آموزش رسم نمودار منحنی استاندارد


آموزش رسم نمودار منحنی استاندارد

براي تهيه نمونه آنتوسيانين، 1 گرم از بافت له شده در لوله آزمايش ريخته و دور لوله آزمايش را با كاغذ آلومينيومي پوشانده شد. سپس اسيد و الك با نسبت الكل 96 درصد (99 ميلي‌ليتر) و يك ميلي‌ليتر اسيد كلريدريك به آن اضافه شد و پس از نگهداري در يخچال به‌مدت 24 ساعت، صاف شد و ميزان جذب آنتوسيانين در طول موج 512 نانومتر قرائت شد. براي شاهد يا بلانك هم از اسيد + الكل به نسبت ذكر شده استفاده گرديد.

منبع: بررسي تاثير برش غده و تيمار با اتيلن بر تعداد و طول جوانه‌ها و تغييرات ميزان آنتوسيانين، آميلاز و محتواي كلروفيلي غده‌هاي سيب‌زميني. كامبيز مشايخي، بهنام كامكار و رضوان خسروي

ابتدا يك گرم از بافت تر گياه با 20 ميلي‌ليتر بافر فسفات 10 ميلي‌مولار با 2/7=pH که حاوي 50 ميلي‌مولار NaCl مي‌باشد در دماي اتاق در داخل هاون چيني ساييده شد. سپس محلول حاصل به لوله‌‌ سانتريفوژ انتقال داده شد. به‌مدت 24 ساعت لوله حاوي نمونه‌ روي شيکر هم‌زده شد. سپس لوله‌ به‌مدت 35 دقيقه در rpm 2000 سانتريفوژ شد. پس ازسانتريفيوژ، فاز بالايي به درون لوله آزمايش منتقل شد و رسوبات باقي‌مانده نيز با افزودن 10 سي‌سي ماده فوق به‌مدت 2 ساعت روي شيکر قرار داده و پس از سانتريفيوژ، فاز بالايي آن به لوله اول منتقل شد. در صورت انجام نشدن آزمايش در همان روز در دماي 20- درجه سانتي‌گراد نگهداري مي‌شود. بعد از آن نيم ميلي‌ليتر آنزيم داخل محلول بافر به‌علاوه نيم ميلي‌ليتر محلول نشاسته 1 درصد مخوط شده و به‌مدت 15 دقيقه در دماي 100 درجه سانتي‌گراد قرار داده شد. بعد به‌مدت 3 دقيقه در دماي 37 درجه سانتي‌گراد قرار داده و سپس واکنش با افزودن 3 ميلي‌ليتر معرف دي نيترو ساليسيليک اسيد متوقف گرديده و به‌مدت 5 دقيقه در بن‌ماري در دماي جوش قرارداده، بعد لوله‌ها را سرد کرده و 1 ميلي‌ليتر تارتارات سديم پتاسيم اضافه کرده و مقدار فعاليت آنزيم با طول موج 510 نانومتر قرائت مي‌شود.

استخراج عصاره از برگ گیاه

ابتدا برگ‌ها در محیط آزمایشگاه و در دمای طبیعی خشک شده سپس در آسياب به‌صورت پودر در آمدند. نمونه­های پودر شده وزن شده و مقدار 5 گرم از پودر نمونه در ارلن 50 میلی‌لیتری ریخته شد و سپس به آن 50 سی‌سی متانول 80 درصد اضافه شد (نسبت نمونه به محلول متانولی 1به 10 باید باشد). پس از 24 ساعت با استفاده از کاغذ صافی محلول متانولی حاوی نمونه صاف شد. پس از آن محلول متانولي را به دستگاه روتاري براي خارج كردن متانول از عصاره انتقال دادیم. پس از تبخیر متانول در دستگاه، عصاره خالص در ظرف كوچكي ريخته شد و براي اندازه‌گيري فنل ، فلاوونوئيد و فعاليت آنتي اكسيداني استفاده شد.

اندازه‌گیری آنتی اکسیدانت به روش DPPH

میزان مهار رادیکال­های دی پی پی اچ (DPPH)، با روش ابراهیم‌زاده و همکاران (2008) مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا از عصاره بالا 40 ميلي‌گرم وزن نموده در 25 سي‌سي متانول حل کردیم. وزن مورد نظر را برداشته در مقدار كمي متانول حل کرده سپس به حجم 25 سي‌سي با متانول رساندیم. چون عصاره چسبناك است و وزن كردن آن سخت است پس اول بالن 25 سي‌سي روي ترازو صفر كرديم و نمونه را در آن مي ريزيم. دقت ترازو براي اين كار بايد تا 4 رقم اعشار باشد.

در اين مرحله راديكال پايدار دي فنيل پيكريل هيدرازيل يا DPPH را به غلظت 4 ميلي‌گرم در 100 سي‌سي متانول حل مي‌كنيم (0.1 میلی مولار). سپس براي هر عصاره 5 غلظت بايد ساخته شود. برای این منظور، محلول­هائی با غلظت­های 500-5/12 میکرو­گرم در میلی­لیتر از تمامی عصاره­ها در حلال متانول آماده شدند. پس 5 لوله انتخاب مي‌كنيم. ابتدا در همه لوله‌ها 2 سي‌سي DPPH مي‌ريزيم. سپس 2 سی‌سی عصاره به DPPH اضافه می‌کنیم. پس 5 لوله با غلظت‌های متفاوت عصاره و DPPH یکسان داریم. بعد از اين كار لوله‌ها به‌مدت 15 دقيقه در محيط تاريك قرار مي‌گيرد و در طول موج 517 نانومتر خوانده مي­شوند. علاوه بر لوله‌هاي مذكور يك لوله براي شاهد در نظر مي‌گيريم اين لوله ماكزيمم جذب را دارد و فقط 2سي‌سي DPPH و 2 سی‌سی متانول دارد. اسپكت بايد با متانول صفر شود.

معمولا رنگ لوله‌ها در جهت افزايش غلظت از ارغواني به زرد است. يعني غليظ‌ترين لوله كه بيشترين عصاره را دارد زرد است و كمترين غلظت ارغواني است و مربوط بهDPPH است. اعداد زير توسط فرمول زير به درصد مهار تبديل مي­شود: عدد جذب نمونه را از عدد شاهد كم كرده و بر عدد شاهد تقسيم مي‌كنيم بنابراين براي هر جذب يك درصد مهار داريم (از هر نمونه 5 غلظت خوانده شد پس 5 درصد مهار داريم). در انتها 5 عدد به‌دست آمده در اكسل تشكيل يك شيب خط را مي­دهد. از فرمول به‌دست آمده يا همان شيب خط بدست آمده y درصد جذب مهار است و X غلظت بوده و مجهول ما مي­باشد.

= درصد مهار رادیکال‌های آزاد (DPPH)

با به‌دست آمدن اين خط براحتي مي‌توان محاسبه كرد كه اگر درصد مهار ما 50 باشد غلظت چقدر است به اين عدد IC50 گويند. در واقع IC50 غلظتي را نشان مي‌دهد كه در آن درصد مهار 50% است و واحد آن ميلي‌گرم بر ميلي‌ليتر است. IC50 را توسط ماشين حساب مي­توان حساب كرد X ها و Yها را به دستگاه داده و در نهايت با دادن عدد 50 بجاي y ، مي توان x را حساب كرد. در مقاله ميانگين غلظت مهار 50% IC50 در عصاره متانولي بر اساس ميلي‌گرم بر ميلي‌ليتر گزارش مي‌شود.

