آشنایی با مفاهیم مقدماتی در بورس


مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اموزش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ارایه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری

آشنایی با مفاهیم اولیه بورس (2)

ارزش دفتري : ارزشي كه برروي ترازنامه ثبت ميباشد ( درموردكالاهاواجناس ) خواه اين قيمت براي امسال باشد، خواه براي 10 سال قبل، به آن ارزش دفتري مي گويند .

ارزش ذاتي : ارزش يك سهم برحسب نرخ بازده سرمايه گذاري،هرقدرازسهم خود بازده بيشتري كسب كنيم ارزش ذاتيآن بيشترخواهد بود .

گسترش فعاليت بازار سرمايه در مناطق جغرافيايي كشور بر اهداف و فعاليت هاي ذيل تاثير با اهميت دارد :

الف ) فرايند توسعه اقتصادي همزمان و آشنایی با مفاهیم مقدماتی در بورس يكنواخت مناطق را شتاب مي بخشد،

ب ) اجراي سياست هاي مربوط به تمركززدايي را آسانتر مي كند،

ج ) مشاركت طيف گسترده تر مردم را در فعاليت هاي اقتصادي مولد امكان پذير مي سازد،

د ) شدت انباشت نقدينگي را در مناطق مختلف كشور از توزيعي يكنواخت برخوردار مي سازد،

ه ) سازوكار گردآوري منابع مالي راكد يا سرگردان را در اقتصاد ملي كارامدتر مي كند،

و ) رويكرد نامناسب به پس انداز را به ويژه در بخش خانوار اصلاح مي كند،

ز ) دستيابي به الگوي بهينه تخصيص منابع مالي را با در نظر گرفتن نيازهاي هر يك از مناطق جغرافيايي واولويت هاي اقتصاد ملي امكان پذيرتر مي سازد،

ح ) با گسترش فرهنگ سهامداري در جامعه و سازمان يافته شدن بازار سرمايه در اقتصاد ملي، زمينه هايكاهش درجه و شدت اتكاي بنگاه هاي اقتصادي را به استقراض از شبكه بانكي يا تامين دولتي فراهم مي اورد كه خود بهكاهش فشار تقاضا در بازار پول و فشار كسري بودجه دولت مي انجامد

مولفه هاي اصلي بورس كدامند؟

جايي است كه كارگزاران به خريد و فروش سهام ميپردازند كه به دو بخش تالار اصلي و تالار فرعي تقسيم ميشود . همچنين براي آگاهي مردم در تالار بورس تابلويي نمايانگر قيمت لحظه اي هر سهم مي باشد . درقسمت بعدي تالار اصلي و فرعي توضيح داده ميشود .

تالاري است كه شركت هايي كه توانسته اند خود را با قوانين سازمان بورس وفق بدهند به آنجا راه پيدا مي كنند .

تالاري است كه شركت ها ابتدا در آن پذيرفته مي شوند ودرآن تالار آزمايش مي شوند اگر توانستند خود را با قوانين وفق دهند در تالار اصلي پذيرفته مي شوند .

شركت هايي هستند كه افراد براي خريد و فروش سهام بايد به آنها مراجعه كنند كه به دو دسته دولتي و خصوصي تقسيم ميشوند . درواقع كارگزاران واسطه بين سهامداران وشركت هاي حاضر در بورس مي باشند .

يكه راه خريد و فروش سهام مراجعه به شركت هاي كارگزاري مي باشد .

* توضيحات بيشتر دراين مورد را در فرايند سرمايه گذاري در بورس توضيح خواهيم داد .

خريد و فروش سهام شركتهاي بورسي در بازار، فقط توسط كارگزاران رسمي سازمان بورس اوراق بهادار امكان پذير است آشنایی با مفاهیم مقدماتی در بورس و اين مسئله موجب شفافيت بازار مي شود . چرا كه به اين ترتيب اطلاعات مربوط به معاملات مانند تعداد سهام و قيمت مورد معامله و تعداد خريدار و فروشنده هر روز دردسترس قرار مي گيرد . معمولا سرمايه گذاران دائمي بورس هر كدام با كارگزار معيني كار ميكنند . به غير از كارگزاراني كه به تازگي مجوز مشاوره و سبد گرداني را دريافت نموده اند ساير كارگزاران اجازه دادن مشاوره به سرمايه گذاران را ندارند . لذا براي آنان تفاوتي نميكند كه سرمايه گذار چه سهمي بخرد و بفروشد و آنها تنها كارمزد خودرا دريافت خواهند كرد لذا اين سرمايه گذار است كه بايد با توجه به موارد خاصي كارگزار خود را انتخاب كند .

