اهداف رسیدگی به حساب سرمایه گذاریها


گروه تخصصی تحلیل حساب ویدا

گــروه تخــصصی تحلیــل حساب ویــــــــدا

داراییهای ثابت مشهود و نامشهود-اعمال حسابرسی

داراییهای ثابت مشهود که در یک موسسه خصوصی با نهاد دولتی به عنوان اموال نیز اطلاق می گردد، بدون تردید نقش حساس و ارزنده ای را برای ادامه زندگانی آن موسسه، شرکت یا سازمان بر عهده دارد.بنابراین اعمال مدیریت صحیح در خصوص نحوه نگهداری، نیازمند تدوین قوانین و مقررات خاص در خصوص نگهداری و استفاده مطلوب از این اموال می باشد.

در خصوص این قوانین و مقررات علی رغم بررسیهای عینی و پژوهشهای فراگیر تاکنون مجموعه کاملی که بتواند جوابگوی نیازهای کاری واجرایی موسسات باشد ارائه نگردیده است. لازم به ذکر است نحوه خرید ثبت و نگهداری این داراییها و اهمیت آن برای مدیران تا آنجا مهم است که در این گونه موسسات نیروی انسانی مورد استفاده در حساب اموال به امین اموال شهرت دارد.

کسب اطلاعات همه جانبه پیرامون مدیریت نوین اموال از نظر علمی می تواند جوابگوی بسیاری از مشکلات و نیازهای کاری حسابداران و مدیران یک مجموعه قرار گیرد و موسسه یا نهاد را در جهت کسب راه حل مناسب و رسیدن به اهداف آن یاری رساند.

در این تحقیق تلاش گردیده است که به نحوی از مباحث مربوطه به داراییهای ثابت مشهود و نا مشهود بحثی به میان آورده و تا حد امکان مطالبی پیرامون آن گفته شود.

مباحث مطرح شده در این تحقیق شامل موارد زیر می باشد:

1- شناخت اموال و داراییها

3- خرید،ثبت و نگهداری اموال

4- تحصیل داراییهای ثابت

شناخت اموال و داراییها

داراییهای ثابت یا اموال عبارت است از آنچه در ملک شخصی باشد و در اصطلاح حقوقی چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تبدیل به پول باشد.

قانون مدنی ایران اموال را به 2 نوع تقسیم نموده است :

2- اموال غیر منقول

الف_ اموال منقول : اموالی است که قابل حمل و انتقا ل از جایی به جای دیگر باشد مانند : میز،صندلی،اتومبیل،مبل و غیره.

ب_ اموال غیر منقول : اموالی است که امکان حمل و انتقال آن از محلی به محل دیگر وجود نداشته باشد،بنابراین تعریفی که در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است زمین محل احداث ساختمان و همچنین ساختمانهاو بنا ها جز اموال غیر منقول محاسبه می گردند.

اگر در یک اهداف از پیش تعیین شده عده ای از افراد برای تاسیس یک موسسه تولیدی با هدف تحصیل سود سرمایه گذاری نمایند بعد از مقدمات برنامه کار اولین قدم در این قسمت از کار تبدیل سرمایه نقدی به غیر نقدی می باشد.قدم آغازین تهیه و تدارک جا و مکان مناسب برای تولید و نگهداری و توزیع مواد و کالا می باشد که جز مراحل اولیه و اصلی حرکت به سمت و سوی هدف محسوب می گردد و در مراحل بعدی خرید ماشین آلات و ابزار و تجهیزات مورد نیاز و تدارک خرید مواد اولیه و خام مورد نیاز و تبدیل آن به کالای ساخته شده می باشد.همانگونه که ملاحظه می گردد اولین اقدام در این گونه موسسات شناخت و خرید اموال می باشد.بنابر این در اینگونه موسسات کل سرمایه نقدی به غیر نقدی تبدیل شده است و در حقیقت به شکل اموال تغییر وضعیت داده است .اموالی که به این ترتیب گردآوری شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در حقیقت وجود آنها حیات اقتصادی موسسه را رقم می زند.

در این تحقیق با توجه به نوع نگرش ما به اموال و داراییهای ثابت به موسسه و نهاد خاصی نمی باشد و شامل اموال دولتی نیز می باشد.دولت نیز همانند افراد حقیقی و حقوقی برای اعمال مالکیت و تصدی و انجام وظایف خود نیازمند به استفاده و ابزارهایی با عنوان اموال می باشد برای حسن استفاده و نگهداری اموال خود سیستمی را تدارک دیده که در مجموع به آن اداره امور اموال و یا مدیریت اموال دولتی اطلاق می شود.

اعمال مدیریت با انجام چند وظیفه اصلی امکانپذیر است که این وظایف را می توان به شرح زیر نام برد:

1- تدارک اموال اعم از منقول و غیر منقول بصورت خرید یا تملک قانونی و یا دریافت هدیه

2- نگهداری فیزیکی اموال مزبور و نظارت برنحوه استفاده صحیح از آن

3- نگهداری حساب اموال و مستند سازی مشخصات اموال غیر منقول

4- اعمال کنترل و نظارت بر نحوه نگهداری اموال از نظر حساب و فیزیکی

5- اعمال حیطه مالکانه بر اموال و جلوگیری از تعدی و تصرف متجاوزین به آن از طریق مراجع ذیصلاح

6- شناسایی اموال فرسوده و غیر قابل استفاده واز گردش خارج نمودن آنها(در مورد اموال منقول)

7- استفاده بهینه از اموال غیر منقول با اعمال سیستم شناسایی و کنترل

8- اعمال نظارت دقیق بر هر گونه فعل و انفعال-فروش و تبدیل به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات

هر کدام از نهادها و سازمانها و موسسات چه خصوصی و چه دولتی وظایف خاصی در خصوص اموال دارند که در مجموع این وظایف مشترک می باشد.

نحوه کنترلهای حسابرسی در خصوص دارایی ثابت:

1- كنترل امضا هاي مجاز سند حسابداري

2- كنترل صحت محاسبات

3- كنترل با ايين نامه تفكيك هزينه هاي جاري از سرمايه اي

4- كنترل با برگ در خواست خريد كالا/خدمات

5- كنترل با صورتحساب فروشنده

6- كنترل ممهور شدن مدارك به مهر

7- كنترل با برگ حواله انبار.رسيدو حواله مستقيم

8- كنترل با ايين نامه معاملات شركت

9- كنترل كسورات قانوني(بيمه و ماليات)از كارهاي حق الزحمه

10- كنترل ارتباط هزينه هاي سرمايه اي با فعاليت شركت

11- كنترل كفايت اسناد و مدارك مثبته

12- كنترل ارتباط هزينه با دوره مالي

13- كنترل اعتبار مدارك مثبته

14- كنترل ثبت صحيح حساب و طرف حساب سند حسابداري

15- كنترل هزينه هاي سرمايه اي داراي قرارداد با مفاد قرارداد و استخراج خلاصه قرارداد

16- كنترل داراييهاي در جريان تكميل طبق پيش بيني و كار انجام شده از نظر ريالي و فيزيكي

17- كنترل درصد يشرفت فيزيكي داراييهاي در جريان تكميل با گزارشات دريافتي كه به تاييد قسمت فني و مقامات مجاز رسيده باشد

18- كنترل تعيين بدهيهاي احتمالي از محل ايجاد داراييها(بيمه . ماليات . . )

19- كنترل احتساب هزينه هاي دستمزد . سربار . و مو اد مصرفي قيمت تمام شده داراييها ي ساخته شده در شركت

20- كنترل داشتن دستورالعمل انتقال داراييهاي در جريان تكميل به داراييهاي ثابت و تهيه صورت جلسه تكميل و تحويل و تحول داراييهاي در جريان تكميل (با امضاء مسئولين فني شركت و تكميل كننده(سازنده) كه ساخت انها به اتمام رسيده و صدور سند حسابداري جهت انتقال به داراييماي ثابت

