‌اندازهای بانکی بلند مدت می‌توانند ارزش خود را از دست بدهند. این در حالی است که قرار دادن آن‌ها در بازار سرمایه‌گذاری می‌تواند اصطلاحات هزینه ‌های معامله راهی برای حفظ ارزش پس‌انداز و افزایش آن در بلند مدت باشد.

تمام فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه به روش‌های قانونی و بر اساس قوانین مشخص حاکم بر کسب سود و معاملات انجام می‌گیرند. بنابراین، امنیت بازار بسیار بالا است. حتی بازار فرابورس که نظارت‌های کمتری شامل حال آن می‌شود نیز بر اساس قوانین ثابت پیش می‌رود و قابل‌ اطمینان است.

یکی از ویژگی‌های این نوع بازار مالی، قدرت نقدشوندگی بالای آن است. شما می‌توانید سهام و اوراق مشارکت خود را هر زمان که بخواهید به فروش گذاشته و به پول تبدیل کنید. سهامداران می‌توانند سهم خود را به ‌صورت آنلاین در صف فروش قرار داده و بسته به شرایط بازار و شرکت، سهام خود را با قیمت مورد نظر خود بفروشند.
اوراق مشارکت را نیز می‌توان به ‌راحتی پیش از موعد سررسید به فروش رساند. این برخلاف بازار مسکن و ارز است که ناگهان دچار رکود شده و تا مدتی، هیچ بازاری برای فروش آن‌ها وجود ندارد.

جهت‌دهی سرمایه به سمت چرخه تولید

تمایل بالای افراد برای سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر، سرمایه بیشتری را به بازارهای سرمایه وارد می‌کند. به این ترتیب، سرمایه مورد نیاز بخش تولید و بودجه لازم برای توسعه و راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی و. از طریق سرمایه‌گذاری‌های میان‌ مدت و بلند مدت تأمین می‌شود.
به این ترتیب، رونق ملی، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی توسط بهبود عملکرد چرخه تولید میسر می‌شود. این امر در بازار پول که سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و کمتر از یک سال در آن صورت می‌گیرد، رخ نمی‌دهد.

یکی از ویژگی‌های بازار بورس اوراق بهادار، شفافیت بالای آن است که اعتماد و اشتیاق به سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. تمام اطلاعات شرکت‌ها، تاریخچه هر سهم، میزان رشد، نزول و نحوه نوسانات قیمت و . در سایت کدال در اختیار سرمایه‌گذاران، تحلیلگران، سهام‌داران و عموم مردم قرار می‌گیرند تا امکان سرمایه‌گذاری آگاهانه برای آن‌ها ایجاد شود.

سایت کدال در واقع به منظور حمایت از فعالان انواع بازار سرمایه در ایران ایجاد شده است و گزارش‌های متعددی از ناشران یا همان شرکت‌های عضو بازارهای سرمایه به ‌صورت دوره‌های ماهانه، سه ‌ماهه و سالانه در آن قرار می‌گیرد. تمام اطلاعات منتشر شده در این سایت توسط سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار به‌طور کامل بررسی‌ شده و اعتبار آن‌ها تأیید شده است.

انواع بازار سرمایه یا بازار مالی

تمامی بازارهای سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قانون‌گذاران مالی قرار دارند؛ اما معمولاً بازار سرمایه ایران را تحت عنوان بورس اوراق بهادار تهران می‌شناسند. امروزه دسترسی به این بازارها به ‌صورت اینترنتی میسر می‌شود و برای سرمایه‌گذاری، نیازی به مراجعه حضوری شما به کارگزاری‌ها یا تالار بورس نیست. بازارهای سرمایه را می‌توان به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم کرد که شامل موارد زیر هستند:

انواع بازار سرمایه

بازار اولیه همان بازاری است که ناشران به ‌صورت مستقیم، اوراق مشارکت و سهام خود را تحت عنوان عرضه عمومی اولیه توزیع کرده و به فروش می‌گذارند. به این ترتیب، شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند بدون وام گرفتن از بانک‌ها و تنها با فروش بخشی از سهام خود به سرمایه‌گذاران و مردم، سرمایه و بودجه مورد نیاز برای توسعه شرکت یا پروژه خود را تأمین کنند.