اين موارد به اين صورت اند :

- 1 حجم سرمايه سرمايه گذار : به عبارتي در انتخاب كارگزار بايد دقت نمود كه كارگزار براي چه مقدار سرمايه هايي كار ميكند و آيا سرمايه آشنایی با مفاهیم مقدماتی در بورس ما در حدي است كه كارگزار براي ما معامله كند . اصولا كارگزاران به نسبت حجم سرمايه افراد انها را در اولويت قرار ميدهند . فرضا كارگزاري كه اكثر مشتريان ان داراي سرمايه هاي بالاي 100 ميليون تومان باشند براي سرمايه گذار با سرمايه 10 ميليون مناسب نيست .

-2 تعداد مراجعه كنندگان به كارگزار : به اين معني كه آيا كارگزار فرصت رسيدگي به درخواستهاي همه مشتريان را دارد . چرا كه در غير اين صورت شايد به علت عدم فرصت كارگزار براي انجام درخواستهاي خريد و فروش مشتريان درخواست ما به روزهاي بعد موكول شود و اين مسئله با توجه به ارزش زمان در معاملات بورس ممكن است موجب از دست رفتن برخي فرصتها شود .

- 3 نوع شخصيت خريدار در ارتباط با كارگزار ( حقيقي يا حقوقي ) : برخي از كارگزاريها اكثرا داراي مشترياني باشخصيت حقوقي مي باشند كه براي اشخاص حقيقي مناسب نمي باشند .

- 4 رتبه كارگزار از نظر حجم خريد و فروش : هر چه رتبه كارگزار از نظر حجم معاملات بالاتر باشد نشاندهنده فعاليت بيشتر ان كارگزار مي باشد و نكته مثبتي به حساب مي آيد به شرط اينكه مورد اول يعني حجم سرمايه سرمايهگذار رعايت شود پس بهتر از ميان كارگزاراني كه سرمايه ما با سرمايه مشتريان آنها همخواني دارد كارگزاري را انتخاب كنيم كه داراي حجم معاملات بيشتري باشد يا به عبارتي فعال تر باشد .

-2 اداره حساب سرمايه گذاري اشخاص

-3 مشاوره و راهنمايي و معرفي شركت براي پذيرش در بورس

معيارهاي انتخاب كارگزار:

- 1 قابليت انجام سريع سفارش مشتري

-2 داشتن اطلاعات مربوط و كافي

-3 داشتن سيستم هاي اطلاعاتي و كنترلي مناسب

۳. خريدار و فروشنده:

كه مي توانند افراد حقيقي و حقوقي باشند . يعني همان صاحبان سرمايه و نقدينگي كه مي توانند ، مردم عادي يا يك شركت خاص ويا حتي يك بانك خصوصي يا دولتي باشند .

۴. فهرست رسمي بورس:

شركت هايي كه قابليت معامله شدن در بورس را دارند، در اين فهرست موجود مي باشند . صدها شركت در كشور با موضوعات مختلف فعاليت مي كنند ، اما در بورس فقط شركت هايي حضور دارند كه صلاحيت آنها تصويب شده و نام آنها در فهرست رسمي بورس درج شده است .

مزاياي بورس اوراق بهادار از ابعاد مختلف:

۱. بورس اوراق بهادار و اقتصاد

۲. بورس از ديد سرمايه گذاران و دارندگان دارايي هاي مالي

۳. بورس از ديد شركت ها و واحدهاي اقتصادي صادر كننده اوراق بهادار

بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار از ابعاد مختلف اقتصادي

مهم ترين هدف بازار سرمايه اين است كه با اجراي فرايند سالم سازي و شفافيت، پس انداز كنندگاني كه دارنده منابع مالي مي باشند و هدف كسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقي و واحدهاي اقتصادي كه براي توسعه فعاليت هاي خود نياز به منابع مالي دارند پيوند دهد .

بورس از ديد سرمايه گذاران و دارندگان دارايي هاي مالي

الف - خريد سهام براي كسب سود و بازده مناسب

ب - قابليت نقدشوندگي اوراق بهادار

ج - پوشش در مقابل تورم

د - اطمينان از سرمايه گذاري به دليل شفافيت اطلاعات

ه - اعمال حق آشنایی با مفاهیم مقدماتی در بورس رأي و مشاركت در اداره امور شركت

و - احساس مشاركت در امور توليدي و تجارتي

چرا در بورس سرمايه گذاري كنيم ؟

همه ما براي گذران زندگي وبر حسب اجبار و علاقه و . شغلي را براي خود برمي گزينيم . هرشغلي مي بايست، داراي شرايطي باشد تا نيازهاي متصدي آن را ارضا نمايد . براي مثال سود مطمئن و خوبي داشته باشد ، عمر طولاني داشته باشد،منع قانوني نداشته باشد،جذاب و قابل توسعه باشد و . باتوجه به اين مطالب ، به نظر ميرسد كه فعاليت دربورس اوراق بهادارمي تواند به عنوان يك كسب وكار ثانويه مدنظر قرار گيرد،چراكه عمرطولاني دارد،همراه با ارتقا مالي و علمي است و در صورت فعاليت درست مي توانيم سود خوب و مطمئني به دست آوريم ؛ همچنين از پتانسيل هاي خود به بهترين نحو استفاده كنيم.