21- كنترل مشخص نمودن تاريخ بهره برداري از داراييهاي در جريان ساخت تكميل شده جهت احتساب هزينه استهلاك

22- كنترل تفكيك قيمت عرصه (زمين) و اعيان (ساختمان) از يكديگر و ارايه ان در جدول يادداشت داراييهاي ثابت طبق صورتهاي مالي بصورت جداگانه

23- كنترل داشتن ليست (دفتر) اموال

24- كنترل داشتن كارت تعمير داراييها(ماشين الات. ساختمان . وسايط نقليه و . )

25- كنترل احتساب ذخيره براي داراييهاي مسروقه و مفقوده

26- كنترل مشخص نمودن داراييهاي بلا استفاده و احتساب هزينه استهلاك معادل 30درصد نرخ استهلاك مقرر در ماده 151 ق.م.م و پرس جو از مسئولين مبني بر علت عدم استفاده از داراييهاي راكد و تصميم گيري در ارتباط با موضوع مربوطه

27- كنترل پوشش بيمه اي داراييها:

قيمت تما م شده –ارزش دفتري –ارزش بيمه شده طبق بيمه نامه = اضافه(كسر)پوشش بيمه اي

28- كنترل نرخ استهلاك مندرج در صورتهاي مالي با نرخ هاي مورد استفاده در شركت (كنترل بصورت نمونه اي)و مفاد ماده 151 ق . م. م

29- انجام كنترل اقلام نمونه انتخابي طبق چك ليست مربوطه

30- مشاهده عيني اسناد مالكيت زمين . ساختمان . و وسايط نقليه و قرار دادن رونوشت انها در پرونده دايم و به روز اوري انها در هر دوره رسيدگي

31- كنترل استخراج اقلام فروخته شده و بررسي صحت محاسبات صورت گرفته در ارتباط با انها:

قيمت تمام شده – ذخيره استهلاك – ارزش دفتري – قيمت فروش = سود (زيان)

32- كنترل اضافات ذخيره استهلاك با هزينه استهلاك

33- تهيه صورت خلاصه اضافات دارايهاي ثابت و داراييهاي در جريان تكميل

34- كنترل مشاهده عيني وسايل نقليه و انجام كنترل هاي لازم طبق چك ليست مربوطه

35- كنترل قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك طبق دفاتر با قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك طبق صورت ريز اموال(دفتر اموال) در پايان دوره

36- دريافت و كنترل ليست داراييهاي اسقاط شده طبق دفتر اموال و خارج نمودن قيمت تمام شده انها از دفاتر

37- كنترل رعايت ايين نامه اجرايي ماده 138 ق . م . م. در ارتباط با پروژه هاي طرح توسعه و افزايش ظرفيت

38- كنترل استخراج سيستم خريد و ايجاد داراييهاي در جريان تكميل و قرار دادن ان در پرونده دايم

39- استخراج تعهدات سرمايه اي به شرح زيز:

مبلغ قرارداد – هزينه هاي انجام شده قطعي سرمايه اي = تعهدات سرمايه اي

شرح كنترل هاي اقلام نمونه انتخابي از ليست (دفتر ) با اموال:

2- كنترل محل استقرار واقعي با كارت اموال

3- كنترل محل كارت اموال

4- كنترل محل كارت تعميرات

5- كنترل محل پلاك اموال

6- كنترل مشخصات استفاده كننده واقعي با كارت اموال

7- كنترل محل استقرار با مركز هزينه

8- كنترل محافظت صحيح از دارايي مربوطه

9- كنترل داشتن سيستم و لوازم اطفاء حريق در محيط استقرار داراييها

10- كنترل محاسبات استهلاك در كارت اموال

11- كنترل نرخ و روش استهلاك طبق كارت اموال با ايين نامه استهلاكات مفاد ماده 151 ق.م .م

12- كنترل قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك دارايي طبق كارت اموال با ليست (دفتر) اموال

شرح كنترل وسايط نقليه (مشاهده عيني):

1- كنترل شماره شهرباني خودرو با اصل شناسنامه خودرو

2- كنترل شماره شاسي

3- كنترل شماره موتور

4- كنترل مشخصات خودرو طبق كارت اموال با اصل شناسنامه خودرو

5- كنترل مشخصات استفاده كننده (تحويل گيرنده)واقعي با كارت اموال

6- كنترل صورت جلسه تحويل خودرو به استفاده كننده

7- كنترل لوازم تحويلي طبق صورت جلسه با لوازم موجود در خودرو

8- كنترل بيمه نامه شخص ثالث و مدت زمان اعتبار ان (مشاهده عيني)

9- اهداف رسیدگی به حساب سرمایه گذاریها كنترل داشتن برگ معاينه فني

10- كنترل مجهز بودن خودرو به لوازم اطفاي حريق

11- كنترل داشتن كارت تعميرات خودرو

12- كنترل داشتن دستورالعمل(ايين نامه) تحويل و تحول خودرو

گروه تخصصی تحلیل حساب ویدا

انجام کلیه امور حسابداری و مشاوره ای در سطح شهرستان کاشان وحومه
[email protected]

حسابرسی صورت های مالی

حسابرسی صورت های مالی

در حسابرسی، یکی از مهم ترین و اساسی ترین بخش ها، صورت های مالی می باشد که این صورت های مالی وضعیت شرکت ها و مجموعه ها را از جنبه مالی بررسی می کند و نشان می دهد که پول مجموعه به چه صورت و در کجا و چه زمانی خرج شده است و چقدر از آن برای سرمایه گذاری و آینده شرکت و مجموعه باقی مانده است. اساس و مبنای رسیدگی مالیاتی و اداره دارایی و غیره در واقع همین صورت های مالی است که اشتباه و یا تخلف در تهیه صورت های مالی عواقب مالی زیادی برای مجموعه ها و شرکت ها دارد.

حسابرسی صورت های مالی یک شرکت و مجموعه یکی از وظایف اصلی حسابرسان است که آن ها باید اسناد مالی یک شرکت را بررسی کنند و اشتباهات مالی را پیدا کنند. این اشتباه ممکن است عمدی یا سهوی باشد که در این صورت حسابرسان آن را به مدیران شرکت گزارش می دهند. هدف حسابرسی صورت های مالی توسط حسابرسان که از وظایف اصلی حسابرسان است، تایید یا رد کردن صورت های مالی با انجام حسابرسی صورت های مالی است. کارشناس حسابرسی نظر خود را درباره ادعای حسابداری را شرکت بیان می کند و همینطور حسابرسی صورت های مالی را طبق معیار های حسابداری مشخص کند. حسابرسی صورت های مالی باعث اعتبار بخشیدن به فرآیند مالی یک مجموعه می شود که این کار با بررسی حساب های مالی امکان پذیر است.

اهداف و مزایای حسابرسی صورت های مالی

حسابرسی صورت های مالی

در ابتدا باید گفت که صورت های مالی اساسی که در حسابداری تهیه می شود در کل به چهار قسمت تقسیم می شود که عبارتند از: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع (سرمایه) و صورت وجوه نقد.

برای اهداف حسابرسی صورت های مالی می توان به مواردی اشاره کرد که آن ها را به اختصار بیان می کنیم:

هدف اصلی و مهم ترین هدف حسابرسی صورت های مالی اعتبار دهی به صورت های مالی است. مطابقت صورت های مالی با استانداردها و قوانین و مقررات حسابرسی تعیین شده یکی دیگر از این اهداف است. از دیگر اهداف حسابرسی صورت های مالی کشف و بررسی اشتباهات عمدی یا سهوی در محاسبات و تهیه صورت های مالی است و هدف دیگر، برآورده کردن نیاز های اطلاعاتی برای سهامداران، مدیران ارشد، مدیران و ارگان های مربوطه است.