باید دقت کرد که 5 عدد به‌دست آمده برای درصد مهار به گونه‌ای باشد که عدد 50 (نه لزوما عدد 50) را هم شامل شود، به‌عنوان مثال در جدول بالا بین اعداد 38.7 و 62.4 عدد 50 هم وجود دارد، در حالیکه اعداد 79،83،94،95،99 دارای محدوده نادرستی می‌باشند. علت این امر بالا بودن غلظت عصاره است، بدین منظور باید یک نمونه جهت تست نمودن که دارای محدوده وسیعی از غلظت بالا تا پایین باشد (12.5 تا1000 میکروگرم بر میلی‌لیتر) تا غلظت‌های مناسب جهت به‌دست آوردن درصد مهار بدست آید. در صورتی که از اعداد با محدوده بالا تر از 50 استفاده شود، IC50 به‌دست آمده از این معادله خط منفی می‌شود، که نادرست است.

اندازه‌گیری فنل کل

اندازه‌گیری فنل کل از روش ابراهیم‌زاده و همکاران (2008) انجام شد. تهيه عصاره به روش قبلي است. بعد از گرفتن عصاره 0.5 سي‌سي عصاره متانولي (40 ميلي‌گرم در 25 سي‌سي) را با 5 سي‌سي فولين سيوكالتيو (1 به 10 رقيق شده با آب مقطر) مخلوط مي‌كنيم سپس 4 سي‌سي كربنات‌سديم يك مولار (10.6 گرم در 100 سي‌سي آب مقطر) اضافه مي‌كنيم. براي شاهد نيز بجاي عصاره خشك، متانول كه حلال است ريخته مي‌شود و بعد فولين سيوكالتيو و كربنات‌سدیم اضافه مي‌گردد. از اين محلول براي صفر كردن اسپكتروفتومتر استفاده مي‌شود. محلول فوق بايد 15 دقيقه در تاريكي قرار گيرد و بعد در طول موج 765 نانومتر خوانده شود. عصاره متانولي را مي‌توان كمتر درست كرد مثلا 40 ميلي‌گرم در 25 سي‌سي متانول. با استفاده از استاندارد گالیک اسید منحنی کالیبراسیون رسم می‌شود. معادله‌ای که به‌دست می‌آید مشابه معادله y=0.0063X است.

در اينجا y همان عددي است كه در مقابل بلانك خوانده مي‌شود از اين طريق x به‌دست مي‌آيد. چون غلظت عصاره 40 ميلي‌گرم عصاره خشك در 80 سي‌سي و يا به‌عبارت ديگر 1600 ميلي‌گرم در ليتر يا 1.6 گرم در ليتر بوده است. بايد اين x را براي 1 گرم در ليتر حساب كرد. كه آموزش رسم نمودار منحنی استاندارد در اينجا x دوم به‌دست آمده به‌عنوان محتواي فنلي و بر حسب اكي‌والان گاليك اسيد در يك گرم عصاره خشك به‌دست مي‌آيد.

اندازه‌گيري محتواي فلاونوئيد

تهيه عصاره خشك به روش قبلي است. 0.5 سي‌سي از عصاره متانولي+ 1.5 سي‌سي متانول+ 0.1 سي‌سي آلومنيوم كلريد10% در اتانول(10 گرم الومنيوم كلريد در 100 سي‌سي اتانول و آب مقطر)+ 0.1 سي‌سي استات‌پتاسيم يك مولار (2.41 گرم در 10 سي‌سي آب مقطر)+ 2.8 سي‌سي آب مقطر. براي تهيه شاهد نيز بجاي عصاره متانولي، متانول خالص مي‌ريزيم. سپس مخلوط در نيم ساعت تاريكي قرار گرفته و در طول موج 415 نانو متر خوانده مي‌شود. اعداد به‌دست آمده براي فنل و فلاونوئيد بايد با رجوع به منحني استاندارد تبديل به‌ميزان واقعي شوند. براي اين كار بدين صورت عمل مي‌شود. به‌عنوان مثال اگر معادله منحنی استاندارد ما y= 0.0067x+0.0132 باشد،

Y همان جذب خوانده شده توسط بلانك است. در اينجا x را به‌دست آورده و سپس در يك تناسب براي 1 گرم در ليتر عصاره محاسبه مي‌شود و بر اساس اکی‌والان کوئرستین در یک گرم عصاره خشک گزارش می‌شود.

اندازه‌گیری کلروژنیک اسید و کافئیک اسید با استفاده از دستگاه HPLC

به‌منظور اندازه گیری کلروژنیک و کافئیک اسید از کروماتوگرافی با کارایی بالا استفاده شد. HPLC یعنی کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد یا کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی است. HPLC از دو فاز ثابت و متحرک تشکیل شده است. که فاز ثابت ممکن است جامد و یا مایع باشد و فاز متحرک مایع است.

مدل دستگاه استفاده شده مرک- هیتاچی است. که شامل تجهیزات زیر می‌باشد:

- ستون : C-18 با ابعاد 6/4 × 250 میلی متر

- اندازه ذرات : 5 میکرومتر

نمونه‌ها با سرعت جریان یک میلی‌متر در دقیقه در طول موج 280 نانومتر اندازه‌گیری شدند. فاز متحرک شامل استونیتریل به میزان 10 میلی‌لیتر به اضافه 1 میلی لیتر اسیداستیک و 89 میلی‌لیتر آب مقطر دیونیزه می‌باشد.

آموزش رسم نمودار منحنی استاندارد

نمودار جریان در روند سه بعدی اشکال تولید کننده درک توانایی تولید قوی ، قدرت تحقیق پیشرفته و خدمات عالی ، شانگهای نمودار جریان در روند سه بعدی اشکال تأمین کننده ارزش ایجاد می کند و برای همه مشتری ارزش ایجاد می کند.

گرفتن نمودار جریان در روند سه بعدی اشکال قیمت

[email protected]

نمودار جریان در روند سه بعدی اشکال مقدمه

رسم نمودار سه بعدی و برنامه نویسی در متلب

رسم نمودار سه بعدی و برنامه نویسی در متلب مهندس عربعامری۴ ام آذر ماهبدون نظر رسم نمودار سه بعدی و برنامه نویسی در متلب نمودارهای سه بعدی دستورهای زیادی در matlab برای ترسیم نمودارهای سه بعدی وجود دارند.

نرم افزار رسم نمودار های 2 بعدی و 3 بعدی (برای ویندوز

نرم افزار طراحی سه بعدی سازه ها (برای ویندوز) - Tekla Structures 2020.56544 Windows; نرم افزار رشنال رز - Rational Rose Enterprise 8.5; نرم افزار رسم نمودار های 2 بعدی و 3 بعدی (برای ویندوز) - Tecplot 360 EX 2017 R3 Build 2017.3.1.85259 Windows

آموزش رسم نمودار منحنی S یا S-Curve در نرم‌افزار MSP

Feb 14, 2018· جهت شرکت در دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP کلیک کنید. رسم نمودار منحنی S. نمودار منحنی S یا S-Curve مخفف Status-Curve است. از این نمودار برای نمایش میزان تجمعی مقادیر متغیر یا عاملی استفاده می شود.