اطلاعات کامل عرضه اولیه و شرکت یا سازمان به‌ صورت کامل توسط کارگزاری‌ها و سایت کدال در اختیار فعالان بازار بورس شامل سرمایه‌گذاران و سایر شرکت‌ها قرار می‌گیرد تا در زمان مشخص‌ شده بتوانند آن‌ها را خریداری کنند. این سرمایه‌گذاران می‌توانند معامله‌گران حقیقی یا حقوقی، شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مؤسسات مالی یا سایر نهادها را شامل شوند.

در صورت اتمام عرضه عمومی اولیه، مابقی معاملات در بازار ثانویه صورت می‌گیرد. در بازار ثانویه، تمامی اوراق و سهام منتشر شده توسط شرکت‌ها معامله می‌شوند تا سرمایه‌گذاران بتوانند سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند. بنابراین، سهام و اوراق بهادار در این بازار مالی میان فعالان بازار بورس دست‌به‌دست می‌شوند.

به این ترتیب، نوسانات قیمت سهام در این بازار بالا است و به نسبت آن، ریسک سرمایه‌گذاری نیز بالا می‌رود. فعالیت در این بازار نیازمند اطلاعات، روحیه ریسک‌پذیر، مهارت و قدرت تحلیل بالا است.

کارکردهای بازار مالی

همان‌طور که می‌دانید، بازارهای 4 گانه اقتصاد کشور اصطلاحات هزینه ‌های معامله از بازار کالا، بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه ایران تشکیل می‌شوند که بازار مالی، 2 مورد از آن‌ها را در برمی‌گیرد. بنابراین، عملکردها و فعالیت‌های این بازار در تحقق رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند. این عملکردها را می‌توان در قالب چند مورد زیر بیان کرد:

بازار سرمایه گذاری

انتقال سرمایه میان واحدهای اقتصادی

همان‌طور که اشاره شد، بخش مالی اقتصاد از دو واحد مازاد و کسری تشکیل‌ شده است. واحدهای مازاد در دست پس‌اندازکننده‌ها قرار دارند و تا پیش از سرمایه‌گذاری، به ‌صورت پس‌انداز بلند مدت نگهداری می‌شوند. وجود انواع بازار مالی موجب تشکیل یک پل ارتباطی میان بخش مازاد و کسری می‌شود و این پس‌اندازهای بلند مدت به ‌صورت وام‌های میان ‌مدت یا بلند مدت در اختیار وام‌گیرنده‌ها قرار می‌گیرند که شرکت‌های تجاری، دولت و فعالان بخش صنعت کشور را شامل می‌شوند.
با توجه به اینکه همه واحدهای مازاد و سرمایه‌گذاران مهارت و دانش کافی برای فعالیت در انواع بازار سرمایه‌گذاری را ندارند، زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم نیز توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و. ایجاد شده است. به این ترتیب، فرصت حضور در بازارهای مالی برای همه یک اندازه خواهد بود.

تعیین قیمت وجوه و سرمایه

بازارهای مالی در واقع تعیین‌کننده قیمت وجوه و سرمایه هستند و از این طریق می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها باشند. تعیین سرمایه از یک جهت می‌تواند به شرکت‌ها که وام‌گیرنده از پس‌اندازکننده‌ها هستند کمک کند تا برنامه‌ریزی‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های خود را با بازدهی بیشتر یا مساوی سرمایه خود انجام دهند.
از جهت دیگر، سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به قیمت‌ها به تحلیل و تصمیم‌گیری بپردازند. زیرا در بازارهای رقابتی، عرضه و تقاضا است که قیمت وجوه و سرمایه را مشخص می‌کند. بنابراین، این کارکرد بازار مالی می‌تواند به اتخاذ بهترین تصمیمات توسط هردو طرف کمک کند.

انتشار و تحلیل داده‌ها

جمع‌آوری و انتشار اطلاعات در قالب قیمت‌ها، یکی دیگر از کارکردهای بازار مالی است. ارزیابی شرکت‌های عضو بازار سرمایه، مدیران و شرایط حاکم بر بازار سهام فرآیندی پرهزینه و نیازمند دانش و مهارت است که از توان بسیاری از فعالان این بازار خارج است. انتشار و تحلیل این اطلاعات و دسترسی عموم به این اطلاعات با حداقل هزینه، یکی دیگر از روش‌های افزایش تمایل واحدهای مازاد به سرمایه‌گذاری در بازار بورس و سوق دادن منابع به سمت واحدهای کسری است که توسط بازارهای مالی میسر می‌شود.