زمانی استفاده کنندگان از صورت های مالی می توانند به صورت های مالی استناد کنند که آن ها را شخصی مستقل و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات اراده داده باشد. این وظیفه به حسابرسان مستقل واگذار شده است و آن ها با ایفای نقش اعتبار دهی به اطلاعات مالی، دارای موقعیتی حساس در مجموعه و امور مربوط به حسابرسی صورت های مالی هستند. اکنون حسابرسی صورت های مالی روشی پذیرفته شده است که واحد های اقتصادی نتیجه های عملیات و وضعیت مالی خود را به این وسیله گزارش می کنند. همچنین احتمال بروز اشتباهات متداول و یا عمدی و سهوی، خودداری از اصول حسابداری، تحریف و جابجایی صورت های مالی حسابرسی نشده، باعث شده است که این صورت ها فاقد ارزش و استناد به آن باشد.

شرکت چرتکه پلاس

حسابرسی صورت های مالی

این توضیحات مواردی از مزایای حسابرسی صورت های مالی بود که شرکت ها و موسسه ها و مجموعه ها می توانند از آن برای اهداف گفته شده در بالا برای بهبود امور حسابداری و حسابرسی و جلوگیری از بروز اشتباهات و خطاها و در کل مدیریت مالی خود بهره ببرند. در مجموعه خدمات مالی حسابداری چرتکه پلاس، گروهی از فارغ التحصیلان برجسته کشور با بیش از 15 سال سابقه مفید در شرکت های معتبر گرد هم آمدند تا با بهره گیری از دانش و تجربه خود به شرکت ها و مؤسسات مختلف از قبیل شرکت های تجاری، کارگاه های صنعتی و تولیدی، شرکت های خدماتی، مؤسسات آموزشی و استارتاپ ها خدمات مالی ارائه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 09900300026 و 09900300025 تماس گرفته تا کارشناسان ما شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.

مدیریت سرمایه در بازار بورس به چه معناست؟ + مزایا

مدیریت سرمایه به فرآیند رسیدگی به دارایی‌های مالی مخصوصا اوراق بهادار و سهام بورس اشاره دارد. مدیریت سرمایه شامل طراحی برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت برای به دست آوردن و واگذاری دارایی‌های پرتفوی است. ما امروز قصد داریم اهمیت مدیریت سرمایه در بازار بورس را بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید.

مدیریت سرمایه شامل فعالیت‌هایی مانند بودجه‌بندی، بانکداری و خدمات مالیاتی می‌شود. مدیران سرمایه، که به‌عنوان مدیران دارایی نیز شناخته می‌شوند، مسئول رشد پول مشتریان هستند تا به آن‌ها در دستیابی به آرزوها و اهداف مالی کمک کنند. مدیران سرمایه همچنین در مورد مدیریت جریان نقدی و برنامه‌ریزی به مشتریان خود مشاوره جامع ارائه می‌دهند. خدمات اصلی مدیریت سرمایه شامل انتخاب سهام، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تخصیص دارایی و استراتژی پرتفوی است.

مدیریت سرمایه در بازار سهام

مدیریت سرمایه در بازار سهام یا هر بازار دیگری به معنای ایجاد و مراقبت کلی از سبد سرمایه‌گذاری است. مدیریت سرمایه اغلب شامل پیشنهاد یک استراتژی سرمایه‌گذاری، خرید و فروش سرمایه‌گذاری و مدیریت تخصیص دارایی پرتفوی است. مدیریت سرمایه می‌تواند به تنهایی یا با کمک یک مشاور انجام شود.

مدیریت سرمایه، مدیریت پورتفولیو یا مدیریت دارایی، همگی اصطلاحاتی هستند که به خدماتی اشاره می‌کنند که نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های مشتری را فراهم می‌سازد. مدیریت سرمایه‌ فقط مدیریت دارایی‌های خاص در پرتفوی مشتری نیست، بلکه شامل اطمینان از همسویی پرتفوی با اهداف مشتری، تحمل ریسک و اولویت‌های مالی مشتری است.

مبانی مدیریت سرمایه

هدف از مدیریت سرمایه در بازار بورس دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری خاص به نفع مشتریانی است که مسئولیت نظارت بر پول خود را برعهده مدیر می‌گذارند. البته این درصورتی است که فرد قدرت یا دانش مدیریت سرمایه خود را نداشته باشد. این مشتریان ممکن است سرمایه‌گذاران فردی یا سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی، برنامه‌های بازنشستگی، دولت‌ها، موسسات آموزشی و شرکت‌های بیمه باشند.

خدمات مدیریت سرمایه شامل تخصیص دارایی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، انتخاب سهام، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های موجود و استراتژی و اجرای پرتفوی است. مدیریت سرمایه ممکن است شامل برنامه‌ریزی مالی و خدمات مشاوره نیز باشد و نه تنها نظارت بر پرتفوی مشتری، بلکه هماهنگی آن با سایر دارایی‌ها و اهداف زندگی وی را شامل شود. مدیران سرمایه حرفه‌ای با انواع مختلف اوراق بهادار و دارایی‌های مالی از جمله اوراق قرضه و سهام سر و کار دارند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

مدیر همچنین ممکن است دارایی‌های واقعی مانند فلزات گرانبها، کالاها و آثار هنری را مدیریت کند. مدیران می‌توانند به همسو کردن سرمایه‌گذاری برای مطابقت با برنامه زندگی کمک کنند. اصطلاح مدیریت سرمایه در امور مالی شرکت، شامل حصول اطمینان از نگهداری، حسابداری و استفاده مناسب از دارایی‌های مشهود و نامشهود شرکت است. طبق یک مطالعه توسط شرکت تحقیقاتی و مشاوره‌ای Willis Towers Watson و روزنامه مالی Pensions & Investments، صنعت مدیریت سرمایه درحال رشد است.

اهداف اصلی مدیریت سرمایه در بازار بورس

اهداف مدیریت سرمایه در بازار بورس یا هر بازار مالی دیگری از یک سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذار دیگر متفاوت است. در حالت کلی می‌توان گفت هدف اصلی مدیریت سرمایه دستیابی به اهداف مالی است. برخی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری ممکن است شامل دوره‌های قفل و نقدینگی بالا باشد.

در این حالت، مشتریان درصورتیکه بخواهند برای مدت کوتاهی پس‌انداز کنند و برای ایجاد وجوه اضطراری یا بودجه‌ای برای توسعه شخصی خود پس‌انداز نمایند و در نتیجه به اهداف مالی خود دست یابند، به دنبال راهی ایده‌آل برای مدیریت وجوه خود هستند.

این راه ایداه‌آل می‌تواند مدیریت سرمایه باشد. یکی دیگر از اهداف مدیریت سرمایه به حداقل رساندن بار مالیاتی است. جدا از رشد سرمایه، مدیران سرمایه انگیزه ارزیابی سرمایه گذاری‌ها و مالیات بر درآمد مربوطه را دارند.

مدیریت سرمایه

البته این در مورد بازار بورس صدق نمی‌کند. علاوه براین، مدیریت سرمایه به دنبال ایمن نگه داشتن پول برای جلوگیری از هدر رفتن است. مدیریت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا از پول‌هایی که به سختی به دست می‌آیند در مقابل فرسایش زمانی به دلیل استفاده‌های بیش از حد محافظت شود.

این مورد در بازار بورس می‌تواند شامل کاهش ارزش سرمایه در بلندمدت یا کوتاه مدت باشد. مدیریت سرمایه به فرد (شخص حقیقی یا حقوقی) کمک می‌کند اگر نمی‌تواند سرمایه خود را در بازار بورس افزایش دهد حداقل آن را محفوظ نگه دارد تا کاهش نیابد. این مورد مخصوصا در زمان اصلاح بازار صدق می‌کند.