جریان خارجی - ویکی‌کتاب

در این فرآیند دمای سطح پلاستیکی به اندازه ی 6.4 درجه ی فارنهایت کاهش یافته است که در اثر عبور جریان های آزاد از روی صفحه است.برای بهتر شدن نتایج می توان دما را به جای 200 درجه ی فارنهایت برابر 196.4

آموزش رسم و ویرایش انواع شکل ها در نرم افزار ورد (فلش

در ادامه آموزش های جالب و کاربردی نرم افزار ورد، به شما نحوه کشیدن اشکال مختلف مثل فلش، بیضی، خط، نقطه چین و را در نرم افزار ورد آموزش می دهیم. شما می توانید شکل های مختلفی را به متن خود که شامل فلش ها، نشانه ها، مربع ها

آموزش رسم نمودار منحنی S یا S-Curve در نرم‌افزار MSP

جهت شرکت در دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP کلیک کنید. رسم نمودار منحنی S. نمودار منحنی S یا S-Curve مخفف Status-Curve است. از این نمودار برای نمایش میزان تجمعی مقادیر متغیر یا عاملی استفاده می شود.

رسم نمودار برای داده‌ها — معرفی و کاربردها (+ دانلود فیلم

اگر روند تغییرات عددی یک پدیده در طول زمان توسط نمودارها نشان داده شود، باز هم آن را نمودار مرتبط با داده‌های کمی محسوب می‌کنند. (Surface) یک نمودار سه بعدی است که رابطه بین سه نوع داده را نشان

انواع نمودارها در اکسل | مدیرسان

در نمودار سه بعدی ستونی، به طور پیش فرض، سه نوع جعبه خواهید داشت. برای ایجاد نمودارهای خود در داشبورد ها، شما می توانید سایر شکل های ستون 3 بعدی مانند استوانه ها، مخروط ها، اهرام ها و غیره را

رسم چند شکل کنار هم در یک پنجره، با دستور subplot ، در

رسم شکل های سه بعدی در متلب . رسم چند شکل با هم، در متلب . و ضمنا نمودار جدید (فرعی) که می خوام اضافه کنم بر خلاف دو نمودار اصلی، یه نمودار خط درجه اول با فرمولش هست.

مصورسازی داده — مفاهیم و کاربردها | مجله فرادرس

نمودار جریان (Streamgraph): در این نمودار روند تغییرات برای چندین متغیر (هم واحد) روی یک نمودار دو بُعدی ترسیم می‌شود. به همین دلیل استفاده از این نوع نمودار امکان مقایسه بین مقادیر در طول زمان را

اتوکد سه بعدی رو سریع یاد بگیریم - اتوکد 3D & 2D - انجمن

با عرض سلام امیدوارم خوب و خوش باشید ابتدا می بایست برای ساختن احجام اون احجام رو از پلان صفحه کنیم به دو روش زیر 1-region با تایپ reg فعال میشه موضوعات رو انتخاب کنید واینتر کنید 2-Boundry با تایپ bo فعال میشه با انتخاب کلید pick

متلب و رسم نمودار سه بعدی - پارسکدرز

رسم سه نمودار در متلب . ( هر سه نمودار در یک صفحه باشن که حالت مقایسه ای داشته باشه ) سه معادله هستن که باید نمودارش در متلب رسم بشه . رسم نمودار تک بعدی و خطی در محیط نرم افزار سیگما پلات

نمودار میله ای یا Bar chart در اکسل به صورت تصویری | گروه

مثلا نمودار خطی برای نمایش روند و جریان مناسبه، نمودار دایره ای برای نمایش سهم و درصد مناسب هست. در این آموزش میخوایم به آموزش نمودار میله ای یا Bar Chart که یکی از نمودارهای پرکاربرد در داشبورد

انواع نمودارها در اکسل | مدیرسان

رسم شکل های سه بعدی در متلب . رسم چند شکل با هم، در متلب . و ضمنا نمودار جدید (فرعی) که می خوام اضافه کنم بر خلاف دو نمودار اصلی، یه نمودار خط درجه اول با فرمولش هست.

چاپ چهار‌بعدی؛ روند توسعه، زنجیره ارزش و کاربردها - وب

اما چاپ سه‌بعدی می‌تواند جعبه‌ای درست کند که وقتی در معرض یک جریان الکتریکی قرار می‌گیرد، کاملاً تخت و صاف شده (۲ بعدی) و دوباره با القای همین جریان به آن، تبدیل به جعبه کاملی گردد (۳ بعدی).

اموزش ورد اضافه کردن اشکال گرافیکی - خدمات کامپیوتر در محل

در سمت راست گزینه 3D Effects چهار آموزش رسم نمودار منحنی استاندارد علامت مکان نما به سمت بالا، پایین، چپ و راست وجود دارد که با استفاده از آنها می توان شکل سه بعدی درج شده را به جهت های مشخص شده چرخاند.

آموزش اکسل (Excel) قسمت 2 : استفاده از نمودار یا چارت

Format Selection : این بخش شامل قسمت هایی مانند رنگ ، ضخامت ، سایه ، افکت ، سایز در پس زمینه و کادر دور نمودار – تنظیمات مربوط به نمودار های سه بعدی – تنظیمات مربوط به عکس ها و تکست باکس ها و توضیحاتی در مورد نمودار می باشد.

چگونه "چاپگرهای سه بعدی" مشکل ساخت مسکن را برای انسان حل

یک زوج فرانسوی برای اولین بار در دنیا به یک خانه‌ی ساخته شده توسط چاپگرهای سه بعدی نقل مکان کردند. این خانۀ چهار خوابه اولین نمونه در مقیاس بزرگ است که با هدف ارزان و سریع نمودن پروسه ساخت و ساز انجام شده است.

اکو یا اکوکاردیوگرافی قلب چگونه انجام می‌شود و چه نقشی در

اندازه این تغییر (dopplershift) به صورت سرعت در صفحه نمایش اکوکاردیوگرافی نمودار می‌شود و بدین وسیله می‌توان طبیعی یا غیر طبیعی بودن جریان خون را تعیین کرد (شکل ۱۰-۵).

رسم چند شکل کنار هم در یک پنجره، با دستور subplot ، در

متلب برای هر شکل که باید در خروجی نمایش داده شود، پنجره ای جدید را باز می کند. اما ممکن است که نیاز داشته باشیم که چندین شکل، به طور جداگانه، اما کنار هم و در یک پنجره رسم شوند تا بتوانیم آنها را با هم مقایسه کنیم.

تکنیک پرینت سه بعدی با ورق کاغذ یا پلاستیک (LOM) چیست؟

ساخت اشیای فیزیکی از ورقهای کاغذ معمولی جالب به نظر میرسد؛ تکنیک Laminated Object Manufacturing نوعی ساخت لایه افزایشی و به معنی تولید سه بعدی شی لمینیت است و با علامت اختصاری LOM نشان داده میشود و یکی از روشهای پرینت سه بعدی است.

فرانش | پلتفرم آموزش آنلاین ویدیویی تخصصی برای فارسی زبانان

فیلتر نویسی در بورس تهران (ششمین دوره از هوش مالی و سرمایه گذاری) آکادمی بازار منتور- دکتر زعفرانیه انیمیشن و سه‌بعدی.

حسابان دوازدهم سه بعدی نشر الگو | چی بخونم

نقد و بررسی حسابان دوازدهم سه بعدی نشر الگو توجه : این تحلیل و بررسی، بر اساس چاپ سال 1398 این کتاب صورت گرفته است. مقدمه. کتاب حسابان دوازدهم سه بعدی نشر الگو شاید یکی از سه بعدی ترین کتاب های این انتشارات باشد.