تسهیل خرید و فروش

بازارهای مالی و انواع بازار سرمایه در ایران درواقع پل ارتباطی یا نهادهای واسطه‌ای هستند که موجب کاهش هزینه معاملات و ساده‌تر و روان‌تر شدن خریدوفروش میان واحدهای اقتصادی می‌شوند. در این میان، هرچه هزینه معاملات کاهش پیدا کند، فعالیت‌ها تخصصی‌تر شده و کارایی سیستم بهتر می‌شود. به این ترتیب، با وجود نهادهای واسطه شاهد رشد اقتصادی بیشتر و سریع‌تر خواهیم بود.

توزیع و مدیریت ریسک

بازارهای مالی می‌توانند ریسک یا خطرات اقتصادی که متوجه یک شرکت هستند را میان سرمایه‌گذارانی با روحیه ریسک‌پذیری بالا توزیع کنند. افرادی که در رأس یک شرکت با فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و بزرگ قرار دارند، با استفاده از انواع بازار مالی می‌توانند بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از طریق بازار پول و سرمایه تأمین کرده و از این طریق، سرمایه‌گذاران را در سود و زیان خود سهیم کنند. به این ترتیب، بخشی از بازدهی منفی یا مثبت شرکت میان سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود.
از جهت دیگر، این بازار امکان تنوع در سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را در اختیار فعالان بازار بورس قرار داده است. به این معنی که هر سرمایه‌گذار با ایجاد یک سبد شامل سهام چندین شرکت می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری خود را از طریق سود ناشی از سایر سرمایه‌گذاری‌ها کاهش دهد. به این ترتیب، بازدهی منفی سرمایه‌گذاری در یک شرکت می‌تواند از طریق سود سرمایه‌گذاری‌های دیگر جبران شود.
بازارهای مالی می‌توانند ریسک عدم نقدشوندگی اوراق بهادار را نیز از طریق تسهیل معاملات و انتشار و تحلیل داده‌ها کاهش دهند. نقدشوندگی به معنای امکان تبدیل آسان سهام و اوراق بهادار به پول نقد و قدرت خرید است . ریسک عدم نقدینگی با افزایش هزینه‌های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعات افزایش ‌یافته و توسط کارکرد بازارهای مالی در جهت مخالف این روند، کاهش پیدا می‌کند.

بازار سرمایه به شما این امکان را می‌دهد در مدتی کوتاه به سودهای بزرگ دست پیدا کنید و سرمایه خود را چند برابر کنید. بنابراین، آشنایی با بازار سرمایه و کارکردهای بازار مالی به شما کمک می‌کند تا یک سرمایه‌گذاری پربازده و منطقی با ریسک کمتر انجام دهید. اطلاعات این بازارها را می‌توانید از طریق سامانه کدال به دست آورده و در جهت نفع بیشتر خود به کار بگیرید.

گین در بورس چیست و چه کمکی در معاملات میکند؟

اصطلاح گین در بورس چیست

انسان موجودی است که خواسته یا ناخواسته به پیشرفت و موفقیت عشق می ورزد. انسان ها همیشه دوست دارند در مسیر پیشرفت و سودآوری قرار داشته باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند به انسان در مسیر کمک کند، شاخص سازی پیشرفت است. یعنی این که برای این که بدانیم در کجای مسیر قرار گرفتیم و باید در ادامه چگونه حرکت کنیم باید از یک شاخص و کمیت عددی استفاده کنیم. از این رو لازم است بدانیم گین در بورس چیست و یا سود سرمایه ای چیست!

دنیای سرمایه و اصطلاحات هزینه ‌های معامله اقتصاد دنیای عجیبی است. همه چیزی بر اساس یک فاکتور ساده و مشخص به نام سود قرار گرفته است. اما وقتی می خواهیم این سود را بررسی کنیم با انواع فاکتورهای مختلف مواجه می شویم. در کلام ساده تر در دنیای بورس می توان چند نوع سود متصور بود. این مدل های مختلف از سود می تواند هر کدام برای معامله گر یا سهامداران یک هدف محسوب شود.