اهمیت مدیریت سرمایه در بازار بورس

ایجاد پتانسیل برای بازدهی بالاتر

اگرچه نقدینگی امن‌تر از سهام تلقی می‌شود اما نقدینگی در بلندمدت بدون سرمایه‌گذاری نمی‌تواند رشد کند و ارزش آن افزایش یابد. نوسانات در بازار سهام همیشه با نتایج منفی همراه نیست. بلکه می‌تواند به سرمایه‌گذاران فرصتی برای خرید سهام با قیمت پایین‌تر و بازدهی بالاتر در بلندمدت ارائه دهد.

بنابراین، مدیریت سرمایه در بازار بورس به رشد پول مشتری کمک می‌کند تا بتواند نرخ بازدهی بالایی کسب کند. مدیریت سرمایه موثر فرصتی برای کشف رشد و بازارهای بالقوه برای افزایش ارزش پول مشتری ایجاد می‌کند.

رسیدن به اهداف مالی

سرمایه‌گذاری‌ها به‌منظور صرفه‌جویی در پول و اطمینان از دریافت بازده بالاتر سرمایه‌گذاران در دراز مدت انجام می‌شود. با این حال، سرمایه‌گذاری همچنین به دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت بدون استرس و دردسر کمک می‌کند. تمرکز کسب و کارها بر روی گسترش پس از یک دوره مشخص است که نیاز به ثبات مالی را ایجاد می‌کند.

هدف گذاری

به‌طور مشابه، افراد نیازهای مالی متفاوتی دارند. مانند تحصیل یا خرید خانه که با پس‌انداز وجوه به دنبال آن هستند. بنابراین سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه، سهام یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به افراد و کسب وکارها کمک می‌کند تا به اهداف مالی خود دست یابند.

مقابله با تورم

تورم یک تهدید مهم برای سرمایه‌گذاران است. زیرا پس‌انداز واقعی فعلی و بازده آتی را از بین می‌برد. افزایش تورم نیز از ارزش اصل اوراق بهادار درآمدی فاصله می‌گیرد. مدیریت سرمایه به عملکرد بهتر از تورم کمک می‌کند و به مشتریان اجازه می‌دهد تا درآمد خود را بدون چالش‌های تورمی ‌افزایش دهند.

برای اینکه پس‌انداز سرمایه‌گذار در طول زمان رشد کند، نرخ بازده پس از کسر مالیات باید بیشتر از نرخ تورم باشد. در اقتصاد امروزی که با بهره کم مشخص می‌شود، یافتن حساب پس‌انداز با بازدهی بالاتر از نرخ تورم ممکن است چالش برانگیز باشد. بنابراین، مدیریت سرمایه مخصوصا مدیریت سرمایه در بازار بورس برای کمک به مشتریان برای عملکرد بهتر از نرخ تورم بازار ضروری است.

تورم

فراهم کردن درآمد منظم

اکثریت افرادی که به بازنشستگی نزدیک می‌شوند به پول سرمایه‌گذاری به‌عنوان درآمد عادی خود وابسته هستند. زندگی پس از بازنشستگی دشوار می‌شود زیرا بسیاری از افراد برای تامین نیازهای روزانه خود حقوق ماهیانه دریافت نمی‌کنند (افرادی که شغل دولتی ندارند و خود را بیمه نکرده‌اند).

طیف وسیعی از سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد که افراد می‌توانند به آن‌ها وابسته باشند، از جمله اوراق قرضه و سهام. این‌ها باعث می‌شود فرد بتواند در آینده پس از بازنشستگی، درآمد منظمی ‌را فراهم کند. افراد از مدیریت موثر سرمایه برای رفع نیازهای خود پس از بازنشستگی اطمینان حاصل می‌کنند.

حل شرایط مختلف مالی

نیازهای مالی درطول زمان تغییر می‌کند و احتمال وقوع شرایط اضطراری وجود دارد. سرمایه‌گذاری زودتر منجر به رشد سریعتر سرمایه می‌شود. مدیران سرمایه‌گذاری به مشتریان کمک می‌کنند تا مشکلات مالی را به ویژه در یک بازار بی ثبات حل کنند. با مدیریت دقیق سرمایه‌گذاری، مشتریان می‌توانند سبدهای خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که نیازها و اولویت‌های مالی در حال تغییر آنها را منعکس کند.

به‌عنوان مثال، افراد یا مشاغل ممکن است مجبور شوند از پس‌انداز برای حل مشکلات اضطراری استفاده کنند. بنابراین، مدیریت سرمایه موثر برای صرفه‌جویی در پول برای مقاصد اضطراری ضروری است.

مزایای مدیریت سرمایه در بازار بورس

کسب درآمد ثابت

مدیریت سرمایه در بازار بورس به کسب یک منبع درآمد ثابت کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری‌هایی که درآمد را بهبود می‌بخشد شامل سهام شرکت‌هایی است که مستقیماً به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند یا سپرده‌های ثابتی که سودهای معمولی را پرداخت می‌کنند. مدیریت سرمایه درآمد ثابتی را برای افراد بیکار، شاغل و بازنشسته فراهم می‌کند و امکان ثبات اقتصادی در جامعه را افزایش می‌دهد. مدیریت سرمایه مؤثر نیز با تأمین درآمد اضافی برای تقویت اقتصاد ملی به‌عنوان درآمد تکمیلی عمل می‌کند.

رشد پول

مردم عمدتاً برای حفظ پول برای استفاده در آینده آن را پس‌انداز می‌کنند. طرح‌های سرمایه‌گذاری تضمین می‌کنند که افراد پس‌اندازشان را خرج نمی‌کنند. اوراق قرضه دولتی و سپرده‌های ثابت ممکن است در کمک به رشد وجوه شخصی موثر نباشد. بنابراین، افزایش سرمایه تنها می‌تواند از مدیریت موثر سرمایه در کوتاه مدت یا بلندمدت ناشی شود.

رشد

برای رشد کسب و کارها یا سرمایه افراد، مهم است که بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را درنظر بگیرید. گزینه‌هایی که بازده درآمد قابل توجهی را ارائه می‌دهند. اگرچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ریسک بالایی همراه هستند، می‌تواند بازده خوبی هم داشته باشد و منجر به بهبود سودآوری و بهره‌وری شود.

به حداقل رساندن بار مالیاتی

افرادی که مالیات بالایی برای دارایی‌های خود می‌پردازند درآمد کمی ‌دارند. پرداخت مالیات کم هزینه‌های متحمل‌شده توسط یک فرد یا یک کسب وکار در هنگام پرداخت قبوض برای انواع سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. مدیریت سرمایه موثر به‌عنوان بهترین راه برای نگه داشتن دارایی‌ها و سرمایه برای اطمینان از کاهش بار مالیاتی عمل می‌کند.

شرکت‌ها مالیات بیشتری را از طریق مالیات بر درآمد بر سود بانکی و عواید مالیات بر سرمایه در طول سرمایه‌گذاری می‌پردازند که هر دو می‌توانند از طریق مدیریت سرمایه موثر کاهش یابند. افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند ممکن است دارایی‌هایی را بیابند که در کشورشان از نظر مالیاتی کارآمد بوده و در کشور محل اقامتشان مشمول مالیات می‌شوند. بنابراین، مدیریت سرمایه‌گذاری تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران صورت‌حساب‌های مالیاتی را کاهش می‌دهند و در نتیجه ثبات مالی را بهبود می‌بخشند.

مدیر سرمایه چه می‌کند؟

مدیر سرمایه، شخص یا شرکتی است که سبد سرمایه‌گذاری را به نمایندگی از مشتری مدیریت می‌کند. حال اگر این مدیر در زمینه مدیریت سرمایه در بازار بورس قعالیت کند می‌تواند انتخاب سهام را نیز برای مشتری انجام دهد.