رسم نمودار در متلب - فرداپیپر

تابع subplot در متلب. روش دوم برای رسم نمودار در متلب استفاده از تابع subplot می باشد. می خواهیم در یک figure به صورت مجزا دو یا سه یا چند نمودار داشته باشیم در اینصورت از تابع subplot استفاده می کنیم.آموزش رسم نمودار منحنی استاندارد

نمودار گچ نمودار نمودار

دو نمودار در یک چارت فرض کنیم.مهم پیدا کردن مقادیر یکسان روی محور افقی از هر نمودار است.فرض کنیم تابعی در اکسل وجود داشته باشد که خطوط عمودی به موازات محور عمودی رسم کند که مسلماً این خطوط یک نقطه از هر نمودار را قطع . رسم نمودار آنلاینرسم نمودار آنلاین توابع ریاضی نمودار انواع توابع ریاضی بامعادلات قطبی ، دکارتی ، ضمنی و پارامتری در باحساب بشکل آنلاین و حرفه ای قابل رسم بوده و رسم نمودار تمامی توابع پیشرفته ریاضیات شامل قدر مطلق ، جزء صحیح ، مثلثاتی .

گانت چارت (نمودار گانت) چیست؟ | گانت چارت نرم .

2020-9-8 · گانت چارت (نمودار گانت) چیست؟ – چه کاربردی دارد؟ گانت چارت (Gantt Chart) که معمولاً در مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی از محبوب‌ترین و موثرترین روش‌های نمایش فعالیت‌ها (وظایف یا رویدادها) در طول زمان است.رسم نمودار استخوان ماهی + نمونه نمودار Fish Bone . 2022-1-22 · نمودار استخوان ماهی Fish bone که به نمودار ایشیکاوا نیز معروف است در زمینه تحلیل کسب و کار از مهمترین تکنیک‌هاست. روش رسم، کاربردها و نمونه‌های نمودار استخوان

مفهوم شکل در یک نمودار مکان

2011-5-9 · مطالعه ی ما در زمینه ی حرکت شناسی یک بعدی، به روش های گوناگون برای توصیف حرکت اجسام معطوف می شود. این روش ها عبارتند از استفاده از تعاریف، استفاده از شکل ها، استفاده از اعداد، استفاده از معادلات و استفاده از نمودار ها.نمودار گیرینمودار گیری. اولین نمودار الکتریکی در سال 1306 ( 1927 ) در یکی از چاه های میدان نفتی pechelbronn در Alsace از استان های شمال غربی فرانسه ثبت شد و تنها شامل یک نمودار مقاومت مخصوص الکتریکی بود و برای ثبت آن از .

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال | آموزش مفید

نمودار سهام، از دو بعد قیمت و زمان تشکیل می‌شود.لذا با تغییر تایم فریم، نمو‌دار تغییر خواهد کرد.همچنین نمودارها داده‌ها رو به دو شکل حسابی و لگاریتمی در اختیار تحلیل‌گران می‌گذارند. . رسم نمودار استخوان ماهی + نمونه نمودار Fish Bone . 2022-1-22 · نمودار استخوان ماهی Fish bone که به نمودار ایشیکاوا نیز معروف است در زمینه تحلیل کسب و کار از مهمترین تکنیک‌هاست. روش رسم، کاربردها و نمونه‌های نمودار استخوان

نمودار كلاس (Class Diagram)

2022-1-23 · در روش object-oriented مركزیت با نمودار كلاس است. نمودار كلاس انواع اشیاء درون سیستم و انواع مختلف ارتباطات ساختاری آنها را نمایش می دهد. عناصر یك نمو. مفهوم نمودار سرعت- زمان (v-t)2011-7-7 · مفهوم نمودار سرعت- زمان (v-t) مطالعه ی ما در زمینه حرکت شناسی یک بعدی، به روش های گوناگون برای توصیف حرکت اجسام معطوف می شود. این روش ها عبارتند از: استفاده از تعاریف (واژه ها)، استفاده از شکل ها .

نمودار پارتو چیست؟ | مدیرسان

نمودار پارتو یکی از موثرترین ابزارهایی است که مدیریت می تواند در هنگام شناسایی اولویت ها استفاده کند. نمودارهای پارتو به وضوح اطلاعات را به شکل سازمان یافته و مرتبط نشان می دهند.مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)2011-5-9 · مطالعه ی ما در زمینه ی حرکت شناسی یک بعدی، به روش های گوناگون برای توصیف حرکت اجسام معطوف می شود. این روش ها عبارتند از استفاده از تعاریف، استفاده از شکل ها، استفاده از اعداد، استفاده از معادلات و استفاده از نمودار ها.

مفهوم نمودار سرعت

2011-7-7 · مفهوم نمودار سرعت- زمان (v-t) مطالعه ی ما در زمینه حرکت شناسی یک بعدی، به روش های گوناگون برای توصیف حرکت اجسام معطوف می شود. این روش ها عبارتند از: استفاده از تعاریف (واژه ها)، استفاده از شکل ها . نمودار پارتو چیست؟ | مدیرساننمودار پارتو یکی از موثرترین ابزارهایی است که مدیریت می تواند در هنگام شناسایی اولویت ها استفاده کند. نمودارهای پارتو به وضوح اطلاعات را به شکل سازمان یافته و مرتبط نشان می دهند.

گانت چارت (نمودار گانت) چیست؟ | گانت چارت نرم .

2020-9-8 · گانت چارت (نمودار گانت) چیست؟ – چه کاربردی دارد؟ گانت چارت (Gantt Chart) که معمولاً در مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی از محبوب‌ترین و موثرترین روش‌های نمایش فعالیت‌ها (وظایف یا رویدادها) در طول زمان است.رسم نمودار اسپکتروفتومتری به صورت متن و ویدئو . 2022-1-20 · غلظت سنجی برای یک آنالیت نمودار اسپکتروفتومتری، منحنی کالیبراسیون یا منحنی استاندارد نوعی نمودار است که به کمک آن آنالیزهای کمی انجام می‌گیرد.در این روش ابتدا چندین نمونه با خصوصیات شناخته شده اندازه‌گیری می‌شوند.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال | آموزش مفید

نمودار سهام، از دو بعد قیمت و زمان تشکیل می‌شود.لذا با تغییر تایم فریم، نمو‌دار تغییر خواهد کرد.همچنین نمودارها داده‌ها رو به دو شکل حسابی و لگاریتمی در اختیار تحلیل‌گران می‌گذارند. . گانت چارت (نمودار گانت) چیست؟ | گانت چارت نرم . 2020-9-8 · گانت چارت (نمودار گانت) چیست؟ – چه کاربردی دارد؟ گانت چارت (Gantt Chart) که معمولاً در مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی از محبوب‌ترین و موثرترین روش‌های نمایش فعالیت‌ها (وظایف یا رویدادها) در طول زمان است.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال | آموزش مفید

نمودار سهام، از دو بعد قیمت و زمان تشکیل می‌شود.لذا با تغییر تایم فریم، نمو‌دار تغییر خواهد کرد.همچنین نمودارها داده‌ها رو به دو شکل حسابی و لگاریتمی در اختیار تحلیل‌گران می‌گذارند. . آموزش تحلیل تکنیکال؛ انواع نمودار – بخش دوم . 2019-9-29 · آموزش تحلیل تکنیکال؛ انواع نمودار – بخش دوم. نیما ملک پور. زمان مطالعه: ۴ دقیقه. ۰۷ مهر ۱۳۹۸ | ۱۸:۳۰. به طور کلی در تحلیل تکنیکال با توجه به هدف معامله‌گر سه نوع نمودار پر کاربرد وجود دارد .