کمتر معامله گر حرفه ای را می توانیم پیدا کنیم که بخواهد روی تمام این راه های سودآوری تمرکز داشته باشد. معمولا یک معامله گر استراتژی خودش را به نحوی می چیند که بتواند به یکی از این راه های سودآوری برسد. بنابراین به طور کلی می توان گفت که اصلاح سود در بورس و بازار سرمایه شامل چند گزینه زیر است:

۱- سود حاصل از فروش سهام با قیمت بیشتر از قیمت خریداری شده
۲- سود حاصل از تقسیم سود که به صورت سالانه توسط شرکت ها انجام می گیرد.
۳- مزایای حاصل از سهام جایزه
۴- مزایای حاصل از سهام حق تقدم

همانطور که مشاهده می کنید هر کدام از این موارد می تواند هدف یک استراتژی معاملاتی محسوب شود. اما داستان گین در بورس چیست؟ این مفهوم ما را به کدام یک از این سودآوری ها می رساند؟

گین در بورس چیست؟

برای این که بدانیم اصطلاح گین در بورس چیست سعی کردیم شما را با انواع سود های ممکن در بازار بورس ایران آشنا کنیم. با وجود این که گین در بازار بورس جهانی نیز وجود دارد اصطلاحات هزینه ‌های معامله اما در آن جا سودهای متفاوتی نیز می تواند وجود داشته باشد که ما در این جا آن ها را بررسی نمی کنیم.

اما زمانی می توانیم بدانیم گین در بورس چیست که در مقابل سود، مفهوم دیگری به نام هزینه را نیز یاد بگیریم. در واقع سود زمانی معنی پیدا می کند که بالاتر از هزینه قرار بگیرد. هزینه به عنوان یک نقطه مبنا همیشه مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین برای این که بتوانیم مفهوم درستی از گین پیدا کنیم و بدانیم سود سرمایه ای چیست باید هزینه را بشناسیم.

گین در بورس چیست و چه کمکی در معاملات میکند؟

گین

به طور کلی هزینه نسبت به سود مفهوم محدود تری در بازار سرمایه ای محسوب می شود. هزینه ای که شما برای خرید سهم پرداخت می کنید را می توان این نقطه مبدا در نظر گرفت. به طور کلی این هزینه شامل قیمت سهام + کارمزد است. شما هر نوع استراتژی که در نظر داشته باشید باید این هزینه را پرداخت کنید.

پس وقتی می خواهیم بدانیم گین در بورس چیست باید به این نکته دقت کنیم که هزینه در آن ثابت و مشخص است. در کلام ساده تر بازده یک سهام می تواند بر اساس نوع سود متفاوت باشد اما در تمامی این محاسبات هزینه یکسان و ثابت است.

حال به سوال اصلی برگردیم. اصطلاح گین در بورس چیست؟ زمانی که شما سود حاصل از فروش سهام ( افزایش قیمت سهام نسبت به قیمت خرید ) را تقسیم بر هزینه کنید گین شما به دست می آید.
در کلام ساده تر گین سهام برابر است با نسبت افزایش قیمت سهام به هزینه خرید. برخی از معامله گران به طور کلی هزینه خرید را با قیمت خرید اشتباه می گیرند. اما این موضوع اصلا درست نیست. مسئله کارمزد ها می تواند چند درصد در گین شما تاثیر بگذارد پس حتما هزینه را مجموع قیمت خرید + کارمزد در نظر بگیرید.

اصطلاح گین در بورس چیست

تفاوت بازده با گین در بورس چیست؟

به جز گین مفاهیم دیگری نیز می توان پیدا کرد که حاصل تقسیم سود بر هزینه است. یکی از مهمترین این مفاهیم بازده است. متاسفانه از آن جایی که معنایی فارسی گین را بازده می دانیم، عملا مفهوم بازده و گین در بورس را با یک دیگر اشتباه می کنیم.

بازده یک مفهوم کلی تر نسبت به گین محسوب می شود. در کلام ساده تر شما در بازده تمامی سود ها را با یکدیگر جمع می کنید و مجموع آن را بر هزینه انجام شده تقسیم می کنید. بازده کلیت رفتار و روند شما را در بازار نشان می دهد. درست است که گفتیم یک معامله گر حرفه ای معمولا روی یک راه سود آوری تمرکز می کند اما این بدین معنی نیست که سایر مسیر ها را به طور کامل رها کند. از این رو هر معامله گری در انتهای دوره مالی خودش یا در دوره های مختلف می تواند بازده کاری و سرمایه ای خودش را به دست بیاورد.

اما گین در بورس چیست؟ گین تنها در مورد افزایش قیمت یک سهم و سود حاصل از فروش آن نسبت به هزینه های انجام شده است. گین می تواند نشان بدهد که شما از یک معامله ( نه سرمایه گذاری ) چه قدر سود کرده اید.