مدیران سرمایه برای رسیدن به اهداف مشتری یک استراتژی سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنند، سپس از آن استراتژی برای تصمیم‌گیری درباره نحوه تقسیم پرتفوی مشتری بین انواع مختلف سرمایه‌گذاری، مانند سهام و اوراق قرضه استفاده می‌کنند. مدیر، آن سرمایه‌گذاری‌ها را در صورت نیاز برای مشتری می‌خرد و می‌فروشد و عملکرد کلی سبد را زیر نظر دارد.

برخی از مدیران سرمایه برنامه‌ریزان مالی نیز هستند و در مورد موضوعاتی مانند مدیریت جریان نقدی، مالیات، بیمه و برنامه‌ریزی املاک، مشاوره مالی ارائه می‌کنند. برخی دیگر با مشتریانی با ارزش خالص کار می‌کنند تا نیازهای برنامه‌ریزی مالی و مدیریت سرمایه آنها را برطرف کنند و همچنین خدمات سایر متخصصان مانند وکلا و حسابداران را هماهنگ کنند.

این اغلب به‌عنوان مدیریت ثروت شناخته می‌شود. مدیریت ثروت علاوه‌بر مدیریت سرمایه، زمینه‌های تخصصی بیشتری مانند برنامه‌ریزی املاک و مالیات، خدمات حسابداری و برنامه‌ریزی بازنشستگی را ارائه می‌دهد. معمولا در بازار بورس مدیریت سرمایه می‌تواند مفید باشد و نیازی به مدیریت ثروت نیست.

یک شرکت مدیریت سرمایه چگونه کار می‌کند؟

اکثر شرکت‌های مدیریت سرمایه از شما می‌خواهند که یک حساب سرمایه‌گذاری با آن‌ها یا در کارگزاری که آن‌ها از آن استفاده می‌کنند راه‌اندازی کنید. اگر هم حسابی در کارگزاری‌های دیگر دارید به شما کمک می‌کنند پول خود را انتقال دهید.

سرمایه

تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیر بر اساس عوامل مختلفی است که از اهداف پس‌انداز شما (بازنشستگی، تحصیلات، خرید بزرگ) و چارچوب زمانی شروع می‌شود. همچنین به سؤالاتی پاسخ می‌دهید تا به آن‌ها کمک کنید تا میزان تحمل ریسک یا توانایی شما در تحمل نوسانات بازده سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار سهام را ارزیابی کنند. این شرکت معمولا در زمینه مدیریت سرمایه در بازار بورس خبره است. شرایط بازار، عملکرد تاریخی، کارایی مالیاتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز استراتژی سرمایه مدیر را مشخص می‌کند.

جمع‌بندی مدیریت سرمایه در بازار بورس

رشد در مقدار و ارزش دارایی‌ها برای حفظ ارزش کلی ثروت یک فرد یا شرکت بسیار مهم است. در میان انواع مختلفی از دارایی‌هایی که یک فرد حقیقی یا حقوقی ممکن است داشته باشد، بیشتر آن‌ها به مدیریت سرمایه نیاز دارند. دارایی‌های ثابت (که به عنوان دارایی‌های بلند مدت نیز شناخته می‌شود) عموماً اشکالی از دارایی فیزیکی هستند که برای مدت طولانی نگهداری می‌شوند (به عنوان مثال، ساختمان‌ها، تجهیزات و ماشین آلات سنگین).

این‌ها معمولا برای ایجاد درآمد استفاده خواهند شد. علاوه‌بر این فرد ممکن است بخشی از سرمایه خود را در بازار بورس و به خرید اوراق بهادار اختصاص دهد. چون اکثر دارایی‌های ثابت به دلیل فرسودگی ارزش خود را در طول زمان از دست می‌دهند. این همان فرآیندی است که به آن استهلاک می‌گویند.

اوراق قرضه نوع دیگری از دارایی‌های ثابت است. اوراق قرضه وام بلندمدتی است که سرمایه‌گذار به واحد تجاری صادرکننده اوراق قرضه، به‌عنوان مثال، دولت می‌دهد. دارایی‌های جاری (که دارایی‌های نقد نیز نامیده می‌شود) توسط سرمایه‌گذار برای بازه‌های زمانی نسبتاً کوتاه، معمولاً کمتر از 12 ماه نگهداری می‌شود و می‌توان آن‌ها را به راحتی به نقدینگی تبدیل کرد، فروخت یا مصرف کرد.

نمونه‌هایی از دارایی‌های جاری یک شرکت عبارتند از وجه نقد، سهام قابل معامله و موجودی. با مدیریت سرمایه در بازار بورس حداقل کاری که می‌توان کرد این است که حتی در شرایط نزول بازار نیز سرمایه خود را حفظ کرد.

دلایل استفاده از سیستم کنترل داخلی حسابداری

حسابداری تبریز

۱- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن میشود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است .

۲- واحد های اقتصادی دارای الزامات قانونی میباشند که باید به آنها عمل شود . از این رو باید کنترل های داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند .

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی

۱- بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت غیر اجرایی

۲- وجود سیستم کنترل مدیریتی شامل تعیین و تدوین هدف ها و برنامه ها – نظارت و سرپرستی یا کنترل مسائل مالی و همچنین اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

۳- وجود سیستم ها و روشهای کنترل مالی و عملیاتی شامل محافظت از دارایی ها – تفکیک وظایف – روش های صدور مجوز و تصویب و سیستم های اطلاعاتی

۴- وجود یک واحد حسابرسی داخلی که طبق اصول و استاندارد های حسابرسی داخلی فعالیت کند

هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

سیستم کنترل داخلی حسابداری به منظور اطمینان یافتن از موارد زیر استقرار می یابد :

۱- اعمال شدن سیاست ها و خط مشی های سازمان

۲- شناسایی و شناساندن اصول و ارزشهای سازمان

۳- رعایت قوانین و مقررات

۴- دقیق و قابل اعتماد بودن صورت های مالی و سایر اطلاعات منتشر شده

۵- مدیریت کارآمد و اثر بخش نیروی انسانی و سایر منابع

هدف حسابرسی داخلی کمک به مدیریت است تا اطمینان یابد کلیه موارد بالا به همان گونه که باید اجرا یا رعایت میشود .

کنترل داخلی حسابرسی

دلایل استفاده از سیستم کنترل داخلی

تعریف حسابرسی داخلی

وظیفه ارزیابی مستقلی است که توسط مدیریت سازمان برای بررسی سیستم کنترل داخلی حسابداری ایجاد میشود . حسابرسی داخلی کفایت سیستم کنترل داخلی حسابداری را از لحاظ اثر بخش و کارآمد بودن استفاده از منابع سازمان آزمون ارزیابی و گزارش میکند .

حسابرسی داخلی چگونه سازمان را یاری میکند :

حسابرسی داخلی مدیریت را در انجام دادن مسئولیت ها و وظایف خود از طریق تقویت کنترل های داخلی یاری میکند.

حسابرسی داخلی میتواند :

۱- نقش بازدارنده را در برابر سوء استفاده کنندگان احتمالی داشته باشد

۲- کنترل را در جهت پیشگیری یا آشکار کردن تقلب و اشتباه بهبود بخشد

۳- با انجام دادن حسابرسی داخلی تقلب ها را کشف کند

۴- با شناسایی موارد اتلاف منابع و عدم کارایی سبب صرفه جویی شود

تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل

۱- تفاوت در رابطه با استفاده از حسابرسی داخلی و مستقل

حسابرسی مستقل معمولاً یک ضرورت قانونی است و مدیریت سازمان آن را بوجود نمی آورد ولی حسابرسی داخلی ارزیابی مستقلی است که توسط مدیران سازمان ( احتمالاً در اجرای یک الزام قانونی ) بوجود می آید.

