دوره مالی یا سال مالی چیست؟


 • جمع­ آوری و طبقه بندی دقیق اطلاعات مالی با جزئیات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و ارزیابی آنها
 • تکمیل دفاتر قانونی (روزنامه – کل)
 • بایگانی کلیه اسناد و مدارک
 • اقدام برای پلمپ و دریافت دفاتر قانونی سال مالی جدید
 • انبارگردانی و تهیه اسناد مرتبط با انبار
 • محاسبات مربوط به مطالبات کارکنان (عیدی، سنوات، مرخصی، پاداش)
 • محاسبات مربوط به کسر و اضافات انبار بر اساس انبارگردانی
 • محاسبات مربوط به تنخواه و تنخواه‌گردان‌ ها
 • تهیه گزارشات و صورت‌های مالی و مالیاتی (صورت سود و زیان، گزارش عملکرد)
 • ثبت اسناد هزینه‌ای نظیر حقوق و مزایای پرسنلی، اجاره، پاداش‌ها و …
 • ثبت درآمدهای تحقق یافته وصول شده و وصول نشده در حساب‌های مربوطه
 • ثبت فیش مالیات حقوق‌ های پرداخت شده
 • ثبت فیش مالیات‌های پرداخت شده
 • ثبت پرداختهای ارزش‌ افزوده
 • ثبت پرداختهای تامین اجتماعی
 • ثبت سندهای استهلاک مربوط به دارایی ها
 • ثبت وام ضروری کارکنان و بازپرداخت
 • تاییدیه ثبت گزارش‌های فصلی تمام فصول
 • ثبت مطالبات مشکوک الوصول
 • تهیه لیست حساب‌های دریافتنی به تفکیک سازمان‌های بیمه‌ای طرف قرارداد نظیر بانک‌ها، نیروهای مسلح، کمیته امداد و … به تاریخ پایان سال جاری
 • تهیه لیست پیمانکاران، اشخاص، شرکت‌ها و مانده حساب تضمین­ ها و سپرده‌های دریافتی به تاریخ پایان سال جاری
 • تهیه لیست پیش پرداخت‌ها، علی‌ الحساب‌ها (تصفیه علی­ الحساب­های پرداختی به پرسنل) و … به تاریخ پایان سال جاری
 • تهیه لیست پروژه‌ها و دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد
 • تهیه لیست پروژه‌هایی که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری رسیده و تحویل قطعی شده‌اند
 • تهیه لیست آخرین سریال حساب‌های بانکی فعال شرکت
 • کنترل و اطمینان از ثبت کلیه رویدادها
 • کنترل سیستم حسابداری جهت بررسی ثبت قطعی اسناد
 • کنترل مقدار گردش ریالی انبار با ارقام ترازنامه
 • کنترل مقدار ریالی گزارش دارایی‌ها با ارقام ترازنامه
 • کنترل دقیق کلیه حساب‌ها و مانده‌ گیری از آنها
 • کنترل کلیه صورت‌های مالی و گزارشات (حسابرسی داخلی)
 • بررسی و رفع مغایرت‌های بانک‌ها و طرف حساب‌ها
 • بستن حساب‌های موقت با انتقال مانده آنها به حساب‌های دائم
 • صدور سند تعدیل ماهیت
 • صدور اسناد تعدیلات سنواتی در حسابداری
 • صدور سند اختتامیه
 • صدور سند افتتاحیه

اصلاح حساب ها در پایان دوره مالی

اصلاح حساب ها در پایان دوره مالی و بستن آنها یکی از امور حسابداری میباشد که معمولا در پایان سال مالی و قبل از تهیه صورت های مالی انجام میگردد که شیوه آن به شرح زیر میباشد:

آنچه در ادامه مقاله خواهید خواند

در صورت حساب سود و زیان:

 • درآمدها : اصل تحقق درآمد: به محض ارائه خدمات درآمدها باید شناسایی و ثبت شود. هر چند که پول نقد دریافت شده باشد یا نشده باشد.
 • هزینه ها: اصل تطابق : هزینه های هر دوره باید از درآمد های همان دوره کسر شود. هزینه هر چند که پول نقد دریافت شده باشد یا نشده باشد.

اصلاح حساب ها در پایان دوره شامل موارد زیر می باشد:

 1. اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه ها
 2. اصلاح حساب پیش دریافت درآمد
 3. اصلاح حساب موجودی ملزومات
 4. اصلاح حساب هزینه های معوقه ( اتفاق افتاده ولی ثبت نشده است )
 5. اصلاح حساب درآمد های معوقه (اتفاق افتاده ولی ثبت نشده است )
 6. اصلاح حساب موجودی کالا که فقط در شرکتهای بازرگانی استفاده میشود.
 7. اصلاح حساب استهلاک که فقط در مورد دارایی های ثابت استفاده میشود.
 8. اصلاح حساب اصلاح حساب مطالبات سوخت شده که فقط در مورد بدهکاران است.