در این وبلاگ سعی شده که اطلاعاتی پیرامون مسایل مالی و سرمایه گذاری و اطلاعات اولیه برای اشخاص علاقه مند به مسایل مالی مطرح شود و در زمینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تا حد امکان به طور رایگان مشاوره ارایه شود

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اموزش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ارایه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری

آشنایی با مفاهیم اولیه بورس (2)

ارزش دفتري : ارزشي كه برروي ترازنامه ثبت ميباشد ( درموردكالاهاواجناس ) خواه اين قيمت براي امسال باشد، خواه براي 10 سال قبل، به آن ارزش دفتري مي گويند .

ارزش ذاتي : ارزش يك سهم برحسب نرخ بازده سرمايه گذاري،هرقدرازسهم خود بازده بيشتري كسب كنيم ارزش ذاتيآن بيشترخواهد بود .

گسترش فعاليت بازار سرمايه در مناطق جغرافيايي كشور بر اهداف و فعاليت هاي ذيل تاثير با اهميت دارد :

الف ) فرايند توسعه اقتصادي همزمان و يكنواخت مناطق را شتاب مي بخشد،

ب ) اجراي سياست هاي مربوط به تمركززدايي را آسانتر مي كند،

ج ) مشاركت طيف گسترده تر مردم را در فعاليت هاي اقتصادي مولد امكان پذير مي سازد،

د ) شدت انباشت نقدينگي را در مناطق مختلف كشور از توزيعي يكنواخت برخوردار مي سازد،

ه ) سازوكار گردآوري منابع مالي راكد يا سرگردان را در اقتصاد ملي كارامدتر مي كند،

و ) رويكرد نامناسب به پس انداز را به ويژه در بخش خانوار اصلاح مي كند،

ز ) دستيابي به الگوي بهينه تخصيص منابع مالي را با در نظر گرفتن نيازهاي هر يك از مناطق جغرافيايي واولويت هاي اقتصاد ملي امكان پذيرتر مي سازد،

ح ) با گسترش فرهنگ سهامداري در جامعه و سازمان يافته شدن بازار سرمايه در اقتصاد ملي، زمينه هايكاهش درجه و شدت اتكاي بنگاه هاي اقتصادي را به استقراض از شبكه بانكي يا تامين دولتي فراهم مي اورد كه خود بهكاهش فشار تقاضا در بازار پول و فشار كسري بودجه دولت مي انجامد

مولفه هاي اصلي بورس كدامند؟

جايي است كه كارگزاران به خريد و فروش سهام ميپردازند كه به دو بخش تالار اصلي و تالار فرعي تقسيم ميشود . همچنين براي آگاهي مردم در تالار بورس تابلويي نمايانگر قيمت لحظه اي هر سهم مي باشد . درقسمت بعدي تالار اصلي و فرعي توضيح داده ميشود .

تالاري است كه شركت هايي كه توانسته اند خود را با قوانين سازمان بورس وفق بدهند به آنجا راه پيدا مي كنند .

تالاري است كه شركت ها ابتدا در آن پذيرفته مي شوند ودرآن تالار آزمايش مي شوند اگر توانستند خود را با قوانين وفق دهند در تالار اصلي پذيرفته مي شوند .

شركت هايي هستند كه افراد براي خريد و فروش سهام بايد به آنها مراجعه كنند كه به دو دسته دولتي و خصوصي تقسيم ميشوند . درواقع كارگزاران واسطه بين سهامداران وشركت هاي حاضر در بورس مي باشند .

يكه راه خريد و فروش سهام مراجعه به شركت هاي كارگزاري مي باشد .

* توضيحات بيشتر دراين مورد را در فرايند سرمايه گذاري در بورس توضيح خواهيم داد .

خريد و فروش سهام شركتهاي بورسي در بازار، فقط توسط كارگزاران رسمي سازمان بورس اوراق بهادار امكان پذير است و اين مسئله موجب شفافيت بازار مي شود . چرا كه به اين ترتيب اطلاعات مربوط به معاملات مانند تعداد سهام و قيمت مورد معامله و تعداد خريدار و فروشنده هر روز دردسترس قرار مي گيرد . معمولا سرمايه گذاران دائمي بورس هر كدام با كارگزار معيني كار ميكنند . به غير از كارگزاراني كه به تازگي مجوز مشاوره و سبد گرداني را دريافت نموده اند ساير كارگزاران اجازه دادن مشاوره به سرمايه گذاران را ندارند . لذا براي آنان تفاوتي نميكند كه سرمايه گذار چه سهمي بخرد و بفروشد و آنها تنها كارمزد خودرا دريافت خواهند كرد لذا اين سرمايه گذار است كه بايد با توجه به موارد خاصي كارگزار خود را انتخاب كند .