توجه داشته باشید که میان معامله و سرمایه گذاری تفاوت های بسیاری وجود دارد که برخی ها این دو را به اشتباه یکسان می دانند. معامله گر به دنبال گین بالا است و بر اساس سود فروش حرکت می کند در حالی که سرمایه گذار بیشتر به دنبال بازده کل بالاست و بر اساس سود سرمایه گذاری حرکت می کند. این دو مفهوم در عین نزدیکی تفاوت های عمده ای با یکدیگر دارند.

گین در بورس چیست و چه کمکی در معاملات میکند؟

کاربرد گین در بورس چیست؟

به نظر شما کاربرد گین در بورس چیست؟ زمانی که بدانیم چند درصد سود کرده ایم و گین خوبی داریم چه فایده ای دارد و یا برعکس اگر بدانیم گین چندان خوبی نداریم و سود آوری زیادی در معاملات خود نداریم چه کار می توانیم بکنیم؟

گین یکی از مهمترین ابزارهایی است که می تواند ما کمک کند تا از احساسات اشتباه به سمت کمیت درست پیش برویم. احساسات با انسان مهربان است. دوست دارد چیزی را به انسان نشان دهد که او دوست دارد. انسان دوست دارد سود کرده باشد. از این رو احساس به نوعی رفتار می کند که این سود را چند برابر نشان بدهد و یا این که ضرر را کوچک تر از چیزی که هست نمایش بدهد.

این کار احساسات در بازار بورس به نوعی شبیه به دوستی خاله خرس می باشد. وقتی شما نتوانید به درستی ببینید که نتیجه کار شما چه بوده، عملا نمی توانید تصمیم های درستی برای ادامه مسیر و انتخاب استراتژی خود بگیرید. به این دلیل لازم است که بدانیم گین در بورس چیست. گین می تواند یک تجربه کیفی را به یک تجربه کمی تبدیل کند. این کاری است که باعث می شود شما با دید بهتر نسبت به استراتژی خودتان تصمیم بگیرید.

شما اگر این گین های به دست آمده را در جایی ثبت کنید و یا این که بر اساس آن نموداری طراحی کنید به سرعت و سادگی می توانید روند معاملاتی خودتان را پیدا کنید. این روند برای پیدا کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اهمیت دارد. همه انسان ها در هر کاری اشتباه می کنند اما مهم این است که این اشتباه تبدیل به یک موقعیت برای پیروزی شود. اگر شما نتوانید به درستی با این اشتباه کنار بیایید و یا آن را درست تحلیل نکنید عملا بازنده بازی خواهید بود. پس گین می تواند به شما نشان بدهد که امروز در کجای مسیر هستید و استراتژی شما تا چه اندازه مفید بوده است.

در ادامه مقاله انواع روندها در تحلیل تکنیکال را هم بخوانید

سود سرمایه ای چیست

گین در بورس چیست

سوالات متداول

۱- گین در بورس چیست؟
گین اصطلاحی است که نسبت میان سود حاصل از فروش سهم ( افزایش قیمت نسبت به قیمت خرید ) نسبت به هزینه انجام شده برای آن را نشان می دهد. شما می توانید عدد به دست آمده را در ۱۰۰ ضرب کنید تا گین شما بر اساس درصد نمایش داده شود.

۲- مهمترین اشکال گین چیست؟
ما در این مقاله دانستیم که گین در بورس چیست اما نکته مهمی که در این بین وجود دارد و به آن اشاره نکردیم این است که در گین و به طور کلی در مسئله بازده از زمان استفاده نشده است. شما نمی توانید طول زمان رسیدن به گین مورد نظر را در این معادله دخیل بدانید. البته شما می توانید با تقسیم گین به دست آمده به طول دوره به طور تقریبی حدس بزنید که در هر دوره چند درصد سود آوری داشته اید.

این می تواند به شما کمک کند که میان بازارهای مختلف مقایسه کنید. این مقایسه از این نظر اهمیت دارد که عده ای میان بازارها همواره در حال رفت و آمد هستند اما هیچگاه به سود درستی نمی رسند، زیرا هدفمند حرکت نمی کنند. اما شما می توانید با استفاده از مفهوم گین هدف اصلی را انتخاب کنید.

۳- گین پایدار چیست؟
اگر افزایش قیمت یک سهام بر اساس کارهای تولیدی و ارزش ذاتی شرکت باشد به آن گین پایدار گفته می شود و اگر این افزایش قیمت تنها بر اساس افزایش تقاضا رخ داده باشد و عملا هیچ پشتوانه ای پشت آن وجود نداشته باشد این گین کاذب است و پایداری نخواهد داشت.