رسم نمودار در اکسل | آموزش جدید رسم انواع نمودار .

2019-10-24 · رسم نمودار در اکسل. یکی از قابلیت های بسیار مهم در نرم افزار Excel ترسیم نمودار است. از طریق نمودارها می توان اعداد و ارقام را به شکل گرافیکی به نمایش درآورد. در واقع می توان چنین عنوان نمود که . آموزش آشنایی با رسم نمودار و تجزیه و تحلیل با . آموزش آشنایی با رسم نمودار و تجزیه و تحلیل با نرم افزار SigmaPlot، گام به گام و تخصصی فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است.

نمودار خطی در اکسل و نحوه‌ی رسم و اهمیت آن .

نمودار خطی۳ بعدی: یک تغییر سه بعدی از نمودار خط اساسی. در قسمت‌های بعدی، بیشتر با آموزش اکسل و نمودارهای مختلف آن با شما صحبت خواهیم کرد. یسنا باقرفر شهریور ۲۶, ۱۳۹۹ 0 298 خواندن این مطلب 6 . نمودار جریان داده DFDنمودار DFD,مثال های نمودار DFD,مهندسی نرم افزار-کتاب پرسمن- قسمت ۸- نمودار جریان داده DFD -جواد محمدزاده,آشنایی با نمودار جریان داده,دوره مصور سازی داده ها - نمودار جریان,مهندسی نرم افزار-کتاب پرسمن- قسمت ۹- مثال نمودار .

رسم نمودار در متلب دستور plot + تغییر تنظیمات نمودار

2020-4-22 · به جلسه چهاردهم از آموزش متلب ، نحوه رسم نمودار در متلب، خوش آمدید. یکی از راه‌های درک داده‌ها، نمایش آن‌هاست. در این جلسه می‌خواهیم نحوه رسم نمودار با استفاده از نقاط در متلب، رسم نمودار دو بعدی در متلب، رسم نمودار . رسم نمودار دو متغیره xy در اکسل | مکتوب-مجله علمی . رسم نمودار دو متغیره و دو بعدی در اکسل به شما کمک می‌کند تا دو دسته داده‌ی متخلف را بر روی یک نمودار با هم مقایسه کنید. با ما همراه باشید.

ریاضی 1

آزمون مشتق اول و دوم تقعر و تحدب یک تابع رسم نمودار به کمک دانش کسب شده در ریاضی 1 124 بارگذاری ویدیو 124 ورود یا ثبت نام صفحه نخست دسته‌بندی‌ها سریال و فیلم‌های سینمایی گیم ورزشی کارتون . نحوه ایجاد نمودار در اکسل - حرفه ایایجاد نمودار خطی در اکسل. یک نوع نمودار رایج نمودار خطی است.این نوع نمودار برای نمایش روندها در یک دوره زمانی یا دسته‌هایی که ترتیب آنها ضروری است، به خوبی کار می‌کند. به عنوان مثال، ما مجموع .

نمودار | Nemoudar

خواندن نوشته‌های نمودار | Nemoudar در ویرگول. هر روز نمودار | Nemoudar و دیگر کاربران صدها مطلب خواندنی در موضوعات مختلف در ویرگول منتشر می‌کنند.نمودار تعاملی شاخص-صندوقنمودار تعاملی شاخص-صندوق در این قسمت شما می‌توانید نمودار روند NAV صندوق‌های مختلف و شاخص‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایید.در قسمت صندوق نام صندوق مورد نظر خود را جستجو کنید و می‌توانید در این قسمت 10 صندوق مختلف را .

رده:نمودارها

2022-1-7 · نمودار ارتفاع-سرعت بالگرد نمودار اسمیت نمودار الینگهام نمودار اوانس نمودار بلوکی نمودار بود نمودار پارتو نمودار پنروز نمودار پوربه نمودار تک‌خطی نمودار تنش-کرنش مهندسی نمودار جابجاییتنظیمات نمودار در اکسل به صورت ساده | مهندسین اکسلبعد از رسم نمودار مطلوب، نوبت به انجام تنظیمات نمودار در اکسل و بهبود ظاهر نمودار می‌رسد. بدین منظور دو روش استفاده از تنظیمات پیش‌فرض نمودار یا انجام تنظیمات به‌دلخواه (سفارشی‌سازی نمودار) وجود دارد.

آموزش رسم نمودار در اکسل با فرمول ؛ قدم‌به‌قدم .

نمودار ستونی (Column Charts) نمودار ستونی در اکسل از انواع مشهور و پرکاربرد محسوب می‌شود که تقریبا همه‌ی کاربران با آن آشنا هستند. این نوع از نمودارها برای مقایسه‌ی اطلاعات کاربرد زیادی دارند.نمودار Pie - نمودار دایره ای (Pie of pie و Bar of Pie) | …رسم نمودار Pie Of Pie/Bar فرض کنید ریز بودجه بندی مربوط به حوزه مسکن رو به شرح شکل ۲ داریم. یعنی میدونیم ۱۵۰۰ بودجه مسکن، ۱۰۰۰تاش برای خرید، ۳۰۰ تا برای رهن و ۲۰۰ تا برای تعمیرات تخصیص داده شده.

مفهوم نمودار سرعت

2011-7-7 · مفهوم نمودار سرعت- زمان (v-t) مطالعه ی ما در زمینه حرکت شناسی یک بعدی، به روش های گوناگون برای توصیف حرکت اجسام معطوف می شود. این روش ها عبارتند از: استفاده از تعاریف (واژه ها)، استفاده از شکل ها . مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)2011-5-9 · مطالعه ی ما در زمینه ی حرکت شناسی یک بعدی، به روش های گوناگون برای توصیف حرکت اجسام معطوف می شود. این روش ها عبارتند از استفاده از تعاریف، استفاده از شکل ها، استفاده از اعداد، استفاده از معادلات و استفاده از نمودار ها.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ انواع نمودار – بخش دوم .

2019-9-29 · آموزش تحلیل تکنیکال؛ انواع نمودار – بخش دوم. نیما ملک پور. زمان مطالعه: ۴ دقیقه. ۰۷ مهر ۱۳۹۸ | ۱۸:۳۰. به طور کلی در تحلیل تکنیکال با توجه به هدف معامله‌گر سه نوع نمودار پر کاربرد وجود دارد . رسم نمودار استخوان ماهی | نمودار ایشیکاوا | متمم2022-1-16 · رسم نمودار استخوان ماهی قواعد پیچیده‌ای ندارد. مشکل یا مسئله‌ای را که مد نظر شماست در سمت راستِ انتهای نمودار (روی سرِ ماهی) می‌نویسید؛ سپس سمت چپ را با علت‌های آن، پُر می‌کنید.

نحوه رسم نمودار در اکسل (+ فیلم آموزش رایگان .