1 – اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه ها در پایان دوره مالی ( بیمه و اجاره ):

هرگاه شرکتی هزینه ای را انجام دهد و منافع آن بیشتر از یک سال مالی نصیبش گردد به آن پیش پرداخت هزینه می گویند. که دوره مالی یا سال مالی چیست؟ یک نوع دارایی جاری است مانند پیش پرداخت بیمه و اجاره.

 • سند حسابداری زمانی که حساب پیش پرداخت هزینه ها را ایجاد میکنیم:

بدهکار پیش پرداخت هزینه **

بستانکار صندوق / بانک **

 • سند حسابداری زمان اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه ها در پایان سال مالی:

بدهکار هزینه مربوطه ( گاز )**

بستانکار پیش پرداخت هزینه **

 • محاسبه پیش پرداخت هزینه:

مبلغ پیش پرداخت * ( تعداد ماه مصرف شده / تعداد ماه قرارداد )

مبلغ پیش پرداخت ضربدر ( تعداد ماه مصرف شده تقسیم بر تعداد ماه قرار داد )

بستن حساب

2 – اصلاح حساب پیش دریافت درآمد در پایان دوره مالی:

هر گاه موسسه ای مبلغی را از مشتریان خود دریافت نماید تا بعدا کاری را انجام دهد مبلغ دریافت شده را پیش دریافت درآمد می گویند که یک نوع بدهی محسوب میشود.

هر گاه موسسه به تعهد خود عمل کرد و خدمات را انجام نمود آن گاه درآمد تحقق می پذیرد.

 • زمان ایجاد حساب پیش دریافت درآمد:

بدهکار صندوق / بانک **

بستانکار پیش دریافت درآمد **

 • زمان اصلاح حساب پیش دریافت درآمد:

بدهکار پیش دریافت درآمد **

 • محاسبه پیش دریافت درآمد:

مبلغ پیش دریافت درآمد * ( تعداد ماه مصرف شده / تعداد ماه قرارداد )

مبلغ پیش دریافت درآمد ضربدر ( تعداد ماه مصرف شده تقسیم بر تعداد ماه قرارداد )

3 – اصلاح حساب موجودی ملزومات:

قسمتی از دارایی های جاری است که به طور روزانه در جریان کار روزمره موسسه استفاده میشود و از بین میرود.

 • زمان ایجاد حساب حساب موجودی ملزومات:

بدهکار موجودی ملزومات **

بستانکار صندوق / بانک **

 • زمان اصلاح حساب موجودی ملزومات در پایان دوره:

بدهکار هزینه ملزومات **

بستانکار موجودی ملزومات **

 • روش محاسبه هزینه ملزومات مصرف شده:

هزینه ملزومات مصرف شده = خرید ملزومات اول دوره + موجودی ملزومات طی دوره _ موجودی ملزومات پایان دوره

4 – اصلاح حساب هزینه های معوقه:

هزینه هایی هستند که تا پایان سال مالی تحقق یافته اند اما در دفاتر ثبت نشده اند.

اگر پرداخت حقوق ماهانه کارکنان در تاریخ 15 هر ماه انجام گیرد در پایان اسفند ماه معادل 15 روز از حقوق ماهیانه کارکنان تحقق یافته که جز هزینه های مالی است و باید در دفاتر ثبت گردد.

نکته : حقوق پرداختنی یک بدهی جاری است که در ترازنامه نشان داده میشود.

5 – اصلاح حساب درآمد های معوقه:

درآمد هایی که طی دوره مالی تحقق یافته اند ولی دریافت ثبت نشده است.

اگر یک موسسه قرارداد ارائه خدماتی را بسته باشد اما دریافت وجه نقد منوط به اتمام کار باشد درآمد حاصل از ارائه آن قسمت از کار یا خدمات که مربوط به دوره مالی جاری است تحقق می یابد در حالی که در حساب ها ثبتی صورت نگرفته است.

در نتیجه در پایان دوره مالی ثبت حسابداری زیر انجام می گردد.

بدهکار حساب های دریافتنی **

6 – اصلاح حساب موجودی کالا:

این موضوع مربوط به شرکت های بازرگانی میباشد.

7 – اصلاح حساب استهلاک دارایی های ثابت:

مربوط به دارایی های ثابت است که یکی از روش های استهلاک روش خط مستقیم است.

بدهکار هزینه استهلاک

بستانکار استهلاک انباشته **

روش خط مستقیم = (بهای تمام شده دارایی _ ارزش اقساط ) / عمر مفید

 1. حساب های موقت
 2. حساب های دائمی

حساب های موقت:

حساب هایی هستند که در صورت سود و زیان می آیند و مانده آن ها در پایان سال مالی باید صفر شود مانند: درآمد ها و هزینه ها

دوره مالی یا سال مالی چیست؟

دوره مالی در حسابداری

دوره مالی در حسابداری ، برای تعیین میزان موفقیت یک سازمان باید میزان سود واحد تجاری را دانست. برای این منظور لازم است دارایی های آن سازمان را از بدهی های آن کسر کرد.