صفر تا صد نقل و انتقال سند خودرو

مراحل، مدارک و هزینه نقل و انتقال سند خودرو

سند زدن شاید مهم‌ترین بخش از فرایند خرید و فروش خودروی دست دوم باشد. اگر تجربه کافی درباره نحوه انتقال سند خودرو ندارید، ممکن است که این فرایند برایتان دردسرساز شود.

اگر تصمیم دارید که خودروی دست دوم خودتان را که به‌تازگی خریده‌اید سند بزنید، بهتر است پیش از اقدام به هرکاری توصیه‌ها و نکات مربوط به نقل و انتقال سند خودرو را با دقت بخوانید.

عناوین این مطلب

مدارک لازم برای انتقال سند خودرو

مدارکی که فروشنده خودرو برای انجام انتقال سند خودرو باید به در دفترخانه به همراه خود داشته باشد، شامل موارد زیر است:

 • برگ سبز جدید و تاییدیه نقل و انتقال خودرو که در مراکز تعویض پلاک صادر شده‌ است
 • بنچاق قبلی و یا برگ کمپانی (به نام فروشنده باشد)
 • اصل مدارک شناسایی فروشنده و خریدار
 • بیمه‌نامه شخص ثالث
 • کارت سوخت
 • برگه مفاصا‌ حساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری

مراحل نقل و انتقال سند خودرو

آشنایی با مراحل انتقال سند خودرو

۱ – تنظیم کردن قرارداد

اولین مرحله از انتقال سند خودرو تنطیم یک قرارداد بین طرفین معامله (یعنی خریدار و فروشنده) است. با این کار، فرایند انتقال سند به طور رسمی آغاز می‌شود. توجه کنید که قراردادی که برای انتقال مالکیت خودرو نوشته می‌شود باید شامل موارد زیر باشد:

 • مشخصات کامل خودرو که شامل مدل خودرو، رنگ، نوع سوخت (بنزینی یا دوگانه‌سوز)، وسایل و لوازم موجود در خودرو و …
 • زمان تحویل خودرو و مدارک آن (مانند کارت سوخت و بیمه و …) از سمت فروشنده
 • قیمت توافق شده خودرو (که خریدار باید پرداخت کند)
 • زمان تعویض پلاک خودرو
 • تعیین مسئولیت برای مواردی مانند پرداخت بدهی‌ها و جریمه‌ها و عوارض سالانه شهرداری
 • تعیین تکلیف برای پرداخت مالیات خودرو
 • مشخص کردن زمان برای مراجعه طرفین معامله به دفترخانه

همچنین، بهتر است هر موردی که امکان دارد در آینده باعث مشکل و ابهام شود در قولنامه نوشته شود ( قبلاً در مورد نکات مهم در نوشتن قولنامه ماشین صحبت کرده بودیم). پس از تنظیم قرارداد خودرو، باید بسته به نوع آن، هزینه نوشتن قرارداد پرداخت شود.

۲ – تعویض پلاک خودرو

مرحله بعدی در خرید و فروش خودرو و انتقال سند آن، تعویض پلاک است. پس از آنکه قولنامه توسط طرفین معامله امضا شد، آن‌ها باید در یک روز مشخص همراه یکدیگر به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

فراموش نکنید برای فک پلاک قدیمی و نصب پلاک جدید هم خریدار و هم فروشنده باید در مرکز تعویض پلاک حاضر باشند. اگر به هر دلیلی فروشنده امکان حضور در مرکز تعویض پلاک را نداشت، باید به به خریدار وکالت بدهد تا او کارهای مربوط به تعویض پلاک را به تنهایی انجام دهد. همچنین، باز هم اگر فروشنده برای انتقال سند خودرو امکان حضور در دفترخانه را نداشت، باید خریدار وکالت فروش بدهد تا خریدار خودش کارها را جلو ببرد.

توجه داشته باشید که این وکالت‌نامه‌ها نیازمند هزینه است و پرداخت این هزینه‌ها بر عهده فروشنده است. بنابراین، اگر می‌خواهید چنین هزینه‌هایی را پرداخت نکنید، بهتر است هر دو با هم به مرکز تعویض پلاک بروید و کارها را انجام دهید.

پیشتر در مطلب صفر تا صد تعویض پلاک خودرو به طور مفصل درباره این مرحله صحبت کرده بودیم که پیشنهاد می‌کنیم آن را مطالعه کنید.