اين موارد به اين صورت اند :

- 1 حجم سرمايه سرمايه گذار : به عبارتي در انتخاب كارگزار بايد دقت نمود كه كارگزار براي چه مقدار سرمايه هايي كار ميكند و آيا سرمايه ما در حدي است كه كارگزار براي ما معامله كند . اصولا كارگزاران به نسبت حجم سرمايه افراد انها را در اولويت قرار ميدهند . فرضا كارگزاري كه اكثر مشتريان ان داراي سرمايه هاي بالاي 100 ميليون تومان باشند براي سرمايه گذار با سرمايه 10 ميليون مناسب نيست .

-2 تعداد مراجعه كنندگان به كارگزار : به اين معني كه آيا كارگزار فرصت رسيدگي به درخواستهاي همه مشتريان را دارد . چرا كه در غير اين صورت شايد به علت عدم فرصت كارگزار براي انجام درخواستهاي خريد و فروش مشتريان درخواست ما به روزهاي بعد موكول شود و اين مسئله با توجه به ارزش زمان در معاملات بورس ممكن است موجب از دست رفتن برخي فرصتها شود .

- 3 نوع شخصيت خريدار در ارتباط با كارگزار ( حقيقي يا حقوقي ) : برخي از كارگزاريها اكثرا داراي مشترياني باشخصيت حقوقي مي باشند كه براي اشخاص حقيقي مناسب نمي باشند .

- 4 رتبه كارگزار از نظر حجم خريد و فروش : هر چه رتبه كارگزار از نظر حجم معاملات بالاتر باشد نشاندهنده فعاليت بيشتر ان كارگزار مي باشد و نكته مثبتي به حساب مي آيد به شرط اينكه مورد اول يعني حجم سرمايه سرمايهگذار رعايت شود پس بهتر از ميان كارگزاراني كه سرمايه ما با سرمايه مشتريان آنها همخواني دارد كارگزاري را انتخاب كنيم كه داراي حجم معاملات بيشتري باشد يا به عبارتي فعال تر آشنایی با مفاهیم مقدماتی در بورس باشد .

-2 اداره حساب سرمايه گذاري اشخاص

-3 مشاوره و راهنمايي و معرفي شركت براي پذيرش در بورس

معيارهاي انتخاب كارگزار:

- 1 قابليت انجام سريع سفارش مشتري

-2 داشتن اطلاعات مربوط و كافي

-3 داشتن سيستم هاي اطلاعاتي و كنترلي مناسب

۳. خريدار و فروشنده:

كه مي توانند افراد حقيقي و حقوقي باشند . يعني همان صاحبان سرمايه و نقدينگي كه مي توانند ، مردم عادي يا يك شركت خاص ويا حتي يك بانك خصوصي يا دولتي باشند .

۴. فهرست رسمي بورس:

شركت هايي كه قابليت معامله شدن در بورس را دارند، در اين فهرست موجود مي باشند . صدها شركت در كشور با موضوعات مختلف فعاليت مي كنند ، اما در بورس فقط شركت هايي حضور دارند كه صلاحيت آنها تصويب شده و نام آنها در فهرست رسمي بورس درج شده است .

مزاياي بورس اوراق بهادار از ابعاد مختلف:

۱. بورس اوراق بهادار و اقتصاد

۲. بورس از ديد سرمايه گذاران و دارندگان دارايي هاي مالي

۳. بورس از ديد شركت ها و واحدهاي اقتصادي صادر كننده اوراق بهادار

بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار از ابعاد مختلف اقتصادي

مهم ترين هدف بازار سرمايه اين است كه با اجراي فرايند سالم سازي و شفافيت، پس انداز كنندگاني كه دارنده منابع مالي مي باشند و هدف كسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقي و واحدهاي اقتصادي كه براي توسعه فعاليت هاي خود نياز به منابع مالي دارند پيوند دهد .