در نهایت باید این مبلغ به دست آمده را با آورده های شرکت مقایسه کرد. برای همین لازم است در دوره های زمانی معین گزارشات مالی را ارائه داد.


سال مالی

یک دوره مالی یک ساله است که در پایان آن حسابداران و موسسات باید صورت های مالی و اظهارنامه های مالیاتی را تحویل دهند. در ایران بیشتر سازمان ها سال مالی خود را با تقویم خورشیدی از ابتدای فرودین تا انتهای اسفند قرار می دهند. بعضی از شرکت ها بر اساس نوع فعالیت مانند واحدهای فعال در محصولات کشاورزی، تاریخ های دیگری را برای سال مالی انتخاب می کنند.


نکات سال مالی و دوره مالی

گاهی اوقات برای اینکه اطلاعات مالی را سریع دریافت کنیم و از سود و زیان شرکت آگاهی داشته باشیم، از دوره های مالی کوتاهتری استفاده می شود. این دوره های کوتاه دوره مالی یا سال مالی چیست؟ ممکن است سه ماهه و یا شش ماهه باشند. تمامی شرکت های سهامی عام باید گزارشات میان دوره ای خود را در سه ماه تهیه نمایند. اما معمول ترین دوره مالی یک ساله می باشد. پایین ترین سطح فعالیت واحد تجاری به عنوان پایان دوره مالی در نظر گرفته می شود. بر اساس کاربرد گزارشات می توان گزارشات مالی را در بازه های زمانی کمتری مثلا یک ماهه تهیه نمود. برای بستن سال مالی باید از درست بودن اسناد مربوطه اطمینان کامل پیدا کرد، سپس حساب های موقتی که مانده بستانکار دارند باید به اندازه مبلغ مانده حساب، بدهکار کرد و مانده آنها صفر شود. سپس تمامی حساب هایی موقت که مانده بدهکار دارند را برابر با همان حساب، بستانکار کنیم. برای اینکه این حساب بالانس شود از حساب سود و زیان جاری باید استفاده کنیم، به همین دلیل است حساب های موقت را حساب سود و زیانی نیز می گویند.

دوره های مالی عموما یک ساله هستند که در برخی از شرکت ها به سه ماهه و شش ماهه و حتی یک ماهه تقسیم بندی می شوند در پایان دوره های مالی باید صورت های مالی تمام و کمال به مدیران مربوطه ارائه شوند.

چک لیست اقدامات حسابداری در پایان سال مالی

سودآوران مالی / چک لیست اقدامات حسابداری در پایان سال مالی 23

همه شرکت­ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ در پایان سال مالی خود (بر اساس اساسنامه شرکت) در پایان هر سال مالی، اقدام به بستن حسابهای خود می­کنند. این کار به معنای پایان دوره مالی است. در نتیجه آن؛ تمام اطلاعات مالی و حسابداری به سال بعد که به آن دوره مالی جدید می­گویند، منتقل می­شود. بستن حسابها یک فرآیند حساس و چند مرحله‌ای است که عدم رعایت نکات مربوط به آن، می‌تواند شرکت را با مشکلات زیادی روبرو کند. چک لیست حسابداری پایان سال مالی، شامل مجموعه اقداماتی است که باید به ترتیب اولویت، انجام گیرد تا عملیات پایان سال مالی و بستن حسابها، بدون اشکال، انجام گیرد.

آنچه در این مقاله می­خوانید:

 • سال مالی چیست؟
 • تفاوت پایان سال مالی با مالیات پایان سال؟
 • هدف از انجام عملیات پایان سال مالی
 • دلایل اهمیت بستن حسابها
 • چک لیست حسابداری پایان سال مالی
 • بستن حسابهای مالی تنها در پایان سال صورت می­گیرد؟
 • نتیجه گیری

سال مالی چیست؟

دوره ۱۲ ماهه‌ای که شرکت‌ها برای هدف­های حسابداری خود در نظر می‌گیرند، سال مالی نام دارد. اکثر شرکت‌ها، سال تقویمی را به عنوان سال مالی خود انتخاب می‌کنند. فروشگاه‌های خرده‌فروشی و برخی مشاغل دیگر دوره‌های اوج سود متفاوتی نسبت به سایرین دارند. بنابراین برخی از آنها تصمیم می‌گیرند که با توجه به دوره‌ی اوج سود یا چرخه تجاری شرکت، سال مالی خود را غیر از سال تقویمی در نظر بگیرند. در پایان سال مالی، شرکت­ها باید با توجه به چک لیست حسابداری پایان سال مالی، اقدام به بستن حسابهای خود کنند.