انتقال سند خودرو بدون تعویض پلاک

نکته‌ای که باید بدانید این است که مرحله تعویض پلاک خودرو باید بعد از نوشتن قولنامه و قبل از انتقال سند خودرو انجام شود. چرا؟ چون اگر پلاک قبلی فک نشده باشد و پلاک جدید جایگزین آن نشده باشد، پس از انتقال سند هر تخلفی که با خودرو انجام شود، به پای صاحب پلاک نوشته می‌شود. به همین دلیل، عملاً امکان انتقال سند بدون برگه تعویض پلاک وجود ندارد.

چنانچه گفتیم اگر فروشنده نمی‌تواند در زمان تعویض پلاک حاضر باشد باید به خریدار وکالت بدهد. فروشنده پس از دادن وکالت حتماً باید پیگیر تعویض پلاک باشد تا مبادا خریدار با پلاکی که به نام اوست در شهر تردد کند.

۳ – ثبت در دفاتر اسناد رسمی

پس از انجام کارهای بالا، نوبت به سند زدن قطعی خودرو در دفترخانه می‌رسد. در اینجا هر دو طرفین معامله باید در دفترخانه حضور داشته باشند تا پس از پرداخت هزینه سند زدن، فرایند را تکمیل کنند.

فراموش نکنید اگر معامله خودرو قرار است به صورت وکالتی انجام شود، دفترخانه حتماً باید مهلت تعویض پلاک را در وکالت‌نامه قید کند.

هزینه انتقال سند خودرو به عهده کیست؟

هزینه نقل و انتقال سند خودرو شامل دو بخش می‌شود:

 • هزینه‌های مالیاتی (که باید به حساب دولت واریز شود)
 • هزینه‌های دفترخانه

هزینه بخش اول برعهده فروشنده است و هزینه‌های دفترخانه را خریدار پرداخت می‌کند. اگر خریدار و فروشنده برای پرداخت هزینه‌ها با هم توافقی انجام داده‌اند، اجرای آن مانعی ندارد.

باز هم تاکید می‌کنیم که فرقی ندارد که خریدار خودرو هستید یا فروشنده؛ در هر صورت باید فرآیند انتقال سند قطعی خودرو را در سریع‌ترین زمان انجام دهید تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری کنید.

نکات مهم در انتقال سند خودرو

نکات مهم درباره نقل و انتقال سند خودرو

۱ – روال قانونی را طی کنید

پیشنهاد ما این است که فرقی نمی‌کند که با دوست قدیمی، اقوام یا آشنا و همکار معامله می‌کنید، بهتر است همه مراحل قانونی را مو‌به‌مو اجرا کنید. در زمان بروز مشکل قانونی، متاسفانه مکالمات ردوبدل شده و نسبت‌های فامیلی ارزشی ندارند و تنها مراحل رسمی طی شده سندیت قانونی دارند.

۲ – حتماً قولنامه بنویسید

قبل از انجام معامله رسمی، حتماً قولنامه‌ای کامل همراه با همه جزئیات و شروط مربوط به معامله، نحوه و زمان پرداخت و … بنویسید. قولنامه از این جهت اهمیت دارد که اگر در حین انتقال سند ماشین مشکل حقوقی پیش بیاید، می‌توان به قولنامه رجوع کرد. مطمئناً وجود نداشتن قولنامه می‌تواند کار را برایتان بسیار سخت کند.

۳ – وکالت‌نامه حتماً بررسی کنید

قانون می‌گوید هیچ‌کس به جز مالک خودرو نمی‌تواند اقدام به فروش وسیله‌نقلیه کند؛ مگر آن که وکالت‌نامه‌ای از طرف مالک داشته باشد. اگر از دلال خودرو می‌خرید، به حرف‌ها و صحبت‌های او اعتماد نکنید و حتماً از او بخواهید که وکالت‌نامه را به او نشان دهد.

۴ – در صورت کلاهبرداری معامله را فسخ کنید

اگر از دلال یا واسطه خودرویی خریدید و سپس متوجه شدید که او هیچ وکالت‌نامه‌ای از سمت مالک خودرو نداشته است باید از او نزد دادگاه به علت کلاهبرداری و فروش مال غیر شکایت کنید و معامله خودرو را فسخ کنید.

۵ – در خرید اقساطی، پس از تسویه حساب می‌توانید سند بزنید

برای خرید و فروش خودروهایی که از به صورت قسطی از نمایندگی‌ها خریداری می‌شوند، فروشنده می‌تواند به خریدار وکالت دهد و در آن قید کند که بعد از تسویه حساب کامل با نمایندگی اجازه انتقال سند به او داده می‌شود.