بورس از ديد سرمايه گذاران و دارندگان دارايي هاي مالي

الف - خريد سهام براي كسب سود و بازده مناسب

ب - قابليت نقدشوندگي اوراق بهادار

ج - پوشش در مقابل تورم

د - اطمينان از سرمايه گذاري به دليل شفافيت اطلاعات

ه - اعمال حق رأي و مشاركت در اداره امور شركت

و - احساس مشاركت در امور توليدي و تجارتي

چرا در بورس سرمايه گذاري كنيم ؟

همه ما براي گذران زندگي وبر حسب اجبار و علاقه و . شغلي را براي خود برمي گزينيم . هرشغلي مي بايست، داراي شرايطي باشد تا نيازهاي متصدي آن را ارضا نمايد . براي مثال سود مطمئن و خوبي داشته باشد ، عمر طولاني داشته باشد،منع قانوني نداشته باشد،جذاب و قابل توسعه باشد و . باتوجه به اين مطالب ، به نظر ميرسد كه فعاليت دربورس اوراق بهادارمي تواند به عنوان يك كسب وكار ثانويه مدنظر قرار گيرد،چراكه عمرطولاني دارد،همراه با ارتقا مالي و علمي است و در صورت فعاليت درست مي توانيم سود خوب و مطمئني به دست آوريم ؛ همچنين از پتانسيل هاي خود به بهترين نحو استفاده كنيم.

در این وبلاگ سعی شده که اطلاعاتی پیرامون مسایل مالی و سرمایه گذاری و اطلاعات اولیه برای اشخاص علاقه مند به مسایل مالی مطرح شود و در زمینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تا حد امکان به طور رایگان مشاوره ارایه شود

آشنایی با مفاهیم بازار بورس

آشنایی با مفاهیم بازار بورس

آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم بازار بورس ، ما در این مقاله سعی نموده ایم به تعریف برخی از مفاهیم و اصطلاحات پرکاربرد بورس و بازار سرمایه بپردازیم. بورس به بازاری سازمان‌یافته اطلاق می‌شود که قیمت‌گذاری، خرید و فروش کالا، قرارداد آتی و اوراق بهادار در آن انجام می‌پذیرد. در این میان برای ورود به بازار بورس آشنایی با برخی از اصطلاحات و مفاهیم اصلی از قبیل بازار سهام، بازار بدهی، انواع بورس، فرابورس، تفاوت بازارهای فرابورس و دیگر مفاهیم کلیدی این بازار سرمایه لازم و ضروری بنظر می آید.

بورس چیست ؟

بورس به بازاری سازمان‌یافته اطلاق می‌شود که قیمت‌گذاری، خرید و فروش کالا، قرارداد آتی و اوراق بهادار در آن انجام می‌پذیرد. بورس به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌شود. در بورس کالا، کالا و در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه مورد معامله قرار می‌گیرد. هرچند کلمه بورس عموماً در معنی بورس اوراق بهادار به کار گرفته می‌شود.

آشنایی با مفاهیم بازار بورس

بازار سهام چیست ؟

بازار سهام که عموم مردم آن را معادل بورس می‌دانند محلی است که شرکت‌های مختلف سهام خود را در آن عرضه می‌کنند. در واقع بازاری که در آن سهام یا از طریق مبادله بازارهای منسجم و قانون‌مند و یا در بازارهای خارج از بورس توزیع شده و مورد معامله قرار می‌گیرند، بازار سهام گفته می‌شود. این اصطلاح که با نام بازار بورس نیز شناخته می‌شود، یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد بازار است زیرا بازار سهام به شرکت ها امکان دسترسی به سرمایه و سرمایه گذاران از طریق توزیع بخشی از مالکیت شرکت به همراه پتانسیلی برای محقق کردن درآمدها بر پایه عملکرد آتی خود می‌بخشد.

به بیان دیگر، هر شرکتی بر اساس نحوه عملکرد و دارایی‌های خود دارای ارزش متفاوتی است و بر این مبنا ارزش‌گذاری می‌شود. سرمایه‌گذاران نیز بر اساس این ارزشگذاری اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بورس می‌کنند.

بازار بدهی چیست ؟

بازار بدهی بازاری میباشد که در آن انواع مختلف اوراق مبتنی بر بدهی که شامل اسناد خزانه دولتی، اوراق قرضه دولتی و غیره، میباشد مبادله می‌ شوند. در واقع این بازار به نوعی مکمل بانک برای تامین مالی است. در این بازار نیازمندان به تامین مالی، شامل شرکت‌های بخش خصوصی، شهرداری‌ها و دولت اقدام به عرضه اوراق می‌کنند. این اوراق عموما دارای سود مشخصی بوده و نسبت به سهام ریسک پایین‌تری دارند. پشتوانه اوراق منتشرشده می‌تواند متفاوت باشد و بر مبنای آن سرمایه‌گذاران مختلف اقدام به خرید اوراق مزبور می‌کنند.