۲- تفاوت از نظر هدف های اصلی

هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر در این مورد است که صورتهای مالی به درستی تنظیم شده است و وضعیت سازمان را به نحوی مطلوب نشان میدهد و دارای اشتباه و تحریف با اهمیت نیست . هدف اصلی حسابرسی داخلی بررسی تمامی سیستم کنترل داخلی میباشد .

۳- تفاوت در رابطه با بررسی کنترل های داخلی

حسابرسی مستقل ممکن است در مورد سیستم کنترل داخلی نیز اظهار نظر کند اما این اظهار نظر به کنترلهایی محدود میشود که حسابرسان آن را به عنوان بخشی از کار خود مورد ارزیابی قرار داده اند ولی حسابرسی جامع کنترل های داخلی از وظایف حسابرسان داخلی میباشد .

۴- تفاوت در رابطه با نوع همکاری با موسسه

حسابرسی داخلی در استخدام شرکت بوده و مستمراً با مدیریت همکاری دارد در حالی که حسابرسی مستقل فقط به موجب قرارداد وارد شرکت میشود .

۵- تفاوت در رابطه با مسئولیت

مسئولیت حسابرسی مستقل عموماً در برابر اعضاء مجمع عمومی یا صاحبان سهام بوده در حالی که حسابرسی داخلی در برابر دستگاه مدیریت جوابگو میباشد .

۶- تفاوت دامنه بررسی ها

حسابرسی مستقل تحقیق خود را صرفاً از نظر مالی انجام داده و رضایت وی از درستی سود و زیان و اصالت و صحت اسناد و مدارک مالی و سیستم کنترل های داخلی عموماً وی را قانع ساخته و به ابراز عقیده حرفه ای در باب حساب های نهایی اکتفا میکند در حالی که حسابرسی داخلی خط و مشی و سیاست مدیریت را در تمام جنبه های سازمان اعم از مالی و غیر مالی دنبال مینماید .

۷- تفاوت در نحوه رسیدگی

نحوه رسیدگی حسابرسان مستقل به عملیات شرکت های بزرگ بخصوص با توجه به زمان محدود متکی بر تست و چک بوده و عملاً نمیتوانند آنچنان که حسابرسان داخلی به آزمایش و بررسی حسابها و مدارک و اطلاعات می پردازند در جزئیات وارد شوند .

استقلال حسابرس داخلی

عامل اصلی برای توانمند بودن حسابرسی داخلی استقلال آن است . مدیریت باید این عامل را به رسمیت بشناسد و با تامین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی نسبت به استقلال واحد حسابرسی داخلی اطمینان دهد.

عملکرد حسابرسی داخلی باید چنان باشد که به روشنی نشان دهد حسابرسی داخلی تحت تاثیر هیچگونه اعمال نفوذ غیر مسئولانه نیست که بتواند دامنه رسیدگی یا کار آن را محدود یا تغییر دهد یا بتواند در تصمیم گیری آن درباره ی محتوای گزارشهایی که به مدیریت ارائه میشود بطور قابل ملاحظه ای اثر گذارد .

اگر حسابرسی داخلی در سیستم یا روشی حضور نداشته باشد و آن سیستم یا روش بدون هرگونه خللی به فعالیت خود ادامه دهد آزمونی است برای تشخیص اهداف رسیدگی به حساب سرمایه گذاریها استقلال واحد حسابرسی داخلی . در حالی که اگر حسابرسی داخلی بطور روزمره درگیر سیستم یا روش باشد جزئی از سیستم محسوب میشود و نسبت به آن سیستم استقلال نخواهد داشت .

استقلال حسابرسی داخلی به شکل های زیر محقق میشود :

۱- استقلال از لحاظ دسترسی

رئیس حسابرسی داخلی باید به مدیریت ارشد سازمان شامل مدیر عامل و هیئت مدیره و بررسی کنندگان غیر اجرایی سازمان دسترسی مستقیم داشته باشد و بتواند آزادانه به آنان گزارش دهد .

۲- استقلال از لحاظ گزارشگری

رئیس حسابرسی داخلی باید بتواند گزارشهای خود را بدون حذف مطلبی و با نام و امضاء خود ارائه دهد .

۳- استقلال از لحاظ فعالیت های سازمانی

حسابرسی داخلی باید نسبت به کلیه سیستم های مالی و اداری سازمان استقلال کامل داشته باشد . درگیر شدن حسابرسی داخلی در سیستم های اجرائی و برنامه های سازمان باید به موارد زیر محدود شود :

۱- ارائه پیشنهاد در ارتباط با ایجاد کنترل های داخلی برای موارد تجدید نظر در سیستم ها یا پروژه های موجود یا طراحی سیستم های جدید یا ایجاد پروژه های جدید .

۲- ارزیابی کنترل های پیشنهادی برای پروژه های خاص

۳- ارزیابی کنترل های موجود سیستم ها و فرایند تصمیم گیری .

واحد حسابرسی داخلی نباید مسئول استقرار سیستم های جدید باشد یا درگیر کارهایی شود که معمولاً ملزم به بررسی آنهاست .

۴- استقلال از لحاظ رای

حسابرسی داخلی باید بدون هرگونه جانب داری با مسائل برخورد کند و از چنان جایگاه سازمانی برخوردار باشد که بتواند بیطرفانه تصمیم گیری و نظر و پیشنهاد های خود را ارائه کند .

دامنه حسابرسی داخلی

دامنه حسابرسی داخلی اغلب به اشتباه منحصر به موضوعات مالی تصور میشود . اما با توجه به هدف حسابرسی داخلی دامنه حسابرسی داخلی همه ی جنبه های کنترل داخلی را اعم از مالی و غیر مالی در بر میگیرد.

تاکید حسابرسی داخلی بر هر کنترل خاص نشانه ی میزان خطر و زیانی است که متوجه سازمان میشود . زیان های مالی میتوانند از ضایعات – سهل انگاری – کلاه برداری یا موارد دیگر ناشی شود . با اینکه خطر زیان مالی بسیار با اهمیت است اما این تنها خطری نیست که حسابرسی داخلی به آن توجه دارد برای مثال خطر تبلیغات منفی میتواند خسارت های جبران ناپذیری به سازمان وارد کند .

برخی از سیستم های اصلی که زیر پوشش حسابرسی داخلی قرار میگیرد به شرح زیر است :

۱- سیستم های مالی : ۲- سیستم های مدیریت :

– حسابداری مالی – برنامه ریزی استراتژیک

– حسابداری مدیریت و بودجه – کنترل عملیات

– پیش بینی ها و برنامه ریزی تجاری – ارزیابی سرمایه گذاری ها

– حقوق و دستمزد – مدیریت سیستم های اطلاعاتی

– روشهای پرداخت های نقدی – کارکنان و سیستم های منابع انسانی

۳- سیستم های عملیاتی :

– مدیریت برگزاری سخنرانی ها و سمینار ها

وظایف حسابرس داخلی

هر سیستم کنترل داخلی میتواند از بخش های زیر تشکیل شده باشد :

کنترل داخلی صندوق و بانک

کنترل داخلی بودجه و هزینه

کنترل داخلی خرید

کنترل داخلی حقوق و دستمزد

کنترل داخلی انبار داری

وظیفه حسابرسی داخلی ارزیابی و کنترل کفایت سیستم کنترل داخلی حسابداری است . لذا برای هریک از قسمت های کنترل داخلی برنامه رسیدگی برای حسابرسی داخلی نیز وجود دارد .