تفاوت پایان سال مالی با مالیات پایان سال

تفاوت پایان سال مالی با مالیات پایان سال؟

پایان سال مالی و پایان سال مالیاتی هر دو اصطلاحی هستند که اغلب برای توصیف پایان دوره حسابداری ۱۲ ماهه استفاده می‌شوند. بااین‌حال،‌ سال‌های مالی تفاوت کلیدی با سال‌های مالیاتی دارند:‌ گزارش بستن سال‌ مالی، اغلب استفاده‌ی درون‌سازمانی و‌ بستن سال‌ مالیاتی، استفاده‌ی برون‌سازمانی دارند. سوابق مالی جمع‌آوری شده برای پایان سال مالی معمولاً به سهامداران، کارکنان و در برخی موارد، عموم مردم گزارش می‌شود.

پایان سال مالی چیست؟

هدف از انجام عملیات پایان سال مالی

هدف از انجام عملیات پایان سال مالی و بستن حسابها، به شرح زیر است:

 • اتمام سال مالی و آغاز سال مالی جدید
 • جمع‌آوری کلیه اطلاعات مالی و مانده حساب‌ها جهت انجام تکالیف قانونی
 • بررسی وضعیت مالی شرکت در سال مالی گذشته
 • پیشگیری از انباشت اطلاعات مالی

از این رو عملیات پایان سال حسابداری و بستن حسابهای شرکت و یا کسب و کار از اهمیت فراوانی برخوردار است. برای بدون اشتباه انجام دادن آن، داشتن چک لیست حسابداری پایان سال مالی، ضرورت دارد.

دلایل اهمیت بستن حساب ها

از مهم‌ترین دلایل بستن حسابها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • صفر کردن حساب‌های درآمد و هزینه
 • پیشگیری از انباشته شدن اطلاعات حسابداری و مالی
 • سهولت در رسیدگی به حساب‌ها در دوره مالی
 • کنترل قطعی شدن کلیه اسناد در سیستم

چک لیست حسابداری پایان سال مالی

بستن حسابها مهم‌ترین بخش عملیات پایان سال مالی در واحد مالی و حسابداری است. اما این مورد، تنها بخش کار نیست. مراحل عملیات پایان سال مالی که در چک لیست حسابداری پایان سال مالی ذکر می­ شوند، عبارتند از:

 • جمع­ آوری و طبقه بندی دقیق اطلاعات مالی با جزئیات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و ارزیابی آنها
 • تکمیل دفاتر قانونی (روزنامه – کل)
 • بایگانی کلیه اسناد و مدارک
 • اقدام برای پلمپ و دریافت دفاتر قانونی سال مالی جدید
 • انبارگردانی و تهیه اسناد مرتبط با انبار
 • محاسبات مربوط به مطالبات کارکنان (عیدی، سنوات، مرخصی، پاداش)
 • محاسبات مربوط به کسر و اضافات انبار بر اساس انبارگردانی
 • محاسبات مربوط به تنخواه و تنخواه‌گردان‌ ها
 • تهیه گزارشات و صورت‌های مالی و مالیاتی (صورت سود و زیان، گزارش عملکرد)
 • ثبت اسناد هزینه‌ای نظیر حقوق و مزایای پرسنلی، اجاره، پاداش‌ها و …
 • ثبت درآمدهای تحقق یافته وصول شده و وصول نشده در حساب‌های مربوطه
 • ثبت فیش مالیات حقوق‌ های پرداخت شده
 • ثبت فیش مالیات‌های پرداخت شده
 • ثبت پرداختهای ارزش‌ افزوده
 • ثبت پرداختهای تامین اجتماعی
 • ثبت سندهای استهلاک مربوط به دارایی ها
 • ثبت وام ضروری کارکنان و بازپرداخت
 • تاییدیه ثبت گزارش‌های فصلی تمام فصول
 • ثبت مطالبات مشکوک الوصول
 • تهیه لیست حساب‌های دریافتنی به تفکیک سازمان‌های بیمه‌ای طرف قرارداد نظیر بانک‌ها، نیروهای مسلح، کمیته امداد و … به تاریخ پایان سال جاری
 • تهیه لیست پیمانکاران، اشخاص، شرکت‌ها و مانده حساب تضمین­ ها و سپرده‌های دریافتی به تاریخ پایان سال جاری
 • تهیه لیست پیش پرداخت‌ها، علی‌ الحساب‌ها (تصفیه علی­ الحساب­های پرداختی به پرسنل) و … به تاریخ پایان سال جاری
 • تهیه لیست پروژه‌ها و دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد
 • تهیه لیست پروژه‌هایی که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری رسیده و تحویل قطعی شده‌اند
 • تهیه لیست آخرین سریال حساب‌های بانکی فعال شرکت
 • کنترل و اطمینان از ثبت کلیه رویدادها
 • کنترل سیستم حسابداری جهت بررسی ثبت قطعی اسناد
 • کنترل مقدار گردش ریالی انبار با ارقام ترازنامه
 • کنترل مقدار ریالی گزارش دارایی‌ها با ارقام ترازنامه
 • کنترل دقیق کلیه حساب‌ها و مانده‌ گیری از آنها
 • کنترل کلیه صورت‌های مالی و گزارشات (حسابرسی داخلی)
 • بررسی و رفع مغایرت‌های بانک‌ها و طرف حساب‌ها
 • بستن حساب‌های موقت با انتقال مانده آنها به حساب‌های دائم
 • صدور سند تعدیل ماهیت
 • صدور اسناد تعدیلات سنواتی در حسابداری
 • صدور سند اختتامیه
 • صدور سند افتتاحیه