بورس کالا

در اصطلاح علم اقتصاد، به بازارتشکل یافته‌ای که در آن کالا یا کالاهای معینی مورد معامله قرار می‌گیرند بورس کالا گفته می‌شود. کالاها در آشنایی با مفاهیم مقدماتی در بورس بازار بورس به شکل انبوه موجود نیستند تنها نمونه‌هایی از آن‌ها در این مراکز نگهداری می‌شود. بورس‌ها کالاهای استانداردی را پذیرش می‌گنند و اشخاص از طریق کارگزاران معاملاتی را انجام می‌دهند که می‌تواند به صورت نقدی یا مشتقات مبتنی بر کالا باشد.کالاها در انبارهای تحت نظارت بورس‌ها نگهداری می‌شود و بورس ناظر بر مبادلات، تسویه و تحویل کالاهاست.عمده‌ترین کالاهای مورد مبادله در بورس‌های کالا عبارت‌اند از گندم، جو، قهوه، کاکائو، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، پنبه، چرم. مواد شیمیایی و مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیز در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند. مهمترین مزیت ناشی از بورس کالا امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است، بدین ترتیب بازرگانان به کمک بورس کالا می‌توانند ریسک خود را در واردات و صادرات کالاها و مواد اولیه به حداقل برسانند. همچنین بورس کالا موجب شفافیت در قیمت‌گذاری کالاهای پذیرش شده نیز می‌شود.

مفاهیم بورس

بورس اوراق بهادار

اصطلاحات و مفاهیم بازار بورس

بورس اوراق بهادار بازار رسمی و سازمان‌یافتهٔ سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در بورس اوراق بهادار، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه هرچند کوچک خود، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری نماید. سرمایه‌گذاران بورس، برای خرید و فروش سهام می‌بایست این کار را از طریق شرکت‌های کارگزاری بورس انجام دهند.

فرابورس چیست ؟

در کنار بورس سهام، بازار مجزایی وجود دارد موسوم به فرابورس (OTC) یا خارج از بورس. داد و ستد خارج از بورس یا به اصطلاح فرابورس (OTC) به‌طور مستقیم بین دو طرف بدون هیچ گونه نظارتی از جانب یک بورس انجام می‌گیرد. فرابورس در مقابل داد و ستد بورسی که در بازارهای سازمان یافته رخ می‌دهد قرار دارد. یک بورس اوراق بهادار مزایایی همچون تسهیل نقدشوندگی، کاهش ریسک اعتباری در مورد نکول یکی از طرفین معامله، شفافیت و در دسترس بودن قیمت جاری بازار را دارد.

بازارهای فرابورس

فرابورس دارای پنج بازار است

  • بازار اول
  • بازار دوم
  • بازار سوم
  • ابزارهای نوین
  • بازار پایه

شرکت‌ها بسته به شرایط پذیرش، عرضه و نوع نقل و انتقالات در این بازارها دسته‌بندی می‌شوند. شرکت‌های سهامی عام بسته به شرایط پذیرش (میزان بزرگی شرکت، میزان سرمایه اولیه، سهام شناور و …) در بازار اول و دوم دسته‌بندی می‌شوند. بازار سوم جهت عرضه یکجا و پذیره‌نویسی اوراق بهادار است. سایر اوراق بهادار در دسته بازار ابزارهای نوین نقل وانتقال پیدا می‌کنند.

بازار اول و دوم و تابلوی اصلی و فرعی

درباره مفاهیم بازار بورس بیشتر بدانیم

سازمان بورس اوراق بهادار تصمیم به طبقه بندی شرکت های پذیرش شده در بازار نمود، که این کار به منظور تفکیک شرکت های نقد شونده و غیر نقد شونده، ایجاد حس رقابت بین مدیران شرکت ها ودر نهایت شفاف سازی وضعیت سهام مختلف برای خریداران و فروشندگان صورت گرفت. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اساس میزان سرمایه ثبت شده، درصد شناوری سهام، میزان شفافیت، سودآوری و …. در دو دسته به نام بازار اول و بازار دوم طبقه بندی می شوند و بازار اول نیز به دو زیرمجموعه با نام تابلوی اصلی و تابلوی فرعی تقسیم شده است.

بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم می‌باشد. بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده‌است. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می‌پذیرد.

بازار سوم (بازار عرضه)

بازار عرضه محلی ایمن، شفاف و سودمند برای انجام معاملات عمده اوراق بهاداری است که امکان یا شرایط پذیرش در فرابورس را ندارد. انجام پذیره نویسی انواع اوراق بهادار از جمله شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس، دیگر ویژگی مهم بازار عرضه به حساب می آید. انجام عرضه در این بازار مستلزم گذارندن فرایند پذیرش نبوده و با انجام تشریفات اداری در فرابورس، امکان پذیر است.