۶ – مدارک مربوط به پرداخت وجه را پیش خود نگه دارید

چنانچه به عنوان خریدار وجه خودرو را پرداخت کرده‌اید، اما فروشنده سند را به نام شما نمی‌زند باید مدارکی که از این معامله در اختیار دارید (مانند قولنامه، رسیدهای بانکی، برگه تعویض پلاک و …) را همراه خود به مراجع قضایی برده و یک دادخواست «الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی» تنظیم کنید.

دادگاه پس از بررسی مدارک شما، فروشنده را ملزم به انتقال سند خودرو می‌کند. چنانچه فروشنده باز هم از این کار سر باز زد، دادگاه نماینده‌ای برای این کار تعیین می‌کند تا سند خودرو به نام شما شود.

۷ – حتماً در وکالت‌نامه برای انتقال سند بازه زمانی مشخص کنید

اگر امکان حضور در فرآیند تعویض پلاک و ثبت سند را ندارید و می‌خواهید به خریدارد وکالت‌نامه دهید، حتما در وکالت‌نامه تاریخ انقضای آن را ذکر کنید تا خریدار مجبور شود در بازه زمانی مشخصی کارهای انتقال سند خودرو را انجام دهد. بعد از تاریخ انقضا، وکالت‌نامه منقضی می‌شود و باید وکالت‌نامه جدیدی صادر شود.

۸ – سند خودرو را به نام یک نفر بزنید

درست مانند اموال غیرمنقول (خانه، زمین و …) اموال منقول را هم می‌توان به صورت مشارکتی سند زد و معامله کرد. با این حال، این شراکت تنها در سند دفترخانه‌ای ثبت می‌شود و بر روی کارت سبز خودرو، پلاک و کارت ماشین تنها نام یک نفر ثبت می‌شود.

به همین دلیل توصیه می‌شود برای جلوگیری از بروز مشکلات در آینده سند خودرو به اسم یک نفر باشد.

۹ – در دفاتر اسناد رسمی هم خودرو را باید سند بزنید

خودرو را بعد از انتقال در مرکز تعویض پلاک، باید در دفاتر اسناد رسمی هم به نام بزنید. هزینه‌ سند قطعی خودرو (که دفترخانه بابت سند زدن خودرو می‌گیرد) به مدل خودرو، داخلی یا خارجی بودن آن، سال تولید خودرو و قیمت آن بستگی است.

در این مبلغ مالیات نقل و انتقال، حق ثبت، حق‌التحریر، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه صدور الکترونیکی سند هم درنظر گرفته می‌شود. به طور معمول این مبالغ را فروشنده پرداخت می‌کند، اما ممکن است که بر اساس توافق دو طرف، خریدار این هزینه‌ها را پرداخت کند.

۱۰ – خودرویی که سند دفترخانه‌ای ندارد نخرید

چنانچه خودرویی بدون ثبت دفترخانه‌ای چند دست فروخته شده باشد و نفر آخر بخواهد برای گرفتن سند دفترخانه‌ای اقدام کند، باید برای ثبت سند به تمام مالک‌های قبلی مراجعه کند. بنابراین، خرید خودروی دست دومی که فقط برگ سبز دارد و سند دفترخانه‌ای ندارد کار عاقلانه‌ای نیست.

پول فروش خودرو را چگونه باید دریافت کنید؟

به عنوان فروشنده شما این امکان را دارید که پول فروش خودرو را به شکل نقد یا اقساطی از خریدار دریافت کنید. خریدار خودرو می‌تواند مبلغ خودرو را به شکل نقدی به شما پرداخت کند یا اینکه آن را به حساب‌تان واریز کند. البته که می‌توانید از خریدار چک هم دریافت کنید اما نباید فراموش کنید که همه این موارد باید در قولنامه قید شود.

اگر قرار است خودرویتان را به صورت اقساطی بفروشید، اگر پولی برای پیش پرداخت در نظر گرفته‌اید، بایددر قولنامه ذکر کنید. همچنین، تعداد اقساط و مبلغ هر قسط نیز باید در قولنامه نوشته شود.

در پایان، امیدواریم این مطلب تواسته باشد شما را با مراحل و هزینه نقل و انتقال خودرو آشنا کند. شما چه تجربیاتی در زمینه نقل و انتقال سند خودرو دارید؟ نظرات و تجربیات خودتان را از طریق بخش دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.