اهمیت بستن حساب ها در پایان سال مالی

بستن حسابهای مالی تنها در پایان سال صورت می­گیرد؟

بستن حسابهای مالی تنها مختص پایان سال نمی باشد و ممکن است در طول سال نیز بنا به دلایلی این اقدام صورت گیرد. مثلا در صورتی که برخی از مشتریان باقیمانده بدهی خود را پرداخت نکرده باشند و حساب آنها نیمه کاره مانده باشد. بنابراین شرکت با بستن حساب وی در واقع مطالبه خود را جز معوقات سوخت شده قرار می دهد.

اما در پایان دوره مالی به منظور مشخص شدن میزان سود و زیان و انتقال بعضی از حساب ها به سال مالی بعد، حسابداران اقدام به بستن حسابها، می کنند که حساب های موقت بسته شده و حساب های دائمی نیز پس از بسته شدن به سال مالی بعد انتقال می یابند.

نتیجه گیری

فرآیند حسابداری متشکل از حسابهای زیادی است که در پایان سال مالی، تمامی آنها باید صفر شوند. یعنی حساب­های مانده بدهکار، بستانکار شوند و همچنین حسابهای مانده بستانکار، بدهکار شوند. این فرآیند در حسابداری به فرآیند بستن حسابها در پایان سال مالی معروف می باشد که به وسیله آن تمامی حساب­ها صفر می­شوند.

انجام این امر باعث می­شود که یک صورت کلی از حساب­های مالی شرکت در اختیار مدیران آن قرار گیرد تا به راحتی بتوانند در روند کسب و کار سال­های آتی برای گرفتن تصمیم­های بهتر از آنها استفاده کنند.

در پایان سال مالی، پس از بستن حسابهای مالی و صدور سندهای اختتامیه سال مالی قبل، مهمترین فعالیت، افتتاحیه سال مالی جدید است. اما پیش از آن باید نسبت بررسی کلیه امور واحد، بر اساس چک لیست حسابداری پایان سال مالی اقدام کرد. در نهایت دقت کنید که سند افتتاحیه در انتهای سال مالی جاری صادر می‌شود؛ نه در سال مالی جدید.

صورت های مالی چیست؟

در طول سالهای گذشته رشد بنگاه های اقتصادی و نیاز مدیران هر شرکت به اطلاعات مالی برای بررسی و اتخاذ تصمیم تولید و ارایه اطلاعات مالی بیش از گذشته اهمیت خود را نشان همگان داده است.

صورت های مالی چیست؟

امروزه هر حسابداری که مهارت تولید و آنالیز گزارش های مالی را دارا است، نسبت به سایر همکاران فاقد این مهارت از نظر شغلی و کسب درآمد از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبت های مالی یک شرکت یا سازمان را تحلیل و محاسبه کند.

صورت‌ های مالی را میتوان ، یک‌بار در سال تهیه کرد ولی در بسیاری موارد، صورت های مالی ۶ ماهه و یا حتی در زمان های کوتاه‌تر نیز امکان تهیه وجود دارد. به صورت کلی مجموعه‌ای از قواعد و قوانین که به عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری نام گذاری شده است بر روند تهیه این صورت‌ ها نظارت می‌کند.

به عنوان اولین قدم طرح ۳ سوال بسیار مهم در خصوص هر موسسه ای مطرح است که جواب مناسب به آن‌ها از طریق صورت های مالی به شرح زیر انجام می‌شود:

در این زمان دارایی هایمان چیست؟ (در قسمت سمت راست صورت وضعیت مالی)

محل بدست آمدن دارایی هایمان از کجاست؟ (در قسمت سمت چپ صورت وضعیت مالی)

در بازه زمانی مشخص شده به چه هدفی دست یافته ایم ؟ (صورت سود و زیان دوره)

انواع صورت های مالی حسابداری

صورت های مالی دارای انواع مختلفی هستند و هر کدام با اهدافی مشخص ارائه می‌شوند. از روی همین موضوع انواع صورت های مالی حسابداری عبارت‌اند از:

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان جامع

صورت وضعیت مالی

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

صورت جریان های نقدی

نکات بسیار مهم در مورد صورت های مالی

اطلاعات درج شده در داخل صورت های مالی باید ساده و مختصر ارائه شود. مهم بودن این موضوع زمانی نمایان میشود که ارائه یا عدم ارائه آن‌ها در صورت های مالی باعث تغییر در تصمیمات بینندگان نرم افزار صورت های مالی شود. مهم ترین نکته در صورت های مالی، تاثیر مستقیم آن بر تصمیمات مثبت و منفی استفاده کنندگان می باشد. تهیه نرم دوره مالی یا سال مالی چیست؟ افزار صورت مالی همچنین بر اساس اصول محافظه کاری، صورت های مالی باید به صورتی تهیه شوند که فاقد کوچکترین خوش بینی و یا زیاده بینی در گزارش های واقعی مرتبط به شرکت باشند.

نکته مهم دیگر این است که صورت های مالی به صورت تنها به هیچ عنوان بیانگر موفقیت یک شرکت در زمینه مالی نمیباشد.صورت های مالی اغلب بر خلاف تصور پیچیده نمی باشند. یک کارشناس باید به خوبی بداند که به چه صورت باید آن ها را تجزیه و یا تحلیل کند و از این صورت ها در زمینه تصمیم گیری های کلان و مدیریتی و به ویژه در زمینه های تصمیم گیری مالی استفاده کنیم.

نیاز شرکت‌ها به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

صورتهای مالی اساسی در تجزیه و تحلیل سهام شرکت ها به صورت بنیادی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. همه ی سرمایه گذارها به دنبال پیدا کردن یک فرصت هستند که در یک دوره زمانی مشخص شده سود مورد نظر خود را کسب کنند.

در مقابل تمامی مدیران شرکت ها و مالکان موسسات در صدد جذب سرمایه برای شرکت و رشد مالی موسسه خود هستند. از این رو مشاهده میکنید که تمامی افراد دارای منافع مشترکی میباشند که برای رسیدن به آن تصمیمات صحیح و برنامه ریزی های دقیق و اساسی مورد نیاز است.

به صورت کلی این موضوع امری بدیهی میباشد که صورت های مالی در زمانی مفید هستند که در کنار هم مورد ارزیابی قرار بگیرند و برای بررسی روند و وضعیت مالی یک موسسه از طریق تهیه نرم افزار صورت مالی میبایست نسبت های مالی نیز مورد بررسی قرار بگیرد. نسبت های مالی زمانی معنی و اهمیت پیدا میکنند که با نسبت های مالی سال قبل شرکت و نسبت های رقیبان در صنعت های یکسان و مشابه مورد مقایسه قرار بگیرد. همچنین باید به این نکته نیز توجه نمائید که نباید از نسبت ها تهیه نرم افزار صورت مالی به تنهایی برای تصمیم گیری استفاده نمائید و از نسبت ها به عنوان مکمل تصمیم های خود و یا راهی برای حل آن ها استفاده کنید.

وقتی که شما صورت های مالی یک شرکت را در اختیار دارید و می خواهید به آن شرکت وامی پرداخت کنید، مطمئن ترین کاری که میتوانید انجام دهید محاسبه نسبتهای نقدینگی است.

نسبتهای اهرمی نیز از اهمیت خاصی برخوردار هستند. شما با استفاده از این نسبتها می توانید نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را بررسی و مشخص نمائید. در ضمن میتوانید توانایی موسسه درخواست دهنده در پرداخت بهره را محاسبه نمائید. نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان دهنده این است که درآمد موسسه مذکور تا دوره مالی یا سال مالی چیست؟ چه حد برای پوشش هزینه های ثابت مناسب است.

مقایسه حسابداری IFRS با صورت های مالی در ایران

مفاهیم گزارشگری مالی ایران و حسابداری IFRS به طورکلی یکسان میباشد .بخش های موجود در صورت های مالی در کشور ایران درمفاهیم نظری با حسابداری IFRS به غیراز برخی مورد های محدود مشابه است اما این تفاوت های محدود در نحوه شناسایی اقلام دارایی تفاوتی ایجاد نمیکند .

تفاوتهای مهم در صورت وضعیت مالی

در IFRS دارایی های جاری پیشرفته و گسترده تر از استاندارهای ایران می باشد همچنین بدهی های جاری نیز در IFRS گسترده تر میباشد.

در استاندارهای داخلی بررسی اولیه سرمایه گذاری براساس بهای تمام شده می باشد اما در حسابداری IFRS به ارزش منصفانه شناسایی میشود.

دسته بندی بدهی جاری و غیر جاری در دو استاندارد دارای تفاوت می باشد.

در حسابداری داخلی مطالبات به شکل ارزش بازیافتنی گزارش داده می شود اما در IFRS مطالبات عموما به روش بهای تمام شده گزارش داده می شود.