در بازار عرضه فرا بورس بلوکهای سهام شرکت‌های سهامی (عام، خاص، تعاونی و …) ،حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های سهامی عام،سهام ناشی از افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام،پذیره نویسی سهام و اوراق مشارکت،پذیره نویسی گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک ها،املاک و مستغلات ،امتیازبهره برداری وحق ثبت اختراعات در قالب سهام شرکتهای سهامی خاص می تواند مورد معامله قرار بگیرد.

بورس چیست

بازارپایه چیست ؟

بازار پایه یکی از بازارهای فرابورس است که به منظور عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار ایجاد شده است. شرکت‌های این بازار فرایند پذیرش را طی نمی‌کنند و به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • شرکت‌هایی که درخواست پذیرش ندارند و به دلیل الزام قانونی باید در بازار پایه درج شوند.
  • شرکت‌هایی که در بازار بورس ثبت شده‌اند، اما شرایط پذیرش ندارند.
  • شرکت‌هایی که به دلیل از دست دادن شرایط بازارهای بورس یا فرابورس، لغو پذیرش می‌شوند. مقررات ارائه اطلاعات در بازار پایه، به مراتب آسان‌تر از بازار اول و دوم است و طبعاً ریسک بیشتری نیز در این بازار وجود دارد.

طبق قوانین جدید، شرکت‌های این بازار در سه بازار پایه زرد، نارنجی و قرمز دسته‌بندی شده‌اند و دامنه نوسان روزانه آن‌ها، به ترتیب، ۳، ۲ و ۱ درصد است.

آشنایی با مفاهیم بازار بورس

بازار آتی یا فیوچرز چیست؟

در عمل بازارهایی برای معاملات غیرفیزیکی کالاها تعریف شده است که به بازار فیوچرز یا آتی (futures) و آپشن یا اختیار (options) شهرت دارند. در این بازارها کالاها برای تحویل در آینده معامله می‌شوند. در این بازارها دو گروه فعالیت می‌کنند؛ مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واقعی در کنار سفته‌بازان.

هدف حضور بخش واقعی در بازار آتی است که درآمد یا هزینه‌های خود را از ریسک‌های احتمالی مبری کنند. به این عملیات پوشش ریسک (hedge) گفته می‌شود که خریدار یا فروشنده یک کالا قیمت معامله یک محصول در آینده را تثبیت می‌کند. اما گروه دوم موسوم به سفته‌بازان از نوسان قیمت‌ها در قراردادهای آتی یا اختیار کسب سود می‌کنند. بنابراین، بر خلاف بورس کالای فیزیکی، حضور افراد خُرد در بازارهای آتی مرسوم است.

شاخص بورس چیست ؟

شاخص‌های بورس در واقع معیارهای مهمی هستند که با بررسی و تحلیل آن‌ها، می‌توان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه‌های مختلف، ارزیابی و حتی با کمک روش‌های نموداری روند آینده بورس را پیش‌بینی کرد. شاخص بورس نیز عددی است که بیانگر وضعیت کلی بورس و روند رشد و یا افت این بازار می باشد. ما در بورس فقط یک شاخص نداریم بلکه چند شاخص مختلف داریم که هرکدام از آنها وضعیت بورس را از جنبه خاصی به ما نشان می دهد و محاسبه هرکدام از این شاخص ها از طریق فرمول متفاوتی صورت می گیرد.

سهم شناور در بورس چیست ؟

سهام شناور آن بخش از سهام یک شرکت است که سهامداران آن، آماده عرضه و فروش آن سهام هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد. برای مثال اگر شرکت Y سهامدار ۸۰ درصد سهام شرکت ایکس X باشد و از سهامداران راهبردی آن بوده و قصد فروش در کوتاه‌مدت نداشته باشد، می‌توان گفت که سهم شناور شرکت ایکس ۲۰ درصد است.

demand

اصطلاحات و مفاهیم کلیدی بازار بورس

بازار گاوی و خرسی در بورس چیست و از کجا آمده است؟

وقتی بازار صعودی و ارزش سهام رو به رشد باشد، اصطلاحاً می‌گویند بازار گاوی است. در نقطه مقابل، اگر اوضاع بازار خوب نباشد و رکود بر آن حکم‌فرما رو به کاهش باشد، بازار سرمایه را اصطلاحاً خرسی می‌نامند. یکی از دلایل احتمالی این نامگذاری که در منابع مختلف ذکر شده، این است که گاو در هنگام حمله سر خود را پایین گرفته و شاخش را به سمت بالا می‌گیرد؛ اما خرس در هنگام درگیری ضربه‌هایش را از بالا به پایین می‌زند.