نحوه رسم نمودار در اکسل (+ فیلم آموزش رایگان) آخرین به‌روزرسانی: ۱۱ آبان ۱۴۰۰. زمان مطالعه: 22 دقیقه. عمومی ، کاربردی 102973 بازدید. نمودارها برای نمایش گرافیکی داده‌ها بسیار کاربردی هستند. اگر از . نمودار Pie - نمودار دایره ای (Pie of pie و Bar of Pie) | …رسم نمودار Pie Of Pie/Bar فرض کنید ریز بودجه بندی مربوط به حوزه مسکن رو به شرح شکل ۲ داریم. یعنی میدونیم ۱۵۰۰ بودجه مسکن، ۱۰۰۰تاش برای خرید، ۳۰۰ تا برای رهن و ۲۰۰ تا برای تعمیرات تخصیص داده شده.

تنظیمات نمودار در اکسل به صورت ساده | مهندسین اکسل

بعد از رسم نمودار مطلوب، نوبت به انجام تنظیمات نمودار در اکسل و بهبود ظاهر نمودار می‌رسد. بدین منظور دو روش استفاده از تنظیمات پیش‌فرض نمودار یا انجام تنظیمات به‌دلخواه (سفارشی‌سازی نمودار) وجود دارد.رسم نمودار استخوان ماهی + نمونه نمودار Fish Bone . 2022-1-22 · نمودار استخوان ماهی Fish bone که به نمودار ایشیکاوا نیز معروف است در زمینه تحلیل کسب و کار از مهمترین تکنیک‌هاست. روش رسم، کاربردها و نمونه‌های نمودار استخوان

2 روش سریع کشیدن نمودار در ورد + راهنمای تصویری .

2021-7-28 · روش اول: رسم نمودار آماده در ورد به کمک منو Object. اولین روشی که می توانید از آن برای کشیدن نمودار در word استفاده کنید، استفاده از گزینه Object است. به همین منظور شما باید مسیر زیر را دنبال کنید: در . آموزش نحوه رسم نمودار در اکسل تخصصی و سریع . 2021-5-26 · نمودار: آشنایی با انواع نمودارها و کاربرد آن‌ها در نمایش تغییرات و مقایسه داده ها. آشنایی با نمودارهای میله ای، حبابی و… با ما همراه باشید میله‌ای نمودار میله‌ای شبیه نمودار ستونی است با این تفاوت که ۹۰ درجه چرخیده است.

رسم نمودار استخوان ماهی | نمودار ایشیکاوا | متمم

2022-1-16 · رسم نمودار استخوان ماهی قواعد پیچیده‌ای ندارد. مشکل یا مسئله‌ای را که مد نظر شماست در سمت راستِ انتهای نمودار (روی سرِ ماهی) می‌نویسید؛ سپس سمت چپ را با علت‌های آن، پُر می‌کنید.نمودار آمارینمودار آماری و سیاست کاربرد نمودار پارتو این مساله ازآنجا ناشی می شود که کتابهای درسی تدوین شده در رابطه با آمار کاربردی باتوجه به تعداد نسبتا زیاد آنها، کمتر به کاربرد علم آمار و مسائل عملی آن پرداخته اند.

آموزش رسم نمودار در اکسل به صورت قدم به قدم

رسم نمودار در اکسل بسیار ساده است و برای تحلیل نمودار در اکسل می توان ابتدا داده ها را به صورت جداولی مرتب در نرم افزار اکسل وارد نمود سپس در خصوص کشیدن چارت و تنظیمات نمودار اکسل اقدام کرد. در این راهنما به آموزش نمایش داده ها و ترسیم نمودار در اکسل خواهیم پرداخت و در انتها چگونگی رسم نمودار در اکسل x y را می آموزید و با انواع نمودارهای سازمانی آشنا می شوید. همپنین از این طریق می توان چارت سازمانی هم طراحی کرد شایان ذکر است قبل از مطالعه این راهنما، آموزش کشیدن جدول در اکسل که پیش نیاز طراحی نمودار اکسل است را مطالعه کنید.

آموزش رسم نمودار در اکسل

رسم نمودار در اکسل

این بخش برای رسم نمودار کاربرد دارد .در تصویر زیر این بخش و ابزارهای آن را مشاهده میکنید. فرض کنید اطلاعات زیر را مورد سود خالص یک شرکت در چند سال متوالی در اختیار داریم.

حال اگر بخواهیم برای این اطلاعات یک نمودار رسم کنیم، ابتدا باید کل جدول را با ماوس انتخاب کنیم.

حالا برای رسم نمودار در اکسل در بخش CHARTS انواع و اقسام نمودارها برای انتخاب وجود دارد. اگر روی گزینه RECOMMENDED CHARTS کلیک کنید لیستی از نمودارهای مناسب برای دادهها را به شما نمایش میدهد.

تنظیمات نمودار در اکسل

اگر این نمودارهای اکسل مورد پسند واقع نشد، میتوان با کلیک بر هر کدام از انواع نمودارها همانند شکل زیر، نمودار مناسب را انتخاب کرد.

با کلیک بر گزینه INSERT LINE CHART انواع نمودارهای خطی اکسل نمایش داده میشوند و میتوانید بر حسب نیاز یکی از آنها را انتخاب کنید.

ساخت چارت سازمانی

با انتخاب این گزینه خواهید دید که شماره های سطر افقی بجای نمایش سال عدد ۱ تا ۸ را نمایش میدهد. برای اصلاح این شماره ها روی نمودار اکسل راست کلیک کنید و از لیست باز شده گزینه SELECT DATA را انتخاب کنید.

رسم نمودار مقایسه ای در اکسل

کادر این گزینه به شکل زیر نمایش داده میشود.

آموزش رسم نمودار در اکسل

دو کادر در تصویر فوق مشاهده میشود. با کلیک بر گزینه EDIT در کادر سمت راست، کادری جدید مشاهده میشود که از شما میخواهد نام جدید نقطه های محور افقی را اتخاب کنید. در این کادر محدوده سال های ۸۵ تا ۹۲ (سلول A2 تا A9) را انتخاب و روی گزینه OK کلیک میکنیم.

رسم نمودار در اکسل

و با کلیک بر گزینه OK در کادر SELECT DATA نمودار اکسل اصلاح شده را بصورت زیر مشاهده میکنید.

نمودار آماده اکسل

مثال: اطلاعات مربوط به مبلغ یک وام و اصل و فرع هر قسط آن در محیط اکسل بصورت زیر در دسترس است.

چطور در اکسل نمودار بکشیم

میخواهیم نموداری رسم کنیم که اصل و فرع اقساط و همچنین مبالغ آنها را نشان دهد. برای این کار محدوده اعداد لازم آموزش رسم نمودار منحنی استاندارد برای رسم نمودار در اکسل (B8 تا D14) را با ماوس انتخاب میکنیم.

نمونه نمودار در اکسل

حالا از بخش CHARTS همانند تصویر زیر یک نمودار را انتخاب میکنیم.

رسم نمودار سه متغیره در اکسل

نمودار ظاهر شده بصورت زیر خواهد بود.

رسم نمودار مقایسه ای در اکسل

مشاهده میکنیم، مبلغ پرداختی بابت اصل هر قسط با گذشت زمان بیشتر و مبلغ پرداختی بابت بهره هر قسط کاهش مییابد. در قسط شماره ۲ تقریبا نیمی از قسط بابت اصل و نیمی از آن بابت بهره قسط است.

مثال: اطلاعات مربوط به هزینه ثابت یک شرکت، هزینه متغیر و مبلغ فروش هر واحد کالای آن در محیط اکسل بصورت زیر در دسترس است.