در استاندارد داخلی برای محاسبه کاهش ارزش باید ارزش دفتری با مبلغ بازیافتنی مقایسه شود اما در حسابداری IFRS مبلغ دفتری با ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار مقایسه میشود.

تهیه صورت‌های مالی توسط نرم افزار اکسل و مشکلات آن

صورت‌های مالی در حقیقت انعکاسی از فعالیت‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها در طول دوره‌های معین هستند. حاصل فعالیت‌هایی که یک شرکت یا سازمان در دوره‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه یا ۱۲ ماهه انجام داده است، در چند صورت مالی آورده‌ می‌شود که‌ می‌توان با نگاه کوتاهی دوره مالی یا سال مالی چیست؟ به آن درباره‌ی کارهای انجام شده در این مدت و میزان اثربخش بودن آن‌ها اطلاعاتی را به دست آورد.

در اکسل می‌توان مهم‌ترین صورت‌های مالی مانند صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت وجوه نقد و… را تنظیم کرد اما این کار مشکلات بسیار زیادی را همراه خواهد داشت. از جمله این مشکلات میتوان به صرف وقت بسیار زیاد اشاره کرد. همچنین در صورتی که اقدام به طراحی با اکسل بشود و در پایان نیاز به تغییر خاصی هرچند کوچک باشد این فرآیند بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود.

از دیگر مشکلات مهم میتوان به نکات زیر اشاره کرد:

کاهش قابلیت اطمینان به اطلاعات در دسترس

نداشتن پایگاه داده

صرف زمان و هزینه‌ی بالا در تهیه گزارش‌های مالی

متکی به شخص بودن

عدم امکان به‌روزرسانی خودکار اطلاعات با تغییر یک جز

کاهش کنترل‌های لازم در خطاهای کاربر

فقدان نظارت مالی مستقیم

ممکن نبودن دریافت به موقع اطلاعات برای تصمیم‌گیری

از بین رفتن سوابق و مستندات کاربرگ‌های تهیه صورت‌های مالی به مرور زمان

همچنین برای تهیه صورت های مالی در شرکت های هلدینگ مشکلات زیر مطرح است:

دشواری در جمع‌آوری و تجمیع داده‌ها از شرکت‌های تابعه

نبودن فرمت یکسان برای گزارشگری شرکت‌های تابعه

یکسان نبودن کدینگ شرکت‌های تابعه

تأخیر در ارسال گزارش‌ها به شرکت مادر

نبود ارتباط برخط بین شرکت‌های زیرمجموعه و مادر

افزایش پیچیدگی با زیاد شدن تعداد شرکت‌های زیرمجموعه

عدم قابلیت ردیابی آسان اطلاعات در تهیه ارقام مندرج در صورت‌های مالی تلفیقی

عدم قابلیت مقایسه اطلاعات هریک از زیرگروه‌ها

نرم افزار صورت مالی برهان

از آنجا که اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌، ارزیابی‌ توان‌ ایجاد وجه‌ نقد از طریق‌ تمرکز بر وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ و استفاده‌ از آنها در پیش‌بینی‌ جریان های‌ نقدی‌ مورد انتظار و سنجش‌ انعطاف‌پذیری‌ مالی، در هر سازمانی جزء اهم فعالیتهای کلان سازمان می باشد، لذا این مورد سازمانها را به سمت خلاصه سازی و طبقه بندی اطلاعات مالی سوق می دهد.

یکی از شیوه های ارزیابی شرکت ها استفاده از صورت های مالی سازمان می باشد، نرم افزار تهیه صورت های مالی از جمله گزارشات تخصصی و زمانبر واحد مالی می باشد که از جمع آوری اطلاعات مالی نرم افزار حسابداری استخراج می شود به همین دلیل تهیه مکانیزه این نوع گزارشات باعث افزایش اطمینان، سرعت و کاهش خطاهای احتمالی می شود و حجم کاری واحد مالی هر سازمانی را پایین می آورد.

نرم افزار صورت های مالی برهان سیستم چه مشکلاتی را مرتفع می سازد؟

برهان سیستم با استفاده از دانش، تجربه و ابزار مناسب، ابتدا اطلاعات مربوط به فعالیت ها و رویدادهای مالی را شناسایی و اندازه گیری کرده، سپس به پردازش آن ها اقدام می نمایند و در نهایت خلاصه اطلاعات را به شکل صورت های مالی و گزارشات مالی یا نسبت‌های مالی تحت این عنوان در اختیار کسانی قرار می دهند که مایلند از این اطلاعات در تصمیم گیری های خود استفاده کنند.

صورت های مالی باید وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌‌های نقدی واحد تجاری را ارائه کند. یکی از اهداف صورت های مالی، ارائه اطلاعات طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی واحد تجاری است. شرکت برهان سیستم پاسارگاد با ارائه نرم افزار تصمیم یار هوشمند (Phoenix) به‌منظور پاسخ گویی به نیاز‌های سازمان‌ها، نرم افزار تهیه ی صورت های مالی را به بازار ارائه کرده است.