بورس مجازی چیست؟

بورس مجازی محلی است که یک آموزنده بورس می‌تواند از طریق پول مجازی به معامله سهام بپردازد. در واقع، سرمایه‌گذار به جای آنکه با سرمایه واقعی اقدام به آموزش بورس کند می‌تواند بر اساس قیمت‌هایی که واقعا در بورس در حال معامله هست، سبد سرمایه‌گذاری تشکیل دهد ولی پول واقعی پرداخت نکند. به این فضا بورس مجازی گفته می‌شود و کاربران متعددی از این طریق آموزه‌های بورسی خود را محک می‌زنند و پس از کسب تجربیات مجازی اقدام به سرمایه‌گذاری واقعی می‌کنند.

نوسان گیری در بورس چیست ؟

به هر نوع فعالیتی اطلاق می‌شود که منجر به غیرعادی شدن معاملات شده و تغییرات قیمت در بازه‌ای کوتاه، زیاد باشد. نوسان‌گیران با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی به سهم ورود یا خروج می‌کنند. معاملات صوری، ایجاد شایعه و سفارش‌‌چینی در یک حجم مشخص از مؤلفه‌هایی است که می‌توانند سبب نوسان‌گیری در سهم شوند.

کارگاه › آشنایی با بورس و مفاهیم اولیه آن

عکس کارگاه آشنایی با بورس و مفاهیم اولیه آن

معرفی دوره:
- بازار بورس چه منافعی برای جامعه دارد؟
بورس به بازاری می گویند که قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می گیرد. تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند می رسد اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت نموده است.
امروزه بسیاری از معاملات بورس با پیشرفته تر شدن بازار و قابلیت انجام معاملات عادلانه بدون حضور اعضا در سالن معاملات، به صورت الکترونیکی و به وسیله رایانه انجام می شوند.
- بورس چیست و نحوه عملکرد آن چگونه است؟
بورس به بازاری اطلاق می شود که قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می پذیرد. بورس زیر نظر نهاد واحد نظارتی که معمولا آن توسط بالاترین مراجع ذیربط دولتی اعمال می گردد که با حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی ایجاد می شود و اتاق پایاپای که تضمین و تسویه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم ترین بخش های آن محسوب می شود. از کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و جمع آوری سرمایه ها و پس اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیت های اقتصادی است.

سرفصل های دوره
- مفاهیم اولیه بازار بورس
- آشنایی با اهمیت بازار سرمایه
- شناخت بازار مالی
- شناخت انواع بورس

مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری و سایر علاقه مندان به سرمایه گذاری در بورس

اطلاعات بیشتر:
تلفن: ۶۶۴۷۷۱۴۰
سایت رسمی: sharin.org
اینستاگرام: _sharin_group

آموزش رایگان بورس از صفر تا صد [توضیح ساده + ویدئو]

کسانی که به تازگی وارد بورس تهران شدند و هیچ گونه اطلاعاتی ندارند این مجموعه آموزش بورس به طور رایگان با بالاترین کیفیت از صفر تا صد مفاهیم پایه بورس را کامل به شما آموزش می دهد و تمام نیاز های اولیه شما را پوشش خواهد داد. حتی این مجموعه برای کسانی که سالها در بورس تجربه کسب کرده اند نیر نکات و ریزه کاری های زیادی برای فراگیری دارد.

آموزش رایگان بورس مقدماتی

این مجموعه با ارزش در محیط استدیویی و با بالاترین کیفیت آموزشی ضبط شده و می تواند منبع بسیار خوبی باشد برای کسانی که به تازگی به بورس تهران وارد شدند و هیچ گونه اطلاعاتی ندارند.

نوآموزان عزیز لذا اصلا نگران نباشند این مجموعه آموزشی از صفر تا صد مفاهیم پایه بورس را کامل به شما آموزش می دهد و تمام نیاز های اولیه شما را پوشش خواهد داد. حتی این مجموعه برای کسانی که سالها در بورس تجربه کسب کرده اند نیر نکات و ریزه کاری های زیادی برای فراگیری دارد. امید که برای شما مفید واقع شود. (زمان تقریبی هر ویدئو حدود 50 دقیقه است). هم چنین برای مشاهده سایر ویدیوهای آموزش بورس به صفحه آموزش بورس در سایت نبض بورس مراجعه کنید.

بخش اول: تاریخچه بورس در جهان و ایران / چهار بازار اصلی بورس های فعال (بورس اوراق بهادار ، فرابورس ، بورس کالا و بورس انرژی) / مزایای بورس برای سرمایه گذاران (کسب سود، برخورداری از حمایت قانونی، حفظ سرمایه در مقابل تورم، قابلیت نقد شوندگی، امکان سرمایه گذاری با هر مبلغی، مشارکت در اداره شرکت) / مزایای ورود به بورس برای شرکت های بورسی (سهولت در تامین مالی، معافیت های مالیاتی، بروزرسانی ارزش واقعی شرکت ها، افزایش اعتبار داخلی و خارجی، سهولت دریافت تسهیلات بانکی)اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.