رسم نمودار در اکسل

میخواهیم در جدولی همانند تصویر زیر مبلغ کل فروش و هزینه را برای تعداد فروش های مختلف بدست بیاوریم و سپس با رسم نموداردر اکسل نقطه سربه سر را نشان دهیم.

رسم نمودار در اکسل

برای شروع در سلول ۷B فرمول =A7*$B$2 را مینویسیم. با کپی این فرمول به سلول های زیرین، مبلغ کل فروش در این تعداد تولید به صورت زیر نمایش داده میشود.

رسم نمودار در اکسل x y

حالا در سلول C7 مقدار هزینه برای تولید ۱۱۱۱ واحد کالا را با فرمول =$C$6+(A7*$B$3) محاسبه میکنیم. سپس با دبل کلیک بر مربع توپر این سلول، جدول بصورت زیر کامل میشود.

رسم نمودار مقایسه ای در اکسل

فرمول موجود در این سلول ها بصورت زیر است:

آموزش رسم نمودار در اکسل

حالا دو ستون مبلغ فروش و هزینه بصورت همزمان همانند تصویر زیر با ماوس انتخاب میکنیم.

تنظیمات نمودار در اکسل

در این زمان از زبانه INSERT از بخش CHARTS همانند تصویر زیر یک نمودار را انتخاب میکنیم.

کشیدن انواع نمودار در اکسل

نمودار ظاهر شده بصورت زیر میباشد.

رسم نمودار x y در اکسل

برای اصلاح مقادیر محور افقی کافیست روی نمودار راست کلیک کرده و از لیست آن گزینه SELECT DATA را انتخاب کنید.

تبدیل جدول به نمودار

سپس روی گزینه EDIT که در سمت راست تصویر مشخص شده کلیک میکنیم و در کادر باز شده همانند تصویر زیر محدوده تعداد فروش را انتخاب میکنیم.

نمونه چارت سازمانی در اکسل

با کلیک یر گزینه OK شکل نمودار بصورت زیر اصلاح میشود.

تحلیل نمودار در اکسل

حالا در حالیکه روی نمودار کلیک کرده ایم (نمودار فعال است) روی زبانه DESIGN کلیک میکنیم.

در بخش CHART STYLES نوعی از نمودار را انتخاب میکنیم تا شکل نمودار بصورت زیر تغییر یابد.

نمونه نمودار در اکسل

مشاهده میکنید در تعداد فروش ۴۰۰۰ عدد دو خط نمودار هزینه و درآمد با هم برخورد کردهاند. بنابراین نقطه سربهسر تعداد ۴۰۰۰ واحد میباشد.

تحلیل نمودار در اکسل

مثال: هزینه های یک شرکت در یک سال بصورت زیر در محیط اکسل در دسترس است.

آموزش رسم نمودار در اکسل

میخواهیم برای این هزینه ها یک نمودار دایره ای رسم کنیم. برای این کار ابتدا سلولهای A2 تا B5 را با ماوس انتخاب میکنیم.

رسم نمودار سه متغیره در اکسل

سپس در بخش نمودارها، همانند تصویر زیر یک نمودار دایرهای را انتخاب میکنیم.

آموزش رایگان کشیدن چارت

نمودار حاصل به صورت زیر است.

رسم نمودار در اکسل x y

برای ایجاد تغییرات روی نمودار و نمایش درصد و مبلغ هر گروه هزینهها در زبانه DESIGN یک از انواع این نمودار را انتخاب میکنیم.

انواع نمودار اکسل

ایجاد لینک در اکسل با HYPERLINK

این بخش برای ایجاد لینک و ارتباط بین سلولها و کاربرگها بکار میرود. فرض کنید میخواهید در کاربرگ اول یک فایل فهرستی از کاربرگها را داشته باشد و با کلیک بر نام هر کاربرگ، به آن منتقل شوید.

برای اینکه در سلول A2 یک لینک به کاربرگ ۲ ایجاد کنیم، ابتدا باید این سلول را فعال کرده و سپس ابزار HYPERLINK را انتخاب کنیم. در کادر باز شده این ابزار همانند شکل زیر در سمت چپ کادر محل ارتباط را مشخص میکنیم.

و در سمت راست کادر سلول و کاربرگ مدنظر برای ارتباط را انتخاب میکنیم. در این مثال میخواهیم وقتی روی سلول A2 در کاربرگ ۱ (فهرست) کلیک میکنیم، به سلول B3 در کاربرگ ۲ منتقل شویم. به همین منظور تنظیمات زیر را اعمال کرده و در نهایت روی گزینه OK کلیک میکنیم.

آموزش نمایش داده ها و ترسیم نمودار در اکسل

خواهیم دید سلول A2 در کاربرگ فهرست بصورت لینک تغییر یافته و با کلیک بر آن به سلول B3 در کاربرگ ۲ منتقل میشویم.

رسم نمودار در اکسل برای مقایسه اطلاعات و همچنین ایجاد داده های تصویری مورد استفاده قرار می گیرد. با رسم یک نمودار مسله ای یا نمودار مقایسه ای به راحتی می توان به تحلیل داده های اکسل پرداخت. در نظر داشته باشید رسم جدول در اکسل گام ابتدایی قبل از طراحی نمدوار در اکسل است که در آموزش های پیشین به شرح مفصل آن پرداختیم. انواع مختلفی از نمودارها در اکسل وجود دارد و به کمک آنها می توان به سادگی به کشیدن چارت و تحلیل نمودار در اکسل پرداخت. بنظر شما کدام یک از انواع نمودار در اکسل کاربردی تر است؟

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش رسم نمودار در اکسل بود، لذت برده باشید. نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

آموزش رسم نمودار در پاورپوینت

آموزش رسم نمودار در پاورپوینت

با درود به کاربران وبسایت گام98، در این مقاله قصد داریم به اموزش رسم انواع نمودار در پاورپوینت و ویرایش نمودار در پاورپوینت بپردازیم.

نمودار یا جدول؟!

نمودارها ابزارهای گرافیکی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان داده‌های مختلف و بعضا زیاد را بصورت گرافیکی و قابل فهم نمایش داد. نمایش داده‌ها بصورت جدول، مخصوصا زمانیکه تعداد داده‌های شما زیاد است اصلا کار حرفه‌ای نیست. زیرا درک آن هم برای حضار دشوار است. تصویر زیر بخوبی تفاوت نمودار و جدول را نشان می‌دهد. به کمک نمودار براحتی می‌توان دریافت نمرات کدام گروه و درس بیشتر است.

مقایسه نمودار و جدول در پاورپوینت

بهترین ابزار برای نمایش داده‌ها، استفاده از نمودار است. خوشبختانه پاورپوینت نمودارهای مختلفی در اختیار شما می‌گذارد که شما می‌توانید با توجه به نیاز خود از آن‌ها استفاده کنید. حال که با اهمیت استفاده از نمودار در پاورپوینت آشنا شدیم، به سراغ آموزش رسم نمودار در پاورپوینت می‌رویم.

گام98 بعنوان وبسایت مرجع دانلود قالب پاورپوینت در ایران مفتخر است حرفه‌ای‌ترین پاورپوینت‌های آماده را در اختیار جامعه آکادمیک کشور بگذارد. برای مشاهده و دریافت جدیدترین پاورپوینت‌های گام98 به صفحه « تم پاورپوینت دانشجویی » مراجعه کنید.