کاربران نرم افزار تهیه صورتهای مالی می توانند به اطلاعاتی درباره دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد ها، هزینه ها، جریان های نقدی و سایر اطلاعات واحد تجاری دست یابند. شایان ذکر است به دلیل قابلیت یکپارچه سازی با هر نرم افزار حسابداری، اطلاعات لازم برای تهیه صورت های مالی اساسی را تامین می‌کند.

نرم افزار صورت های مالی طراحی شده توسط شرکت برهان سیستم به مدیران مالی امکان تهیه گزارشات مالی و یادداشتهای مالی مختلف را جهت ارائه به ذینفعان بیرونی و داخلی سازمان می دهد. برهان سیستم با استفاده از نرم افزار صورت های مالی، کلیه صورت های اساسی (قانونی) سازمان و نسبت‌ها و شاخص‌های مالی تصمیم گیری را محاسبه و در اختیار افراد ذیربط قرار می دهد.

ویژگی های نرم افزار صورت مالی برهان

تهیه صورت¬های مالی خودکار هر شرکت در دوره‌های زمانی سالانه و میان‌دوره‌ای دلخواه نظیر دوره‌های فصلی، ماهانه و روزانه.

قابلیت یکپارچه‌سازی با سیستم‌های متفاوت اطلاعاتی در حوزه حسابداری، فروش، انبار و .

انعطاف‌پذیری و کارایی لازم درمقابل تغییرات استانداردهای جدید تهیه صورت‌های مالی.

قابلیت تعریف صورت¬های مالی صنایع مختلف.

امکان ردیابی تعدیلات.

تهیه صورت‌های مالی تجمیعی و تلفیقی.

امکان تجمیع الگوهای متفاوت صورت های مالی از صنایع مختلف

امکان ایجاد سند های کاربرگی تلفیق در سیستم.

شماره‌گذاری خودکار یادداشت‌های توضیحی.

امکان خروجی گرفتن همزمان به واحدهای ریال، هزارریال، میلیون ریال، میلیارد ریال و همچنین واحدهای ارزی دلخواه.

امکان طراحی گزارشات با استفاده از ابزار گزارش ساز اختصاصی.

نگهداری کلیه سوابق مالی در دوره های مالی مختلف.

 • یک پیش‌بینی امیدوارکننده برای بازار بورس
 • خبر خوش برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • تشدید ریزش بورس با سیاست‌های غلط یا دیرهنگام
 • شپدیس در انتظار افزایش نرخ‌ها
 • محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

بستن حساب ها در پایان سال مالی

بستن حساب ها در پایان سال مالی

در اصل بستن حساب به صفر کردن هر حساب گفته می شود . برای صفر کردن حساب ها، با بستانکار کردن مانده نهایی حساب ­­های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب­های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام میگیرد. سیستم حسابداری باید تمام اطلاعات را شناسایی، ثبت، طبقه بندی و در قالب صورت های مالی جمع بندی نماید.

در چه زمان نیاز به بستن حساب ها است؟

۱) طول دوره مالی

ورود اطلاعات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

جمع آوری اطلاعات مالی

۲) پایان دوره مالی

بستن حساب های موقت (انجام ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر کل)

اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل (ثبت اصلاحات در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل)

تهیه صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه

تهیه تراز آزمایشی اختتامیه

تهیه تراز آزمایشی

حساب ها به چند بخش تقسیم می شوند؟

 1. حساب دائمی
 2. حساب های موقت

حساب های دائمی:

در این نوع حساب مانده بعضی از حساب های دفتر کل در پایان دوره مالی به دوره بعد منتقل میشود که به آن حساب های دائمی می گویند. حساب های قابل درج در ترازنامه یعنی دارایی، بدهی و سرمایه ، مالک جزو حساب های دائمی میباشند. تمام حساب های که مستقیم در ترازنامه انعکس می یابند حساب های دائمی میباشند.

حساب های موقت:

در این نوع حساب برعکس دوره دائمی، برخی از حساب ها در پایان دوره مالی به دوره بعد انتقال نخواهد یافت به همین دلیل به نوع حساب حساب های موقت گفته میشود. حساب های موقت سرمایه مالک را تغییر می دهند. کسب درآمد در این نوع حساب باعث افزایش سرمایه مالک و هزینه و برداشت باعث کاهش ارزش سرمایه خواهد شد. حسابهای درآمد و هزینه، حساب های سود و زیانی نیز گفته می شود.

شرکت بها حساب پویا آمادگی دارد تا خدمات بستن حساب های شرکت و موسسه شما را انجام دهد. فقط کافیست با ما تماس بگیریداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.