برای مثال کنترل داخلی صندوق و بانک و برنامه رسیدگی آن به صورت زیر میباشد :

کنترل داخلی صندوق و بانک

– محل خزانه و صندوق می بایستی کاملاً محفوظ و از جهت دستبرد ها دارای حفاظ مطمئن باشد

– بجز رئیس خزانه داری و صندوقدار اهداف رسیدگی به حساب سرمایه گذاریها اشخاص دیگری به خزانه و صندوق دسترسی و رفت و آمد نداشته باشند

– تغییر کلید ها و رمز قفل گاوصندوق هر چند وقت یک بار باید انجام شود

– هر چند وقت یک بار بطور غیر متداول وجوه نقد و اوراق بهادار در حضور صندوقدار و رئیس خزانه شمارش و ثبت گردد و علل مغایرت

– صورت مغایرت بانک در فواصل معین توسط صندوقدار تهیه و کنترل گردد

– اقلام دریافت و پرداخت صندوق بایستی روزانه ثبت گردد

– انجام هرگونه دریافت باید در مقابل برگ رسید صورت گیرد

– میزان پرداخت مبلغ چک در مسئولیت رئیس امور مالی و مدیران و غیره باید تعیین شود

– امضا های مجاز جهت امضای چک باید رسماً ابلاغ شده باشد

– گردش ادواری کارکنان خزانه و صندوق

– پرداخت در خصوص کالا ها و اقلام تنخواه گردان باید با اطمینان از انجام و اثبات رسید کالا و خرید اقلام تنخواه باشد

برنامه رسیدگی صندوق و بانک

۱- حصول اطمینان نسبت به صحت سیستم و کفایت کنترل های داخلی حسابداری

۲- موجودی نقدی و بانکی نگهداری شده انعکاس حقیقی حساب های دفتر کل میباشند

۳- عملیات حسابداری دقیق و مطمئن بوده و فوراً در دفاتر مربوط ثبت میشود

۴- دریافت و پرداخت و نگهداری وجوه نقد و اوراق بهادار بر طبق روشها و آئیننامه های شرکت انجام گردیده باشد

حسابداری مالیاتی چیست؟ و اهداف حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی یکی از رشته‌ ها یا کارهای بسیار جذابی است که هر شخص می‌تواند انتخاب کند. در این مقاله ما می‌خواهیم در مورد حسابداری، امور مالی و وظایف این رشته و شغل صحبت کنیم.

حسابداری مالیاتی یکی از روش‌ های حسابداری محسوب می‌شود که در آن به‌ جای رسیدگی به صورت های مالی شرکت‌ ها فقط به امور مالیاتی و حسابداری مالیاتی توجه می‌شود. حسابداری مالیاتی یک نوع تخصص در رشته‌ ی حسابداری است که قوانین مربوط به خود را نیز دارد. این قوانین می توانند جلوی ضرر موسسه ی اقتصادی را گرفته و یا حتی سودساز باشند. در خیلی از موارد این علم به رونق کسب و کار می انجامد و اهمیت خود را هر چه بیشتر نشان می دهد.

دلایل شناختن حسابداری مالیاتی به‌عنوان یک تخصص

امور مالیاتی یکی از مهم‌ ترین بخش‌های امور مالی شرکت‌ ها و مؤسسه‌ ها است. رسیدگی نادرست به امور مالیاتی هر کسب‌ و کار می‌تواند ضرر های جبران‌ ناپذیری را به یک شرکت وارد کند و برعکس با حسابداری مالیاتی می‌توان جلوی خسارات زیادی را به شرکت گرفت. یکی از عللی که شرکت‌ های بزرگ و شرکت‌ های متوسط از افراد متخصص در این زمینه بهره می ‌برند نیز این است. اهمیت حسابداری مالیاتی در دانشگاه‌ ها نیز دیده می‌شود. به‌ طوری‌ که ما دو گرایش حسابداری مالیاتی و مالی داریم. هر چند گرایش های دیگری نیز در زمینه ی حسابداری وجود دارد، اما ظاهرا این دو گرایش کاربرد بیشتری داشته و بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. از گرایش های دیگر رشته ی حسابداری می توان به حسابداری دولتی، حسابداری مدیریت، حسابرسی، حسابداری صنعتی و حسابداری منابع انسانی اشاره کرد.


توانایی‌های حسابدار مالیاتی

حسابدار مالیاتی معمولاً یک فرد با تجربه در زمینه حسابداری است و معمولاً در کسب‌ و کار های بزرگ از حسابداران تازه‌ کار استفاده نمی‌ شود. توانایی‌ های حسابدار مالیاتی باید در امور مالی حسابداری، مسائل حقوقی و تسلط به قوانین مالیاتی باشد. در کسب‌ و کار های کوچک حسابداران تازه‌ کار و کم سابقه هم می توانند استفاده شوند؛ اما همچنین برای امور مالیاتی می ‌توان از مراکز تخصصی مشاوره استفاده کرد. برای موفقیت در کسب‌ و کار های کوچک استفاده از خدمات تخصصی مشاوره را پیشنهاد می‌کنیم. چرا که این خدمات مشاوره، افراد با تجربه ای را در اختیار دارند و همین موضوع سبب می شود که حتی در صورت نداشتن تجربه ی کافی حسابدار بتوان از خدمات علم حسابداری استفاده کرد و از ضرر و زیان شرکت جلوگیری نمود و یا حتی سود کسب کرد.

اهداف حسابداری مالیاتی

حسابدار مالیاتی با نهاد های مختلفی ارتباط دارد. هدف او نظارت بر وجوه نقد و غیر نقدی است که می‌ تواند وارد شرکت و یا سازمان شده یا خارج شود. از جمله اهداف حسابدار مالیاتی پیگیری معافیت‌ های مالیاتی، قرائن و ضرایب مالیاتی، محاسبه هزینه‌های مالیاتی، جریمه‌های مالیاتی، تشویق‌ها و غیره می‌باشد. حسابدار مالیاتی باید بتواند از بروز جرائم مالیاتی سنگین و همین‌طور از معافیت‌های مالی که به واحد اقتصادی سود می‌رساند با خبر باشد و بتواند تشویق‌ های مالیاتی برای شرکت بگیرد. به‌طور کلی حسابداری مالیاتی در نهاد اقتصادی باید به‌ گونه‌ای برنامه‌ ریزی کند که واحد اقتصادی ضرر کمتری در زمینه مالیات دیده و یا حتی سودهای مناسبی به آن برساند. البته این را نیز لازم می دانیم اضافه کنیم که حسابدار با توجه به شرایط مختلف نیاز دارد تجربه کسب کند تا اهداف خود را در این زمینه ها با موفقیت اجرا کند.

حسابداری مالیاتی و شرکت‌ های حسابداری

در شرکت‌های حسابداری انواع خدمات حسابداری ارائه می ‌شود و می‌ تواند انواع تخصص های حسابداری را داشته باشد. این شرکت‌ ها افراد با تجربه‌ ای را استخدام کرده تا بتوانند به ارگان‌ های اقتصادی مشاوره‌ های مناسب رسانده و آن‌ها را به بازدهی مناسبی برساند. هر چند این شرکت ها به کمک موسسه مالی خواهند آمد اما یک حسابدار مطلع به امور شرکت از واجبات یک موسسه مالی است.

به ‌طور کلی خدماتی که یک شرکت حسابداری می تواند ارائه نماید به‌ صورت زیر است:

  • گردآوری اظهارنامه‌ های مالیاتی
  • گردآوری اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
  • مالیات‌ هایی که بر درآمد پرسنل وارد است (مالیات بر درآمد پرسنل)
  • گردآوری گزارش‌ های فصلی
  • گردآوری دفاتر قانونی نهاد اقتصادی
  • تهیه اظهارنامه عملکرد نهاد اقتصادی
  • پیگیری و رفع مشکلات مالیاتی
  • پیگیری پرونده‌ های دادرسی مالیاتی

مشمولان مالیات چه کسانی هستند؟

مالیات منبع درآمدی برای دولت است که از طرف ارگان‌ های اقتصادی پرداخت می‌شود. دلیل این مالیات این است که دولت امکانات و ابزار دستیابی به درآمد را برای شرکت و یا مؤسسه تامین کرده‌است. مالیات امری اجباری است که نه‌ تنها به شرکت ها تعلق می‌ گیرد بلکه به اشخاص نیز تعلق می‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام مالیات‌ های معوق و بدهی‌ های مالیاتی را به وجود آورده‌ است.