نحوه رسم نمودار در پاورپوینت

برای رسم نمودار در پاورپوینت، به سربرگ Insert رفته، سپس از قسمت illustrations ، chart را باز کنید.

نحوه رسم نمودار در پاورپوینت

با انتخاب گزینه chart، پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود. لیست سمت چپ در پنجره chart، دسته‌بندی انواع نمودار در پاورپوینت را نشان می‌دهد. گزینه اول در این لیست Recent نام دارد که نمودارهایی که اخیرا استفاده کرده‌اید را نشان می‌دهد. پس از آن نمودارهای ستونی (Column)، خطی (Line)، دایره‌ای (pie) و … مشاهده می‌شود. روی هرکدام از این دسته‌بندی‌های نمودار که کلیک کنید، انواع نمودارهای آن دسته نشان داده خواهد شد. حال هر نمودار را که انتخاب کنید، می‌توانید پیش نمایش آن را ببینید. در آخر برای ایجاد نمودار در پاورپوینت Ok کنید.

انواع نمودار در پاورپوینت

بعنوان مثال برای رسم نمودار خطی در پاورپوینت باید دسته Line را انتخاب کنید. و یا برای رسم نمودار دایره‌ای دسته Pie را انتخاب نمایید.

پس از انتخاب Ok، نموداری که انتخاب کردید در پاورپوینت ایجاد شده و همراه با آن صفحه اکسل هم باز می‌شود. در صفحه اکسل می‌توانید داده‌ها را وارد کنید . اگر می‌خواهید داده‌های بیشتری وارد کنید، در صفحه اکسل به کمک موس حاشیه جدول داده‌ها (فلش قرمز در تصویر زیر) را گرفته و بکشید تا سطر یا ستون به آن اضافه شود. درنهایت پس از تکمیل داده‌ها صفحه اکسل را ببندید. تمام! تا اینجای کار شما توانستید ترسیم نمودار در پاورپوینت را براحتی انجام دهید.

ایجاد نمودار در پاورپوینت

شما می‌توانید بجای صرف ساعت‌ها زمان برای ساخت چارت و نمودار از صفر، از نمودارهای آماده و قابل ویرایش گام98 استفاده کنید. برای دریافت چارت‌های حرفه‌ای پاورپوینت به لینک « نمودارهای زیبا در پاورپوینت » مراجعه کنید.

ویرایش نمودار در پاورپوینت

پس از رسم منحنی در پاورپوینت درصورت لزوم می توانید آن را ویرایش و مطابق نیاز خود شخصی سازی کنید. بسیاری از المان‌های نمودار را می‌توان بصورت دستی و به کمک موس جابجا کرد و یا سایز و رنگ نوشته‌های نمودار را می‌توان از سربرگ Home، تغییر داد.

چنانچه روی نمودار کلیک کنید سه گزینه

 • المان‌های نمودار | Chart Elements
 • سبک‌های نمودار | Chart Styles
 • و فیلترهای نمودار | Chart Filters

در سمت راست نمودار دیده می‌شود که برای ویرایش نمودار در پاورپوینت باید از آن‌ها کمک گرفت. در ادامه به معرفی هر سه آپشن تنظیمات نمودار در پاورپوینت می‌پردازیم.

تنظیمات نمودار در پاورپوینت

المان‌های نمودار | Chart Elements

گزینه اول که به شکل مثبت است المان‌های نمودار (chart elements) نام دارد و به کمک آن می‌توان المان‌های مختلف نمودار را حذف و یا اضافه نمود. اگر روی آن کلیک کنید گزینه‌های زیر را خواهید دید. توجه داشته باشید که تیک هر گزینه را بردارید آن المان از نمودار حذف خواهد شد و بالعکس. همچنین هر گزینه آپشن‌هایی هم دارد که به کمک فلش کنار آن که در تصویر زیر مشخص شده است، می‌توان آن را دید.

 • مقیاس محورها (Axes) : اگر تیک این گزینه را بردارید، مقیاس محورهای نمودار حذف می‌شود. حال چنانچه می‌خواهید فقط مقیاس یکی از محورها را حذف کنید، روی فلش سمت راست Axes کلیک کنید و براساس نیاز تیک محور افقی (Horizontal) و یا محور عمودی (Vertical) را فعال و یا غیرفعال نمایید.
 • عنوان محورها (Axes Titles) : این گزینه مربوط به عنوان هر محور است. در اینجا هم چنانچه تیک آن را بردارید، نام هر دو محور حذف می‌شود. برای فعال و یا غیرفعال کردن تنها نام یک محور، از فلش سمت راست Axes Titles کمک بگیرید.
 • نام نمودار (Chart Title) : همانطور که از نام آن پیداست برای افزودن عنوان به نمودار در پاورپوینت بکار می‌رود. و با کلیک روی آن می‌توان عنوان نمودار را فعال و یا غیرفعال کرد. از فلش سمت راست آن نیز می‌توان عنوان را بالای نمودار (Above Chart) و یا روی نمودار (Centered Overlay) قرار داد.
 • برچسب نمودار (Data Labels) : به کمک این گزینه می‌توان مقدار عددی هر نمودار را روی آن نوشت. این گزینه نیز آپشن‌هایی دارد که به کمک آن می‌توان اعداد را در نقاط مختلف نمودار جایگذاری کرد.
 • جدول داده‌ها (Data Table) : اگر می‌خواهید جدول داده‌ها نیز زیر نمودار نمایش داده شوده باید تیک این گزینه را فعال کنید. دو آپشن موجود در این گزینه With Legend Keys و No Legend Keys هستند که بترتیب مربوط به داشتن و نداشتن برچسبگذاری رنگی جدول داده‌هاست.
 • نوارهای خطا (Error Bars) : برای نمایش خطای داده‌ها روی نمودار باید این گزینه را فعال کنید. خطا خود چند نوعِ خطای استاندارد (Standard Error)، درصد (Percentage) و انحراف معیار (Standard Deviation) دارد که با توجه به نیاز خود می‌توانید آن‌ها را فعال کنید.
 • خط کشی (Gridlines) : اگر می‌خواهید نمودارتان خط کشی شده باشد باید تیک این گزینه را فعال کنید. با فعال کردن خط کشی، خواهید دید که فقط خطوط افقی روی نمودار ایجاد می‌شوند. برای کشیدن سایر خطوط فلش سمت راست Gridline را باز کنید. Primary Major Horizontal و Primary Major Vertical خطوط اصلی افقی و عمودی هستند. و Primary Minor Horizontal و Primary Minor Vertical خطوط فرعی افقی و عمودی هستند.
 • راهنما (Legend) : این گزینه نیز همانطور که از نام آن پیداست مربوط به راهنمای خواندن نمودار است و آن را می‌توان راست (Right)، چپ (Left)، بالا (Above) و پایین (Bottom) نمودار گذاشت.

در تصویر زیر المان‌های نمودار در پاورپوینت بطور کامل مشخص شده‌اند.

آموزش المان های نمودار در پاورپوینت

موارد فوق آپشن‌های مشترکی هستند که در همه نمودارها وجود دارند. علاوه براین‌ها، هر نمودار برحسب نوع آن، آپشن‌هایی دارد که به این لیست اضافه می شود. بعنوان مثال گزینه Trendline خط روند داده‌ها را در نمودارهای خطی نشان می‌دهد و این گزینه تنها در بعضی نمودارها همچون نمودارهای خطی در پاورپوینت وجود دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.