حال به این می‌ پردازیم که چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات هستند:

همه افرادی که چه حقیقی و چه حقوقی باشند و در کشور ایران صاحب دارایی باشند.

شرکت‌هایی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند ولی در داخل ایران نیز درآمد دارند.

اشخاصی که ساکن ایران بوده و دارای درآمد هستند.

برخی از اشخاص حقوقی هستند که تابعیت ایران دارند و باید قسمتی از درآمد داخل و یا خارج از کشور خود را در قالب مالیات پرداخت کنند.

به‌طور کلی هر شخصی که در ایران درآمد داشته باشد چه ایرانی و چه غیر ایرانی یا هم حتی اگر امتیاز شرکت او در ایران مشغول باشد باید مالیات بپردازد. حتی فروش فیلم به ایران می‌ تواند مشمول پرداخت مالیات باشد. زمینه های زیادی مشابه این موارد وجود دارد که مالیات به آن ها تعلق می گیرد و از حوصله این مقاله خارج است. البته این را نیز باید در نظر بگیریم که تحت شرایط خاص افرادی می توانند شامل معافیت مالیاتی شوند. این موارد نیز توسط حسابداران مالیاتی تشخیص داده خواهند شد.

موارد معافیت مالیاتی

موارد معافیت مالیاتی

دسته‌بندی موارد معافیت مالیاتی به‌صورت زیر است:

مورد اول مالیات معافیت دائمی است که فرد چه حقیقی و چه حقوقی از پرداخت مالیات بدون محدودیت زمانی معاف است.

مورد دوم تعطیلی مالیاتی است که به‌ صورت موقت می‌ باشد و فرد در محدوده زمانی مشخص معاف از مالیات است.

مورد سوم نوعی از کاهش نرخ مالیات وجود دارد که می‌تواند به‌صورت دائم و یا موقت باشد که به آن نرخ ترجیحی نیز می‌گویند.

مورد چهارم نوع دیگری از معافیت مالیاتی است که درصد مشخصی از هزینه ‌های سرمایه ‌گذاری را از بدهی‌ های مالیاتی کسر می کنند که به آن اعتبار مالیاتی می‌ گویند.

مورد پنجم نوع دیگر معافیت مالیاتی است که درصد مشخصی از هزینه‌های سرمایه ‌گذاری از درآمد مشمولان مالیات کسر می‌شود که به آن به اعتبار سرمایه‌ گذاری می‌گویند.

آینده شغلی حسابداری مالیاتی

شغل ‌های بسیار مناسبی برای حسابداران مالیاتی در جامعه وجود دارد. چرا که در تمامی کسب‌ و کار ها چه کوچک و چه بزرگ از این حسابداران استفاده می‌شود. به افرادی که در این زمینه تحصیل می ‌کنند توصیه می ‌شود که حتما تحصیلات تکمیلی را نیز بگذرانند. این رشته یکی از رشته ‌های بسیار کاربردی است که امنیت شغلی آن از شغل ‌های دیگری که مخصوصاً در ایران است بالاتر است.

برای حرفه‌ای شدن در این رشته می‌ توانید در دوره‌ های آموزشی حسابداری شرکت کنید؛ و از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور مدرک معتبر نیز دریافت کنید. باین مدارک می توانند در سطح بین ‌المللی هم معتبر باشند. البته این را باید متذکر شویم که صرفا داشتن مدرک به شما کمک نخواهد کرد. بلکه داشتن تخصص در این رشته و مهارت شما است که به شما و کارتان ارزش خواهد بخشید.

دوره صفر تاصد مالیات به منظور معرفی و شناسایی مالیات به زبان ساده که توسط تیم مالی مالیاتی پیوندمحاسب جمع آوری شده با هدف پیشرفت سواد مالیاتی و آگاهی درست نسبت به مالیات، یاری رسان باشیم.

خلاصه ی از سرفصل های دوره : تعریف مالیات و آشنایی با ماهیت مالیات - تشریح قوانین مالیات و معافیتها - تشکیل پرونده مالیاتی - معرفی سازمان ها و اداره کل مالیاتی استان قم - استراتژی اداره کل مالیاتی در طرح جامع مالیات ERIS - آموزش کامل TAX.GOV.IR - شناسایی سابقه مالیاتی مودیان از طریق کد ملی - پیش ثبت نام کد اقتصادی - نحوه دریافت نام کاربری و رمز عبور کد اقتصادی - تکمیل ثبت نام کد اقتصادی - معرفی ابلاغ الکترونیکی و ثبت آن - معرفی صندوق مکانیزه و شماره حساب پوزهای بانکی - مالیات بر ارزش افزوده، ثبت و تشریح آن - معرفی ماده 169 مالیات - آموزش ثبت گزارش صورت معامالت خرید و فروش TTMMS - آموزش استعلام واصله خرید و فروش از مودیان طرف مقابل - نحوه پلمپ دفاتر قانونی و نگهداری اسناد و مدارک - معرفی نمونه اوراق مالیاتی - آموزش ارسال اظهارنامه ملیات بر عملکرد ویژه اشخاص حقوقی - تشریح قانون رسیدگی به تراکنشهای بانکی - نحوه مدیریت وجوه حسابها ویژه مودیان بیش از دو پرونده مالیاتی - سیر رسیدگی کارشناسی مالیاتی

انواع مالیات ها

انواع مالیات در کشور های مختلف دلایل مختلفی دارد و با نحوه ی پرداخت مالیات و میزان نرخ آن مشخص می شود که دلیل اخذ مالیات چیست. مثلا در بعضی از کشور ها از ثروتمندان مالیات سنگین گرفته می شود و در بعضی از کشور ها مالیات از همه مردم به یک اندازه گرفته می شود. این منابع مالی که از اخذ مالیات به دست می آیند در موارد مشخصی صرف شده و طبق محاسبات دقیق است. در ایران مالیات به دو روش مستقیم و غیر مستقیم اخذ می شود. مالیات به روش مستقیم خود به دو دسته مالیات بر دارایی ها و مالیات بر درآمد ها تقسیم می شود. مالیات های غیر مستقیم به سه دسته ی حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می شوند.

تناسب شخصیت و حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی برای چه کسانی مناسب است؟ برای جواب این سوال باید بگوییم که به توانایی و مهارت های یک فرد بستگی دارد. همان طور که از نام حسابداری پیداست به علوم ریاضی و محاسبات نیاز دارد و برای اشخاصی که در این زمینه قوی نیستند ممکن است شغل مناسبی نباشد. در ادامه به ویژگی هایی می پردازیم که برای یک حسابدار مالیاتی نه تنها بسیار لازم است بلکه برای بقای شغلی او نیز بسیار مهم است:

نوآوری، درک بالا، اشتیاق، ابتکار عمل، آگاهی از صنایع مختلف و کار آن‌ها، انعطاف ‌پذیری، مورد اعتماد و صادق بودن، داشتن ثبات، علاقه به حساب و کتاب، مهارت در ریاضیات و علوم مرتبط دیگر از جمله ویژگی‌ هایی است که برای حسابداران مالیاتی بسیار لازم است‌. در صورت داشتن ویژگی‌هایی که ذکر شد فرد می‌تواند یک حسابدار مالیاتی بسیار موفق باشد. در مورد این شغل، علاقه به آن یکی از مهم‌ترین خصیصه‌هایی است که یک فرد باید داشته باشد. بدون داشتن علاقه نمی‌توانید در این رشته پیشرفت چشمگیری داشته باشید.

امیدواریم که از مقاله ی حاضر استفاده ی لازم را برده باشید. این مقاله توسط سایت پیوند محاسب تهیه شده است. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.